نرخ ارزهای خارجی در کابل، دوشنبه 4 دلو 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، یکشنبه 3 دلو 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، شنبه 2 دلو 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، چهارشنبه 29 جدی 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، سه شنبه 28 جدی 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، شنبه 25 جدی 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، چهارشنبه 22 جدی 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، دوشنبه 20 جدی 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، یکشنبه 19 جدی 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، پنجشنبه 16 جدی 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، چهارشنبه 15 جدی 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، یکشنبه 12 جدی 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، چهارشنبه 8 جدی 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، سه شنبه 7 جدی 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، دوشنبه 6 جدی 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، شنبه 4 جدی 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، چهارشنبه اول جدی 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، سه شنبه 30 قوس 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، دوشنبه 29 قوس 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، شنبه 27 قوس 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، چهارشنبه 24 قوس 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، سه شنبه 23 قوس 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، دوشنبه 22 قوس 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، یکشنبه 21 قوس 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، پنجشنبه 18 قوس 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، چهارشنبه 17 قوس 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، سه شنبه 16 قوس 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، یکشنبه 14 قوس 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، شنبه 13 قوس 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، سه شنبه 9 قوس 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، پنجشنبه 4 قوس 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، چهارشنبه 3 قوس 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، سه شنبه 2 قوس 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، یکشنبه 30 عقرب 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، شنبه 29 عقرب 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، پنجشنبه 27 عقرب 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، چهارشنبه 26 عقرب 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، سه شنبه 25 عقرب 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، دوشنبه 24 عقرب 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، یکشنبه 23 عقرب 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، شنبه 22 عقرب 95

نرخ ارزهای خارجی در کابل، چهارشنبه 19 عقرب 95

نرخ رسمی ارزهای خارجی در بازار کابل، دوشنبه 17 عقرب 95

نرخ رسمی ارزهای خارجی در بازار کابل، یکشنبه 16 عقرب 95

نرخ رسمی ارزهای خارجی در بازار کابل، شنبه 15 عقرب 95