شرح حال بانکهای افغانستان از گذشته تا به حال
تا سال ۱۳۱۲ خورشیدی هیچ موسسه بانکی در کشور وجود نداشت. تمام معاملات و تبادله اسعار توسط صرافان خارجی و عمدتا تجار هندی صورت می گرفت که در کابل و قندهار فعالیت داشتند 
تاریخ انتشار:   ۱۵:۳۲    ۱۳۹۳/۵/۲۱ کد خبر: 77279 منبع: بنکر پرینت

در سال 1311 ه. ش به ابتکار محترم عبدالمجید خان زابلی شرکت سهامی به نام شر کت سهامی هاشمی تاسیس و بعدا در برج ثور 1312 ه ش، به نام بانک ملی افغان مسمی و به حیث اولین بانک در افغانستان عرض وجود نمود، سرمایه ابتدایی ان 9,6 میلیون افغانی بود ک ه 72 در صد ان مربوط به سکتور خصوصی و 28 در صد ان به دولت تعلق داشت. بانک ملی افغان تا سال 1318 ه ش بعضی از وظایف بانک مرکزی راهم به عهده داشت. دولت افغانستان از طریق بانک باراول درسال 1314 ه ش موفق به نشربانک نوت گردید .

به کمک بانک ملی در طی ده سال تحول بزرگی در اقتصاد کشور به وجود امد. در سال 1355 ه ش توام با ملی شدن بانکها، بانک ملی افغان نیز ملی شد که 44,8 در صد قیمت اسهام خریداری شده توسط بانک ملی تادیه شد و 55 در صد سهام باقیمانده در حسابات امانات گذاشته شده که ( عندالمراجعه برای سهمداران اسبق بانک قابل تادیه می باشد(7 ص 10)

2- د افغانستان بانک:

دافغانستان بانک در سال 1318 ه ش به حیث دومین بانک در کشور به سرمایه ابتدای 120 میلیون افغانی تاسیس شد که 75 در صد سرمایه ان از طرف دولت و 25 در صد ان توسط بانک ملی به عهده گرفته شده بود (8 ص221)

وظایف عمده دافغانستان بانک

1- نشر بانک نوت

2- نظارت بر بانکها و مؤسسات قرضه دهنده

3- تنظیم و تطبیق مقررات معاملات اسعاری و تهیه اسعار به دولت

4- تنظیم مقررات دخول وخروج پول رایج

5- حفظ استقرار ارزش پول

6- تادیه قرضه به دولت

ارگان های رهبری کنند

1- شورای عالی بانک

2- کمیته پول و کریدت

3- هیات عامل

4- هیات نظار(17 ص 770)

3- پشتنی تجارتی بانک:

پشتنی تجارتی بانک در سال 1333 ه. ش به سرمایه 120 میلیون افغانی تاسیس شد که بعدا به وقفه های زمانی سرمایه ان افزایش یافته تا اینکه در سال 1363 ه. ش سرمایه ان به 1000 میلیون افغانی رسید. پشتنی تجارتی بانک فعالیت های خوب تجارتی داشته، مصروف عرضه خدمات بهتر بانکی بود.(1 ص 12).

1- قبل از ملی شدن پشتنی تجارتی بانک توسط کمیته های ذیل رهبری می شد

2- مجمع عمومی صاحبان سهم

3- شورای عالی بانک

4- هیات عامل

5- هیات نظارت و بعد از ملی شدن توسط هیات مدیره، هیات عامل و هیات نظار رهبری می شد.

4- بانک رهنی و تعمیراتی:

این بانک به غرض سهمگیری در عمرانات و تعمیر خانه های مدرن، اعطای قروض به مامورین و اهالی تاسیس گردید. البته در ابتداء تحت نام کسه عمرانی در سال 1326 ه ش به سرمایه 30 میلیون افغانی (تاسیس گردید و بعدا در سال 1333 ه ش به بانک رهنی و تعمیراتی مسمی شد.( 9ص 86).

سهمداران این بانک عبارتند از:

1-وزارت مالیه

2- وزارت کار و اموراجتماعی

3-اتاقهای تجارت

4-بانک ملی افغان
این بانک جواز مجدد فعالیت بانکی را اخذ نموده نتوانست و از سیستم بانکی خارج شد.

5-بانک انکشاف زراعتی:
این بانک در سال 1333 ه. ش به نام بانک زراعتی و صنایع روستایی به سرمایه 150 میلیون افغانی به شکل یک شرکت سهامی به منظور انکشاف زراعت، تقویه و بلند بردن سطح زندگی زارعین، توسعه تولیدات زراعتی و انکشاف صنایع دستی و روستایی تاسیس شد. این بانک در سال 1348 ه ش به نام بانک انکشاف زراعتی مسمی شد. بعد از ملی شدن بانکها در سال 1355 ه ش سرمایه این بانک به1000 میلیون افغانی ارتقا یافت. این بانک بنابر پوره نکردن شرایط جواز فعالیت مجدد بانکی راحاصل ( کرده نتوانست و از سیستم بانکی خارج شد( 9ص (186

6-بانک انکشاف صنعتی:
بانک انکشاف صنعتی به منظور کمک به پروژه های صنعتی دولتی و شخصی و رشد صنایع در سال1335 ه ش به اثر پیشنهاد وزارت معادن و صنایع تحت نام کسه اعتبارات صنعتی به سرمایه 200 میلیون افغانی تاسیس شد که 40 % سرمایه ان توسط 5 بانک خارجی و بانک جهانی و یکصد میلیون افغانی ان توسط بانک ملی و به پشتنی بانک، اتاق تجارت و دافغانستان بانک تعهد شده بود. بعد از ده سال به نام بانک انکشاف صنعتی تغییر نام داد. بانک انکشاف صنعتی در سال 1355 ه ش ملی شد که جمع سرمایه ان به دولت تعلق گرفت. این بانک در مطابقت با قانون جدید بانکداری جواز مجدد فعالیت بانکی را به دست اورده نتوانست و از سیستم بانکی خارج شد.

7-بانک انکشاف صادرات:
بانک انکشاف صادرات به سلسله پروگرام های اقتصادی دولت منحیث یک بانک تجارتی به شکل سهامی در نیمه اول سال 1355 به سرمایه ابتدایی یکصد میلیون افغانی تاسیس شد و هدف ان افزایش در مقدار صادرات از طریق بهبود کیفیت و جنسیت و ایجاد تنوع در اقلام صادراتی و راه یافتن به بازار های جدید، تشویق و حمایه تجار صادر کننده و تولید بود. البته در سیستم جدید بانکی شامل وجواز ( مجدد فعالیت بانکی را در سال 1383 ه ش از افغانستان بانک به دست اورده است .( 4ص 20).

8- بانک اسلامی گلاب الدین شیرزایی:
تحت عنوان بانک اسلامی گلاب الدین شیرزایی به حیث نخستین بانک اسلامی در تاریخ بانکداری افغانستان در بخش سکتور خصوصی 4 میزان 1372 ه ش به سرمایه سه میلیارد افغانی (دو میلیون دالر به نرخ ان وقت) در کابل به سرمایه گذاری شخصی گلاب الدین شیرزایی تاسیس شد. مگر بنابر شرایط امنیتی و مشکلات مالی و کا دری فعالیت نموده نتوانست و در سال 1382 ه ش لوحه نصب شده ان هم بر داشته شد و جواز فعالیت بانکی را اخذ کرده نتوانست.
سیستم بانکی افغانستان بعداز انفاذ قانون بانکداری افغانستان در سال :1382

ترکیب سیستم بانکی :
ایجاد تحول و بازسازی در سیستم بانکی افغانستان یک ضرورت مبرم عصر و مقتضای ایجابات بین المللی بود. زیرا توسعه حدود اقتصادی کشورهای جهان ارتقای کیفی سطح امکانات اقتصادی و جهانی شدن روابط مالی ایجاب می نمود تا سیستم بانکی افغانستان نیز با پروسه عمومی توسعه مناسبات بین المللی اقتصادی خود را هماهنگ سازد لذا در جهت بازسازی افغانستان بعد از دوران جنگ ( 1381 ) در جمله قدم های اساسی که به کمک جامعة جهانی برداشته شد، اوردن ریفورم پولی در افغانستان، ایجاد تحول و بازسازی در سیستم بانکی، ترتیب و انفاذ قانون دافغانستان بانک و قانون بانکداری افغانستان در سال 1382 ه ش تلقی میشود.
سیستم بانکی افغانستان بعداز انفاذ قوانین بانکی ذکر شده، نسبت به سیستم بانکی موجود قبل از انفاذ این قوانین با تفاوت کلی تشکل یافته است. (13 ص 400) در مطابقت با ماده ( 85 ) قانون دافغانستان بانک، بانکهای که خواهان ادامه فعالیت بانکی اند و یا اشخاص که علاقمند تاسیس بانک در افغانستان باشند و یا بانکهای خارجی که بخواهند در افغانستان به فعالیت بانکی بپردازند مکلفیت دارند تا جواز فعالیت بانکی را با در نظرداشت شرایط پیشبینی شده در قانون از د افغانستان بانک به دست اورند. بنابعد ازانفاذ قوانین مذکور در افغانستان در ترکیب سیستم بانکی کشور بعداز اخذ جواز یا جواز فعالیت بانکی بانکهای ذیل تا تحریراثر هذا شامل شده اند:

1- د افغانستان بانک:
دافغانستان بانک در سال 1382 ه ش مطابق قانون دافغانستان بانک منحیث بانک مرکزی افغانستان با استقلالیت کامل در اجرای وظایف خود با سرمایه یی مجاز 8 میلیارد افغانی که مربوط به دولت افغانستان می باشد تاسیس شده است.

اهداف عمده دافغانستان بانک:
الف :- تامین و حفظ ثبات قیمت های داخلی
ب:- حمایه سیالیت، قابلیت پرداخت دیون، فعالیت های مؤثر یک نظام مالی متکی به اقتصاد بازار، تقویه یک نظام پرداخت مصئون سالم و مؤثر ملی. (18 ص30)
ج :- حمایه و رشد سیاست های کلی اقتصاد.
دافغانستان بانک توسط ارگان های ذیل رهبری می شود
الف :- شورای عالی ب:- رئیس کل ج :- هیات عامل د:- ناظر کل

2- بانکهای تجارتی دولتی:

الف: بانک ملی افغان:
این بانک منحیث اولین و سابقه دار ترین حلقه سیستم بانکی در افغانستان که در سال 1312 ه ش، تاسیس شده بود یکبار دیگر در سیستم بانکی جدید کشور بنابر مساعد بودن شرایط اخذ جواز فعالیت بانکی به حیث اولین بانک معاملاتی یا تجارتی جواز فعالیت مجدد بانکی را بتاریخ 6 سرطان 1383 ه ش از دافغانستان بانک اخذ نموده و هم منحیث یک شرکت (لمتد)در مؤسسه حمایت از سرمایه گذاریها (ایسا) راجستر شده است. اکنون بانک ملی افغان از حالت بانک دولتی واداره ان توسط دولت به حالت بانک دولتی واداره مستقلانه ان توسط خود بانک تغییر یافته و توسط ارگان های ذیل رهبری میشود:

الف: مجمع عمومی سهمداران
ب: هیات نظار (هیات مدیره)
ج : هیئت عامل
د:کمیته بررسی (13 ص 30 )
اکنون بانک ملی افغان با تغییر ساختار تشکیلاتی در مطابقت با قانون بانکداری افغانستان مصروف عرضه خدمات بانکی می باشد، سرمایه ان مربوط دولت بوده ولی رهبری ان به شکل شرکتی صورت میگرد.

ب: پشتنی تجارتی بانک:
این بانک که در سال 1333 ه. ش تاسیس شده بود یکباردیگر جواز فعالیت بانکی را به تاریخ 6 سرطان 1383 ه. ش از د افغانستان بانک به دست اورده، اکنون به شکل یک شرکت یا لمتد راجستر و ( فعالیت می نماید(18 ص 24)

ج: بانک انکشاف صادرات:
این بانک که در سال 1355 ه ش تاسیس شده بود یکبار دیگر در سال 1383 ه ش جواز فعالیت بانکی را از د افغانستان بانک به دست اورده. در ترکیب سیستم بانکی جدید کشور شامل گردید. سرمایه این بانک مربوط دولت بوده ورهبری ان مطابق قانون بانکداری صورت می گیرد( 4 ص12)

3- بانک های خصوصی داخلی:
الف: کابل بانک:(Kabul Bank)
این بانک نخستین بانک خصوصی تجارتی در افغانستان است که به تاریخ 6 سرطان 1383 جواز فعالیت بانکی را از د افغانستان بانک حاصل و هم در دفتر حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان (ایسا) ثبت و راجستر شده است.
سهمداران عمده کابل بانک: الف) شیرخان (ب) حاجی عبدالله جمال (ج) شیرین خان (د) احمد جاوید) ه) فریدون نوزاد) (6 ص3 )
ب: عزیزی بانک (Azizi Bank) :

این بانک یکی از بانکهای خصوصی داخلی یا افغانی بوده که در سرطان 1385 به سرمایه ابتدایی 375 میلیون افغانی جواز فعالیت بانکی را از د افغانستان بانک به دست اورده است.

سهمداران عمده عزیزی بانک: 75 در صد سهم میرویس عزیزی هوتک و 25 در صد ان مربوط علی اکبر ژوندی می باشد، این بانک تا تحریر مقاله هذا دارای 7 نمایندگی در شهر کابل و 10 نمایندگی در ولایات میباشد(11)

ج: بانک تجارتی انصاری (Ansari Commercial Bank) :

این بانک به تاریخ 20 حمل 1385 با سهامت هفت نفر از صرافان بزرگ کشور اجازه نامه اولی خود را از د افغانستان بانک حاصل ولی جواز نهایی به دست نیاورده و هنوزبه فعالیت اغاز نکرده است.

4- بانکهای خارجی:

الف: اولین بانک قرضه های کوچک (The First Micro Finance Bank) :

این بانک به تاریخ 26 مارچ 2004 م جواز فعالیت بانکی را از د افغانستان بانک اخذ نموده. سهمداران این بانک عبارتند از:

33 در صد (ج) کمپنی بین KFW (الف) اغا خان فند 51 در صد، (ب) کمپنی بانکی جرمنی

(World Bank) (المللی مالی بانک جهانی 17 در صد (14

ب: بانک بین المللی افغانستان (Afghanistan International Bank) :

این بانک در 22 مارچ 2004 م جواز فعالیت خود را اخذ نموده یک بانک خصوصی تجارتی است.

عبارت اند از: (الف) بانک انکشاف اسیایی 25 در صد (ب) سه کمپنی بزرگ AIB سهمداران

(ING) مشترک افغانی و امریکایی که هر کدام 25 در صد سهم دارند. امور رهبری بانک توسط

را در 18 محل (ATM) بانک هالند صورت میگیرد، این بانک استفاده از ماشین های اتومات صرافی(در مرکز و ولایات مساعد ساخته و معاشات کارمندان دولتی را توسط دبت کارت انجام میدهد. (3)

ج: ارین بانک(Arian Bank):

این بانک به کشور ایران تعلق دارد و جواز فعالیت بانکی خود را در 26 جون 2004 اخذ نموده است. 0 در صد. سهمداران این بانک عبارتند از: بانک صادرات ایران 50 در صد ( 2) بانک ملی ایران 50

د: بانک برک افغانستان(Brac Afghanistan Bank) :

این بانک در سال 2006 م جواز فعالیت بانکی را اخذ نموده است.

سهمداران این بانک:

الف: موسسه بزرگ برک مربوط کشور بنگله دیش 51 در صد (

ب: موسسه16,33 در صد (

ج:) (International Finance Cooperation) همکاری های مالی بین اللملی موسسه مالی بین المللی شورکب که از شیکاگو ایالات متحده امریکا میباشد 16,33 در صد

د:تریدوس بانک هالند 16,33 در صد

5. فروع بانکهای خارجی:

الف: حبیب بانک(Habib Bank Ltd) :

حبیب بانک به تاریخ 18 فبروری 2004 م جواز فعالیت بانکی را اخذ نموده، مرکز حبیب بانک در

کراچی پاکستان موقعیت دارد.

سهمداران حبیب بانک: (الف) سهامت اغا خان 51 در صد (ب) سهم حکومت پاکستان 49 در صد میباشد. این بانک دارای 1400 نمایندگی در 26 کشور جهان بوده و دارای 65 نمایندگی خارجی می باشد .(5)

ب: نشنل بانک اف پاکستان(National Bank of Pakistan) :

این بانک به تاریخ اول اکتوبر 2003 جواز فعالیت بانکی را اخذ نموده، دفتر مرکزی ان در کراچی

موقعیت دارد.

سهمداران نشنل بانک پاکستان:

الف: دولت پاکستان 26 در صد

ب: مؤسسات و اشخاص 74

در صد این بانک دارای 1226 نمایندگی بوده و دارای 18 نمایندگی و 7 دفتر نمایندگی در خارج می باشد . (15)

ج: نشنل بانک پنجاب(Panjab National Bank):

این بانک به تاریخ 11 می 2004 م جواز فعالیت بانکی را حاصل و مربوط پنجاب نشنل بانک

هندوستان می باشد.

سهمداران این بانک:

الف: دولت هندوستان 56 در صد

ب: موسسات شخصی و دولتی 44 در صد.

این بانک دارای 4500 نمایندگی بوده رهبری ان در شهر دهلی جدید موقعیت دارد.

د: بانک الفلاح(Bank Alfalah Ltd ) :

این بانک به تاریخ 22 می 2005 م جواز فعالیت بانکی خود را از د افغانستان بانک اخذ نموده. این نمایندگی مربوط بانک الفلاح لمیتد ملکیت خاندان شاهی ابو ظبی بوده مرکز فعالیت ان در کراچی پاکستان موقعیت دارد، اصلا از امارات متحده عربی سرچشمه گرفته و یک بانک خصوصی تجارتی خارجی میباشد. هیات مدیره ان در ابوظبی و هیات عامل ان در کراچی فعالیت دارند.(2)

این بانک دارای 160 نمایندگی در کشور های مختلف جهان میباشد. بانک الفلاح در 15 نمایندگی در کشورهای مختلف خدمات بانکی اسلامی را عرضه مینماید که در افغانستان نیز این خدمات روی دست میباشد.

ه: بانک ستندرد چارترد(Standard Chartered Bank) :

این نمایندگی به تاریخ 18 سبتمبر 2003 م از د افغانستان بانک جواز فعالیت بانکی را اخذ نموده ولی یا کمپنی بزرگ بانکی شخصی بوده PLC در جنوری 2004 م شروع به فعالیت نموده که مربوط مرکز ان در لندن موقعیت دارد. این بانک با 44 هزار کارمند در 56 کشور فعالیت مینماید .(8)

دفاتر نمایندگی بانک های خارجی:

تا اکنون دو دفترنمایندگی بانکهای خارجی اجازه یی فعالیت در افغانستان را کسب نموده اند.

(1) دفتر نمایندگی ارین بانک مربوط جمهوری تاجکستان

(2) دفتر نمایندگی زراعت بانک ترکیه این دفاتر اجازه فعالیت بانکی را ندارند و صرف در ایجاد سهولت های تجارتی بانکها و کشور های مربوط شان همکاری می نمایند.

مشکلات و چالش های موجود در سیستم بانکی افغانستان:

1- سطح پایین اگاهی مردم و کارمندان

2- پایین بودن سطح کلتور و فرهنگ کارمندان و مشتریان بانک

3- فرار کادر های مسلکی

4- تخریب و غصب ملکیت های بانکی

5- عدم حصول قرضه های سابقه

6- مداخله قدرت های محلی در امور بانکها

7- نواقص حقوقی ریفورم پولی

8- قوانین بانکی جدید و پروسیجر های جدید بانکی بدون درنظرداشت شرایط کشور

9- عدم حمایه دولت از بانکهای دولتی

10- عدم تطبیق یکسان قوانین بانکی بالای بانکهای خصوصی و دولتی

11- مشکل حفظ دارایی های مشتریان در بانکهای جدیدالتاسیس

12- ضعف اشتهارات، تورم تشکیلاتی، نداشتن وسایل تخنیکی و تکنالوژی معاصر

13- عدم موجودیت امنیت

14- کمبود انرژی برق و موجودیت وقفه ها در ان

15- عدم موجودیت اطمینان از صحت اسناد و قباله های ملکیت های تحت تضمین بانک

16- عدم همکاری محاکم

نتیجه گیری:

بانک که به عنوان محل حفظ و نگهداری اشیای قیمتی ریشه دینی و قدیمی دارد از سال 1171 م به نام بانک شروع به فعالیت نموده به تدریج مراحل پیشرفت و تکامل خودرا پیموده امروز در جهان سیستم های بانکی مدرن و معاصر را به وجود اورده است که قانون بانکداری سال 1382 افغانستان بانک را چنین تعریف نموده است: " بانک شخصیت حکمی است که به منظور ایجاد اعتبارات یا سرمایه گذاری مشغول داد و ستد و دریافت سپرده های پولی یا سایر وجوه قابل باز پرداخت از عموم برای حساب خود باشد ". تعریف بانکها نظر به نوعیت و وظایف انها دقیق تر شده می تواند.

سیستم بانکی منحیث مجموعه مکمل عناصر متشکله و هم اهنگی فعالیت انها اطلاق می شود که به عباره دیگر مجموعه انواع بانکها نظر به وظایف شان که در یک کشور دریک قید زمان فعالیت دارند سیستم بانکی ان کشور را تشکیل میدهد.

سیستم بانکی افغانستان که از سال 1312 با تاسیس بانک ملی افغان منحیث اولین بانک در کشور، اساس گذاری گردیده به تدریج توسعه یافته و شامل بانک مرکزی یا دافغانستان بانک در سال 1318 پشتنی تجارتی بانک در سال 1333 ، بانک رهنی و تعمیراتی 1333 ، بانک انکشاف زراعتی در سال1333 ه ش، بانک انکشاف صنعتی درسال 1335 ، بانک انکشاف صادرات در سال 1335 ه ش و بانک اسلامی گلاب الدین شیرزای در سال 1372 گردیده است که به صورت کل هشت بانک سیستم بانکی قبلی افغانستان را ساخته بود تا اینکه در سال 1382 مطابق قوانین جدید فوق الذکر سیستم جدید بانکی در افغانستان ایجاد گردید که در ترکیب سیستم جدید بانکی افغانستان بعد از سال 1382 بانکهای ذیل شامل گردید:

1) بانک مرکزی (دافغانستان بانک) ( 2) بانکهای تجارتی دولتی (بانک ملی افغانستان، پشتنی تجارتی )

( بانک، بانک انکشاف صادرات) ( 3) بانکهای خصوصی داخلی (کابل بانک، عزیزی بانک) ( 4

بانکهای خارجی (اولین بانک قرضه های کوچک، بانک بین المللی افغانستان) (ارین بانک، برک

افغانستان بانک) ( 5) فروع بانکهای خارجی (حبیب بانک، بانک ملی پاکستان، بانک ملی پنجاب،

بانک الفلاح، بانک ستندرد چارترد) ( 6) دفاتر نمایندگی های بانک های خارجی (دفتر نمایندگی

ارین بانک تاجکستان ودفتر نمایندگی زراعت بانک ترکیه).

پیشنهادات اصلاحی در مورد سیستم بانکی افغانستان:

1. شرایط معاصرایجاب بهبود کمی و کیفی عرضه خدمات بانکی، داشتن ستراتیژی معین برای کسب مفاد مؤثریت فعالیت ها، حفظ سیالیت بانکها، ترکیب مناسب بیلانس را می نماید.

2. توسعه عرصه بازاریابی، معرفی خدمات جدید بانکی وجذب مشتریان بیشتر،

3. ایجاد اداره سالم در بخشهای رهبری دیپوزیت های مفادی، عملیات حسابی و نقدی، رهبری سیالیت، عایداتی بودن بانک رهبری خطر یا رسک فعالیت های بانک، رهبری کارمندان بانک، تعیین دقیق اهداف و انتخاب وسایل رسیدن به انها

4. تحقق بخشیدن استقلالیت بانکها طبق قانون

5. بالا بردن ظرفیت مسلکی و تخصص کارمندان بانکها و استخدام جوانان تحصیل یافته و مسلکی

6. . توسعه استقلالیت و فعالیت های نمایندگی ها و شهری حانکه ها

7. تجدید نظر بر ساختار تشکیلاتی بانکها

8. تامین ارتباطات مرکز با نمایندگی ها از طریق اینترنت

9. افزایش عایدات بانک از طریق کپیتال نو

10. ایجاد غرفه های تبادله اسعار دربانکها

11. حفظ محرمیت حسابهای مشتریان

12. ایجاد و مساعد ساختن زمینه عرضه خدمات بانکی الکترونیکی یا بانکداری الکترونیکی، خصوصا امادگی برای ترتیب و توزیع کریدت کارت ها و دبت کارت ها، تهیه و نصب ماشین های ماشین اتومات صرافی (ATM)

13.بازسازی تجهیز و مدرنیزه ساختن دفاتر مرکزی، شهری و نمایندگی ها با وسایل تخنیکی و مخابراتی

14 . تدویر سیمینار ها، لکچرها درمحافل جهت معرفی خدمات جدید و قوانین جدید بانکی

15 . جلب حمایت دولت از بانکهای داخلی خصوصا در تحصیل قرضه ها

16 . تجدید نظر بر رهنمود های دافغانستان بانک در مورد طبقه بندی دارایی ها

17 . ترویج و تعمیم استفاده از چکها در بانکها

18 . تادیه معاشات کارمندان دولت از طریق بانکها و افتتاح حسابات بانکی برای کارمندان دولت

19 . ایجاد و توسعه فعالیت های بیمه و خصوصا بیمه دارایی های بانکها

20 . مشخص ساختن سرنوشت سهامت بانکها در مؤسسات تولیدی

21 . ایجاد اداره فنی و مسلکی تحت نظر دافغانستان بانک جهت قیمت گذاری دقیق و قابل اعتماد

جایداد های تحت تضمین قرضه های بانکها

22 . وضع شرایط و پالیسی نهایت دقیق برای تادیه قروض در بانکها

23 . توجه به کسب مفاد بیشتر از طریق اجرای قرضه های بین البانکی

24 . وارد نمودن فشار زیاد در بخش حصول قروض سال های قبل

25 . توسعه تجارت بانکی، تدارک منابع جدید عایداتی، موثریت فعالیت های بانکی، تشریح خدمات بانکی .

26 . ایجاد غرفه های عرصه خدمات بانکی اسلامی در بانکها

منابع وماخذ:

1- پشتنی تجارتی بانک: لایحه فعالیت های بانکی سال 1375 ، کابل 1385

2- بانک الفلاح لمیتد: استفاده از بروشور ها، راپور سالانه ومصاحبه با منیجر ساحوی مارکیتنگ بانک در کابل ،1385

3- بانک بین المللی افغانستان: صفحه اینترنتی www.aib.af

4- بانک انکشاف صادرات: راپور فعالیت مالی سال 1383 ، کابل، 1384

5- حبیب بانک: راپور سالانه ومصاحبه مستقیم با منیجر ساحوی بانک در افغانستان، کابل، 1385

6- دافغانستان بانک: یادداشت تحریری اداره نظارت بانکها، کابل، 1385

7- زابلی، عبدالمجید: یادداشت ها ی عبدالمجید زابلی، پشاور، 1380

8- ستندرد چارتردبانک: سایت اینترنت www.standardchartered.com

9- شبان، محمد انور، امکانات استفاده از نظریات وسیاست پول وبانکداری در افغانستان، پشاور،1375

10- عارف، عبدالقیوم: سیستم بانکی افغانستان، مجله علمی پوهنتون کابل شماره (2-1) کابل1385

11- عزیزی بانک: سایت اینترنتی www.azizibank.com

12- لافروشین و ی: پول، کریدت، بانکها ) به لسان روسی( مسکو،2004 .

13- مجتبی، زمانی فراهانی: پول ارز وبانکداری، ایران 1378

14- اولین بانک قرضه هاى کوچک: استفاده از اسناد دفتر ومصاحبه مستقیم با امر مالی بانک کابل، 1385

15- بانک ملی پاکستان: سایت اینترنتی www.nhp.com.pk

16- وزارت عدلیه: دافغانستان دبانکداری قانون، جریده رسمی شماره 819 ، کابل، 1382

17- وزارت عدلیه: قانون پول وبانکداری دولت اسلامی افغانستان، جریده رسمی، شماره 770 کابل،1373 .

18- وزارت عدلیه: دافغانستان بانک قانون، جریده رسمی، شماره ( 819 )، کابل 1382


این خبر را به اشتراک بگذارید
نظرات بینندگان:

>>>   از توضیحات جامع و در عین حال فشرده تان درین زمینه اظهار سپاس و قدر دانی میکنم . دست تان درد نکند همیشه با خانواده محترم و عزیزان تان سلامت و سعادتمند باشید .
نورعلی دوست

>>>   مه میگوم خیرببنی خودی ازی مطلب بسیار ارزنده وخوب خو درد و بلا تو بفته به ته سر همی سباسون بهماندازازی مملکت.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است