کرزی و اوباما مردم ما را فریب دادند!
جناب رییس جمهور برای امضای پیمان استراتژیک با آمریکا بجای اینکه شرایط حقوقی و امتیاز آور برای افغانستان مطرح سازد، به دوشرط ساده اما بظاهر مهم که باید از اختیارات دولت افغانستان می بود نه شرط پیمان ، اکتفا نمود و حال که این دوشرط ظاهرا در حال تحقق است باید تمامی کشور و مردم را دو دسته تحویل آمریکایی ها بدهیم 
تاریخ انتشار:   ۰۹:۰۰    ۱۳۹۱/۱/۲۱ کد خبر: 34696 منبع: پرینت

همانگونه که بارها گفته ایم ، آمریکا و حکومت افغانستان در پی فریب مردم هستند و مخالفت های ظاهری آنان صرفا برای انحراف اذهان عامه است.
حکومت افغانستان و بخصوص اطرافیان رییس جمهور کرزی طی چند سال اخیر کوشیده اند تا زمینه امضای پیمان استراتژیک با آمریکا را فراهم سازند. اما در این میان مزاحمت هایی را از جانب علمای کشور و روشنفکران جامعه و در کنار اینها کشورهای همسایه و دیگر کشور های ذیدخل در امور افغانستان ، احساس می کردند.
آنان برای رفع این مزاحمت ها ، طرح های مختلف و متفاوتی را ارایه دادند که بعضا با شکست روبرو گردید.

اطرافیان رییس جمهور کرزی با مشاوران سیاسی نظامی آمریکا به این نتیجه رسیدند که زمینه ظاهری مخالفت با آمریکا را ایجاد و در مراحل بعدی به آن شاخ و برگ بدهند.
این اتفاق بیشتر در عملیات های شبانه و زندان های خارجی در افغانستان رخ نمود و این بهانه بدست کسانی افتاد که دنبال انحراف اذهان عامه بودند تا بدین وسیله بتوانند بظاهر نشان دهند که حکومت افغانستان با آمریکا همسو نبوده و مخالف سیاست های اعمال شده آمریکا در افغانستان می باشد.
با این نیرنگ بسیاری از اذهان باور کردند که واقعا جناب کرزی با امریکایی ها مشکل دارد و به این سادگی زمینه امضای پیمان استراتژیک با آن کشور را فراهم نمی کند. بی خبر از اینکه این خود نقشه از قبل تبیین شده غربی ها برای افغانستان است.

جالبتر اینجاست که بسیاری از رسانه های به خیال خودشان متفکر و نو اندیش و عمق نگر ، یا در راستای این سیاست عمل کردند و یا مقهور این سیاست آمریکایی شده باور کردند که این بازی یک واقعیت عینی برای جامعه امروزی ماست.
در حالیکه اینها خود وسیله پیاده شدن این سیاست در میان مردم شده بودند.

در این میان آمریکایی ها حاضر شدند در مواردی خود را قاتل و جانی و مخالف اعتقادات مردم جلوده دهند تاشاید اذهان عامه باور کند که حکومت افغانستان با امریکا همپیمان نیست. زهی خیال باطل که سالها قبل این پیمان امضاء شده و افغانستان بوسیله سردمداران حاضر فروخته شده است.

از همه جالبتر اینکه جریان اپوزسیون که خود را ناجی افغانستان از سیاست های غلط حکومت فعلی می پندارد ، نیز مقهور این سیاست شده این بازی دوجانبه امریکا و افغانستان را باور کرد و در همین راستا خود را عیار نمود. یاشاید هم این جریان از قبل برای واقعیت جلوه دادن این بازی خریده شده بود!

بگذریم که این مجال اندک است و حرف بسیار !

در هر حال ، جناب رییس جمهور برای امضای پیمان استراتژیک با آمریکا بجای اینکه شرایط حقوقی و امتیاز آور برای افغانستان مطرح سازد، به دوشرط ساده اما بظاهر مهم که باید از اختیارات دولت افغانستان می بود نه شرط پیمان ، اکتفا نمود و حال که این دوشرط ظاهرا در حال تحقق است باید تمامی کشور و مردم را دو دسته تحویل آمریکایی ها بدهیم !

خداوند کریم عاقبت همه ما را بخیر کند.
آمین


این خبر را به اشتراک بگذارید
نظرات بینندگان:

>>>   تشکر افغان پیپر ازین تحلیل عالی تان.
من همیشه گفته ام که کرزی یک مداری خیلی ماهر است که برای امریکا از دل و جان خدمت میکند.
در تحلیل بالا فقط اضافه میکنم، که امریکا دیر یا زود باید این جنگ را باید خاتمه میداد، زیرا هزینه ای آن برایش خیلی گران تمام میشود. اما فعلاّ با یک تیر دو هدف را حاصل کرد. اول، دیگر مجبور نیست هزینه بزرگ جنگ را متحمل شود، دوم افغانستان را توسط قرارداد نظامی اش برای همیشه تصاحب شد.
نادر

>>>   ملت مسلمان افغانستان را نمی تواند کسی تحویل کسی بدهد بلکه همه مان عقیده به الله ج داریم و نگهبان ما هم خالق لایزال بوده و است.
م. از کابل

>>>   برادر محترم هیچ عاقلی وحتی انهایکه به الف وبای سیاست هم وارد با شند به نیرنگ های غربی هاونحوه ای حکومتی را که برما تحمیل نموده اند واپوزیسیونی راکه ساخته اند فریب نمیخورد همچنان همسایه ها که ظاهرا نا رضایتی نشان میدهند وبه نا حق داد ووایلا میکشند وناله سر میدهند که گویا مخالف وجود نیروهای خارجی به افغانستان هستند همه وهمه برنا مه وپروگرام از قبل تعیین شده وباصطلاح اردو زبانها به دستور میباشد وهمه میدانند که طالب را که والقاعده چطور بمیان امد وباز همین نیروها به اتفاق وتبانیهمین همسایه ها داخل خاک ما شدندیک مسئله ای خنده اور را شاید همه شنیده باشید که امریکای ها گفتند ما در اوکراین وپولند راکت های ضد موشکی را به خاطر خطر ایران نصب مینمایم خطر ایران کجا واوکراین وپولند کجا همه مسایل را به همین یک نیرنگ قیاس کنید حال اگر حکومت مرغوب ومنتصب برای فیب مردم عملیات شبانه ویا یکی دو پیش شرط ساده وبی محتوا را مقرر نماید همه موضوعات خاتمه نمی یابد انها اصلا عملیات نمیکنند وضرورت به عملیات ندارندنه شب ونه هم روزبا یک ویسل ویا اشپولاق میتوانند طالب وحزب اسلامی را قومانده بدهند اینکه شصت درصد تمام کمک های مجاهدین به جناب انجنیر صاحب حکمتیار داده میشد تصادفی نبود انها همه لشکران روز اینده ای انها بود که انها امپراطوری اسبلامی شامل پاکستان وافغانستان واوزبکستان وترکمنستان وتاجکستان و...تحت حکمروای پاکستان میخواهند وباز پاکستان یعنی امریکا وانگلیس همانطوریکه بعد از بسیارزحمات وتکالیف توانستند افغانستان را تحت تصرف دراورند متباقی پلان خویش را نیز در صدد تطبیق ان هستند انها مجموعا یک دشمن داشتند که اسمش اخمد شاه مسعود بود که مشترکا اورات از صحنه دور نمودند دیگر همه پروگرام ها به خوبی پیش می رودلشکر هاهمه گوش به فرمان واماده باش هستند دیگر نه ضرورت به عملیات شبانه است ونه هم روزانه پلان ها وسیتر وفراخ تر ازانست که ما تشویش میکنیم سلامت باشید

>>>   کرزی به جنگهای زرگری اش مردم افغانستان را(......)ساخته واین سرزمین راکه به خون ملیونهاهموطن ماازچنگال ارتش سرخ وپاکستانهاومزدوران شان دودفعه درعصر حاضرنجات دادنداکنون کرزی این خودفروخته ومزدور امریکاافغانستان رادودسته به بادارش مفت فروخته واین فروش افغانستان روزبروزبه مردم آشکارخواهدشد.
فیصل

>>>   اگردرکشور مایک اپوزسیون که به منافع علیای کشور متعهد باشد وجود میداشت حکومت هرگز به یکه تازی های خود ادامه داده نمیتوانست ولی متاسفانه جریان که خودرا اپوزسیون حکومت قلمداد میکند درنزدملت مامنفوراست وانها درکاردهای خودشان بجز ازقتل وقتال وچوروچپاول وغارتگری چیزی دیگری ندارند که منحیث دست اوردهای خودانرابه ملت خود نشان دهند که بهترین مثال جنایات انان جنگ های داخلی دهه 70 بوده که به خاطر بقای قدرت خود بیشتر از 70000 شهریان بیگناه کابل رابه شهادت رساندند وتمام دارایی های عامه وبیت المال رابه غارت بردند ودرنتیجه همین جنایات این اپوزسیون خداوند طالبان رابالای کشورمامسلط کردند که متاسفانه وبدبختانه عامل تمام بدبختی های که بعداز سال 1371 درکشور مابه وقوع پیوسته همین اپوزسیون ...که درراس ان دبل عبدالله محقق احمدضیامسعود ودوستم قراردارد
حامدازکانادا

>>>   اینکه بخواهیم یا نخواهیم آنها برنامه های شوم طرح شده خود را پیاده میکنند. این اگر از راه کشتار مردم بی گناه باشد یا هم از راه فریب، اما باید محقق شود.
اما کاریکه ما افغانها در چنین شرایطی باید انجام دهیم و بهترین ابزاری میتواند باشد، بلند بردن سطح آگاهی مردم و خودمان است تا چنین فریب نخورده و زود تسلیم بازی های شیطانی نشویم.
موفق باشید.
رهگذر از هرات

>>>   کاملا درست است؛ در پرده بازی های پنهان و جود دارد که کمتر کسی پی می برد حتی اپوزیسیون.
آمریکا در 2001 این سرزمین را رسما با تایید سازمان جاسوسی و کفری ملل متحد اشغال کرده است.
پیمان دوباره با آمریکا و جه ی مردمی بخشیدن به این اشغال است که گویا مردم هم موافق این حضور ( اشغال ) هستند.
آمریکا و مزدورش آقای کرزی مردم خواب برده افغانستان را با الفاظ بازی می دهند.
ابوحفیظ از تخار

>>>   آفرین
واقعیت قضیه همین است که شما گفتید
چرا بقیه به این مسایل حساس توجه نمی کنند
فکر کنم که بقیه بفکر جیب های شان هستند
حبیب از کابل

>>>   من سالهاست فامیل کرزی را میشناسم انها اصلا افغان نیستند وسالهاست که برای امریکا جاسوسی میکنندو هیچ وقت سر از فرمان امریکا بر تافته نمی توانند.
قیو کرزی موسس افغان سوسایتی اسوسییشن در امریکاست که از میان افغان ها جاسوس برای سی آی ا تهیه مکنند و گرداننده آن زن امریکایی قیوم کرزی میباشد که اسمش پترشیه است و جاسوسان زیادی از میان زنها در قندهار حتی در زمان طالبان نیز پرورانیده اند و فعلا خود قیوم در کابل با ما فیا زمین در ارتباط است هم چنان برادرش محمود اجنت های بسیاری در ولایات کشور برای خرید زمین های ارزان پرانده کرده و تمام تدابیر را از اسرائیل وصیهونیست های امریکایی یاد میگیرند.
شخصی از کرز

>>>   بلی کرزی وامریکا اصلااختلاف ندارند ونخواهد داشتند ..تشکر از مضمون جالب ...اینجنیر احمد

>>>   شما از جناب ربيس جمهور پرسان کنيد که جزييات توقعات امريکايي ها چرا به مردم افغانستان روشن بيان نشد. در همه مسايل به مردم دروغ ميگويند . اين وظيفه مجلس سنا و پارامان افغانستان است که از رىىس جمهور پرسان کنند آغا مگر آمريکايي ها از تو در بدل عقد اين اسناد در اىنده چه ميخواهد . توقعات وخواسته هاي امريکاىى ها بايد به مردم روشن و واضح شود .

>>>   کرزی ... اوباما ،ماما ! دست بده پادشاهی ازمن خاک افغا نستان ازتو

>>>   بعدا مردم فراموش می کنند و این هم شاید شیر دره کابل شود مگر هحمد شاه مسعود همین کار را نکرد.
رضا- اصفهان

>>>   جناب كرزي و امريكاخود رافريب ميدهند :
جهان شاهد است كه درافغانستان حداقل 11 سال به اينطرف درموجوديت امريكا جنگ ادامه دارد . درين جنگ اگريك طرف امريكاست طرف ديگر آن سرباز كدام كشور درمعركه نظامي مقابله ميكند ؟ اگرمردم افغانستان است پس مردم تاكنون حاضر به فروش وطن خود نبوده امضاي اين پيمان بوسيله چند اجيرو حكومت دست نشانده اعتبار كاغذ سپيد را دارد . دست آورد همچو يك كاغذ سپيد اينقدر افتخار ندارد كه كسي را فريب خورده ياكسي را فريب داده تصوركنيم . جناب كرزي و امريكا جهت تاثيرروحي مردم ما خودرا فريب ميدهند .اگر امريكا اين دولت را حاوي بيز اجتماعي – سياسي ميدانند چرا اختيار كشوررا هنوز به اينها اعتبار كرده نميتواند حتي يك صدراعظم يا وزير دفاع يك كشور خارجي بيك ولايت آمده هدايت لازم رابه والي آن ولايت ميدهد درحاليكه ريس جمهور از موضوع مطروحه آگاه نيست ؟ يعني اداره كشور موبمو بدست خودشان است . پس امضا چنين سند سرنوشت ساز يك ملت بدست چند اجير چه اعتباري را بين مردم خواهد داشت ؟ كدام كشور همسايه تحمل سرنوشت مردم افغانستان را بالاي مردم خود پذيراشود ؟ و چنين روزي را به مردم خودنيز انتظاربكشد ؟
آنچه راكه جناب كرزي به امضا آن كمر همت بسته اند محتوي آن به لويه جرگه عنعنوي مرتب خودشان اعتبار نشد آنها نخوانده تاييد كردند .پارلمان آغشته به زدوبند گروهي درگروگان امريكا هنوز متن را نخوانده لب خاموشي دارد . امكان دارد پارتهاي وابسطه به خارج زيرتاثير عوايد فساد بجاي وطن حمايت خصوصي و موقتي امريكارا نجاتبخش حيات خود بدانند . بدون شك اينها چند صد نفر آماده تسليمي بي قيد و شرط اند اما مردم افغانستان چند مليون نفروطن را ميراث پدرميداند و بعداز فروش وطن جاي ديگري براي عقب نشيني ندارد . هركسي چه در پارلمان وچه بيرون ازپارلمان مدافع كشورخودقرار گيرد مورد حمايت مردم نيز خواهد بود .
ازتجارب جنگ 11 ساله اخير استنتاج ميگردد كه موادات ذيل شامل اين پيمان است :
1- تطبيق قانون امريكا درافغانستان - اين اصل طي 11سال موردتطبيق بوده همانطوريكه اهالي قريه جات ومنازل رهايشي شهر هارا بمبارد كردند يا عساكر امريكايي جهت تقويه مهارت نشانه زني خود اهالي بي دفاع را هدف قرار دادند . طبق قانون امريكا قتل افغان بمثابه دشمن قابل مجازات نبوده بلكه قابل تقدير شناخته ميشد . مطابق فقره 8 و 10 متن تفاهمنامه عمليات شبانه مورخ 20 حمل 1391 اين حق هنوز محفوظ است . اينبار طيارات امريكا و توپخانه آن اهالي كدامين قريه را بمبارد ميكند و فهرست افراد مورد نظررا بدست سربازافغان قرار ميدهد. سرباز افغان درنقش يك كامپيوتر اين مسوليت را بعهده گرفته قتل افغان توسط افغان نيز ميسر ميگردد .
2- معافيت ازماليات و عبورومروربي كنترول ازبنادرافغانستان – اين اصل طول 11 سال نيز مورد تطبيق بوده است . چنانچه درگزارش ساليانه بندر آقگينه خاطرنشان گرديدكه ازبابت معافيت اكمالات ملكي و نظامي امريكا بنابر حكم ريس جمهور حداقل 2000000000) دومليارد افغاني كسر عايد داشته است . گويا ازيكطرف بودجه دولت نامنهاد را خالي از عوايد ميسازند ازطرف ديگر اموال وارداتي بدون محصول افرادامريكايي تجارملي مارا به گداتبديل ميكند يا متواري ميسازد . يعني بكشش كه خونش نريزد . اينبار حاجت بماردهم نيست بلكه مردم خودبخودازكرسنگي و بيكاري به قتل ميرسند .
3- اعمارپايگاه نظامي درمحل دلخواه و در مساحت دلخواه بدون پرداخت هيچگونه اوجوره – گويا درهرجا دلشان بخواهد پايگاه اعمار خواهند كرد و در محلات متباقي پرسونل و افراد ملكي شانرا مسكن گزين خواهند كرد يعني ملكيت هيچ فرد افغان ازخودش نيست . درحضورداشت قواي خارجي همانطوريكه طي 11 سال درهر جنايت يك تاسف دروغين به مردم خود گفته درپشت پرده به ما خنديدند ادامه خواهد يافت .
تحليل حقوقي دقيقتررا خواننده گان محترم به مردمان ميهن شان نثارخواهند كرد يا تحليل نسبي را جهت آگاهي مردم مظلوم خود دست اول ازطريق اين شبكه محترم و درصورت دشواري ازطريق كدام يك شبكه ديگر منتشر خواهم كرد .
تولقين تاش

>>>   حكومت افغانستان پس از شكست دادن انگليسها وخارج ساختن آنان از سرچشمه قدرت دركشور وسرنگوني روسها، به اين باور شدند كه برايشان افغانستان تمام شده است؛ اما سياست مداران فروخته شده افغاني، نه تنها افغانستان را از جنجال اين مشكلات نتوانستند بيرون كنند بلكه مشكلات را به نام قوم ونژاد را در افغانستان به وجود آوردند تا از آن طريق راحت تر غربي ها را به افغانستان وارد سازند. اما دوستان از اينكه به گفته بعضي ها ما مزدور پاكستان ويا ايران وديگر كشورهاي منطقه باشيم بهتر اين است بگذاريم تا اين پيمان امضاء شود زيرا با امضاء نكردن اين پيمان مشكلات را اين فروخته شده هاي افغاني به ئوجود خواهند آورد كه ديگر هيچ افغاني دل به حال افغان وهموطن خود نميسوزاند هيچ حتي بالاي برادر ويا پدر وخواهرو مارد خود هم اينها اعتنا نخواهند كرد پس ما هم بايد به اين اميد باشيم تا ما افغانها را الله متعال از اين مشكلات خلاصي سازد.
ذبيح الله دورانديش از كابل

>>>   خدا مردم افغانستان را از طالبان نجات دهد


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است