متن کامل اعلامیه همکاری آمریکا - افغانستان
اعلاميه همكاري دراز مدت استراتژيك و توسعه همكاري بين جمهوري اسلامي افغانستان و ايالات متحده آمريكا 
تاریخ انتشار:   ۲۲:۵۹    ۱۳۹۰/۸/۱۷ کد خبر: 29123 منبع: پرینت

اعلاميه همكاري دراز مدت استراتژيك و توسعه همكاري بين جمهوري اسلامي افغانستان و ايالات متحده آمريكا

بخش اول : مقدمه
از فروپاشي رژيم طالبان در سال 2001 ميلادي بدينسو ، دولت جمهوري اسلامي افغانستان ( افغانستان ) و دولت ايالات متحده آمريكا ( ايالات متحده ) براي مقابله با تهديدها عليه صلح و امنيت از نزديك با هم همكاري نموده و به مردم افغانستان كمك نموده اند تا يك آينده امن ، دموكراتيك و موفق را براي خويش طراحي كنند. در نتيجه ، اكنون افغانستان در جهت اتكا پايدار به خود در امور امنيتي ، حكومتداري ، توسعه اقتصادي و اجتماعي و روابط منطقه اي سير مي كند .
با تاكيد بر اراده مشترك شان براي تحقق آرزوي مردم افغانستان به منظور ايجاد يك دولت با ثبات و مستقل ، كه بر اساس قانون اساسي افغانستان و ارزشهاي مشترك دموكراتيك ، به شمول احترام به حقوق اساسي و آزادي هاي تمام مردان و زنان استوار باشد ، افغانستان و ايالات متحده ( طرف ها ) تعهد مي كنند تا همكاري هاي دراز مدت خويش را در ساحات مورد علاقه متقابل تقويت نمايند كه اين همكاري ها شامل تحكيم صلح ، امنيت و مصالحه تقويت نهادهاي دولتي ، حمايت از توسعه اقتصادي و اجتماعي افغانستان در دراز مدت و تشويق همكاري هاي منطقوي مي باشد .
همكاري ميان افغانستان و ايالات متحده بر اساس احترام متقابل و اهداف مشترك استوار بوده بخصوص اينكه ، آرزوي مشترك براي زندگي در صلح و تقويت مساعي جمعي جهت دست يافتن به منطقه اي كه داراي همگرايي اقتصادي منطقه اي ، عاري از القاعده و وابستگان آن ( تروريستان بين المللي ) بوده و هيچگاه پناهگاه امن براي دهشت افگنان بين المللي نباشد.

بخش دوم : دورنماي مشترك براي افغانستان در 2015 و بعد از آن
طرفين بر اين باورند كه :
در سال 2015 بيش از ده سال پس از كنفرانس بن و تصويب قانون اساسي ، افغانستان تهداب مستحكمي را براي گرفتن مسئوليت كامل حاكميت ملي ايجاد كرده و به مسير خودكفايي در ساحات امنيت ، حكومتداري ، توسعه اقتصادي و اجتماعي و روابط منطقه اي پايدار در حركت است . ايالات متحده آمريكا و افغانستان همكاري دوجانبه دراز مدت و مستحكم را ايجاد نموده اند كه متضمن منافع مشترك و امنيت پايدار افغانستان و توسعه اقتصادي درازمدت پس از سال 2015 مي باشد.
تداوم حاكميت ملي و تامين تماميت ارضي افغانستان به رهبري نيروهاي امنيتي افغان در سراسر اين كشور كه از ظرفيت و توانايي مقابله با تهديدات داخلي برخوردارند با حمايت قوي و دراز مدت دوجانبه ايالات متحده و همكاري دراز مدت ناتو – افغانستان تضمين گرديده و تداوم مي يابد . در نتيجه مساعي مشترك افغانها با جامعه جهاني از 2001 بدينسو ، در سال 2015 القاعده هيچگونه حضور عمده در افغانستان نخواهد داشت كه بتواند حملات بزرگ را در داخل و خارج از سرحدات افغانستان راه اندازي نمايد . شورشيان طالبان به وسيله ابزار سياسي و نظامي بطور فزاينده تضعيف شده تا نتوانند تهديدي براي از بين بردن حكومت افغانستان باشند . ممكن است افغانستان از طرف شورشيان مسلح با تهديداتي مواجه باشد اما اين تهديدات توسط نيروهاي امنيتي افغان قابل اداره و نيروهاي افغان همكان مهار آن را خواهند داشت . تعداد محدودي از نيروهاي ايالات متحده آمريكا بر اساس دعوت دولت افغانستان با هدف حمايت نيروهاي امنيتي افغان براي پيشبرد عمليات ضد تروريستي باقي خواهند ما و حضورشان بر اساس " موافقتنامه حقوقي حضور نيروها " تسجيل خواهد شد .
از نظر سياسي ، در سال 2015 افغانستان به تاسي ازقانون اساسي خويش كه انعكاس دهنده يك جامعه كثرت گرا مي باشد ، باقي مانده و توسعه نهادهاي دموكراتيك افغانستان كماكان ادامه خواهد داشت . رقابت احزاب و گروههاي عمده براي رسيدن به قدرت دولتي ديگر از طريق استفاده از شورشيان مسلح صورت نگرفته ، تعدادي از آنها از طريق ادغام مجدد در سطوح محلي و تعداد ديگر از طريق مصالحه در سطوح بالا شامل پروسه سياسي افغاني خواهند شد . نهادهاي حكومتي افغانستان در تمام سطوح ، پاسخگوي نيازمندي هاي اقتصادي و ملكي مردم افغانستان بطور فزاينده بوده و خدمات عمده را به آنها عرضه مي دارند .

اين تلاشها مستلزم سعي دوامدار مبني بر ارتقاء ظرفيت تحت رهبري حكومت افغانستان با همكاري ملل متحد ، همكاران دوجانبه و نهادهاي افغاني مي باشد . نهادهاي حكومتي افغان فعالانه از حقوق تمام شهروندان خويش به شمول زنان ، در مطابقت با قانون اساسي افغانستان و مكلفيت هاي بين المللي و حقوق بشري ، حراست و احترام مي نمايد . ايالات متحده آمريكا و افغانستان روابط ديپلوماتيك سنتي ( عادي ) دوجانبه خويش را از طريق نمايندگي ديپلوماتيك در كابل و مراكز عمده در شهرها پيش خواهند برد .
از نظر اقتصادي در سال 2015 افغانستان بطور فزاينده در مسير توسعه پايدار ، پيشرفت و ارتقاي سطح زندگي قرار خواهد داشت . اقتصاد با سرعت ثابت رو به رشد بوده فرصت هاي اشتغال در حال گسترش ، سكتور مالي سالم و عوايد حكومت رو به افزايش خواهد بود . پيشرفت زراعتي افغانستان تداوم داشته و كشور در مسير مصونيت غذايي قرار خواهد داشت . افغانستان جمع آوري و اداره منابع عامه به شمول منابع طبيعي خويش را به تأسي از نظام شفاف و حسابده و متكي بر نورم هاي بين المللي و اصول اساسي قانون گذاري ايجاد كرده كه بيانگر پيشرفت اقتصادي و خودكفايي مالي مي باشد . ايالات متحده آمريكا به اهداف افغانها در قمست رسيدن به خودكفايي و رفاه از طريق توسعه منابع اساسي بشري بعد از سال 2015 حمايت مي نمايد . مساعدت هاي ايالات متحده آمريكا و جامعه بين المللي از حالت كمك به منظور اعاده ثبات به حالت كمك به تحقق توسعه پايدار تغيير خواهد كرد .
در بعد منطقوي ، افغانستان در سال 2015 مساعي خود را جهت تقويت همكاري هاي منطقوي و با درك نقش تاريخي و مهمي كه منحيث پل ارتباط بين آسياي مركزي و جنوبي ، خاورميانه و خاور دور دارد ، تسريع نموده و روابط استراتژيك خود را با همسايگانش به شمول پاكستان بهتر مي سازد . فعاليتهاي دوامدار دوجانبه و چند جانبه ديپلوماتيك همسايه هاي افغانستان چتر حمايتي براي دورنماي مشترك ما بوجود آورده ، در راستاي كاهش مداخلات خارجي كمك نموده ، اصول عدم مداخله و احترام به حاكميت ملي را تقويه و اتحاد اقتصادي و سياسي افغانستان را در منطقه سهولت مي بخشد . پروسه صلح به رهبري حكومت افغانستان مورد پشتيباني منطقه و جامعه بين المللي قرار خواهد داشت .

بخش سوم : حراست و گسترش ارزشهاي مشترك ديموكراتيك
1 – طرفها معتقدند كه تعهدات افغانستان به ارزشهاي ديموكراتيك و حقوق بشر عنصر اساسي مشاركت و همكاري هاي دراز مدت شان مي باشد .
2 – طرفها بر اهميت مركزي ارزش ها و اصول مندرج در قانون اساسي افغانستان كه در لويه جرگه تاريخي جنوري سال 2004 ميلادي تصويب گرديده اند ، تاكيد نموده افغانستان تعهد خويش را به حكومت مبتني بر ارزشهاي ديموكراتيك و كثرت گرايي ، با حفظ تنوع سياسي ، اجتماعي ، قومي و جغرافيايي تجديد مي نمايد .
الف : افغانستان تعهد مي نمايد كه بدون در نظرداشت تفاوت جنسيتي ( جندر ) قومي و يا اعتقادات مذهبي ، قوانين را بالاي تمام شهروندان به صورت مساوي تطبيق نموده و حقوق و آزادي هايي را كه براي تمام افغانها در قوانين افغانستان تضمين گرديده مراقبت مي كند . افغانستان همچنين تاكيد مي نمايد كه hc حقوق بشري و سياسي ( افراد ) بر اساس قانون اساسي و وجايب بين المللي به شمول ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي را رعايت و از آن حمايت كند .
ب : افغانستان بيش از پيش تعهد مي نمايد تا انتخابات معتبر و فراگير مطابق با قانون اساسي و قانون انتخابات را برگزار نموده و با حمايت ملل متحد اصلاحات دقيق انتخاباتي را روي دست گرفته ، از كمك و همكاري ايالات متحده براي تطبيق اين اصلاحات استقبال مي نمايد .
3 – افغانستان مصمم است تا ظرفيت و كارآيي نهادهاي ديموكراتيك به شمول اقدامات ملموس جهت حفظ استقلال هر سه قواي دولت و حمايت از توسعه جامعه مدني فعال به شمول مطبوعات آزاد را تقويت بخشد .
4 – با در نظر داشت قانون اساسي افغانستان و مكلفيت هاي بين المللي ، طرف هاي تعهد مي نمايند تا نقش و سهم اساسي زنان را در جامعه افغاني براي اينكه آنها بتوانند از حقوق اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي و ساير حقوق بشري شان بهره مند شوند ، افزايش دهند .

بخش چهارم : تسريع امنيت پايدار
1 – افغانستان و ايالات متحده آمريكا تعهد مي نمايند تا در مقابل تهديدهاي شناسايي شده ي مشترك به خصوص تروريسم بين المللي – به همكاري امنيتي و دفاعي خويش بر اساس توافق دوجانبه ادامه دهند .
2 – طرفها بر حمايت قوي خويش از مساعي صلح و مصالحه به رهبري افغان ها كه بر اساس توصيه هاي لويه جرگه مشورتي صلح در جون سال 2010 ، تاكيد مي ورزند .
الف – پي آمدهاي روند صلح در برگيرنده آن افراد و نهادهايي خواهد شد كه ارتباط شان را با القاعده قطع نموده از كاربرد خشونت در مقابل دولت افغانستان منصرف شده ، قانون اساسي افغانستان به شمول حراست از حقوق زنان و مردان را بپذيرند .
ب – افغانستان تعهد مي نمايد كه در تمامي طرز العملها و نظرات مربوط به صلح و مصالحه احترام به ارزش هاي قانون اساسي افغانستان را در نظر بگيرد .
3 – به منظور تقويت امنيت و ثبات منطقه و همچنان براي بلند بردن هر چه بيشتر سطح توانايي افغانستان در راستاي حفظ حاكميت و تماميت ارضي در برابر تهديدها ، دولت افغانستان از نيروهاي نظامي ايالات متحده دعوت به عمل مي آورد تا به عمليات كمكي خود براي تامين ثبات و امنيت مناسب ، مساعي مجاز بين المللي براي مبارزه عليه مواد مخدر در چارچوب قطعنامه 1943 شوراي امنيت سازمان ملل متحد و ساير قطعنامه هاي مربوطه ادامه دهد .
4 – افغانستان همچنين از حمايت و مساعي دراز مدت ايالات متحده آمريكا در عرصه آموزش ، تجهيز ، مشوره و همكاري با نيروهاي امنيتي افغانستان بعد از دوره گذار به رهبري توسط افغان ها نيز استقبال مي نمايد تا بدينگونه بتواند مستقلانه به تامين امنيت و دفاع از خود پرداخته و اين تضمين بدست آيد كه ديگر تروريسم بين المللي هيگچاه جهان را از خاك افغانستان مورد تهديد قرار نمي دهد .
الف – حمايت هاي ياد شده بايد : (1) كمك به ايجاد توانايي هاي مناسب براي مقابله با رشد تهديدات مورد توافق دوجانب عليه ثبات افغانستان باشد (2) { اين كمك ها } بايد در چارچوب افغاني مورد حمايت جامعه جهاني ارائه شود (3) در ادامه تلاش هايي باشد كه افغان ها را قادر مي سازد تا يك ساختار امنيتي كه خود توانايي تقويت و نگهداري آن را داشته باشند ايجاد كنند و (4) ظرفيت نهادهاي امنيتي افغانستان را تقويت كند .
ب – طرفها از كشورهاي عضو ناتو مي خواهند تا در قسمت ارتقاي ظرفيت نيروهاي امنيتي افغان پس از سال 2014 از طريق عملي نمودن اقدامات مشخص مطابق به مندرجات اعلاميه ناتو و حكومت جمهوري اسلامي افغانستان در مورد همكاري دوامدار كه در نوامبر 2010 در اجلاس ليزبن امضا شده است ، به افغانستان كمك نمايند .
5 – در هماهنگي با هدف اجرا و رهبري عمليات امنيتي توسط نيروهاي امنيتي افغانستان در تمام ولايات پس از سال 2014 و در راستاي عملي ساختن " اعلاميه همكاري دوامدار ميان ناتو و جمهوري اسلامي افغانستان " مصوب اجلاس سران كشورهاي ناتو در ليزبن ، نوامبر 2010 ، ايالات متحده خود تعهد مي سپارد تا حضور نظامي خويش در افغانستان را كاهش دهد .
6 – افغانستان تعهد مي نمايد تا دسترسي مداوم نيروهاي ايالات متحده به تاسيسات افغانستان را در صورت لزوم از هر دو طرف در جريان مبارزه عليه تروريسم بين المللي ، آموزش نيروهاي امنيتي افغان ، عمليات ضد مواد مخدر و ساير ماموريتهايي كه جانبين مشتركا براي تامين منابع امنيتي مشترك تعيين مي نمايند ، را فراهم سازد .
الف : در هماهنگي با چارچوب پروسه انتقال و برداشتهاي مربوط به آن ، ايالات متحده تعهد مي نمايد تا انتقال مديريت تاسيسات زير اداره اش را به افغان ها بسپارد .
ب : ايالات متحده بر احترام كامل خود به حقوق مردم افغانستان تاكيد مي ورزد . اين كشور مجددا تصريح مي دارد كه در پي ايجاد تاسيسات دايمي نظامي در افغانستان و يا حضوري كه كشورهاي همسايه افغانستان را تهديد كند ، نمي باشد.
ج : ايالات متحده همچنين تعهد مي نمايد كه از قلمرو و يا تاسيسات افغانستان منحيث نقطه آغاز حملات عليه كشورهاي ديگر استفاده استفاده نمي نمايد مگر اينكه مسئله حق دفاع از خود در مطابقت با قوانين بين المللي مطرح باشد .
د : در همكاري با حكومت افغانستان و بر اساس مشوره و طرزالعملهاي قبول شده متقابل ، نيرو هاي ايالات متحده كماكان داراي آزادي عمل براي اجراي عمليات نظامي ، به شمول عمليات ضد تروريستي و ضد مواد مخدر مي باشند .
ذ : طرفها براين باور و آگاهي مي باشند كه " قرارداد " منعقده ميانشان در رابطه با موقعيت حقوقي كارمندان نظامي و ملكي ايالات متحده مربوط به وزارت دفاع آن كشور در افغانستان در رابطه با مساعي آنها براي مبارزه با تروريسم و كمك هاي ملكي و انساني ، آموزش ها و تمرينات نظامي و فعاليتهاي ديگر ( در سال 2003 ) و همچنين قراردادها و تفاهمات ديگر قابليت اجرايي دارند .
طرف ها با در نظرداشت طرزالعملهاي داخلي خود مصمم هستند تا گفتگوها را براي تجديد نظر در قرارداد " موقعيت حقوقي نيروهاي ايالات متحده در افغانستان " در سال 2014 آغاز نموده و مجددا تصريح مي نمايند كه در سال 2015 حضور نيروهاي آمريكايي در افغانستان بر اساس موافقتنامه " موقعيت حقوقي نيروهاي ايالات متحده در افغانستان " تنظيم گردد .
7 – ايالات متحده مجددا تصريح مي دارد در صورتي كه افغانستان ظرفيت كافي را از خود نشان داده و يك چارچوب حقوقي مسئولانه را براي حفظ و مراقبت از زندان ها و توقيف خانه به وجود آورد ، اين كشور براي انتقال مسئوليت تاسيسات مربوطه به افغانستان متعهد مي باشد . ايالات متحده همچنان تعهد مي نمايد كه به تلاش هاي آن كشور براي كمك به تقويت يك سيستم اصلاحي مصون و امن مبتني بر ارزشهاي انساني با افغانستان همكاري نمايد .
8 – طرفها تعهد نمايند كه در ساحات تبادل معلومات براي مبارزه عليه تهديدهاي مشترك به شمول تروريسم بين المللي ، قاچاق مواد مخدر ، جرايم سازمان يافته و تطهير پول مساعي خويش را افزايش دهند .
9 – همچنان طرفين برحمايتشان از اقدامات مشخص جهت همكاري و هماهنگي امنيتي منطقوي تاكيد مي ورزند .
الف – طرفها تصريح مي دارند كه توليد ، قاچاق و مصرف مواد مخدر تهديد جدي براي تامين امنيت و شكل گيري اقتصاد مشروع در افغانستان بوده و همچنان امنيت منطقه و يك جهان سالم را تهديد مي نمايند . آنها مصمم اند تا در اين زمينه در افغانستان و منطقه با همسايگان اين كشور همكاري نمايند تا اين تهديد محو گردد .
10 – با درك اين موضوع كه ثبات افغانستان به توسعه و ثبات آسياي جنوبي و مركزي كمك مي كند ، ايالات متحده تصريح مي دارد كه هر نوع فعاليت خارجي تجاوزكارانه عليه افغانستان را با نگراني عميق مورد توجه قرار مي دهد . در صورت چنين رويدادي ، طرفها به گونه عاجل موضوع را براي طرح و تطبيق يك پاسخ مناسب در مطابقت با موازين قوانين اساسي كشورهاي خويش مورد مشوره قرار مي دهند .

بخش پنجم : تقويت امنيت و همكاري هاي منطقوي
1 – طرفها بر اهميت روابط دوستانه و همكاري افغانستان با كشورهاي همسايه تاكيد ورزيده و بر اهميت اين روابط بر اساس احترام متقابل ، عدم مداخله و تساوي تاكيد مي نمايند .
الف : طرفها بر اين باورند كه همسايگان افغانستان در گسترش امنيت منطقه اي و همگاني ، در مطاقبت با منشور سازمان ملل متحد و قوانين بين المللي نقش مهمي را بر عهده دارند .
ب : طرفهاي از همه ملل دعوت مي كنند تا به حاكميت ملي و تماميت ارضي افغانستان احترام گذاشته و از مداخله در پروسه ديموكراتيك افغانستان اجتناب ورزيده و از موقف خويش در افغانستان عليه ملل ديگر استفاده ننمايند .
2 – با در نظر داشت اهميت همكاري هاي منطقوي براي تحكيم امنيت در منطقه ، طرف ها تعهد مي كنند كه با همسايه هاي افغانستان ، سازمانهاي منطقوي ، ملل متحد و ساير سازمان هاي بين المللي در مورد تهديدات شناخته شده از طرف جانبين ، به شمول شبكه هاي تروريستي بين المللي ، جرايم سازمان يافته ، قاچاق مواد مخدر و تطهير پول همكاري جدي نمايند .
3 – براي تقويت صلح و ثبات منطقوي ، طرفين تعهد مي نمايند تا در احياي جايگاه تاريخي افغانستان به مثابه پل ارتباطي بين آسياي مركزي و جنوبي با توسل به ابزار زير همكاري نمايند:
الف – طرح ، تسهيل و تطبيق ابتكارات منطقوي مانند " موافقت نامه تجارت و ترانزيت ميان افغانستان و پاكستان " كه در جون 2011 نافذ گرديده است .
ب – تقويت هماهنگي و اداره سرحدات بين افغانستان و كشورهاي همسايه نزديك افغانستان
ج – توسعه پيوندها با شبكه هاي منطقه اي از طريق تحقق پروژه هاي ترانسپورت ، ترانزيت و انرژي در سراسر افغانستان
د – بسيج حمايت بين المللي در جهت سرمايه گذاري منطقوي به منظور تسهيل جذب افغانستان در منطقه .
4 – در حالي كه افغانستان از كمك هاي اقتصادي ، اجتماعي و امنيتي ساير كشورها استقبال مي كند ، در راستاي شفافيت كمك ها و فعاليتهاي اشخاص ثالث در قلمرو خود نيز متعهد مي باشد .

بخش ششم : توسعه فرصتهاي اقتصادي و اجتماعي
1 – توسعه منابع طبيعي و بشري افغانستان در تامين ثبات منطقوي ، رشد پايدار اقتصاد و احياي مجدد افغانستان بعد از سي سال جنگ امر مهم پنداشته مي شود .
2 – در بخش اقتصادي :
الف : طرفها تعهد مي نمايند كه تقويت و رشد اقتصاد بازار آزاد و همكاري بلند مدت به منظور رشد اقتصاد پايدار را با در نظر داشت قانون اساسي ، تاريخ و واقعيتهاي اجتماعي افغانستان دنبال مي نمايند .
ب – با توجه به اولويت هاي افغانستان ، ايالات متحده آمريكا متعهد است تا افغانستان را در تقويت زيربناهاي اقتصادي ، انكشاف پايدار و خودكفايي و به ويژه در ساحات ذيل كمك نمايد: توليدات زراعتي مشروع ، زيربناهاي ترانسپورتي و انرژي ، ترويج مديريت مسئولانه ، منابع طبيعي و ايجاد يك سيستم مستحكم مالي به منظور حفظ سرمايه گذاري خصوصي كه براي رشد سرمايه گذاري خصوصي الزامي مي باشد .
ج – طرفهاي اظهار مي دارند كه مردم افغانستان بايد استفاده كنندگان اصلي از ثروت ذخاير و معادن شان باشند . ايالات متحده امريكا برحمايت هاي خويش براي كمك به تدوين پاليسي ، امور مالي و كمك به اصلاحات نهادها به شمول كمك به ايجاد قواعد اكتشاف معادن و ابتكار شفاف سازي فعاليتهاي صنايع به منظور حفاظت از عوايد معادن به نفع مردم افغانستان متعهد است .
د – ايالات متحده آمريكا مجددا تصريح مي دارد كه تعهدات خود در كنفرانس كابل سال 2010 را در مطابقت با اولويتهاي ملي افغانستان و چنانچه از طرف جانبين موافقه گرديده ، به هدف دستيابي به 80 فيصد اهداف مورد نظر الي پايان سال 2012 اجرا كند.
3 – در بخش اجتماعي ، طرفها بر گسترش تلاشهاي مشترك خويش به منظور ارتقاي ظرفيت بشري افغانستان از طريق ذيل تاكيد مي ورزند :
الف : دسترسي به معارف به شمول تحصيلات عالي و آموزش حرفوي در ساحات كليدي به تمامي افغانها
ب : دسترسي به خدمات ابتدايي صحي و مراقبت هاي خاص به شمول زنان و اطفال
4 – طرفها باور دارند كه فساد اداري يك تهديد جدي عليه مردم افغانستان مي باشد .
الف : افغانستان متعهد به : مبارزه قاطعانه در برابر همه اشكال فساد ، تقويت نهادهاي مبارزه عليه فساد ، تجديد و اجراي قوانين به اساس موازين و كنوانسيون هاي بين المللي به شمول كنوانسيون سازمان ملل عليه فساد مي باشد .
ب : افغانستان متعهد به حفظ و بلند بردن سيستم مالي خويش در راستاي تطبيق توصيه هاي FATF/APG) )Financial Action Task Force Asia Pacific Group در مورد تطهير پول و مبارزه عليه تامين مالي تروريستي ، مي باشد .
ج : همراه با افغانستان ، ايالات متحده آمريكا متعهد به ايجاد ميكانيزم هاي كارا ، شفاف و پاسخگو به منظور جلوگيري از فساد و ارتقاي مؤثريت كمك هاي داده شده به افغانستان مي باشد .
5 – ايالات متحده آمريكا به تداوم همكاري هاي اجتماعي و اقتصادي خويش به مردم كوشش نموده و حداقل 50 فيصد كمكهايش را از طريق نهادهاي افغاني مصرف مي نمايد .
الف : افزايش كمك هاي اجتماعي و اقتصادي به دولت مشروط بر اين است كه دولت افغانستان ميكانيزم شفافيت و پاسخگويي مالي را قسميكه در كنفرانس هاي كابل و لندن در سال 2010 روي آن موافقه شده ايجاد و از پيشرفت كاري آن اطمينان مي دهد .
ب : كمك هاي دوامدار ايالات متحده آمريكا مشروط به افزايش مصرف بودجه افغانستان ، بهبود در جمع آوري عوايد ، بهبود سيستم مديريت مالي عامه و ساير اقدامات به شمول تعهداتي كه در كنفراس ها به آن موافقه شده ، مي باشند .
6 – طرف ها مصمم اند تا روابط دراز مدت ميان مردم و جوامع مدني شان از طريق يك سلسله تلاش هاي وسيع از جمله ابتكارات جوانان و زنان و همكاري ميان پوهنتون ها و مؤسسات تحصيلات عالي يكديگر تقويت گردد .
الف : ايالات متحده آمريكا تعهد مي نمايد تا ابتكاراتي چون برنامه هاي تبادل تحصيلي و فعاليت هاي مربوط به آن را افزايش دهد كه اين ابتكارات شامل بورسيه هاي فولبرايت ( program Fulbright ) و برنامه هاي آموزش رهبري براي بازديدگان بين المللي ( Leadership Program International Visitor ) مي گردد.
7 – طرف ها همچنان تعهد مي نمايند تا جهت حمايت از نهادهاي فرهنگي افغان و حفظ ميراثهاي فرهنگي ، همكاري نمايند .

بخش هفتم : تقويت نهادهاي افغاني و حكومتداري
1- افغانستان تعهد مي نمايد تا حكومتداري را از طريق ازدياد پاسخگويي و شفافيت قواي سه گانه اجرائيه ، مقننه و قضاييه و به شمول مامورين حكومتي در كليه سطوح تقويت نمايد ، تا بدينگونه آنها به نيازهاي اقتصادي و مدني مردم افغانستان بطور بهتر رسيدگي نمايند . همچنان افغانستان تعهد مي نمايد تا مامورين حكومتي در تمامي سطوح ، حسابده و به قانون افغانستان پايبند مي باشند تا اين اطمينان حاصل شود كه آنها خدمات را بر طبق رويه هاي مناسب و ضابطه مند عرضه مي نمايند .
2 – افغانستان از ايالات متحده مي خواهد تا از ارتقاء ظرفيت بشري نهاد هاي مهم حكومت افغانستان در سطح ملي و محلي ، حمايت نمايد . كمك هاي ايالات متحده بايد به اساس اولويت هاي وزارتها و نيازمندي هاي افغانستان كه از طرف هر دو جانب مشخص گردد ، باشد .
3- طرف ها تعهد مي نمايند كه براي از بين بردن نهادهاي موازي به شمول تيم هاي بازسازي ولايتي و تيم هاي تحكيم ثبات ولسوالي ها در مطابقت با جدول زماني مشخص دو جانبه ، همكاري مي نمايند . اين امر شامل آوردن كمپني هاي امنيتي خصوصي تحت نظارت و صلاحيت حكومت افغانستان بوده ، در حاليكه به ايالات متحده آمريكا اجازه داده مي شود تا اقدامات لازم را جهت اطمينان از امنيت پرسونل و تأسيسات خود اتخاذ نمايد .

بخش هشتم : تدابير و ساختارهاي اجرايي
1- براي پيشبرد همكاري و ارزيابي پيشرفت ها در جهت تطبيق اين اعلاميه ، طرف ها تعهد مي نمايند تا يك كميسيون دو جانبه افغانستان – ايالات متحده آمريكا و مكانيزم هاي تطبيقي مورد نظر آن را ايجاد كنند .
الف : اين كميسيون به رياست وزراي خارجه كشورهاي افغانستان و ايالات متحده يا نماينده شان هر دو سال يك بار در كابل و يا واشنگتن نوبت وار جلسه برگزار مي كنند .
- نهادهاي دو جانبه موجود مانند مجمع دو جانبه مشورتي امنيتي افغان – آمريكا ، در ساختار جديد مدغم مي شود .
ب : يك كميته رهبري مشترك بايد به وزرا در مورد فعاليت كاري گروه پ هاي متخصصين كه مسئول عملي نمودن اين اعلاميه مي باشند ، گزارش دهند .
- اين گروه هاي كاري توسط وزراي ذي ربط و يا نمايندگان با صلاحيت شان رهبري شده كه يك فوروم را براي مشاوره هاي منظم روي موضوعات ذي علاقه در سطح كارمندان ارشد ، ايجاد مي نمايند .
ج : اين كميته رهبري مشترك بايد نشست هاي منظم را جهت تشخيص تهديدهاي مشترك و بحث در مورد مسايل منطقه اي و مورد علاقه طرف ها برگزار نمايد .
2- از طريق كميسيون دو جانبه ، طرف ها بايد اقدام به تعيين سقف همكاري دو جانبه براي اندازه گيري پيشرفت كار نمايند .
3- افغانستان و ايالات متحده آمريكا جهت تطبيق اين اعلاميه ، مي توانند در صورت لزوم تدابير لازم را در مطابقت با قوانين و مقررات هر دو كشور اتخاذ كنند .

بخش نهم : احكام نهايي
1- اين اعلاميه نشاني از تعهدات سياسي استوار مابين طرف ها بوده و بعد از امضاء تا زمانيكه يكي يا هر دو طرف تقاضاي فسخ آن را ننمايد نافذ مي باشد . اين اعلاميه مي تواند با رضايت كتبي هر دو طرف تعديل شود .
2- تمامي اقداماتي كه بر اساس اين اعلاميه صورت مي گيرد ، بايد در سازگاري با تعهدات و تكاليف طرف ها و تحت قوانين بين المللي باشد .
3- هر نوع اختلاف كه از ناحيه تطبيق اين اعلاميه ايجاد گردد ، از طرق مشورت هاي ديپلوماتيك بين طرف ها حل و فصل مي گردد .
4- اين اعلاميه حقوق و تكاليف طرف ها در موافقتنامه ها و تفاهمات موجود را متأثر نمي سازد ؛ و همكاري تحت اين اعلاميه به اساس قوانين و مقررات هر دو كشور صورت مي گيرد . تمامي تعهدات اين اعلاميه وابسته به موجوديت وجوه مالي تخصيص داده شده مي باشد .

بخش دهم : نتيجه گيري
افغانستان و ايالات متحده در اين مشاركت با اعتماد به پيش مي روند زيرا اين كشورها در پي يك آينده مبتني بر عدالت ، صلح ، امنيت و فرصت ها براي مردم افغانستان متعهد مي باشند . احترام به پرنسيب هاي حاكميت ملي و تساوي دولت ها بنياد اين مشاركت را تشكيل مي دهد . احترام به حاكميت قانون و همچنان پيروي سالم و شفاف از قانون اساسي و كليه قوانين نافذه ، بنياد اين مشاركت را استحكام مي بخشد .
اين اعلاميه توسط رؤساي جمهور ، جمهوري اسلامي افغانستان و ايالات متحده آمريكا به تاريخ روز XX ماه XX سال 2011 در شهر YYY در دو نسخه به زبان هاي دري و انگليسي امضاء شده است .

به نمايندگي از حكومت به نمايندگي از
جمهوري اسلامي افغانستان ايالات متحده امریكا
حامد كرزي ، رئيس جمهور بارك اوباما رئيس جمهور


این خبر را به اشتراک بگذارید
نظرات بینندگان:

>>>   فــــوق العاده است!
بايد همينگونه امضاء گردد،
بخدا پيش از اين رسانه ها مارا از متن اين پيمان آنقدر ترسانده بودند كه تصور ميكردم الان بايد سند افغانستان را بنام آمريكا بخوانم.
تــــشـــكر افغان پي پر از روشنگريتان.
ستار از تهران

>>>   مشکل همه حل شده بجز ازطالبان و مواد مخدر!یعنی دشمن مشترک همین دو اند .

>>>   این خو موافقتنامه بود این چرا به اعلامیه تبدیل شد، برای اعلامیه خو ضرورت لویه جرگه نبود چرا که الزام آور نیست و در دوران جلالتمآب دوکتور عبدالله عبدالله چندین اعلامیه بدون پشتیانی لویه جرگه امضا گردیده بود.
حامد پنجشیری

>>>   امضا ی این پیمان ۱۰۰ فیصد به نفع افغانستان است و خواهد بود
احمدزی از امریکا

>>>   سلام برملت مجاهد افغان !
این سند فرو ش آزادی ،ننگ و عزت افغانستان است که از نظر مردم مجاهد و آزادی خواه افغان سلسله تجاوز آشکار امریکا را برخاک افغانستان نشان میدهد و هرگز ملت پر افتخار ما تن به همچو اسناد ننگین نمیدهند .
در ضمن باید گفت که حتی میکانیزیم همین ننگنامه نیز مبهم ، گیچ کننده و پوچ میباشد که نشانده عزم سست دست اندرکاران افغانی این ننگنامه خواهد بود که انشاالله به ناکامی همچنان روبرو خواهد بود .
وباید گفت که لعنت خدا شامل حال تمامی وطن فروشان بی خرد و بی خبر ا زغذاب الهی خواهد بود که برای عیش و نوش چند روزه در دنیایی فانی اینقدر ننگین و شرم آور عمل میکنند و مخالف تمام نصوص قرآنی به ادامه تجاوز امریکا رای میدهند
من نمیدانم که حال آقای سیاف و مجددی به کدام روی طرف مردم افغانستان نگاه خواهند کرد ، درحالیکه دعوای رهبری هم دارند.
شهلا کریمی فارغ التحصیل فاکولته حقوق کابل

>>>   با سلام به همه ی افغان پیپری ها
من بار اول که این اعلامیه را خواندم بسیار خوشحال شدم . اما با توجه با این که این اعلامیه ها توسط نخبان سیاسی نوشته می شود ، دوباره و با دقت بیشتر ی آ ن را مطالعه کردم. هرکس که بار دو م و سوم این اعلامیه را بخواند خواهد فهمید که چه شاهکاری است در کاربرد کلمات دو پهلو و امریکایی ها چگونه می خواهند سر ما را با پنبه ببرند.
اینها همان کسانی هستند که پیمان کمپ دیوید را در دو صفحه نوشتند و همه چیز را به ضمیمه های آن ارجاع دادند و بعد برای کم تر از نیم قرن خاورمیانه را دستخوش التهاب و جنگ کردند و این میان ماهی خود را از آب خت گرفتند.
شاه ولی

>>>   شکسپیر می گوید : مرا با سلاحت بکش ، نبا زبانت.
در این اعلامیه امریکایی ها ما را با سلاحشان نکشته اند . با زبان توهین آمیز و تحقیر کنندشان کشته اند. یعنی آنها گمان کرده اندکه ملت افغانستان این شعبده ها را نمی فهمند که اینطور با کلمات و جملات مبهم خواسته اندکه حرف خود را به کرسی بنشانند؟
سالم

>>>   به خاطر اين توافقنامه ننگين تسليت به مردم تفغانستان

>>>   با عرض سلام به همه ی وطنداران گرامی
قرآن کریم می فرماید : یهود و نصارا از شما راضی نخواهند شد مگر از آن ها تبعیت کنید. این اعلامیه اثبات کامل این آیه ی کریمه ی قرآن است.
صالح

>>>   لطفاّ تبصره افغان پیپر را در همین سایت تحت عنوان " شما اینگونه همکاری با آمریکا را می پذیرید یا خیر؟! " بخوانید، بعد یکبار دیگر قضاوت کنید.
نادر

>>>   افرین عالی بود.

>>>   این پیمان شبه یک و ظیفه خانګی به حکومت و مردم افغانستان است. اکر دققت شود در راستای اهداف امریکا تمام مسوو لیت به افغانها داده شده است یعنی مبارزه با ترور که در حقیقت آرامش غرب است توسط افغانها باید صورت بګرد که انکار با قربانی این ملت امکان پزیر است در مقابل غرببی ها شرایط استخدام وبلوسیله غارت کمک های و دارای های این ملت مطرح است. در متن توا فقنامه امده است امریکا بخاطر منافع و دفاع خود از مراکز نظامی خود در افغانستان استفاده مینماید . اما از حریم افغانستان دفاع نمیکنند شما قضاوت کند امریکا و ناتو با بیش از 150 هزار مسلح خود آرامش و امنیت را در افغانستان آورده نتوانستند بعد از خروج عساکر خوش با چند مرکز محدود خوش آنها با تروریزم مقابله کرده میتوانند ؟ جواب وضح است که نه پس معلو است که غربیها از افغانستان بعنوان افزار استفاده میکنند هیچ وقت از افغانستان دفاع نمیکنند.

عبدالله از کابل

>>>   باعرض سلام ! امریکا خودش درحال واژگونی است بدبختی های متعدددامن گیر ملت ومردمش شده است وخودایالات هادرحال تجزیه است ودرصددفروپاشیست ودرکشورمابجزازعزم راسخ خودملت دیگر چیزی کارامدنخواهدبودامریکاودیگرمداخله گرادست ازدخالت وتفرقه اندازی برداردبس است.

>>>   مطالبی که در پیمان نوشته شده صرف انسان های کم فهم( با کمال معذرت) و خوش باور را میتوان بازی داد.
امریکا و سیاست امریکا به تمام جهانیان واضع و روشن است. بهره برداری و استعمار میباشد.و.......
وکسانی که میخواهند با امضای این پیمان خوش خدمتی کند به امریکا تا به اتکا به نیرو و زور امریکا به قدرت بالای مردم باقی بماند.
این راپیمان نگوئید - نکاح خط بگوئید
حفیظ الله حبیبی

>>>   این لطیفه را در تایید نظر آقای شاه ولی نوشته ام.
رئيس جمهور آمريکا داشت با نخست وزير انگليس صحبت مي کرد. يکي از مهمانان جلو آمد و پرسيد شما داريد در باره چي صحبت مي کنيد؟ رئيس جمهور آمريکا جواب داد ما داريم برنامه ه ي جنگ جهاني سوم را مي ريزيم. مي خواهيم 14 ميليون نفر را، به علاوه ي يک دندانپزشک بکشيم. مهمان گيج شد و پرسيد: چرا مي خواهيد يک دندانپزشک را بکشيد؟ رئيس جمهور رو به نخست وزير انگليس کرد و گفت: نگفتم؟ هيچ کس در مورد اون 14 ميليون سوالي نمي کنه !
حالا سیاسیون ما بروند و لویه جرگه برگزار کنند.
قادر

>>>   پیش نویس اعلامیه جدید همکاری امریکا – افغانستان همان پیشنویس پیمان نظامی قبلی است که با کلمات نرم و چرب تکرار گردیده است .
مردم افغانستان مشتاق روابط متقابلا مفید و حسنه با تمام کشورهای جهان بوده مگر در اکثر فقرات و جزوه های این اعلامیه دولت افغانستان تطبیق قانون اساسی و سابر قوانین را به جانب امریکا تعهد میکند .
آیادولت افغانستان دربرابر مردم افغانستان مسول است یا نزد دولت امریکا ؟،
آیا افغانستان ایالت امریکاست ؟
زمانی تطبیق قوانین داخلی کشور ما در نظارت امریکا باشد استقلالیت ، پارلمان وسایر نهاد های مردمی چه اهمیت دارد ؟
زمانی این سند در جرگه عنعنوی بین دولتین به امضا رسد پس وکلای منتخب مردم و اراده مردم چه وقت احترام میشود ؟
این مسوده چه وقت به ریفراندم گذاشته شده که این سند را خواست مردم نام گذارند ؟

درپره گراف جیم بند ششم بخش چهارم آمده:
"ج : ايالات متحده همچنين تعهد مي نمايد كه از قلمرو و يا تاسيسات افغانستان منحيث نقطه آغاز حملات عليه كشورهاي ديگر استفاده استفاده نمي نمايد مگر اينكه مسئله حق دفاع از خود در مطابقت با قوانين بين المللي مطرح باشد"
در سال 2001 قوانین بین امللی ایجاب نمود که افغانستان به نحوی اشغال شود . هین اکنون دلایل مشابه بالای پاکستان و ایران وارد است وسایر کشور های همسایه نیز بعداز ایحاد یک گروپ انارشیست میتواند جایگاه تروریسم نامگذاری شود . درآنصورت به اساس دادو فریاد حکومت دست نشانده افغانستان یا به فیصله شورای امنیت ملل متحد مانند افغانستان مورد تجاوز قرار گیرد و مردم ما در زیرمرمی های جنگ منطقوی پایمال شود یا مستقیما مانند اسراییل اردوی ملی نامنهاد را به تهاجم علیه دیگران توظیف نمایند .بازدارنده این تحدیدات کدام قدرت است در حالیکه افغانستان در تطبیق قوانین داخلی زیر فرمان امریکاست ؟

در پره گراف دال بند شش بخش چهارم آمده :
"د : در همكاري با حكومت افغانستان و بر اساس مشوره و طرزالعملهاي قبول شده متقابل ، نيرو هاي ايالات متحده كماكان داراي آزادي عمل براي اجراي عمليات نظامي ، به شمول عمليات ضد تروريستي و ضد مواد مخدر مي باشند"
آیا این پره گراف به معنی ادامه عملیات در زمان و مکان دلخواه منجمله حملات شبانه و بمبارد دلخواه و ادامه زندان کشورهای ذیدخل نیست ؟پس استعمال اصطلاح افغانستان مستقل چه معنی دارد ؟

درپره گراف ذال بند شش بخش چهارم آمده :
"ذ : طرفها براين باور و آگاهي مي باشند كه " قرارداد " منعقده ميانشان در رابطه با موقعيت حقوقي كارمندان نظامي و ملكي ايالات متحده مربوط به وزارت دفاع آن كشور در افغانستان در رابطه با مساعي آنها براي مبارزه با تروريسم و كمك هاي ملكي و انساني ، آموزش ها و تمرينات نظامي و فعاليتهاي ديگر ( در سال 2003 ) و همچنين قراردادها و تفاهمات ديگر قابليت اجرايي دارند .
طرف ها با در نظرداشت طرزالعملهاي داخلي خود مصمم هستند تا گفتگوها را براي تجديد نظر در قرارداد " موقعيت حقوقي نيروهاي ايالات متحده در افغانستان " در سال 2014 آغاز نموده و مجددا تصريح مي نمايند كه در سال 2015 حضور نيروهاي آمريكايي در افغانستان بر اساس موافقتنامه " موقعيت حقوقي نيروهاي ايالات متحده در افغانستان " تنظيم گردد ."
طبق این اصل کلیه پیمانهای استراتژیک قبلی و تمام قرارداد های منعقده این دولت نامستقل که بر اساس آن طی ده سال قانون امریکا در افغانستان مورد تطبیق بوده مردم در زندانهای امریکا مطابق قانون امریکا مجازات و اعدام میشوند تا سالهای ابد ادامه مییابد . بعداز سال دوهزارو پانزده نیز موقعیت حقوقی حضور نیروهای امریکایی در افغانستان مجددا تنظیم گردد .آیا این به معنی اشتیاق حضورابدی امریکا درافغانستان نیست ؟

دربند دهم بخش چهارم آمده :
" 10 – با درك اين موضوع كه ثبات افغانستان به توسعه و ثبات آسياي جنوبي و مركزي كمك مي كند ، ايالات متحده تصريح مي دارد كه هر نوع فعاليت خارجي تجاوزكارانه عليه افغانستان را با نگراني عميق مورد توجه قرار مي دهد . در صورت چنين رويدادي ، طرفها به گونه عاجل موضوع را براي طرح و تطبيق يك پاسخ مناسب در مطابقت با موازين قوانين اساسي كشورهاي خويش مورد مشوره قرار مي دهند . " طبق این اصل – زمینه مشوره حمله به پاکستان بنابر حضور ملاعمر و القاعده همچنان حمله به ایران بنابر احتمال سلاح اتومی مساعد است پس اهداف جنگ افروزی منطقوی شامل پلان است.

نتیحه گیری من – اگر امریکا اغراض شوم نداشته باشد به امضا چنین اعلامیه ضرورتی وجود ندارد . در صورتی امریکا یک فیصد هم نیت راست داشته باشد اردوی ملی خود ساخته و به ایجاد چنین دولت دست نشانده اکتفا نموده آخرین سرباز خودرا از افغانستان عودت میدهد . درین کار نفع وضعیت داخلی خود امریکا و همتایانشان هم نفع منطقه و افغانستان است .

چند نکته کوتا ازطرف من خاکسار وطن به خدمت مردم خودم تقدیم است سایر نقد و انتقاد لازمه را هموطنان عزیز ادامه خواهند داد و علاقه زیادی که به شبکه محترم پیپر داشتم در قدم نخست ارسال نمودم امید نشرفرمایند تا ناظرانتقادات اولاد دوم امریکایی ها و مقام پرست ها باشم .

باحترام فایقه : خواجم بیردی مزاری

>>>   افغانهای غیور وباشهامت به هیچ صورت ازین اعلامیه ها نترسید. خداوند باشماست. همانطوری که اتحادشوروی را ازنقشه دنیا برداشت امریکا هم اکرنیت سوءی داشته باشد ازین بدتر خواهدشد بشمول بدخواهان ومنافقان داخلی.

عزیزتان عزیز

>>>   سلام
اگر قرار باشد چنين متني به تصويب لويه جرگه برسد، به نظرم بار مثبت آن بيشتر از بار منفي اش براي افغانستان است
اگر فرض را بر صحت متن مربوطه در آن سايت بگذاريم؛ كه از ده بخش شامل مقدمه؛ دورنماي مشترك براي افغانستان در 2015 و بعد از آن؛ حراست و گسترش ارزشهاي مشترك ديموكراتيك؛ تسريع امنيت پايدار؛ تقويت امنيت و همكاريهاي منطقوي؛ توسعه فرصتهاي اقتصادي و اجتماعي؛ تقويت نهادهاي افغاني و حكومتداري؛ تدابير و ساختارهاي اجرايي؛ احكام نهايي و نتيجه گيري تشكيل شده است.

تصور من پس از مطالعه چندين باره اين متن اين است كه در هيچ كجاي اين اعلاميه نكته ايي كه باعث نگراني همسايگان افغانستان گردد نيافتم
اگر جاي نگراني است، تنها براي ما افغانهاست كه بيشتر اين متن آكنده از لغات و اصطلاحات پر از تفسيري است كه هر گاه طرف ديگر اين تفاهمنامه صلاح بداند ميتواند |آنرا به سود خود تفسير نمايد
در مقدمه به صراحت از تشويق همكاريهاي منطقه ايي ياد شده و در پايان مقدمه تنها از مبارزه با دهشت افكنان بين المللي ذكر به عمل آمده است
در بخش دوم اعلاميه از افغانستان پس از 2015 كه داراي روابط منطقه ايي پايدار است ياد شده؛ و از بالا بردن توان دفاعي افغانها براي مقابله با تنها تهديدات داخلي ياد شده و جاي تهديدات خارجي خاليست

در پاراگراف آخر بخش دوم اعلاميه، بار ديگر از همكاريهاي منطقه ايي ذكر رفته و از تاكييد مجدد بر همكاري همسايه هاي افغانستان در آوردن ثبات به كشور و كمك به عدم مداخله در امور داخلي افغانستان ياد شده كه بيشتر تشويقي و تقاضاست تا تحكم
و
اما مهمترين قسمت اين اعلاميه كه احتمالا باعث آزردگي همسايگان ما ميشود بند دهم از بخش چهارم اعلاميه است كه از تعهد ايالات متحده به مقابله با هر نوع فعاليت خارجي تجاوزكارانه عليه افغانستان به صراحت ياد شده است

اگر جلوگيري و انسداد اقدامات تجاوزكارانه و دسيسه آميز ...در امور داخلي افغانستان باعث نگراني و خشم و غضب كشورهاي منطقه ميشود، به نظرم ما افغانها چاره جز افزودن به اين خشم و غضب غير موجه آنان نداريم با تلاش در راه بالا بردن توان ملي كشورمان در تمام عرصه ها
از جمله اين راهها در افزودن به توانايي كشورمان انعقاد چنين پيمانهايي است با كشورهاي فرامنطقه ايي

اين متن اعلاميه هم به نظرم چون براي آينده كشور ما الزام |آور بوده و بار حقوقي دارد نياز به اصلاحاتي در نحوه كاربرد الفاظ است تا امكان تفسيرهاي دلبخاهانه را از طرف ديگر قرارداد سلب كند
بعضي از مواد اين پيمان به گونه ايي نگارش شده است كه به نظر ميرسد امضاء بيش از دو كشور افغانستان و آمريكا را براي اجرايي شدن آن نياز دارد
لحن تقاضا و خواهش مانند موادي از پيمان كه به همكاري همسايگان افغانستان در برقراري صلح و ثبات در كشور اشاره دارد؛ از نقاط ضعف عمده ديگر اين اعلاميه است كه اميدوارم در اجلاس لويي جرگه پيش رو بر طرف گردد
بدون تضمينهاي قاطع آمريكا در حمايت از منافع افغانستان ؛ اين اعلاميه به شدت نقص خواهد داشت

اما اگر متن اين اعلاميه هم هنوز منتشر نشده باشد، اين سؤال پابرجاست كه در اجلاس يكي دوروزه لويي جرگه ، ريش سفيدان شركت كننده آيا وقت مطالعه اين اعلاميه را بصورت تخصصي دارند؟؟
آيا لوي جرگه مكان مناظره بر سر مواد پيمان است يا مكان بازخواني اين اعلاميه؟؟
به اعضاي اين جرگه پيشنهاد ميكنم بجاي توجه به موافق و مخالف بودن همسايگان و ديگر كشورهاي منطقه با امضاء اين اعلاميه ميان ما و آمريكا، تنها و تنها مصالح كشور خود را در نظر بگيرند چون تاريخ سه دهه ايي كشور ما نشان داده كه همسايگان افغانستان مانند پاكستان و روسها به چيزي جز افغانستان ضعيف و مطيع قانع نخواهند شد

(غ/م)

>>>   فايقه جانم، لطفا اين پيمان را از نگاه يك شهروند افغانستان بخوان، بعد اينگونه قضاوت كن.
فرهاد از مزار

>>>   اين پيمان آنقدر لحن خواهش و تقاضا گونه از كشورهاي همسايه و منطقه دارد كه آدم فكر ميكند در يونسكو يا جايي شبيه آن نوشته شده است.
آرمان - كابل

>>>   سلام بر همه
من از هيچ قسمت اين اعلاميه خوشم نيامد جز بند 10 از بخش چهارم اعلاميه،
توصيه ميكنم تمام هموطنانم اين قسمت را يكبار بخوانند و سپس قضاوت كنند.

>>>   درود بر افغان پي پر،
راست ميگويند كه آفتاب آمد دليل آفتاب....
شما با انتشار اين متن بهترين تبليغ را در جهت تاييد اين اعلاميه و زدودن ابهامات از اذهان مردم افغانستان و خنثي كردن تبليغات و پروپاگاند دشمنان كشور كرديد.
حالا ببينيم مخالفان اين معاهده چه بهانه ايي در ضديت با آن ميتوانند بياورند؟؟

حق جو .

>>>   فايقه خانوم
بن دهم از بخش چهار به اقدامات تجاوزكارانه عليه افغانستان عزيز ما اشاره داردو نه چيز ديگر.
آيا تو با دفاع از افغانستان مخالفي؟؟؟
زينب خاوري از ورامين

>>>   به تایید اظهارات برخی؛ این اعلامیه کاملا دو پهلو می‌باشد و اصلن شفاف نیست؛ در ثانی هیچ سنخیتی بین افغانستان و امریکا برای همکاری‌های مشترک نمی‌باشد؛ آمریکا با توجه به توانمندی‌های فوق‌العاده اش کجا و افغانستان کجا!
معمولن در زندگی روزمره هم بین کسانی توافق صورت می‌گیرد که هر دو تا حدودی در یک حد باشند یا فاصله‌ها فاحش نباشد.

>>>   بسیار نظر خوب است

>>>   با گذشت 10 سال هنوز هم در وضعیت دشوار تر از قبل قرار داریم .با امضای این چنین اعلامیه های به ظاهر آراسته در صورت که تعهد وصداقت عمل وجود نداشته باشد درد ملت بدبخت ما دوا نخواهد شد.عامل تفرقه نفاق بدامنی و عدم پیشرفت در کشور خود اینها اند .زمانیکه صلح امنیت ترقی در کشور ما تامین گردد .دیگر چه بهانه یی برای مداخلت و موجودیت شان خواهد بود.
خانم سعدیه ف.ا


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است