متن استعفانامه رییس اطلاعات و فرهنگ هرات
 
تاریخ انتشار:   ۰۹:۲۷    ۱۳۹۰/۶/۲۸ کد خبر: 27063 منبع: پرینت

ناله را هرچند مي خواهم كه پنهان تر كشم
سينه مي گويد كه من تنگ آمدم فرياد كن
اينجانب افتخار دارم كه منحيث يك مسلمان افغان در پهلوي افتخارات بزرگ علمي و ادبي مرحوم پدرم استاد بهره كه به روايت تاريخ از جمله ي بنيانگذاران فرهنگ ومعارف نوين هرات در عصرامانيه مي باشند ، با داشتن تحصيلات عالي درطي بيست سال گذشته به صفت مدير مسئول روزنامه اتفاق اسلام، آمر حفظ آبدات تاريخي ، آمر راديو وتلويزيون و رئيس عمومي اطلاعات وفرهنگ در فراز ونشيب هاي تاريخ كشور با آگاهي وصداقت بدون درنظر داشت علايق وسلايق بيگانگان، در راستاي حفظ ونگهداشت ارزش هاي فرهنگ بي نظير مردم عزيزكشور به ويژه هراتيان سر بلند بدون اخذ هيچگونه امتيازي فقط با معاش ماهوارعادي ، ازهيچگونه سعي وتلاشي دريغ ننموده ام كه يقينآ برائت وجداني وتقدير مردم حق شناس ما در ين راستا بهترين گواه بر اين ادعا بوده و خدماتم ثبت اوراق تاريخ زرين دوران كاري ام خواهد بود.

من باكمال سر بلندي در راستاي جذب بيش از يكهزاروپنجصد اثرموزيمي ، تدوير ده هانمايشگاه هنري،تاسيس شش كتابخانه ومركز پژوهشي ، احداث كتابخانه ي پير هرات ، چاپ ده اثر نويسندگان، جذب ميليون ها افغاني براي ترميم آبدات تاريخي ومربوطات اطلاعات وفرهنگ ، اخذ دوصد فورم توزيع نمرات زمين براي هنرمندان وخبر نگاران احداث مزار استاد مشعل، استملاك هفت جريب زمين پيشروي مزار حضرت جامي،تاسيس نگارستان ملي هرات ، كانون استاد عطار نگارستان بهزاد ومشعل و ده ها مركزوكانون فرهنگي وهنري ، ايفاي وظيفه نموده ام .در حاليكه تاكنون درراستاي اداي وظايفم به صدها موانع ومشكل مواجه بودم وبا متانت واتكا به خداي بزرگ وحمايت مردم عزيزم به پيش رفته ام ، متاسفانه با تشريح سيستم جديد تشكيلاتي رياست اطلاعات وفرهنگ برمشكلات وظيفوي ام افزوده گرديده كه بادر نظر داشت محدوديت هاوكم مهري ها نسبت به فرهنگ والاي هرات كه افتخار همه افغانهاي عزيز است،ادامه ي وظيفه ي موفقيت آميز برايم متصور نبوده كه به قسمتي از آنها ذيلأ اشاره ميگردد:
1- درتشكيل جديد متاسفانه از هفده نفر بقاياي كارگاه كاشي تراشي نيمه جان هشتصد ساله ي هرات ، فقط براي نه نفر تشكيل منظور گرديده است.
2- در تشكيل مديريت روزنامه ي نودويك ساله ي اتفاق اسلام ضمن كم شدن تشكيل كارمندان مسلكي ، در عوض چهار نفر موزع روزنامه يكنفر موزع براي توزيع يك هزار وپنجصد نسخه روزنامه مد نظر گرفته شده است.
3- در تشكيل تياتر نود ساله ي هرات تمامي بست هاي هنر مندان تنقيض وفقط براي سه نفر كارمند رسمي بست منظور شده است.
4- ضمن اينكه بست فوق رياست اطلاعات وفرهنگ دو بست تنزيل نموده بست معاونيت هم تنقيض شده است.

ساير مشكلات داغ:
1- مسجد جامع بزرگ هرات كه چهارمين معبد بزرگ جهان اسلام است درطي هفتاد سال گذشته از زمان مرحوم عبدالله خان ملكيار ، داراي عوايد معيني از گمرك هرات بود كه متاسفانه از هشت سال به اينطرف توسط آقاي اشرف غني وزير ماليه وقت ، مسدود و در حاليكه بار ها به مقامات بلند دولتي مراجعه ي پيشنهادي نموده وحتي به آقاي احمد زي پيرامون مشكلات وارده به مسجد با جرأت تمام ومستندات تاريخي صحبت نمودم متاسفانه تلاش ها بدون نتيجه باقي مانده ودر حال حاضر بيش از سه صد وهفتاد متر كاشي مسجد جامع شريف در آستانه ي سقوط بوده ويكصد گنبد مسجد، نياز به ترميم عاجل داشته وكارگاه كاشي تراشي آن نسبت نبود پول معاش وخريداري مواد اوليه پس از هشتصد سال در آستانه ي ركود نهايي قراردارد.
2- در حاليكه ما صدها آبده ي تاريخي قابل ترميم را داشته وپروژه هاي را به كابل ارسال نموديم متاسفانه در طي دوسال گذشته يك افغاني پول ترميماتي براي هرات منظورنگرديده ومااز تخريب بنا هاي تاريخي سخت نگران مي باشيم.
3- مادر حاليكه با كمال آگاهي و اخلاص با كمك مردم فرهنگدوست ما، به احياء و افتتاح سه مركز پژوهشي وكتابخانه بادر نظر داشت تاريخ پنجصد ساله ي مناسبتي آنها ودر تاسيس نگار خانه بهزاد ومشعل و دارالفنون هريوا با اشتراك وزير محترم اطلاعات وفرهنگ اقدام نموده ايم واين كار بنيادي ضمن اينكه از طرف صاحب نظران ، انديشمندان ،حق شناسان وعلاقمندان به فرهنگ اصيل هرات تقدير وتمجيد گرد يده ،روزانه ده ها نفر از داشته ها وامكانات آن مراكزوكتابخانه ها مستفيد ميگردند ، اين ابتكارات ما از ديدگاه مغرضانه ي شخص عبدالواسع رحيم كارمند وزارت انكشاف شهري به ديده ي انتقاد نگريسته شده وغير تخصصي عنوان گرديده ومتاسفانه مقام محترم ولايت هرات هم طي مكتوبي به مقام محترم وزارت اطلاعات وفرهنگ اجرآآت فوق الذكر راسليقه ي عنوان نموده است كه خوشبختانه اجراات ما مورد تائيد رياست عمومي حفظ آبدات تاريخي افغانستان قرارگرفته است.
4- تهاجم روزافزون فرهنگ بيگانه به ويژه نشرات بعضي از تلويزيون هاي مركزي در شب هاي عيد رمضان كه مخالف با ارزش هاي مكتب نجات بخش اسلام عزيز وفرهنگ اصيل افغاني ماست ودر عين زمان مغاير با ماده ي سوم فصل اول قانون اساسي بوده كه درآن گفته شده( در افغانستان هيچ قانوني نمي تواند مخالف معتقدات واحكام دين مقدس اسلام باشد ) متاسفانه تاثيرات مستقيمي را بالاي نشرات برخي از رسانه هاي محلي هرات هم بجا گذاشته كه با وجود تماس ها نتوانستيم آنرا متوقف سازيم كه اين معمول ، روح وروان من رامنحيث يك مسلمان آگاه و مسئول امور حفظ ارزش هاي فرهنگي اين ولايت ، سخت مي آزاردوبايد از ادامه ي آن به پيشگاه خداوند بزرگ وحبيب بزرگوارش در محشرپاسخ دهم.

بنأ بادر نظرداشت موارد فوق الذكركه چكيده اي ازمشكلات ومحدوديت هاي فراوان كاري ام بوده ومداخله ي برخي از مقامات در اجراي وظايف ما كه آينده اي ناگواري را درقبال خواهد داشت الي رفع نهايي آنها با كمال عزت وسربلندي، با قلبي آگنده ازحسرت وعشق به مردم دردمند ووطن ويرانه ام ،از ادامه ي وظيفه به صفت رئيس عمومي اطلاعات وفرهنگ معذرت خواسته وبدينوسيله ناگزير، استعفايم را اعلام وتقديم ميدارم.
شايان ذكر است كه پيرامون موارد فوق الذكر اسناد وشواهدي موثقي را دردست دارم كه عند الضرورت به پيشگاه قضاوت تاريخ ارائه داده خواهد شد.

والسلام ولي شاه (بهره)رئيس عمومي اطلاعات وفرهنگ هرات باستاني25 سنبله 1390 خورشيدي


این خبر را به اشتراک بگذارید
نظرات بینندگان:

>>>   واقعا به نفر خوب کاری هم که پیدا بشه خود دولت مردام مانع از ان میشوند . کم است که این همه از مردم خوریدد من مطمئمنم به زودینیز یک بلایی سر شاروالیکابل میارند برایاینکه یک فرد کاری است

>>>   سلام
اگر واقعیت همین باشد که آقای بهره نوشته ، استعفایش یک انقلاب انسانی و مردانه است.
این مسئله باعث خواهد شد فرهنگ مسوولیت پذیری و کنار رفتن از مسوولیت به دلایل معقول ، در کشور رواج پیدا نماید. اما طوریکه دیده شده در این کشور این استعفاها واکنشی در برابر نبود عادلانه تقسیم ..... ها بوده و بیشتر نا رضایتی های شخصی بر سر تقسیم غنایم و ... باعث سلب کار یک نفر شده اما خود متصدی امور سعی میکند آن را استعفا جلوه دهد. در حالیکه قبلا از وظیفه سبکدوش شده است.
برکت الله

>>>   نشنیده ی که پیر هراتی چه گفته است
بنگی فروش شهر زنیکی فروش به

>>>   آقای بهره!
من شما را و فامیل شما را میشناسم، تو افتخار ما ، افتخار ملت ما هستی، امید استعفایی شما از جانب مقامات ذیصلاح قبول نشده و توجهی به مشکلات ولایت هرات مبذول گردد.
برای پر کردن چوکی شما یقینا کسی پیدا میشود به اندازه و سایز چوکی شما، مگر برای اینکه کسی جای شما را پر کند باید منتظر بود تا مادری طفل دیگری را بدنیا بیاورد.
جای افسوس اینست که چرا در افغانستان کسانیکه کار میکنند در قدرت باقی نمیمانند؟؟؟
باید عینکی ساخت تا دستان نامرعی را کشف کند...

>>>   شاید کدام وظیفه چربتر برایش وعده داده شده باشد
نفیظ الله بیرحم

>>>   ولى شاه بهره در سالهاى1357 - 1358 در مكتب تجربوى دارالمعلمين هرات رييس سازمان جوانان حزب ديموكرانيك خلق افغانستان بود. برادرش عارف بهره هم در جناح خلق فعاليت داشت. ولى شاه بهره ده ها جوان را راهى زندان ساخت. درزمانى كه در ليسه درس مى خواند عضو فعال حزب ديموكراتيك خلق افغانستان بود.
اكنون كه از او تعريف و تمجيد مى شود مسخره است. عزيز خاد و عطاى خاد دو نفرى‌بودند كه ولى شاه بهره را جذب خاد كردند.
رييس رياست اطلاعات و فرهنگ هرات يك جنايتكار است.

>>>   باسلام
تا جای که بنده خبردارم گفته های جناب آقای بهره همه مورد تایید می باشد.
هیچ گونه بهانه یاخدای ناکرده دوروغی دراین استعفانامه نیست
به امیداینکه بازهم شخصی که قراراست که به جای آقای بهره انتخاب شود یک آدم فرهنگ دوست وزحمت کشی دراین راستاباشد.
خالداحمد

>>>   پند مرا بشنوید!
ببینید کی برای این وطن خدمت میکند و سبب میشود که سایه رنج و بدبختی از سر مردم این مرز و بوم پس شود. گذشته ئی تقریبا تمام کسانیکه در قدرت هستند خراب هست. کسی خودش خراب بوده، کسی پدر و کاکایش و یا هم م... و خ..اش... به این دلیل نمیشود که از تمام مردم ارتباط خود را قطع کرد.
دلیل مهم برای نا رضایتی ما این است که خود آقای بهره در زمان خدمتش به سمت رئیس اطلاعات و فرهنگ برای ما( تاریخ و فرهنگ افغانستان) کار کرده است اینکه در گذشته چی مشکل داشته است والله واعلم...
جنرال رحیم وردک و جنرال اسماعیل خان نیز صاحب منصبان ارتش داود بوده اند خود سردار داود هم کمونیست بود. نمیشود کسانیکه عمر خود را جهاد نموده اند تو کمونیست یا خادیست صدا بزنی...

>>>   جناب آقای بهره, تاریخ 25 سنبله که روز جمعه است شما چگونه استعفای خود را در روز رخصتی ارائه می کنید و اینکه قانونی نیست.

>>>   جناب آقای بهره یک شخصیت فرهنگی آگاه به امور ودلسوز به فرهنگ غنی وپر بار کشور به ویژه هرات است.من از آقای بهره هرگزوهرگز چنین اقدامی را اینتظار نداشتم.آقای بهره ای عزیز!
وقتی شما از تهاجم فرهنگی بیگانه وخرافی صحبت میکنید که به یقین هم چنین است میدان را خالی کردن وزمینه را مصاعد ساختن برای عناصریکه فرهنگ ستیز اندچه معنی دارد؟چرازود مایوس شدی؟آیا دردمن وتو تنها همین های است که به آن اشاره کردی ونالیدی؟یا.......
آیا مسولیت مادرقبال وطن-مردم وآینده فرزندان ما با کناررفتنهااداخواهدشد؟هرگزنه.پس چه بایدکرد؟....مبارزه مبارزه.آیا جد بزرگوار شما یکی ازمیارزینراه پربارساختن همین فرهنگ نبودند؟یقین.آیادرزمان آنها هم تلاشهای مزبوحانه ضد فرهنگی چه از بیرون چه ازدرون صورت نمی گرفت؟پس کاریراکه اسلاف ماکردند ماهم میکنیم ازغنای فرهنگی خوداز میراث کبیرتاریخی وفرهنگی هرات باستان دفاع میکنیم صدباردروازه هرارگان را میکوبیم هزاربارگریبان دولتی هاوحکومتیهارامی گیریم داد میکشیم ومردم را باخود هماهنگ میسازیم تازره ای اگر هم شود به نفع این میراث بزرگ کاری صورت بگیرد.استعفای شما هیچ دردیرا دوا نمیکند موثیریت کار از بیرون کرده دردرون نظام بشتراست.
خداوند به شما توفق بشترعطا نماید.
عرفان ازهرات


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است