معیارِ سنجشِ مسوولیت در قانون مدنی و جزا
چه باید کرد تا جامعه را محفوظ و نظم و نظام را مصون نگهداریم؟ زیرا جامعه بایست در دفاع از حقوق خویش بِایستد و جلوی تجاوز بر حقوق خود و افراد خود را بگیرد 
تاریخ انتشار:   ۰۰:۲۰    ۱۴۰۳/۴/۱۶ کد خبر: 175647 منبع: پرینت

تفاوت بین مسوولیت جزایی و مدنی:
مسوولیت چیست؟
مسوولیت آن است: که انسان عهده دار و مسوول از وظایف، اعمال و افعال خویش شناخته میشود.
بر مبنای تعریف ارایه شده مسوولیت در بحث فعلی دو حالت بخصوص را احتوا می کند؛
۱. مسوولیت کیفری(جزایی)
۲. مسوولیت مدنی(حقوقی)
ولی یک حالت استثنایی که این دو عنصر مهم را باهم پیوند میدهد ایجاد «ضرر» به وسیلهٔ ارتکاب اعمال خلاف قانون و نقض و پایمال حقوق است که آن را مسوولیت کیفری و حقوقی میخوانیم و در این صورت شخص مرتکب مسوول عمل ارتکابی خود شناخته می شود.

پس با توجه به مطالب بالا: اساس مسوولیت در هر دو حالت یعنی حالت کیفری و مدنی را «ضرر» به وجود می آورد.
زمانیکه پای وجودِ ضرر به میان می آید جبرانِ ضرر و خسارهٔ عایده مطرح میشود.
در صورت تحققِ ضرر و وجوب و لزوم جبران خساره نحوهٔ تأدیه و ایفا مطرح میگردد:
اینجا است که ضرر در قضایای کیفری(جزایی) نحوه و شرایط خاصی داشته و در موضوعات حقوقی و مدنی نیز دارای شرایط خاص می باشد.

ببینید: در پرنسیپ و اصل با رعایت حکم قانونیت جرم و جزا هر ضرری که نتیجهٔ تخلف و سرکشی از اوامر قانون و یا تجاوز بر حریم قانون بوجود آید و حقوق جامعه و افراد آن پایمال شود، نظم جامعه خدشه دار گردد طبعا ضرری در قبال دارد که آن را نمیتوان بدون ادای جبران نادیده گرفت و همین جبران خساره و اعادهٔ حق و نظم قانونی در حقیقت جزای قانونی خوانده میشود که بر مسوولین و مجرمین تطبیق می گردد.

بلی مدلل بر همین اصول: مسوولیت های قانونی به دونوع تبارز می کند:
۱. مسوولیت جزایی:
۲. مسوولیت مدنی:
در مسوولیت جزایی؛ ضرر اساساً متوجه جامعه است که از ان جامعه متضرر می گردد و قانون صدمه می بیند و این ضرر نظم و امنیت جامعه را متأثر و تجاوز بر حقوق اجتماع خوانده می شود.
اکنون در چنین حالتی چه باید کرد؟ تا جامعه را محفوظ و نظم و نظام را مصون نگهداریم زیرا جامعه بایست در دفاع از حقوق خویش بِایستد و جلوی تجاوز بر حقوق خود و افراد خود را بگیرد.

این مأمول زمانی برآورده میشود که از تجاوز بر حقوق اجتماع طور قانونی جلوگیری و متجاوزین و متخلفین قانون که جامعه را متضرر ساخته اند مجازات گردند و آنانی که بر جامعه ضرر رسانده و یا ضرر می رسانند کیفر اعمال خود را ببینند و جامعه حقوق خود را واپس بستاند.
پرسش اینجا است که چه کسی مسوولیت حفظ منافع جامعه را عهده دار بوده و می تواند به صفت نماینده ازان دفاع نماید؟
سارنوال یا مدعی العموم در چنین حالات به صفت ممثل و نمایندهٔ جامعه برای دفاع از حقوق اجتماع تبارز و چنین مجرمین را تعقیب و خواهان مجازات ایشان میگردد و برای سلامت جامعه مطابق احکام قانون عمل میکند.

در مسوولیت مدنی: برخلاف مسوولیت جزایی ضرر به مال تعویض و با مال استیفا میشود. منظور اینکه مجازات در ضررِ مدنی یا حقوقی تعویضِ مالی مطابق احکام قانون بوده و مسوولیت جزایی ندارد.
اکنون بر مبنای تذکرات بالا این حقیقت به میان می آید که: در مسوولیت مدنی ضرر همیشه متوجه فرد بوده و فرد حق دارد از ضرر عایده بخود صرف نظر نماید و یا با جانب مقابل صلح و مصالحه کند البته معیار سنجش ضرر اندازهٔ ضرر عایده می باشد که به اساس آن محاسبه و برآورد میگردد.

در مسوولیت های کیفری سارنوال حق بخشایش ضرر عایده بر جامعه و یا صلح و مصالحه را نداشته مکلف به مطالبهٔ جبران خساره متناسب به ضرر عایده و ایفای حقوق اجتماع می باشد.
محتوای مطالب عرض شده ما را به جای می رساند که معیار سنجش اندازه و مقدار مسوولیت های کیفری و مدنی هُمانا ضرر عایده اگر مادی است و یا معنوی همان ضرر متبارز و ایجاد شده در قضایای کیفری و موضوعات مدنی می باشد.

به هر صورت میخواستم به عرض برسانم که تفاوت های زیادی بین مسوولیت های مدنی و جزایی وجود دارد که منجمله در مسوولیت جزایی و احداث ضرر داشتن علم و آگهی قبلیی مرتکب در احداث و نتیجهٔ فعلی که انجام میشود و ضرری که به وسیلهٔ آن عاید میگردد موجود باشد ولی بعد از احداث نتیجه اگر قصد احداث جرم داشته است و یا خیر موجب نبودِ مسوولیت نشده و مرتکب مسوول ضرر عایده و مرتکب فعل شناخته می شود و در اینصورت ایجاد ضرر شرط اساسی قرار می گیرد.
ولی در مسوولیت مدنی وجودِ علم و فهم قبل از ایجاد ضرر و یا داشتن نیت و قصد در ایجاد ضرر اساس قرار نمی گیرد و در صورت وقوع ضرر نیت و قصد شرط پنداشته نمی شود و ضرر عایده محور اصلی مسوولیت محاسبه میشود خواه در آن قصدی وجود داشته باشد و یا خیر؟.

با عرض ارادت و حرمت
سخی صمیم


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
قانون مدنی
قانون جزا
نظرات بینندگان:

>>>   معیار سنجس انسانی و مسئولیت جامعه در قانون خدایی و جزای دنیایی حیران بر این است که همجنسبازانپشتونی و تجاوزگرانه شنیع افغانپشتونطالبان چرا در ملا عام با دوره امیر ملا هیبت اله شلاق زده نمی شود !؟؟

>>>   متن خوب و ویراش شده ادبی و حقوقی است مگر من از سخی جان میپرسم که این لکچر هایی دانشگاهی به چه درد مردم بی نوا، برهنه و گرسنه، در زمانی که تنها انظباط های تراوش شده از مغز هایی فرسوده و قرون اوسطای بر جان، روان و زنده گی شخصی و حقوقی مردم حاکم است، میخورد. و زمانی که کشور ها بدست "مولی کراسی" و چکره هایی اروپایی و حاکمان مرتجح عرب (نوکر زاده غربی ها) کنترول میشوند این مقالات شما در کجا قابل تطبیق است، یک مثال کوچک!!؟؟؟ ما در حال حاضر به تیوری انطباقی با درک از شرایط روان نه تنها در کشور ما بلکه، در کل، در همه جوامع بشری ضرورت داریم.
این نوع تغییرات و نوآوری ها نه تنها در مسایل حقوقی، سیاسی و اجتماعی ضرورت است بلکه در ساینس و تکنالوژی هم ضرورت مبرم است از ده ها مثال، نمونه یی کوچک آن تکنالوژی پلاستیک است که همه در اول هیجان زده شده بودند و حال در تلاش اند که از تولید و استفاده پلاستیک تا میتوانند دور شوند
آتش‌خاوری

>>>   آمریکای ....بزرگترین تروریست بین المللی.

>>>   دولت از سه ارگان و یا قوا تشکیل میشود:
قوا تقنیتیه یا پارلمان.
قوه اجرایبه یا کابینه دولت.
قوه قضاییه.
مصوبات در کابینه صورت میگیرد و به پارلمان برای تصویب فرستاده میشود و بعد از تصویب پارلمان شکل قانونی به خود میگیرد و در قانون قضایبه درج میشود و مرعی الاجرا میباشد.
قوه قضاییه که قوانین را ترتیب و تنظیم میکند،فیصله های خویش را مطابق همین قوانین انجام میدهد.
ما انواع و اشکال قوانین مختلف داریم که شامل قوانین جزا،قوانین مدنی،قوانین امنیت عامه،قوانین تجارتی و ترافیکی و غیره.
اما زمانی که یک عمل غیر قانونی صورت میگیرد، امکان دارد که این عمل صرف به یک بخش قانون ارتباط داشته باشد و یا هم به چندین بخش قانون.
بناً زمانی که فیصله های قانونی در موارد قوانین مدنی و یا جزایی صورت میگیرد، امکانات این که بر اساس مواد هردو قانون و یا زیاد تر صورت بگیرد،وجود دارد.

>>>   وقت چور و چپاول چرا دهن را پلستر میزنید و تمام هوش و گوش تان به طرف چور و غارت می‌باشد و اولاد های بیگناه مردم را اختطاف ولندغری را پیشه خود می‌گیرد

>>>   وقت عمل انتحاری چرا خدا را فراموش میکنید و بنده های بی گناه خدا را به خاک و خون میکشید ، طالبان لندغر و لندغران طالب

ایمیل:
لطفا فارسی تایپ کنید. نوشتن آدرس ایمیل الزامی نیست
میتوانید نام و محل سکونت خود را همراه نظرتان برای چاپ ارسال نمایید
پربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است