نقش طالبان و پاکستان در تفرقه افکنی غنی
آیا با چنین سیاست طعنه زنی، اعصاب خرابی، چیغ و پیغ کشیدن، انحصار و تمامیت خواهی، می توان سیاست مذاکرات صلح را دولت محور ساخت و از توطئه ها جلوگیری کرد؟ 
تاریخ انتشار:   ۲۱:۲۹    ۱۳۹۸/۱۱/۳ کد خبر: 161916 منبع: پرینت

اظهار نظر اشرف غنی در برابر داکتر عبدالله و حامد کرزی و طعنۀ برنامه داشتن خودش و برنامه نداشتن آن ها برای هوا داران و مخالفانشان می تواند مایۀ بگومگو های داغ در مقصر نشان دادن همدیگر باشد. اما بدون شک سودی برای ثبات سیاسی و تقویت و پایداری دولت در جنگ جاری مقابل طالبان و تروریزم ندارد؛ چیزی که برای افغانستان همچون آب و نان حیاتی است.

موضع گیری های این چنینی غنی که عمق تفرقه و چند دستگی را در درون دولت و میان سیاستمداران درون نظام حاکم سیاسی نشان می دهد، طالبان، پاکستان و حتی امریکایی های حامی این دولت را در امتناع از مذاکره با دولت افغانستان بیشتر ترغیب می کند و حتی حق به جانب می نمایاند. طالبان و پاکستان می توانند با اعتماد به نفس و اطمینان خاطر برای امریکایی ها بگویند با دولت چند دسته و متفرق که سیاست واحد ندارد چگونه می توان به عنوان دولت مذاکره کرد و به توافق رسید؟

در این تردیدی نیست که باید مذاکرات صلح، دولت محور و به رهبری دولت باشد، نه با مجموعه ای از گروه ها و افراد. اما غنی و دولتِ تحت رهبری او می باید این شایستگی و لیاقت رهبری و محوریت را در خود شکل دهند.

آیا با چنین سیاست طعنه زنی، اعصاب خرابی، چیغ و پیغ کشیدن، انحصار و تمامیت خواهی، می توان سیاست مذاکرات صلح را دولت محور ساخت و از توطئۀ آی اِس آی در فروکاستن نقش دولت افغانستان به عنوان یک گروه در مذاکرات صلح جلوگیری کرد؟

جناب غنی یادشان نرود که از همان آوان تشکیل حکومت به ریاست کرزی در سمت و سو دهی این حکومت نه نقش فرعی و جانبی که نقش اصلی داشت: در سیاست های مالی، در قانون اساسی جاری، در تشکیل اردو و نظام امنیتی، در همان پروسۀ انتقال مسوولیت امنیتی به نیروهای امنیتی افغانستان و سپس تا آنکه بریاست جمهوری رسید و در پنج سال ریاست جمهوری ایشان علی رغم داشتن برنامه، پنجاه هزار نیروی نظامی و امنیتی افغانستان آن هم به قول خودش کشته شدند.

محمد اکرام اندیشمند


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
غنی
عبدالله
کرزی
نظرات بینندگان:

>>>   اشرف غنی دست پرورده سی‌‌ای ا از همان سال‌های اول تهاجم آمریکا در افغانستان مدیریت تفرقه افگنی و خورد و خمیر کردن مجاهدین افغان به خصوص حزب جمیعت اسلامی را داشت که خیلی‌ هم موفقانه عمل کرد و با حذف فیزیکی‌ بسیاری از رهبران جمیعت متباقی را با پول و دادن قدرت موقت سیاسی خرید. کار عمده اشرف غنی مدیریت تجهیز، تمویل و تقویت داعش است که باید در سرحدات شمال مستقر شوند و میبینیم که چه به سرعت اجرا میشود، البته مشاورین اصلی‌ غنی از خود سی‌‌ای ا، ام‌ای ۶ و‌ای س‌ای است نه این مشاورین جیره خور و مفت خور داخل آرگ.

>>>   ( مقایسه کُــــــــد 91افغانستان با مولاناهای پاکستان )
بعد از تاسیس حکومت نفاق ملی توسط ع وغ درافغانستان کـد 91 نام کشیده واکنون کسی نیست که از چندو چون
کد 91 بی خبر باشد ، چیزیکه جا لب است شباهت موارد استعمال این کد با موارداستعمال مولاناهای پاکستان است:
- پول کد 91 پولی است که از سرجمع بودجه عامه که به حساب قابل دسترس برای رئیس جمهور ورئیس اجرائیه است انتقال میشود
- پول که مولاناهای ترورست پاکستان از کشورهای فاسد عربی میگیرند به حساب ارز وارده داخل اقتصاد پاکستان میگردد
- درافغانستان از پول کد 91برای براندازی ایجاد نفاق بین اقوام واحزاب وتنظیم ها وجنگ سالار ان استفاده میشود
- درپاکستان مولاناها زیرنام دین مردمان کشورهای مورد نظر آی اس ای را برضد وطن شان استعمال میکنند و آن وطن به ویرانه و ومرکزخانه جنگی تبدیل میگردد
- اگردرافغانستان پول کد 91 ختم گردد وزارت مالیه از کد های دیگر پول را گرفته به این کد انتقا ل میدهند
- اگردرپاکستان مولاناها بمیرند یا توسط ای اس ای کشته شوند آی اس ای جنرالان متقاعدش را ریش مصنوعی پوشانیده بجای مولانا بجان مردم ما میزند
- درافغانستان استفاده از کد 91 از صلاحیت رویس جمهور ورئیس اجرائیه است
- درپاکستان استفاده از مولاناها صرف از صلاحیت آی اس ای است
- درافغانستان حکومت نمیتواند از کشورهای خارج بنام کد 91 کمک یا قرضه بگیرد
- درپاکستان هم مولاناها نمیتوانند مستقیما از امریکا باج بگیرند اما بابراه انداختن وترویج وصدورتروریزم امریکا حاضر میشود برای حکومت پاکستان ملیون ها دالر پول جزیه بدهد که درحقیقت این پول مزد شصت مولاناهاست،
-درافغانستان یکی از موارد پیش بینی شده برای استفاده از کد 91 کمک به بعضی موارد ضروری برای متضررین
اما درعمل اکثر اوقات این پول برای معامله پرداخت میشود با آنکه درظاهر نام خوبی یعنی مساعدت دارد
- درپاکستان هم مولانا ها در ظاهر مدرسه میسازند تا همه طلاب عالم واهل بهشت بار ایند اما درعمل از این اطفال برای مقاصد سیاسی ونظامی وانتحاری وانفجاری استفاده میگردد
- درافغانستان اگر کد 91 پول آن ختم شد حکومت مکتوبی به امضای دانش برای بانکه می نویسد وهدایت میدهد تا پول شانرابه کد 91 انتقال دهند
- درپاکستان وقتی مردم به مضرات وبیهوده بودن مدارس پی بردند دیگر فرزندان شانرابه مدرسه نمی فرستند آن وقت مولاناها توسط مزدوران خود اولاد مردم غریب مارا که بنام (روزی اش را خدامیدهد وزنش را زمین برمیدارد ) هرفامیل پانزده طفل تولد میکند اینان به پاکستان انتقال داده میشوند وازانجا دوباره برای کشتن پدرومادر برادر خود با کمربند برمیگردند
- درافغانستان مجلس فیصله صادرمیکند که دیگر وزارت مالیه نمیتواند از سایر کد ها به 91 انتقال دهد که این فیصله هیچگاه عملی نمیشود وصرف حرف است ونمایشی وتبلیغی چون تعدادی از همین کمیشن کاران وتیل فروشان خود شان ازین کد مستفید شده اند
- زمانیکه فشار جهانی برای مهار مولاناهای ترورست برحکومت پاکستان ازدیاد می یابد آی اس ای برای مدتی یکی ازمولاناهای ترورست زا را بحیث مهمان به یکی از محابس برای مدتی انتقال میدهد وهم برایش تفهیم میکند که این کار صرف برای اقناع جهان ونمایشی است پس از مدتی اورا دوباره رها میکند
ر

>>>   غنی برنامه دارد اما چه برنامه یی
۱ ترویج فحشا و بی دینی از ارگ شروع تا همه کشور
۲ انحصار ۱۰۰ ٪ قدرت و منابع مالی و در آمد زا
۳ انحصار تمام منابع عایدات دولت به مدیریت مخنث های ارگی
۴ ترویج فساد مالی و مدیریتی تا بهانه را برای اخراج غیر خودی ها فراهم کند
۵ انحصار قدرت در دست یازنه ها و خسر بوره ها از رحیمی شروع تا چخانسوری
۶ استفاده ابزاری از قومیت و ترویج فاشیسم قومی
۷ ایجاد بحران های مصنوعی برای تداوم جنگ و استفاده ابزاری از جنگ برای بقا در قدرت
۸ تعطیل قانون اساسی و دور زدن قوانین به بهانه های خواهی
۹ ترویج هم جنس بازی به مشاوره طارق پسرش
۱۰ رضایت بی بی گل و نارضایتی ملت
ده تا را من حساب کردم باقی را دیگر ها بنویسند.

>>>   نه کل ماند، نه کدو، خاک بر سر هر دو.
داکتر عبدالله عبدالله از آغاز کنفرانس بن تا حالا جز نابودی احزاب جهادی و اسلامی هیچ برنامه ی نداشت. رئیس اجرائیه بغیر از تراکم چند زنکه باز و بچه باز و پرچمی در اطرافش دیگر هیچ کاری در طی پنج سال گذشته نداشته است.
برنامه کشته شدن برهان الدین ربانی توسط امرالله صالح به امر حامد کرزی را چرا داکتر عبدالله عبدالله رسانه یی نکرد؟
داکتر عبدالله عبدالله هیچ برنامه ی در برابر طالبان و دیگر تروریست ها ندارد. او فقط یک مهره دست نشانده سی آی ای است که هرگز علیه برنامه های باداری اصلی خود و حامد کرزی و اشرف غنی احمدزی بغاوت نمی کند. پشت داکتر عبدالله عیدالله در گرو انگشتان سی آی ای است. پس از نابود ساختن حکومت ایران تاریخ مصرف داکتر عبدالله عبدالله تمام می شود و دوباره در کنار خانواده خود در هند امن و مصئون زندگی می کند.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است