در برابر گرايش فاشيزم قومی بايد بسيج شد
فاشيستانی چون تنوير هنوز نمي فهمند كه سياست ناسيوناليستي قوم محورانه در افغانستان نتيجه ای جز تباهي، عقب ماندگي، خشونت، انسان كشي، بدوي گري، جهل، ظهور بنيادگرايي، سياسي شدن اقوام و خيزش اقوام ديگر در افغانستان نداشته است 
تاریخ انتشار:   ۱۸:۵۷    ۱۳۹۸/۹/۱۸ کد خبر: 161274 منبع: پرینت

حليم تنوير چهره صريح يک ناسيوناليست قومي و يک فاشيست افغان مي باشد كه آرزو، آرمان و نيتش را واضح ابراز كرده است.

او در سخنراني خود در مراسم يادبود از گل محمد مهمند در شهر كلن آلمان گفته است كه براي وحدت ملي بايد نسل هزاره از بين برود و براي اين امر دختران هزاره بايد ميان پسرهاي پشتون تقسيم شود.

در اين مورد بايد به چند نكته مهم توجه كنيم:
یکم. هدف تنوير تاكيد بر سياست يكسان سازي هويتي از طريق پاكسازي قومي، نسل كشي و نابودي يک قوم است كه ريشه در ناسيوناليسم نژاد باورانه دارد. ناسيوناليسم افغانی هم بر پايه خلوص نژادي (اصالت پشتون) و بيگانه سازي (دشمن شمردن و حذف كردن هزاره و تابع ساختن ساير اقوام چون ازبک و تاجيک و...) شكل گرفت و در فرايند تثبيت خود در تاريخ به نسل كشي و كشتار مرگبار، برده سازي و حذف مطلق هزاره از قدرت و منزلت هاي مثبت جامعه انجاميد.

وقتي اساس ملت سازي بر اصالت يک قوم و ذات قایل شدن به يک هويت باشد نابودي و حذف غيراصيل ها يا بيگانه امر طبيعي و ضروري پنداشته مي شود. درحاليكه با تداوم اين سياست نژادپرستانه هنوز تبعيض بي رحمانه عليه هزاره ها اعمال مي شود امروز هزاره از قدرت حذف شده است، حضور هزاره در قدرت (معاونت دوم رياست جمهوري) فقط بصورت سمبليک و تحقيرآميز است و تبعيض سيستماتيک عليه شان اعمال مي شود و هنوز پيكر اجتماعي و روان جمعي هزاره نشانه زخم و خون و درد ناشي از نسل كشي و بردگي و شكنجه تاريخي و تبعيض مرگبار را با خود دارد و فقر و استثمار ناشي از تبعيض بي رحمانه رنج مضاعف بر هزاره تحميل كرده و مي كند اما لاشخوران نژادپرست و درنده خويان فاشيست مانند تنوير به اين هم راضي نشده و آرزو مي كنند و تلاش دارند در قرن بيست و يک سياست نسل كشي و تصفيه قومي و نابودي نسل هزاره را باز تكرار و باز نمايي كنند.

ناسيوناليست هاي قومي چون تنوير تنها به تبعيض عليه هزاره بسنده نمي كنند بلكه خاستار نابودي (ختم)، برده سازي و غصب كامل زمين هايشان است از اينرو او ناراحت است كه چرا كوچي ها راحت در مناطق هزاره يورش نمي برند. از اين شكايت دارد كه چرا زبان پشتو تنها زبان رسمي و معيار استخدام در دولت نيست. آقاي تنوير وحدت ملي را نه تنها در نابودي يک قوم مي داند بلكه كرامت انساني زن و انسانيت زن و آزاد بودن زن هزاره را هم نفي كرده و مي خواهد (آرزوي او) دختران هزاره را با زور و مطابق ميل خود در ميان بچه هاي پشتون تقسيم نمايد.

از نظر او زن هزاره انسان به حساب نمي آيد تا صاحب اراده، شخصيت، عقل و آزادي و داراي حق انتخاب شريک شيوه زندگي خود باشد بلكه او زن هزاره را چون كالاي برده قابل تقسيم و تملک مي پندارد. اين افراطي ترين گرايش نژادپرستانه است يعني نابودي مردان و كنيز گرفتن زنان. او آرزوي باز تكرار نسل كشي، برده سازي و توزيع دختران و زنان هزاره در ميان قبايل پشتون در قندهار، ننگرهار، پكتيا و... در دوره عبدالرحمان را دارد.

دوم. اين سخنراني در مراسم يادبود از محمد گل مهمند ايراد شده است. محمد گل مهمند از بانيان فاشيسم افغان در دوره نادر غدار بود كه اعتقاد به برتري ذاتي و خونيِ پشتون و باور به نابودي زبان و فرهنگ و تصرف زمين ساير اقوام و سركوب آنها داشت و در اين راستا سياست پشتونيزه سازيِ افغانستان را سرعت بخشيد. او شيفته هیتلر و نازيسم آلمان شده و در توهم برتري خوني و نژادي خود و توهم پيوند با آريايي موهوم موردنظر هیتلر سياست يكسان سازي قومي در افغانستان را تشديد كرده و و به ويژه در اعمال ظلم و ستم بر هزاره ها و حذف مطلق آنان از شانيت شهروندي و اخلاقي در جامعه بسيار بي رحمانه عمل كرد از اينرو سخنراني حليم تنوير در اين مراسم معنادار بوده و عجيب بنظر نمي رسد.

نكته مهم در اين ميان اين است كه اكنون در قرن بيست و يک و در عصر جهاني شدن حقوق بشر اما در افغانستان در عوض فاصله گرفتن از گذشته و طلب بخشايش از قربانيان جنايت و نسل كشي برعكس در راستاي محكوم كردن قربانيان و ستايش جنايتكاران تاريخ، تلاش و فرهنگ سازي مي شود اين نتيجه گسترش راسيسم، انحطاط فرهنگ مدني و از بين رفتن وجدان اخلاقي در اثر نهادينه شدن فرهنگ و منطقِ سياست ناسيوناليسم افغاني است.

اين فرهنگ بستر جنايت و توحش در افغانستان است و روابط اجتماعي نژادپرستانه و مدنيت ستيز را توليد و بازآفريني و بازانتقال مي كند پس در حقيقت همين فرهنگ مسلط و همين رابطه اجتماعي نژادباورانه است كه انسان هاي بدوي انديش و نژادپرست چون حليم تنوير را پرورش مي دهد.

سوم. واقعيت اين است كه نژادباوري در افغانستان تبديل به يک نهاد و رابطه اجتماعي شده است و با سياست قوم محورانه نخبگان قوم حاكم، نفرت قومي و دشمني قومي به اوج خود رسيده است. تاريخ افغانستان، سياست هويت و نژادپرستانه قوم حاكم در افغانستان و فرهنگ سازي نژادباورانه در افغانستان انسان هاي فاشيست چون حليم تنوير را باز مي آفريند.

راه حل اين است كه بايستي با ناسيوناليسم نژادباور افغان در تمام سطوح و ريشه هاي آن مبارزه كرد؛ از تاريخ و مباني معرفتي آن گرفته تا سياست و فرهنگ سازي آن. در برابر تهديد به نابودي، در برابر اهانت هاي نژادپرستانه و در برابر انحصارگري در قدرت بايد ايستاد و نبايد سكوت كرد. اگر در برابر فرهنگ و روابط اجتماعيِ نژادباورانه مبارزه نشود راه زمينه سازي و تلاش براي تحقق انسانيت، مدنيت، حقوق برابر شهروندي و همبستگيِ انساني در افغانستان به بن بست قطعي خواهد رسيد.

فاشيستانی چون تنوير هنوز نمي فهمند كه سياست ناسيوناليستي قوم محورانه در افغانستان نتيجه ای جز تباهي، عقب ماندگي، خشونت، انسان كشي، بدوي گري، جهل، ظهور بنيادگرايي، سياسي شدن اقوام، خيزش اقوام ديگر و فروپاشي اجتماعي-سياسي در افغانستان نداشته است. فاشيستانی چون تنوير نه دغدغه عدالت و برابري و نه دغدغه حقوق شهروندي را دارند. آنها از عدالت فقط حاكميت و سلطه مطلق يک قوم را تصور مي كنند.

مشخصا در اين مورد بايد دو كار فوري صورت گيرد:
نخست. بايد عليه تنوير در دادگاه و در كميسيون حقوق بشر اتحاديه اروپا و در دادگاه هالند به دليل ابراز كردن نفرت نژادي و تبليغ براي پاكسازيِ قومي جنايت عليه بشريت و برده سازي زنان و يک قوم شكايت كرد.

دو. اشرف غني بايد فورا نسبت به اين مساله واكنش دهد زيرا او ریيس جمهور افغانستان است؛ مسئوليت قانوني و اخلاقي دارد كه در برابر پخش و نشر سخن و رفتار نژادپرستانه كه شديدا همبستگي ملي و امنيت رواني جامعه را ضربه مي زند بايستد و از آن بيزاري جسته و در به محاكمه كشانيدن اين نژادپرست عملا از طرف دولت افغانستان اقدام كند.

حليم تنوير از اشرف غني حمايت كرده است اين بدان معنا است كه سياست انحصارگرايانه و قومگرايانه اشرف غني هواداران فاشيزم قومي را تقويت و وحدت ملي را صدمه زده است بنابراين اشرف غني بايد در اين مورد هم بخاطر تعيين نسبت خود با اين طرفدار نژاد پرستش موضع گيري كند و هم در سياست تبعيض قومي خود تجديدنظر نمايد زيرا سياست دولت و قدرت سياسي به دليل ماهيت تعيين كنندگيش تاثير مستقيم بر خلق واقعيت و بازتوليد آن دارد.

اگر رهبران سياسيِ پشتون به سياست حذف و تبعيض قومي و سلطه بر ديگران تجديد نظر نكند شكاف قومي و نفرت نژادي دير يا زود جامعه افغانستان را منفجر خواهد كرد؛ انفجاري كه اينبار افغانستان را تجزيه و تكه تكه كرده و با كشتارهاي بي پايان درياي خون جاري خواهد كرد كه در آن همه و از جمله همين سلطه جويان و نژادپرستان مسلط غرق و نابود خواهند شد.

دولت دولتیار


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
نژادپرستی
حلیم تنویر
اشرف غنی
نظرات بینندگان:

>>>   تنوير يک شخص که قوم اش هم معلوم نيست، فرق او با مسعود درچه است که ګفته بود ،،حکومت چارصدساله شان را چپه کردم،، يا ديګران که ميګه،، دغه ګفت و ربان اش را ببريد ،، يا ميګن که ،،دغه ګغت و کشتم اش،، ! ويا فرق اش با شما چيىست؟ هيچ ، چرا که متعصب کور شما هم هستيد و فرياد و غوغا بر پا کرده ايد ،....

>>>   ایها الناس انا خلقناکم من ذکروانثی وجعلناکم شعوباوقباءل لتعارفوا
ان اکرمکم عندالله اتقیکم. (قرآن کریم)
ای مردم ماشمارا ازیک مرد وزن آفریدیم وشمارا نژا دهای مختلف وقوم وقبیله متعدد قراردادیم تا ازهمدیگر تشخیص داده شوید.
بدانید که گرامی ترین شما درنزدخداوندپرهیزگارترین شماست.
عبدالله افغانی مهاجر

>>>   بدينوسيله سخنان سخیف و نژادپرستانه حلیم تنویر را که عليه مردم هزاره، رهبران با افتخار و سربلند قوم هزاره و ديگر اقوام كشور داشته است، شديدا محكوم مى نمايم.
اظهارات نژاد پرستانه، تهديد به كشتار، قتل عام و به اسارت گرفتن زنان مردم افغانستان، توسط اين ذهن مريض، بايد توسط همه مردم افغانستان و اقوام ساكن در كشور، مخصوصا هموطنان پشتون ما به شديد ترين لحن محكوم گردد.
همچنان از شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد، سازمان ها و نهادهاى طرفدار حقوق بشر، سازمان ملل متحد و همه آزاد انديشان جهان نيز احترامانه تقاضا دارم تا اين سخنان نژاد پرستانه تنوير را که در تضاد کامل و خلاف منشور سازمان ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد، محكوم نمايند.
همچنان از مراجع ذيربط دولت افغانستان و مراجع ذیربط سازمان ملل متحد، تقاضامندم تا حلیم تنویر را بخاطر اظهارات نژاد پرستانه و ضد حقوق بشرى، به دادگاه كشانيده و محاكمه نمايند.
حامد بلخى

>>>   آقای تنویر(تاریک) فکر نمیکنید اگر یک هزاره دقیق همین حرف را برای شما پشتون ها بگوید. جواب شما چه حوا هد بود. فکر نکنم که شما وجدان ....داشته باشید

>>>   این پشتونیسم افراطی بداند اکنون این پشتون است که در معرض زوال است با اتحاد سه قوم دیگر. اکنون این دختران پشتون است که در ارزوی ازدواج با هزاره ها و تاجیک ها است. انشا الله خراسان در راه است. اوغان گم شود برود ان طرف خط دیورند. خراسان سرزمین اج ادی سه قوم دیگر است نه قوم وحشی پشتون.
محمد صابری

>>>   برادرمحترم آقای دولت یارفعلا یک بدعت که به عرف تبدیل شده اواینست که وقتی شخصی بخواهدداخل سیاست شودوبازمطرح شودبهترین شیوه برای مطرح ساختن خودهمانادامن زدن به تفرقه قوم وخودرا مدافع حقوق یک قوم وانمودکردن است.این بدعت بعدازسال 1371ازطرف شورای نظار طرح ریزی وبه خاطرجداکردن قوماندانان غیرپشتون ازبدنه حزب اسلامی وغیره احزاب جهادی بود تاشورای نظاربه اهداف فاشیستی خودبرسد ولی دیده میشودکه چندان نتیجه نه خواهدداد.برادرمحترم ازمزاری گرفته تابه محقق،خلیلی رهبران جنبش روشنایی،دوستم و و و...همه داعیه بلندکردندکه ازحقوق قوم دفاع میکننداگرانها نباشند مردم این اقوام را پشتونهامیخورند این درحالیست که بیدون موجودیت این به اصطلاح رهبران مردم عادی افغانستان بهتروخوبتهرباهم زنده گی میکردند اینهاصرف برای خودزنده گی ساختن ومردم عادی راسپرساختن امروزفاشیزم هزاره،اوزبیک ووو به مراتب ازپشتونها جدی وافراطی برخوردمیکند که پرکردن ذهن پاک جوانان به این خرافات لازم نیست اگربه صفت یک انسان با وجدان فکرکنیم روزانه درحدود200 الی 250انسان دراین وطن کشته میشوند ازاین جمله شاید 200تن ازجمله پشتونهاباشدازهردوطرف ولی بازهم محکوم میشوندکه بی انصافی است ولی اف ازدهن شان بیرون نمی شودهرشب بالای خانه هایشان نیروهای داخلی وخارجی حمله میکنند ولی چی کنند امابرادرماناعادلانه قضاوت میکند مانمی گویم که دربین شایدباشنداشخاص ضدانسانیت ومدنیت اماطفل وخانم های که مظلومانه شهیدمیگردندچی گناه کردند پس برادرعزیزبیا ازتمام بخل وکینه بگذریم مانندیک انسان باوجدان ومسلمان همه رابرادران وخواهران خودمحسوب نمایم تاهم خداراضی باشد وهم ما روحآآرام باشیم
به امیدوحدت ویکپارچگی تمام هموطنان

>>>   دولت دولتیار!
از زمان عنصری مردم هنوز بسیج نشده!
حال شارده است

>>>   تبصره بسیارمنطقی وعلمی درمورد اظهارات غیرمسولانه ودورازادب اجتماعی شخصی بنام حلیم تنویر، ازجانب محترم دولتیار به دست نشررسید که ما ازایشان اظهارتشکری وامتنان مینمائیم.
اما بیانات ناسیونالیزم قومی تنویر برای تمام اقوام افغانستان بخصوص قوم پرافتخارهزاره اینست تا درموارد ذیل اقدامات خویش را بسیج نمایند:
1- شخصیت ومفکوره های هیتلرمنشانه چنین اشخاص را با تمام زوایای تاریک اندیشه های شان برای ملت افغانستان افشا نمایند.
2- پیام اخوت اسلامی وهمدیگرپذیری اقوام افغانستان رابرای ملت افغانستان برسانند که هرکه درین خاک زنده گی مینمایند حق مساوی دارند، این بیانگرآنست که کدام اقوام با کدام اندیشه بایک دیگربرخورد دارند.
3-مردم هزاره درعمل اثبات کرده اند که هیچ نامردی باهیچ توانی نمیتوانند به ناموس وعزت شان بازی نمایند،هرجوان وپیراین مردم باعزت حاضرمیباشند دربرابرچنین افکاروحشیانه قوم پرستی خودرافدای ناموس خویش نمایند، حلیم تنویراگرآنقدرغیرت دارد ناموس خویش را درکاباره ها ورقاص خانه های کشورهای بیگانه خارجی نجات دهد .
4-هیچ قدرت فاشستیی وزورگونمیتواند درعصروشرایط کنون یک قوم ویاچندقوم دیگررا به حاشیه کشانیده وچیزی راکه درفکر غلط خویش دارند درعمل تحقق نمایند.
5- این چنین بیانات صرف بیان گرمفکوره های پلیط وشیطانی کسانی اند که باشیطان همکاسه بوده وبه راه غلط روان هستند. هوشیارباشید ای مردم به این چنین دشمنان وطن تان اعتماد نکنید وآنهارا به گودال ولجنزارتاریخ دفن کیند.
بااحترام
یک همشهری تان

>>>   او برار!
بعد از سالها طالع ما بر کده و نصیب ما پسران خوش قواره و خوش چشم و خوش بینی میشود.چرا شما مخالفت میکنید؟
اگر او میگفت که دختران پشتون با پسران هزاره عروسی کند،آیا شما مخالفت میکردید؟
آیا ما صاحبان خود هستیم و یا بردهگان شما؟
آیا کدام زن هزاره در پارلمان با چنین پیشنهادی مخالفت کرده است؟
باز هم بخاطری که شما خفه نشوید و عدالت برقرار شود،مثلی که شما چهار زن اجازه دارید،ما نیز چهار شوهر میکنیم،یک پشتون،یک تاجک،یک ازبک و اگز در ایام پیری حوصله داشتیم،با یک هزاره که چشم های کلان و بینی بلند داشته باشد.تیز عروسی خواهیم کرد.
فاطمه کربلایی از کارته سخی.

>>>   پس اگر مارادرنژادهای مختلف وقوم وقبیله متعدد قرار نمیدادند٫شاید امروز اینقدر یکی با دیگری جنگ ودعوا نمیداشتیم.
پس مشکل اصلی جای دیگر است وما مقصر نیستیم.
یاهم انهاییکه این کاررا کردند عاقبتش را نمیدانستند.یاچطور؟

>>>   لطفآ گپ ونظر یکنفر را به قوم نسبت ندهید عواقبش خطرناک میشه

>>>   حلیم تنویر به مرض مالیخولیای مزمن مبتلا شده است انشالله زود به جهنم واصل میشود

>>>   اين چی گفت و آن چی گفت ، از نويسنده و مبصر اجرتی هيچ کمبود نيست ، ولی افسوس بحال اينها با اينهمه تفرقه اندازی اينها فقط توانسته اند نزديکان خودرا کمی فريب دهند .
در ابتداء جنگ امريکا افغانستان همه ميگفتند طالب ترورست پشتونست ، اين پشتونها در کشور ما چقدر هستند ،؟ امروز زيادتر ساحات شمال تحت کنترول آنهاست .
سر کاميابی درهمينست که درينجا هيچ سوالی مطرح نميشود کی قوم و زبان تو چی است ، هيچکسی احساس حقارت نميکند ، همه بخود مينازند و با عزت زندگی بسر ميبرند .
سفسته گويان و تفرقه اندازان اجرتی دشمن همه خوار و زبون اند .
به اميد اتحاد عمومی اين سرزمين .

>>>   اوغان یک گروه بیفرهنگ، نهایت جاهل، و شدیدن عقبگرا و غیر مدنی هستند.
این بدوی ها در حالیکه آخرین گروه قومی هستند که در جمع اقوام مختلف خراسان زمین اضافه شده اند، چنین وانمود میکنند که درین خطه مالک همه چیز تنها خودشان هستند و همه آنهائیکه قبل از آنها درینجا حضور داشتند مهاجر هستند، و باید از این ملک یا کشیده شوند یا برده و مطیع اوغان باشند.
در مقابل اوغان باید مصمم و قاطع از واقعیت ها و حق خود دفاع کنید چون منطق، نرمش، و زبان فرهنگ را این طایفه شرور نمیدانند، و آنرا ضعف و بیغیرتی شماتلقی میکنند.

>>>   [6:12 p.m., 2019-11-13] Faiz Samadi: پته خزانه چیست و چرا تقلب شد و چرا همین تقلب را پشتون قبول نمی کند.
انتولوژی یا گلچین ادبیات پشتو چرا گنج پنهان شد

علل و دلايل و چگونگى پيدايش پته خزانه
گفتنى ايست که مردم شريف پشتون تاريخ فرهنگى دارد. باوجودايکه تاريخ ادبيات نوشتارى مردم شريف پشتون سابقه دراز مدت ندارد ولى سرودهاى که مردمان سينه به سينه و يک نسل به نسل حکايت مى کردند گذشته دارد مانند لندى پشتو که از زيبايى و قشنگى ادبى برخوردار است. که اين مطلب قدامت سکونت اين مردم را درپشته کوه سليمان برجسته تصوير مى کند. ولى درکتابهاى قديم حتى تا هزارسال پيش از زبان و نام پشتون نامى ذکر نشده است. اگر پشتونها درکابلستان ( غزنى تا به گنداهارا) و از گندهاررا تا به زابلستان زندگى مى کردند خو در يک کتابى از بزرگان دوران غزنه و کابل و هرات اشعار بزرگان پشتون پيش از رحمان بابا و "غلام اش" خوشحال خان ياد مى شد.

[1:52 p.m., 2019-11-14] Faiz Samadi: سلام
لطفن در روز بعد از ساعت ۱۲ روز زنگ بزنید
اکثر وقت آزاده دوای خواب میگرفته باشد ویا شب قبل من در کار میباشم و تا ناوقت میخوابیم.
لطفن بعد از ساعت ۱۲ روز زنگ بزنید و هر روز زن بزنید.
تشکر
[2:35 p.m., 2019-11-16] Faiz Samadi: متعصبترین گروه همین اوغانها یاپشتونها هستند۰
همین اوغان ها یا پشتونها هستند که گاهی طالب میشوند، و گاهی گلبیدینی، گاهی داعشی، و حتی گاهی جنایتکاران خلقی و نجیبی ویا فاشیست های اوغان ملیتی میشوند۰ ولی بازهم خود اینها و رهبر های اینها بر اساس همان روابط تعصبات قومی و پشتونولی خود همه باهم یکی میشوند، یعنی چون همه اوغان هستند و باهم وجه مشترک تعصبی قومی دارند به اساس همان وجه مشترک باهم همبستگی و همکاری میکنند۰ خلاصه که تمام این وحشت و کشتار ها را همین اوغان ها میکنند، فقط به اشکال مختلف، ولی بازهم به اساس همان مشترکات قومی تعصبی از همدیگر دفاع میکنند و انگشت ملامت را هم با دیده درائی بطرف دیگر اقوام یعنی غیر اوغانها میگیرند۰

>>>   تا که زندگی مشترک با پشتون یا اوغان ادامه دارد همه این بدبختی ها هم ادامه دارند.
کدام قومی و کدام گروهی مگر بستر مناسب برای تقلب خیانت دزدی انتحار انفجار زورگویی تعصب تمامیت خواهی و عقبگراهی را بیشتر از همه مساعد ساخته است؟ جواب واضع است، اوغان. اصلاح شدنی هم نیستند.

>>>   سلام بر همه ای اقوام افغانستان وقتی یگ تحصیل کرده اوغان این خرف اخمقانه را بزند چی برسد آنهای بردگی کشور های همسایه را می کند و انتحار می کند مردم بیچاره را مکشد این اوغان ها به خودش به خانوادش رحم نمی کند چرا یک قوم دیگر را تحقیر می کند

>>>   تنویر هر غلطی کرده نظر شخصی وی است. من که پشتونم به حماقت اش خونم میجوشد، ولی تو نظر دهنده هم یک دم کم داری، نظر، مفکور، منطق خوب یا بد یک شخص را از لحاظ فکری به یک قوم و کتله بزرگ نسبت دادن به نحوه که اینست افکار عمومی آن کتله نهایت حماقت ترا نشان میدهد. من شخصا ترس و هراسی از هیچ یک از اقوام تاجک ازبک و هزاره ندارم اما به احترام متقابل عرج گذاشته یاوه گویی های است احمق را شدیداً رد و او را یک بیمار روانی بیش نمی بینم که از شکمبه خود چرند باد می‌کند.
اگر قرار بران باشد که بچه پشتون دختر هزاره را عقد کند، بیا هزاره هلک هم حق لری چه یوه پشتانه نجلی سره نکاح وکری مسلمان دی، د افغانستان دی سه مشکل دی ؟

>>>   اگر پشتونها مانند هزاره ها و ازبكها يكدست شوند ، پدر همه را در ميارند ، خوب متوجه باشيد اگر همه شما غير اوغان هم يك دست شويد ، عزتي دربرابر دنيا نداريد ، چون دين فروش و وطنفروش استيد ، البته به اكثريت غالب ! موقع خوبي را از دست داديد ، أن اينكه ميتوانستيد در مقابل ناتو قرباني بدهيد و از افغانستان دفاع كنيد ، بناً در أينده سهمي در حكومت نخواهيد داشت ، و عقل تان برابر بيني و چشم تان است !
كابلي از نيوزيلند


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است