آیا ما واقعآ استقلال داریم؟
 
تاریخ انتشار:   ۱۱:۳۱    ۱۳۹۸/۵/۲۸ کد خبر: 159843 منبع: پرینت

استقلال، حتی اگر فقط سیاسی باشد، به معنی آزادی و حاکمیت ملی است. حاکمیت به مردم تعلق دارد نه به حاکمان. در افغانستان هیچوقت حاکمیت مردم بدون قانون و یابا قانون به مردم تعلق نداشته. از ابتدای "استقلال" امانی تا سال ۱۹۶۴، دهه قانون اساسی، که سرانجام با جدایی سلطنت از حکومت، حاکمیت مردم در قانون اساسی برسمیت شناخته شد، هیچوقت مردم در عمل صاحب و مالک حاکمیت نبوده اند. ما از ۱۹۶۴ به اینطرف هم ماحتی یک انتخابات آزاد، شفاف و عادلانه نداشته ایم که مردم به نمایندگان مشروع خود اجرای حاکمیت ملی را بطور موقت تفویض کند.

وقتیکه یک کشور به حاکمیت ملی وفادار نباشد، آنرا احترام نکند، حکومت آن نمیتواند مستقل باشد، به کشور یا کشورهای خارجی برای حیات خود وابسطه است، چه رسد که این قدرت شوروی باشد یا امریکا.

شاه امان الله سعی کرد تا حمایت کشور ها را جلب کند تا استقلال و مشروعیت سلطنت او را بپذیرند. ولی شاه امان الله کدام گامی برای تبدیل استقلال سیاسی به حاکمیت ملی برنداشت. مردم رعایای او بودند نه شهروندان آزاد با حقوق کامل. ولی همان استقلال سیاسی به مزاق استعمار بریتانیا خوش آیند نبود، قیام بینهایت عقب گرای حبیب الله کلکانی (خادم دین رسول الله !!) و سپس غصب سلاطنت توسط نادرخان را حمایت کرد. ظاهرشاه تا سال ۱۹۶۴ بطور مطلقه و فامیلی حکومت کرد، همیشه به مردم رعیت یا رعایا خطاب میکرد و حاکمیت ملی به مردم تعلق نداشت.

کودتای داود خان با حمایت سر سپردگان شوروی که سرانجام به اشغال کامل اجامید، احزاب جهادی که یا وابسطه به پاکستان یا ایران یا وهابی های عربستا سعودی بودند و سرانجام "اشغال قانونی" امریکا و وابستگی کامل حکومت بقدرتهای خارجی! در این دوران ما هیچ وقت صاحب استقلال به معنی آزادی و حاکمیت ملی که به مردم تعلق دارد نبودیم. استقلال کاملآ تئوریک و فقط در حرف وجود داشت ودارد. برای همین استقلال واهی و در مملکت فقیر و گدا اشرف غنی چهار میلیون افغانی را صرف تمرین یک یا دو ترانه برای وصف استقلال توسط شاگردان مکتب برای جشن خود نموده. آیا ما واقعآ استقلال داریم؟

کریم پاکزاد


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
استقلال
آزادی
نظرات بینندگان:

>>>   ۴۲ کشور در وطن ما است ایا همین استقلال است

>>>   وقتی جان کری دست رییس جمهور درا بلند میکند نشانه استقلال است

>>>   روایت واقعی تاریخ برانست که غازی !!! امان الله خان ومادرش حبیب الله خان پدرش را به قتل رسانیده در حالی که کا کایش نیز دعوی دار تاج وتخت بوده بر اریکه ای قدرت تکیه زده اندچون کا کایش نایب السلطنه بوده بایدپس از قتل برادرش ایشان زمام امور مملکت را در دست میگرفت معلوم است که دست های پشت پرده وقدرت های مرموزی دست بکار بودند که چنان نشد وچنین شد وجنگ های اخیری هم که با انگلیس صورت گرفته ودر نتیجه ای ان انگلیسها استقلال افغانستان را به رسمیت می شناسند برخلاف جنگ های اول ودوم افغان وانگلیس شدید وپر تلفات نبوده ودرین جنگ نیروهای هوای انگلیس دست بالا را داشته وطرف افغانی را به اتش بس ومصالحه واداشته این که با وجود برتری نظامی چگونه انگلیس ها حاضر شده اند تا به افغانهاازادی بدهندکسی در مورد ش وضاحت چندانی نداده است مسا له گنگ ومجهول است بر صغیر که دران هنگام شامل هندوستان وپاکستان وبنگله دیش میشد هنوز قویا در کنترول انگلیها بوده ودر امپراطوری انها هیچ خدشه ای وارد نشده است مثل این که اولیاء الله ای انگلیسی ا نزمان با عینک های دوربین شان منافع خودرا در بعدها به این جدای ورسمیت شناختن ازادی این خطه ای باستانی میدیدند بهرصورت خیلی چیزهای که از مبرکه ای این توافق بدست امد از قبیل قتل علمای جید وسرکوب ازادیخواهان واقعی وبرداشتن حجاب وضدیت با اسلام ومسلمین عین منظور جهان غرب وازاد ان روزو روزگار بود که تنها شاه جوان وبی تجربه ای ما چون محمد بن سلمان سعودی میتوانست این هدیه را به انها بدهند وششماه ای تمام را در اروپا واسیا به سیاحت وخوش گذرانی سپری نمایندباز این دلاور مردی که یک امپراطوری بزرگ جهان را شکست داده واستقلال کشورش را بدست اورده!!! بدون اندک ترین مقاومت فرار را بر قرار ترجیح دادندودر نزد ولی نعمت هاشان پناه بردند وانچه ظاهرا بدست اورده بودند ویا انچه را ملت عزیز از دست داده بود معلق ماند وسرنوشت ملت وکشور را یکبار دیگر انگلیس ها با اوردن نمایندگانش خاندان ال یحی بدست گرفتندوتا امروزبه نحوی اداره ای امور را بدست دارند

تبنگچی

>>>   بلی صد فیصد استقلال داریم

>>>   درین دنیای مجازی همه چیز نسبی وبعضا خیالی میباشدازادی استقلال واراده و...همه چیز ثابت ومتحقق نیست یک سرمایه دار ظالم مانند الکوزی وابراهیم محب وکرزی وفیروزی نسبت به یک فقیر وبینواتا اندازه ای در خرچ وتصرف مال ومنال دزدی وغصب شده اراده واختیار بیشتر داردوغنی وعبدالله با وجود این که ازسوی بیرونی ها نصب شده انددر تردد وگشت وگذار خود ازاد تر از وزیر وریس ومدیر اند وکشور ها هم همچنان سعودی وامارات وکویت که میتوانندتیل خودرا بفروشند وبازحق خرچ ومصرف را ندارند باید ان پولهای باد اورده را به ارباب دهند وایران وروس وچین که دارای های خودرا تا اندازه ای محدود میتوانند به مصرف رسانندنمیتوانند صنعت ومعدن خودرا ازادانه در معرض فروش قرار دهند باید رنج تحریم را بکشند شامل قیود موضوعه ای دیگران باشند همچنین جاپان والمان باید منتظر فرمانهای بالا باشند تا چه بکنند واز چه چیز پرهیز باشنداین استقلال سبیل هم همین جوری است ساحه را بر همه تنگ ساخته اندوکسی را مجا ل ادعای ازادی کامل نمانده ولی ظاهرا محکوم ترین های دنیا همین ما هستیم که حاکم ومحکوم وظالم ومظلوم همه بر ما حکم میرانند واراده ای خویش را برما تحمیل مینمایند ۴۶ کشوردرینجا امر ونهی مینمایند ودستور وفرمان میدهند
ما به شعر همان شاعر میمانیمکه فرمود
خنده ای تلخ من از گریه دل اویز بود
کارم از گریه گذشتست بدان میخندماز بس اسارت به نهایت رسیده ومحکومیت تمام گردیده ناچار در عالم رویا وخواب دعوی استقلال مینمایمواستعمار گران هم ظاهرا پول میدهند تا ما این استقلال وهمی را تجلیل نمایموشاعری دیگری میگوید

درمیان قعر دریا تخته بندم کرده ای

باز میگوی که دامن ترمکن هوشیارباش
شیخعلی بلخابی سرپلی

>>>   حاکمان قبيله هاى افغان از هر چيز ى فرهنگى پيش از سرازير شدن مهاجرت قبيله هاى افغان به خراسان ايران يک قسمت کوچک اش را قبول دارد. يگان وقت ها کل اش را (اگر زر و سيم دُر و آلماس کوه نورباشد ) و کل پشتونوالى يا افغانيت
از دين نيم اش را
از زبان نيم اش را
از مردم کمک اش را
از هنر کمک اش را
از شروندان هيچ اش را
از تمدن وفرهنگ همه اش را فقط چاقو وزيراکبرخان را
از موسيقى کمک اش را
اما هنرمندان پشتون يعنى افغان بدون سراييدن به پارسى مشهور نمى شود.
افغان چه معنى و مفهوم دارد? فرهنگ افغان چه است? زبان پديده فرهنگى است. زبان خود فرهنگ و هنر است. زبان افغان چه معنى و مفهوم دارد? فرهنگ افغان چه است? زبان پديده فرهنگى است. زبان خود فرهنگ و هنر است. زبان فرهنگ و هنر مى سازد. زبان فرهنگ وهنر را نگه مى کند
1- زبان افغانى چه است?
2- هنر افغان چه است ?
3-غذای افغانی چه است ?
4- موسيقي افغانى چه است?
5-ادبيات نظم و نثر و تياتر افغانى چه است?
6- زراعت يعنى فرهنگ کشاورزى افغانى چه است?
7- سيستم زراعتى و قنات و کاريزسازى که تهداب آبادى و شهر نشينى افغانى چيست?
8- ميتولوژى يعنى اسطوره هاى پيشدادى افغانى چي است?
9- رقصها و ترانه ها و سرودهاى افغانى چيست?
10- فرهنگ باغ سازى و باغدارى افغان چيست?
11- فرهنگ جنگلدارى افغان چه است?
12- آيا افغان فرهنگ شهرنشينى را مى دانند و يا کوچى در شهر?
13- آداب و رسوم و جشنهاى افغان چيست?
14- آثار فرهنگ باستانى افغان چه است?
15- آيا سينا و مولوى بيرونى و على شير نوايى ويا امير خسرو و يا ناصرخسرو افغانى نوشته بودند?
از سه کار فرهنگى افغان ازسه اديب افغان از سه دانشمند افغان از سه آلات مو سيقى افغاننامبرده نمى توانيم
کار افغان جنگ است جنايت قتل است و بربريت وحشت وبرادرکشى فرار دادن فرار کردن فروش خاک است بى ادبى وبى اخلاقى است دشنام است.
حاکمان افغان اين جور قوم اقليت خود را اکثريت مى سازد.
حتى سگ و باد و ماده مخدر و پول را فغان ساختند!
افغان کمبودى ادبى ٬کاستى هنرى ٬عدم آبادانى حقارت فرهنگى خود را با قدرت سياسى٫ کلاهبرداری ، تقلب، فریب دادن روش های مافیایی. کاربرد این شیوه های غیر اخلاقی در گذشته ننگين کوتاه شان و در حال حاضر نشان می دهد که حاکمان پشتون چگونه نا مطمئن، نابالغ و وابسته، غير مستقل هستند.
تاریخ حاکمان افغان پشتون یک فریب داستان، جعل و تقلب است:تقلب در نام کشور، تقلب در انتخابات، ، تقلب در مورد فرهنگ و ادبیات و اسطوره ها و تقلب قهرمانان. حاکمان افغان کپی و تقلید می کنند، سوگند دروغ. سوگند به قرآن.
1. اسطوره پته خزانه جعلى از قلم عبدالحى حبيبى
2. ملالى از دوشيزه ورليان ژاندارک فرانسه
3. تاريخ از حال به سوى عقب تغير دادند! نام افغان ستان در قديم آريانا! پسوندان گاهى (مکانى ) زبان پارسى قديم "انا" "نا" و "يا" بوده و که در زبانهاى ايرانى -جرمنى همريشه اند.: از "استادن" و "بودن" از استادن )= ايست و بودن (هست وباش گردان يا صرف "بودن" در حالت گزارشى حال يا اکنون من ام ٬ من هستم ٬ او هست و يا او است مى باشد: بود باش) آمده است.
بلى پسوند گاهى (مکانى ) "ان" پارسى ميانه و پارسى نو: باميان و لغمان و به هزار استان وستانها
"آباد" پسوند مکانى ديگر خانآباد جلال آباد
4. پسوند "ستان" پسوند مکانى زبان افغان يا پشت + تون => پشتون نيست. ستان خود که پس گريم باقى که مى ماند افغان تنها بدون ستان.
"تا يک نفر افغان است زنده افغان ? است."
"شعر" ات ديگر ارزش ندارد. ستان پارسى و اين زبان کهن ايران را احترام ندارى?
تون و خوا پسوند ان مکانى پشتو. برو به پشت تون و پختو نخوا!!
به پشت کوه سليمان
پروردگار هزاران بار شکر که افغان نيستم.
افغان اما کل پول دُر و زر (طلا ) و (حتى سيم يعنى نقره راهم تقريبا قبول دارد) خاندان ُدرانى و خاندان طلايى جايگاه ولا وبالا ! ولى انسان کش و فرهنگ تخريب

>>>   استقلال اگر ميداشتيم امروز فارسيوان و اوغان گفته طالب و مجاهد بين خود جنگ كرده مردم را قتل عام نميكرد.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است