دشمنان تاریخی و آشتی ناپذیر مردم افغانستان
 
تاریخ انتشار:   ۱۰:۵۷    ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ کد خبر: 157346 منبع: پرینت

جنرال ضیا حاکم نظامی افغانستان نخستین دشمن خونخوار مردم افغانستان بود که با تجهیز وتمویل گروه جنایت پیشه ووطنفروش واعزام آنها به افغانستان ،وطن مارا بصورت کل تکه تکه وپارچه پارچه ساخت ودر نتیچه این گروه وحشی وخرابکار را برافغانستان حاکم ساخت وسیاه ترین روز را در تاریخ افغانستان گشود.
اما ماموریت ناتمام جنرال ضیا بوسیله جاسوس وفادار آن حامد کرزی دنبال شد وحامد کرزی این غلام پرورش یافته آی آس آی در زمان حاکمیت خود طالبان را دوباره جان بخشید وتمامی امکانات نظامی ،مالی،لوژستیکی را در خدمت آنها قرار داده و همه دروازه های زندان های افغانستان را بر روی آنها باز کرد.

کرزی بلیونها دالر را برای پروژه طالبان به مصرف رساند.
اشرف غنی احمد زی این جاسوس سیا و نوکر امریکا تمامی پروژه های ناتمام کرزی را اجرا نمود.
طالبان را تاحوزه شمال گسترش داد، داعش را در وطن جابجا کرد وبیش از یکصد هزار جوان وطن را قربانی حملات طالبان ساخت.
احمدزی با سقوط عمدی جبهات، ولسوالی ها، شهر ها وولایات پایگاه های نظامی دولت را تضعیف کرد و طالبان را اکمال نمود.
حالا این جنایتکاران مجددا سرنوشت وطن را جای کشانیده اند تا دیر یا زود بیرق پاکستان را در کابل بلند نموده و طالبان پاکستانی را در افغانستان حاکم گردانند.

باداران غنی احمدزی برای او یک نقش موقت در این فیلم آخر سپرده اند و او ظاهرا به بهانه حفظ مقام خویش در خط مقابل صلح با طالبان قرار گرفته است.
اما در واقع غنی احمدزی کسی نیست که در برابر باداران آمریکایی و پاکستانی خود مقاومت نموده و از دادن کلید افغانستان برای آنها اجتناب نماید!!

توریالی خاوری


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
خاوری
کرزی
غنی
نظرات بینندگان:

>>>   این همه نتیجه تاثیر جادویی همان چک سفید شوم (چک اسلام) است که اعراب بربر قرن ها پیش برای خون بهای اجداد ما، غارت اموال و اسارت زنان این سرزمین به سینه ما گذاشتند. باید راهی برای شکستن این طلسم پیدا کرد.
تا عرب و عربیسم (وهابیسم) است حال طفلان خراب می بینم.
آزده

>>>   Salam
حکومت مرکزی قوی که شوونیست های قبیله ی می خواهند تنها برای دو هدف است .
۱. ادامه ی سنت تاریخی حاکمیت های استبدادی پشتون ها
۲. مهار و مدغم کردن سایر اقوام در یک نظام تک قومی و اقتدار گرا .

>>>   اویانی
پدرام و مبارزه فدرالی سازی کشور، که منجر به واکنش های مثبت جهانی شده است؛ زنگ خطر به دستگاه فاشیزم تباری باشد و بسدا در آمدن دهل «افغان ملت»ی:
حکمتیار به کابلستان و پدرام به گورستان!
باید جدی گرفت!!!
با تاجیک شوخی ندارند.
همیشه چنین کرده اند؛ نخست افسانه پردازی و سپس «حادثه» سازی.
«تاجیک» را چرا باشد اینهمه دشمنی؟
ای «افغان ملت»!
از چی رو اینهمه خشم این آفریده های خدا، بر تاجیک؟
چی میخواهد این «افغان ملت» ازین ویرانه پارسیان؟
از کدام پشم ریسیده است خداوند، این کرده اش را؟
چگونه زیست با این زشتی های بی مانند افغانی؟
ای خدا!
با این کرده های خودت، خودت کنار بیا؛ اگه میتانی!
و ما را برهان به آزادی!

>>>   توریا لی خاوری خودت از چمله کمونیست های سورخ هستی . مردم را ملامت نکن . تره کی احمق - ببرک پس خراب - خفیظ الله لعین و تمام کمونیست های که در ان وقت هورا می کفت ملامت کن .
رحیم از کابل جان

>>>   صلح یک کلمه نهایت مقدس است که درتمامی جوامع بشری نهایت دوست داشتنی ومورد احترام خاص وعام‌است.افغانستان که بیشتر ازچهل سال جنگ خانمانسوز وویران گر توام با کشته ومعلول شدن صدها هزار نفر وآواره شدن ملیون ها نفردرکشورهای همسایه ودور گردیده اند صلح وآشتی ملی خیلی ضروری ولازمی میباشد.درقرآن کربم خدای بزرگ نیز صلح را یک عمل خیر ونیکو ذکر فرموده (الصلح الخیر).اما متاسفانه ازطرح صلح درافعانستان حکومت مقتدر به نفع قدرت شان استفاده مینماید طوریکه درسال های اواخر حکومت حزب دموکراتیک خلق که ناچارگردید طرح صلح وآشتی ملی را برای اهداف وپیشبرد حزب دیموکراتیک خلق مورد استفاده قرار دهد وحتی درصلح و آشتی ملی مشروط براینکه رهبری دولت آشتی ملی به دست حزب دموکراتیک خلق باشد تاکید میکردند.درحالیکه ۸۰ فیصد خاک افعانستان بدست مجاهدین دلیر وجان برکف افغانستان بودند و درینصورت صلح وآشتی ملی موردپذیریش گروه های مجاهدین قرار نگرفتند.درزمان حکومت مجاهدین نیز درعین جنگ وخونریزی گاه گاهی صدای صلح وآشتی ملی ازطریق رادیو ورسانه هاوبعضی مصاحبه ها شنیده میشدند امانظر به خودخواهی بعضی حلقات ماجراجو وگروپ های خاص که در حکومت کابل شامل بودند، صلح وآشتی ملی درافغانستان عملی نگردید ومتاسفانه شهر کابل به ویرانه مبدل گردید.دردوره حکومت امارت اسلامی ،طالبان با اتکاء به نیروی اجنبی به رهبری بعضی اعراب فاسد وجاهل، نه تنها کلمه مقدس صلح به فراموشی سپرده شد بلکه با نهایت تعصب، طالبان به کشتار خود درمناطق مختلف افغانستان ادامه دادند طالبان نه تنها با گروه های مجاهدین اتحاد شمال باشدت جنگیدند بلکه درقلمرو حکومت خود هزارها مسافرین را درمسیر عبور ومرور عم ازذکور،اناث واطفال به قتل رسانیدند ودوسال متواتر مواد غذائی را بالای مردم مومن وزحمت کش مناطق مرکزی افعانستان مسدود کرده بودند که ملت شریف افعانستان شاهد این ادعا است.طالبان به انواع تعصب وتهدید باتمامی ملیت ها واقوام محروم افغانستان اعمال غیر انسانی را بجا آوردند وبعضی رهبران وطن دوست ومشهور مجاهدین را نیزبه شهادت رسانیدند مانند قومندان عبدالحق شهید ، شهیدعبدالعلی مزاری و قومندان مشهور شهید احمد شاه مسعود را با دسیسه های خطرناک سنجیده شده ومشوره مستقیم اعراب متعصب وجاهل شهید کردند.حالاکه حکومت وسیع البنیاد باهمکاری جامعه جهانی درافغانستان شکل گرفته است وزمینه زندگی درفضای دیموکراسی و آزادی بیان میسر گردیده است وهمزمان با‌پیشرفت تعلیم وتربیت،رشد،ترقی وانکشاف افغانستان طرح صلح و آشتی ملی توسط حکومت منتخب افغانستان و ممالک صلح دوست جهان ومنطقه زمینه سازی شده است.صلح وآشتی ملی درشرایط کنونی برای خاتمه جنگ ورشد وترقی افغانستان ویران شده نهایت ضروری ولازمی میباشد.اگر جنگ ده ها سال دیگر هم درافغانستان ادامه یابد بالاخره پایان هرجنگ صلح است جنگ های بزرگ جهانی ومنطقوی پایانش به صلح وآشتی خاتمه یافته اند.متاسفانه یکعده متعصبین خودخواه وجنگ طلب به صدای صلح وآشتی ملی تاحال صادقانه لبیک نگفته اندوبه بهانه های مختلف وافکار ارتجاعی شان به تجاوز وآدم کشی بالای مردم بی دفاع ومومن افغانستان ادامه میدهند.این تنگ نظران خاین راه های مواصلاتی بعضی مناطق را به روی ملت مومن وزحمت کش افعانستان بسته اند ودرین فصل زمستان که اکثریت مردم زحمت کش افعانستان از سردی وبرودت هوا رنج میبرند بازهم به رنج و اندوه آنها با اعمال غیر انسانی شان اضافه مینمایند ومکاتب وشفاخانه هارا نیزبا تهدید مسدود وغیر فعال ساخته اند.این تنگ نظران وفاشیستان بدانند که بالاخره این جنگ روزی پایان مییابد اما این نامردانگی واعمال غیر انسانی گروه های جنگ طلب وظالم برای ابد به عنوان یک تجاوز وظلم فراموش نشدنی ثبت تاریخ افغانستان خواهد شد.درین روزها که الحمدالله پروسه صلح باکومک جامعه جهانی وکشورهای همسایه وکشورهای منطقه درجریان است ومردم مومن ومجاهد افغانستان بی صبرانه برای صلح وآشتی ملی به درگاه خدای بزرگ دست به دعا اند وامید وارندکه صلح وآشتی داییمی درافغانستان ویران شده بعد ازمدت چهل سال جنگ خانمانسوز عملا مورد تطبیق قرارگیرند تا درتمامی نقاط افغانستان زمینه رشد وترقی،تعلیم وتربیت وپیشرفت انشالله آماده گردند.درآخر اینجانب ازمردم غیور وصلحدوست افغانستان تفاضا مینمایم نگذارندتا دشمنان صلح وآشتی ملی دربین ملیت های برابر ومومن افغانستان شیطان صفتانه به مکر وحیله های شیطانی شان ادامه دهندوباعث پراگندگی وتفرقه بیشتر بین ملیت های وطن دوست ومترقی افغانستان گردند.به پیش به یاری خدای بزرگ به سوی صلح داییمی و امنیت پایدار ،تفاهم ملی ،رشد،ترقی وهمزیستی مسالمت آمیز بین تمامی اقوام برابر درافغانستان ویران شده، نابودباد گروه های جنگ طلب،خودخواه و ماجراجو ،جاوید ومستدام باد صلح، برابری ،دیموکراسی ومشارکت ملی درافغانستان، ومن الله التوفیق.
انجنیر عبدالرشید ناصری ازآسترالیا

>>>   این دیدگاه در سطح کلی درست است اما فراموش نکنید که رقابت کرزی و غنی در تصاحب قدرت بین غلجاییها و دورانیهاست.
ص. از ایران.

>>>   محترم نظر دهنده اول/دین مبین اسلام دین صلح ؛ازادی عشق ورزیدن به مخلوقات خداوندج ودین مساوات وبرابری وبرادری است.خلاصه کنم بدعتها وانحرافات افراد واشخاص وعدم اطاعت از دستورات شرع وقران کریم وعدم توجه به سفارشات پیامبر اکرم ص موجب انحراف وکجراهی شد واز دل این انحرافات ودنیاطلبی وچوکی پرستی مسلم است که وهابیزم بیرون می اید ؛ داعش وطالبانیزم بیرون می اید بنآء هیچکدام از فتوحاتی که بعدها بنام فتوحات اسلامی بعد از رحلت حضرت ختمی محمد مصطفی ( ص )در جغرافیای خارج از شبه جزیره عربستان انجام شد اسلامی نبوده وظلم وستم بر مردم وجنایت شده است .پیامبر گرامی اسلام ص اسرایی که هفتاد نفر بودند وباسواد بودند به شرط باسواد کردن هر مسلمان ازادی انها راتضمین نمودند هرگز باشمشیر وگردن زدن وتحاوز وکشت وکشتار موافق نبوده اند.دین اسلام دین فرهنگ ومعارف صلح وامنیت است نه دین جنایت وچپاول زور واختطاف.بعدها این انحرافات ادامه یافت و وهابیزم یکی از این انحرافات است. بهترین توصیف وهابیزم صهیونیزم اسلامی عربی است که هیچ ارتباطی به اسلام ناب محمدی ص ندارد.//
داکتر عبدالرب اچک زی

>>>   پشتون تکنوکرات وغربی با پشتون خلقی پرچمی طالب و از هر تنظیم و حزب به زود ترین فرصت با هم جور میایند ، تصمیم فاشیستان قبیله حفظ قدرت با هر ترفندی است ، حالا بادار چی امریکایی باشد ، چی روسی یا پاکستانی فرق نمیکند ، از دوران شیرعلی تا کنون کدام حاکم بدون از حکام پشتون با خارجیان معامله کرده است ها ؟ همه شان پشتون بوده اند باز دا زما زیبا وطن هم سرداده اند .
کابلی

>>>   داکتر صاحب اچکزی،
شما خود اعتراف می کنید که این اسلام "هیچ ارتباطی به اسلام ناب محمدی ص ندارد" و حرف من هم همینست که بنیاد این اسلام منحرف را باید از دامان این سرزمین رنج کشیده نه تنها پاک کرد بلکه باید از ته تراشید.
آزاده


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است