میخ "سهمیه بندی کانکور" برفرق بیخبران...!
فاشیزم راهی که تحت برنامه "مانفیست سقوی دوم" انتخاب کرده است آنرا به تدریج و بدون هیچ نوع ممانعتی با فکر آرام عملی میکند و کوبیدن این نوع میخ ها برفرق تاریخ و مردم بومی این سرزمین هنوز آغاز کار است 
تاریخ انتشار:   ۱۳:۰۹    ۱۳۹۷/۹/۱۶ کد خبر: 156339 منبع: پرینت

وقتی من این خبر را ازطریق رسانه ها شنیدم ، باور کنید که اینچنین عملکرد های حاکم ارگ برای من نه تازه است و نه هم غیر مترقبه به نظر میخورد ، زیرا وی پیش از اینکه به این چوکی و قدرت "امریکا داده " لم بزند در مصاحبه خویش به یکی از تلویزیون های داخل کشور گفته بود: « نود و هشت درصد زندانیان بگرام، گویندگان یک زبان اند، این کجایش عادلانه است؟»

حالا هم ممکن است بگوید که این کجایش عادلانه است که گویندگان یک زبان به انتحار و انفجار رو آورده اند و دیگران مصروف دردانشگاه ها اند؟
فکر میکنم ایشان میخواهند این تناسب را که به گفته خودش: "هر افغان ، با افغان دیگر مساوی است" را عملی کنند. بدین معنی که گویندگان یک زبان اگر مصروف انتها ر انفجار اند ، یا فاقد سواد دانش اند ویاهم از مشکل عقبماند گی فرهنگی رنج میبرند ، بنآ باید به گویندگان دیگر زبانها وملیت ها ( اوزبیک ، هزاره ، تاجیک ،
و ترکمن ..) هم نظر به تناسب شان ، انتحار و عقبماندگی فرهنگی سهمیه داده شود ، زیرا این عادلانه نیست.

ولی گویند: "نادان را که از هرطرف بنویسید بازهم نادان است." دقیقا این مقوله زیبا خصوصا برای آنهاییکه حیات و ممات شان با تفکر فاشیزم قبیلوی گره خورده است کاملا صدق میکند. به دلیل اینکه شما یک متعصب قبیلوی را چه برادر ، چه هموطن ، چه متفکر ؛ چه مسلمان و بالاخره هر اسمی را باحرمت انسانی اش بالای شان بگذارید بازهم همان فاشیست متعصب است و هرگز تفکر فاشیزم را رها نخواهند نمود.

تجربه تلخ تاریخ نشان داد که این گروه باچنین دیدگاه نه برادر ، نه هموطن ونه هم مسلمان میشوند ، زیرا برای این جماعت برادری ؛ مسلمانی ، و یا هموطنی هدف اش همان تبار و قبیله خودشان است نه بقیه شهروندان یک کشور ، زیرا با همین تفکر گندیده بزرگ شده اند و با همین تفکر میمیرند و انسان واسلامیت بودن هم از دیدگاه خودشان تعریفی خاصی دارند. ( افغانیت ، اسلامیت و انسانیت ).

گرچه پیهم خصوصا در بیست سال اخیر بنابر اسناد و حقایق انکار ناپذیر و تجربه های تاریخی فریاد کشیدم:
که آی مردم!
فاشیزم واژه بنام حقوق شهروندی را در ضمن اینکه به آن احترام ندارد و نمیشناسد حتی در مخالفت قطعی به آن قرار دارد. ولی متاسفانه یک تعداد سبکسران فروخته شده بنام رهبران خود خوانده که از یک طرف به اصطلاح برادری و اخوت اسلامی ورد زبان شان شده بود و از طرف هم با این قبیله دهشت آفرین در زد و بندهایی ننگین قدرت و منافع شخصی قرار داشتند و اکنون قرار دارند ، هرگز به حرف های دیگران درضمن اینکه گوشی ندادند در بعضی حالات تحقیر و توهین و حتی از جانبی تهدید هم شدند و گویا خودشان همه کاره اند و بفکر اینکه گویا اسلام مرزی را نمیشناسد چه رسد به اینکه اینها برادران ما اند ، ولی این هموطنان بیخبر از اینکه بدانند مرز فاشیزم یعنی تعصب و نفرت علیه دیگران اند ...

گذشته از این متاسفانه یک تعداد روشنفکران هم که گویا خود را فارغ از قوم وملیت میدانستند و هنوز هم میدانند و به اصطلاح فراملیتی و فراقومی فکر میکردند به این مرض دچار بودند و هستند و در شناخت فاشیزم قبیلوی عاجز بودند ولی متاسفانه اصلا از آینده اسفناک فاشیزم بیخبر بودند.
حالانکه یک تعدادشان که هنوز نفس میکشند برای بیتفاوتی این همه فریاد های میلیونی به نسبت ضعف وجدان انسانی حاضر نیستند اعتراف اخلاقی نمایند اگر آن وجدان وجو داشته باشد. نغز میدانیم که چنین شهامتی وجود نخواهند داشت زیرا هنوز که هنوز است اکثر شان در همان معاملات کثیف مصروف اند.

بنا فاشیزم راهی که تحت برنامه "مانفیست سقوی دوم" انتخاب کرده است آنرا به تدریج و بدون هیچ نوع ممانعتی با فکر آرام عملی میکند و ناگفته نباید گذاشت که کوبیدن این نوع میخ ها برفرق تاریخ و مردم بومی این سرزمین هنوز آغاز کار است.
واین "نادانی" حماقت کامل بدتر از فاشیستان معلوم الحال ریشه بر بیخبران لم زده در قدرت دوانده بود که حالا دیگران باید جبران اش را بپردازند.

عطا صفوی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
سهمیه بندی
فاشیزم
نظرات بینندگان:

>>>   وقتی دولتهای مرکزی نمی توانند خود را اصلاح کرده و به آزادی و دموکراسی و حقوق بشر اعتقاد و التزام داشته و عدالت اجتماعی ایجاد کنند، این بیانات چه در جامعه در تعلیم و تربیت و رشد فرهنگی خواهد داشت. البته که هر کسی حق دارد بنویسد ولی هر نوشته ایی هم معنی دار و واقعی و راهمنا و راهگشا نیست.

>>>   Abdul Hai Khurasani

آیا فاشیسم افغانی برای نخستین بار (از بدو تأسیس افغانستان)احساس حقارت می نماید و رسماً خواهان ترحم است؟
جواب در یک کلمه: بلی
برای نخستین بار در سال اول حکومت حامدکرزی؛ زمانیکه گزارش رسمی امتحان کانکور روی میز او قرار گرفت و آقای کرزی متوجه شد،که تنها آمار اشتراک کنندگان استان های بلخ و هرات از تمام زون مشرقی و جنوبی بیشتر می باشد،عصبانی و سراسیمه شد.
تبعیض مثبت از همان سال دوم حکومت حامد کرزی به صورت آرام و مهندسی شده به نفع شهروندان افغان/ پشتون اجرا می گردید،اما در مقیاس محدود و ارگ فرصت اینکه این تبعیض مثبت و امتیاز غیر عادلانه را نهادینه سازد را نیافته بود.
سهمیه بندی کانکور؛ اعتراف فاشیسم افغانی به واقعیت تلخ وضعیت قابل ترحم زون جنوبی و مشرقی ( به استثناء جلال آباد) می باشدکه در این سالها در جهنم بحران افراطیت و فاشیسم از کاروان مدنیت و رفاه و توسعه باز مانده اند و تنها به عنوان چوب سوخت ماشین فاشیسم قومی و تروریسم مورد استفاده قرار گرفته اند.
چرا خردمندان پشتون متوجه نیستندکه جغرافیای جنوبی و مشرقی با سرطان؛ افراطیت،مافیا و تروریسم سالهاست که دست و پنجه می زنند و در آتش جهنم تفکر و قرائت سلفیت می سوزد و تمام هستی اش برباد می رود؟
چارهٔ بنیادین،ترحم و تبعیض مثبت نیست،بلکه باید جراحی کرد و جرثومه های سرطان را بدون نگاه قومی درهم کوبید تا سلامت و سعادت به این مناطق باز گردد.
استراتیژی پنهان این سهمیه بندی؛ غیر عادلانه،فاقد مشروعیت،غیر قانونی و کاملاً ظالمانه و فاشیستی می باشد،زیرا هدف ایجاد محدودیت برای سایر نقاط کشور و تبعیض مثبت غیر عادلانه برای مناطق خاص قومی و زبانی می باشد.
اما خطرناک‌ترین ثمر آن، تنزل سطح دانش در دانشگاه ها و سطح کشور می باشد.
نکتهٔ مهمی را که هم باید ارگ و هم شهروندان افغان/ پشتون بدانند این نکته است که تنها راه حل این بحران نابودی تفکر افراطیت و جهنم ترور در مناطق مشرقی و جنوبی، جراحی کامل سرطان فاشیسم و برچیدن لانه های فساد مدارس سلفیت/ قرائت وهابیت و بازگشت به تفکر و قرائت اصیل فلات خراسان،امام اعظم ابوحنیفه می باشد.
با تمام این ها،من این احساس حقارت وتقاضای تبعیض مثبت و ترحم را، نخستین اعتراف آشکار فاشیسم افغانی به شکست و درماندگی می دانم و پایان تسلط تک قومی را نزدیک می بینم.
شهروندان پشتون / افغان کشور بایدبدانند که این تبعیض مثبت در واقع تقاضای ترحم است و کسر شأن تاریخی برای یکی از هویت های اصیل و با شهامت تاریخ تمدن خراسان،
جالب اینجاست که این کوچی مثل سایه خداوند همه جا موجود است.

>>>   Ali Sajadi
اگر در كانكور سهميه بندي ميشود پس رياست جمهوري همچنان سهميه بندي شود و تا سيصد سال ديگر بايد پشتون ها خويش را كانديداي رياست جمهوري نكنندچون خيلي از حق خويش تجاوز كرده اند
براي اينكه در جريان حاكميت شرم آور اين قبيله مهاجر در كشور هيچ نوع دست آورد جز بد بختي فقر عقب ماندگى و فروختن خاك به انگليس روس امريكايي و پاكستاني ديگر منافع مثبتي به ارمغان نياوردند

>>>   كليم الله همسخن
ما چرا سر و صدا می‌کنیم؟ چرا نیش حرف ما طرف پشتون باشد؟ مگر در کابینه همه پشتون هستند؟ نه، تاجیک، اوزبیک و هزاره نیز هستند.‌ اول از این کلوخ‌های چشم‌دار خودتان سوال کنید که: وقتی طرح سهم‌بندی کانکور مطرح شد، خوب می‌دانستی که نه منطقی است و نه عادلانه تو چرا حرف نزدی؟ چرا خاموش ماندی؟ عقلت کم است یا که می ترسی؟

>>>   Parwani
چرا جنجال راه انداختید؟
رقابت آزاد است
هیچ مکتب گریزی از دیگر مکتب گریز ها برتری ندارد الی که معلم کش باشد.
اگر میخواهید در سهمیه بندی کانکور سهم تان بیش‌تر باشد، تکان آتی را در نظر بگیرید:
۱.مکاتب تان را مسدود کنید اما بهتر است آتش بزنید.
۲. معلمان تان را فراری دهید اما بهتر است که اگر خدا خواست غازی شوید
۳. در یک جای زندگی نکنید؛ بخصوص اگر زندگی تان به مدنیت منتهی می‌شود
پ.ن. گپ اساسی این که رییس جمهور باید از قوم تان باشد و قطعا متعصب نباشد

>>>   Ghiathi
د پکتیا وخوست امثالهم تا حالا مردان موفق نشده است بعداز یک الا بیست سال چهره خانم منکحه خود را بیبنند
سهمیه اونا چیطور می شود
فقط الف را به دونقطه اش می‌شناسند
خرگرچه یک ودو وهزار کتاب درعقبه دارد
بازهم خراست گرچه صدبار مکه رود

>>>   Ariaie
حالا كه اموزش عالى سهميه بندى ميشود، اين ارقام نفوس ولايات را از كجا مى آورند؟
اگر كسى نمى خواهد درس بخواند هيچ اجبارى كار ساز نخواهد بود. اگر كسى ميخواهد درس بخواند ، هيچ شگردى نمى تواند مانع شود. مانع شدن و محروم ساختن يك انسان از درس تبعيض و نقض حقوق بشر است.

>>>   انيس آريايي نژاد
به اساس سهميه بندي، بايد هردوره رياست جمهوري به يكي از اقوام ساكن اين كشور برسد

>>>   Bashir Ahmad Qasani
عنوانى سرقوماندان قواى مسلح!
چرا كشتار بى رحمانه سربازان ارتش سهميه بندى نمى شود؟
يك قوم همه روزه در دفاع از وطن بيوه، يتيم و شهيد تقديم مى كند، ولى سياست، اقتصاد، دانش و منابع در اختيار ديگران است.
خوب است كه براى تأمين عدالت در كنار كانكور، دفاع از وطن، منابع و اقتصاد نيز سهميه بندى شود.

>>>   Mutaref
اگر کانکور را به منظور «انکشاف متوازن» سهمیه‌بندی می‌کنید، پس ریاست جمهموری را هم دوره‌یی کنید. ۲۷۰ سال است یک قوم خاص دعوای کلانی می‌کند، ارگ را محکم گرفته‌اند و اقوام دیگر را سرکوب می‌کنند. بنا حق پادشاهی اقوام دیگر را نیز سهمیه بندی کنید. سرود ملی را سهمیه‌بندی کنید، متن روی بانکنوت‌ را سهمیه‌بندی کنید و در دفاع از کشور هم، متشکل از اقوام مختلف سهمیه بندی گردد. این‌طوری نمی‌شود جای‌که منافع‌تان بود سهمیه‌بندی شود جای‌که منافع تان نبود، تیر تانرا بیارید.
نه‌به‌سهمیه‌بندی

>>>   Majidy
شما اگر نماینده در داخل دولت داشته باشید می تواند این فریاد را با صدای رسا بلند کند و از حق و حقوق دیگران دفاع کند .

>>>   انتحاری‌هم سهمیه‌بندی می‌شود
سهمیه‌بندی کنکور بر اساس نژاد، سمت و مذهب، نشان دهنده‌ی این‌ست که قبیله در تمام راه‌های منطقی به بن‌بست رسیده است. فرزندان قبیله از بس‌که غرق پشتون‌والی/افغانیت و افراط‌گرایی مذهبی شده اند، توانایی رقابت مثبت با فرزندان هیچ یکی از اقوام کشور را ندارند. سران قبیله در طی سه سده برای هم‌تباران شان جهالت آموختند، جهل و جعل به میراث گذاشتند
فدا محمد تورانیان

>>>   Bina
ناحق نیست که دانشگاه داعشگاه شده ...

>>>   Paiez
متاسف استم،منگ شدیم، نمی دانم چه بنویسم؟
اپارتاید( تبعیض) بی وجدانی، پستی و پلشتی...آشکار تر و بی شرمانه تر از این می تواند اتفاق بیفتد؟
در کدام نظامی سراغ دارید که فرصت ها را به بهانه های واهی و پوچ از مستعد ترین افراد و اقوام یک جامعه بگیرند و زمینه را به قوم خاصی مهیا سازند؟ به جز از نطام های فاشیستی و توتالیتر و آنهم از نوع قرون اوسطایی آن. آقای غنی، با این کارش جز یک ننگ دیگر در کارنامه های ننگین دیگرش، هیچ حاصل دیگری نخواهد داشت؛ زیرا، مردم، چنین تبعیض سیستماتیک و غیر عادلانه را نمی پذیرند...

سال ها قبل، پیرمرد فرزانه ای، داستان تکان دهنده ای را برایم روایت کرده بود؛ که نقل آن در این جا شاید که بی مورد نه باشد:
روزی در در بار امیر عبدالرحمن خان جوان خوش نویسی را استخدام می نمایند، که نامه ها و فرمان های امیر را بنویسد. نامهء نوشته شدهء دست جوان را به امیر می آوردند؛ امیر در خوش نویسی نامه خیره شده و بعد می پرسد: این خط زیبا را که نوشته است. جریان استخدام شدن جوان را به امیر باز می گویند و امیر، دستور می دهد که جوان را به نزدش بیاورند. امیر، از قوم و طبقه وشغل پدر جوان می پرسد: جوان می گوید: پدرم موچی( کفاش) است و قومم... بعدن امیر، جوان را بی هیچ تشویق و پاداشی از دربار رخصت کرده و به جلادانش امر می نماید که کلک های جوان را قطع نمایند و جلادان هم چنین می کنند...
حالا مگر، کار تبعیض آلود آقای غنی خطرناک تر از امیر عبدالرحمن خان نیست؟ به فکرمن، فرقش این است که آن امیر، با یک فرد چنین کاری را انجام داده بود؛ ولی، این امیر اشرف غنی خان، بر هزاران جوان این مملکت تبعیض روا می دارد... امیر عبدالرحمن خان، باشمشیر حق کشی می کرد و خون می ریختاند؛ ولی، امیر معاصر، در این خصوص، طوری می کشد که خون کسی نریزد...

>>>   Shahiem
تبریک و تهنیت برای کسانیکه داد از برابری اقوام میزنند و دوستی های چهل ساله شان را قربانی تفکر فاشیستی شان میکنند و دیگران را با تهمت زدن متعصب میدانند ، آیا تعصب از این زیاد تر میشود .

>>>   فدا محمد تورانیان
نام کتاب: ما همه افغان نیستیم
نویسنده: استاد غلام محمد محمدی
انتشارات: سعید

>>>   شرم و روسیاهی این تصمیم نا خرد به سرور نادان معاون دوم ریس قبیله ارگ و محقق و عبدالله عبدالله و خلیلی و جنرال مراد علی و دیگرانی که جلو دار ارگ نشینان هستند و پلان های شوم و خاینانه قبیله را با خوشحالی قبولدار هستند و در تحقق پلان خاینانه قبیله گران همکاری شریک و همکار اند.

>>>   با شکوائیه ها و گله کردن ها از این وآن چیزی به دست تان نمی آید چون افغانهای فاشیست اصلاح شدنی نیستند و رهبران تان نیز تا گلو در زد و بند با این فاشیست ها غرق شده اند باید به فکر تقسیم و یا فدرالی شدن کشور باشید ، در حال حاضر یگانه شخصیت مناسب برای رهبری اقوام تاجیک ، هزاره و ازبیک جناب پدرام صاحب است که میتواند یک کاری برایتان نماید.

>>>   انيس آريايي نژاد
چرا اين پُست ها سهميه بندي نميشود👇
١. رييس جمهور - پشتون
٢. مشاور شوراي امنيت ملي - پشتون
٣. رييس عمومي امنيت ملي - پشتون
٤. وزير دفاع - پشتون
٥. وزير ماليه - پشتون
٦. وزير مخابرات - پشتون
٧. وزير انكشاف دهات - پشتون
٨. وزير زراعت - پشتون
٩. وزير اقوام و قبائل - پشتون
١٠. وزير دولت در امور پارلماني - پشتون
١١. وزير اطلاعات و فرهنگ - پشتون
١٢. رييس ستر محكمه - پشتون
١٣. لوي سارنوال - پشتون
١٤. رييس كميسيون ملي تداركات - پشتون
١٥. رييس كميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسي - پشتون
١٦. رييس شوراي عالي طبي - پشتون
١٧. رييس مجلس سنا - پشتون
17. رييس اكادمي علوم افغانستان - پشتون
١٨. رييس راديو تلوزيون ملي - پشتون
١٩. رييس دافغانستان بانك - پشتون
٢٠. رييس پشتني بانك - پشتون
٢١. رييس عمومي گاز مايع و مواد نفتي - پشتون
٢٢. رييس انكشاف زون كابل - پشتون
٢٣. رييس بورد عدلي و قضايي - پشتون
٢٤. رييس كريكت بورد - پشتون
٢٥. رييس كميته ملي المپيك و تربيت بدني - پشتون
٢٦. رييس عمومي احصايه مركزي - پشتون
٢٧. رييس شركت هوايي آريانا - پشتون
٢٨. معين كُل گمركات افغانستان - پشتون
٢٩. رييس كميسيون انتخابات - پشتون
٣٠. رييس بانك ملي افغان - پشتون
٣١. معاون اول وزارت دفاع - پشتون
٣٢. معين تاميناتي وزارت دفاع - پشتون
٣٣. قوماندان قول اردوي كماندو - پشتون
٣٤. قوماندان قول اردوي شاهين - پشتون
٣٥. قوماندان قول اردوي ميوند - پشتون
٣٦. قوماندان قول اردوي شمشاد - پشتون
٣٧. قوماندان عمومي سرحدي - پشتون
٣٨. پيژندوال وزارت دفاع - پشتون
٣٩. رييس ارتباط خارجه وزارت دفاع - پشتون
٤٠. رييس روابط عامه و سخنگوي وزارت دفاع - پشتون
٤١. معاون اول وزارت داخله - پشتون
٤٢. معين ارشد امنيتي وزارت داخله - پشتون
٤٣. معاون معين ارشد امنيتي وزارت داخله - پشتون
٤٤. معين تاميناتي وزارت داخله - پشتون
٤٥. معين محافظت عامه وزارت داخله - پشتون
٤٦. معين اداري وزارت داخله - پشتون
٤٧. پيژندوال وزارت داخله - پشتون
٤٨. رييس عمومي استخبارات وزارت داخله - پشتون
٤٩. قوماندان عمومي نظم و امن عامه وزارت داخله - پشتون
٥٠ . رييس عمومي لوژستيك وزارت داخله - پشتون
٥١. رييس عمومي تعميرات وزارت داخله - پشتون
٥٢. رييس تداركات وزارت داخله - پشتون
٥٣. رييس مالي وزارت داخله - پشتون
٥٤. معين سياسي وزارت امور خارجه - پشتون
٥٥. معين اقتصادي وزارت خارجه - پشتون
٥٦. رييس اداري وزارت خارجه - پشتون
٥٧. رييس تشريفات وزارت خارجه - پشتون
٥٨. رييس انستيتوت ديپلماسي وزارت خارجه - پشتون
٥٩. رييس همكاري هاي امنيتي وزارت خارجه - پشتون
٦٠. رييس امور پارلماني وزارت خارجه - پشتون
٦١. رييس رياست پنجم سياسي وزارت خارجه - پشتون
٦٢. رييس رياست دوم سياسي وزارت خارجه - پشتون
٦٣. رييس رياست اول سياسي وزارت خارجه - پشتون
٦٤. رييس رياست ملل متحد وزارت وزارت خارجه - پشتون
٦٥. رييس همكاريهاي منطقه اي وزارت خارجه - پشتون
٦٦. رييس نمايندگي هاي ولايتي وزارت خارجه - پشتون
٦٧. سفير افغانستان در آمريكا - پشتون
٦٨. سفير افغانستان در كانادا - پشتون
٦٩. سفير افغانستان در جرمنى - پشتون
٧٠. سفير افغانستان در فدراسيون - پشتون
٧١. سفير افغانستان در ويانا - پشتون
٧٢. سفير افغانستان در خلق چين - پشتون
٧٣. سفير افغانستان در پاكستان - پشتون
٧٤. سفير افغانستان در جاپان - پشتون
٧٥. سفير افغانستان در هندوستان - پشتون
٧٦. سفير افغانستان در ايتاليا - پشتون
٧٧. سفير افغانستان در ناروى - پشتون
٧٨. سفير افغانستان در كشور شاهي اوردن - پشتون
٧٩. سفير افغانستان در فرانسه - پشتون
٨٠. سفير افغانستان در دوحه قطر - پشتون
٨١. سفير افغانستان در عربستان - پشتون
٨٢. سفير افغانستان در بلجيم - پشتون
٨٣. سفير افغانستان در كوريا جنوبي - پشتون
٨٤. جنرال قنسل افغانستان در دبى - پشتون
٨٥. جنرال قونسل افغانستان در پشاور - پشتون
٨٦. جنرال قونسل افغانستان در كراچى - پشتون
٨٧. جنرال قنسل در كويته - پشتون
٨٨. جنرال قنسل افغانستان در بن جرمنى - پشتون
٨٩. جنرال قنسل افغانستان در مرى تركمنستان - پشتون
٩٠. جنرال قونسل افغانستان در استانبول تركيه - پشتون
٩١. سرپرست جنرال قونسل افغانستان در نيويارک - پشتون
٩٢. معين امور شاروالي هاي ارگانهاي محل - پشتون
٩٣. معين مالي و اداري ارگانهاي محل - پشتون
٩٤. رييس اداره مبارزه با فساد اداري - پشتون

پ.ن: شما اگر معلومات داريد، لطفن معلومات تانرا در كمنت بگذاريد تا در اين لست اضافه شود🙏

>>>   تا جاییکه از زندگی شخصی ام تجربه دارم هر کار فیزیکی میشود با توانایی جسمی و بعضا" با عدم ان باجبر و فشار انجام شود مثل کار های شاقه که بالای اسیران جنگی در طول تاریخ صورت گرفته محقق شود اما تعلیم دانشگاهی به نظر بنده امکان نداشته و اینده ان متاسفانه درخشان نخواهد بود . چنانچه چندی قبل از دوسست مریضم پرسان کردم که تکلیف مریضی ات خوب است عملیات کردی یا نه .درجواب برایم گفت داکتری که باید بنده را عملیات میکرد همصنفی دوران مکتب اش بوده ونمی توانست که معادله یک مجهوله را حل نماید برایم مشکل بود که تن به عملیات بدهم.
شاید داکتر موصوف با واسطه ویاهم رشوه به دانشکده طبی را پیدا کرده باشد که شور بختانه این روش در وطن مان جریان داشته و به همه معلوم است که روزانه چه تعدادی از مردم بخاطر محالجه شان با تقبل مصارف پول هنگفت خارج از کشور میروند. با حفظ احترام به داکتران خوب و دلسوزما .البته مشت نمونه خروار .
بنا"از نظر بنده سهمیه بندی جفای نا بخشودنی برای مردم است و دلم به حال ان جوانانیکه شب و روز پیگیر زحمت میکشندو درس می خوانند و رویای خدمت به وطن دارند واقعا"می سوزد و متاسف هستم .

>>>   با آنکه هیچ دوست هزاره ای ندارم و اکثریت عزیزانم برادران پشتونم هستند وبه نحوی وابستگی دارم اماحقیقت را باید بیان کرد اگرچه تلخ باشد.
لیسه رحمان بابا که تعمیر جدید آن را به گونه مجهز وبا امکانات خوابگاه کشور پاکستان ساخته است مخصوص برادران پشتون ماست وازقوم دیگر دراین مکتب پذیرفته نمیشود و هزاران شاگرد از ولایات پشتون نشین شبانه روز دراینجا مشغول آموزش هستند،برای این دانش آموزان وزارت اقوام وقبائل سه وقت نان میدهد وامکانات وسیع دیگر که مطمینا هیچ مکتب دولتی دیگر در دسترس ندارد فراهم نموده است اما با این همه امکانات ۸۰ فیصد این دانش آموزان در امتحان کانکور بی نتیجه میمانند.اما شاگرد هزاره با تحمل هزار مشقت که نه سه وقت نان رایگان دارد ونه خوابگاه اما درکانکور به بهترین دانشکده ها راه می یابد. حالا مقصر کیست؟ومنطق سهمیه بندی کانکور چه دردی را مداوا میکند وقتی شایستگی نباشد ؟
بهزاد حداد

>>>   در صورت سهمیه بندی امتحان کنکور دیگه چه معنا دارد؟ دولت برمبنای دیدگاه فاشیستی امتحان را بردارد و از مناطق دلخواه خود دانشگاه ها را پر کند! این تصویب دولت در حقیقت تصویب بی سوادی است. علم و دانش جیزی نیست که قابل تقسیم و سهمیه بندی باشد. دولت ما علم را به جای پول قرار داده و ان را بین کسانی که دوست دارد تقسیم می کند. شرم باد بر این دولت فاشیسم و بی سواد و تحجر گرا.

>>>   مفکوره سهمیه بندی ولایات برای دانشگاها را این قبیله پرست غنی کوچی و تیم فاشیست های اوغان بخاطر ایجاد کرده اند تا که حق دانشجویان که شایستگی دارند ولی به یک گروه ویا یک ولایت خاص ارتباط ندارند را حذف و آن حق را به آن تنبل های کم سویه اوغان داده شوند چون از تبار این فاشیستان مفسد هستند۰ بهترین راه ورود به داشگاه ها شایسته سالاری و اساس لیاقت است۰ آیا این قبیله پرست ها که خود بر اساس ضوابت قومپرستی و زور خارجی صاحب مقام شده اند آنرا نمیدانند؟

>>>   رحیم وردک، یک وردکی قومپرست و خائن کسیکه یکی از اعضای خانواده مفسد او امنیت کابل را به چالش کشید یک مهره دیگری از این گروه فاشیست های اوغان بود که به همین قسم سهمیه قومی را در وزارت دفاع به وجود آورد۰ قانونی که به بهانه آن به هزار ها فرزند صادق کشور اجازه دخول به وزارت دفاع داده نشد، ولی در مقابل صد ها انتحاری بنام قوم به آسانی وارد صفوف قوای مسلح کشور شدند، که بعداً با همکاری تروریست ها باعث قتل و کشتار صد ها فرزندان اصیل کشور، حتی در داخل جز و تام های اردو گردیدند۰

>>>   وزراییکه از تبار غیر پشتون هستند اشخاص زبون - فرومایه و ترسو مانند شغال در مقابل کفتار لاش خور نشسته در تمام مجالس کابینه رای تایید میدهند تا مورد خشم و غضب ارباب شان قرار نگیرند.بخدا قسم دلم برایشان میسوزد .اگر با چنین برنامه فاشستی مانند کلوخ چشم دار نگاه نمیکردی و مردانه استاد میشدید ولو اگر به قیمت پست تان هم تمام میشد چه تبعات بدی در قبال میداشت .میشد مانند سایر همشریان زندگی شرافتمند و با عزت میداشتید و از کسب روزی حلال کیف میکردین .پدر و پدر کلانهای تان خو نه وزیر بودند و نه هم ریس اجرایی و معاون اول .باید بفهمید که کفن تان جیب نخواهد داشت و همیشه مورد نفرت مردم و غضب خداوند قرار خواهید گرفت ...

>>>   چرا اين پُست ها سهميه بندي نميشود👇
١. رييس جمهور - پشتون
٢. مشاور شوراي امنيت ملي - پشتون
٣. رييس عمومي امنيت ملي - پشتون
٤. وزير دفاع - پشتون
٥. وزير ماليه - پشتون
٦. وزير مخابرات - پشتون
٧. وزير انكشاف دهات - پشتون
٨. وزير زراعت - پشتون
٩. وزير اقوام و قبائل - پشتون
١٠. وزير دولت در امور پارلماني - پشتون
١١. وزير اطلاعات و فرهنگ - پشتون
١٢. رييس ستر محكمه - پشتون
١٣. لوي سارنوال - پشتون
١٤. رييس كميسيون ملي تداركات - پشتون
١٥. رييس كميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسي - پشتون
١٦. رييس شوراي عالي طبي - پشتون
١٧. رييس مجلس سنا - پشتون
17. رييس اكادمي علوم افغانستان - پشتون
١٨. رييس راديو تلوزيون ملي - پشتون
١٩. رييس دافغانستان بانك - پشتون
٢٠. رييس پشتني بانك - پشتون
٢١. رييس عمومي گاز مايع و مواد نفتي - پشتون
٢٢. رييس انكشاف زون كابل - پشتون
٢٣. رييس بورد عدلي و قضايي - پشتون
٢٤. رييس كريكت بورد - پشتون
٢٥. رييس كميته ملي المپيك و تربيت بدني - پشتون
٢٦. رييس عمومي احصايه مركزي - پشتون
٢٧. رييس شركت هوايي آريانا - پشتون
٢٨. معين كُل گمركات افغانستان - پشتون
٢٩. رييس كميسيون انتخابات - پشتون
٣٠. رييس بانك ملي افغان - پشتون
٣١. معاون اول وزارت دفاع - پشتون
٣٢. معين تاميناتي وزارت دفاع - پشتون
٣٣. قوماندان قول اردوي كماندو - پشتون
٣٤. قوماندان قول اردوي شاهين - پشتون
٣٥. قوماندان قول اردوي ميوند - پشتون
٣٦. قوماندان قول اردوي شمشاد - پشتون
٣٧. قوماندان عمومي سرحدي - پشتون
٣٨. پيژندوال وزارت دفاع - پشتون
٣٩. رييس ارتباط خارجه وزارت دفاع - پشتون
٤٠. رييس روابط عامه و سخنگوي وزارت دفاع - پشتون
٤١. معاون اول وزارت داخله - پشتون
٤٢. معين ارشد امنيتي وزارت داخله - پشتون
٤٣. معاون معين ارشد امنيتي وزارت داخله - پشتون
٤٤. معين تاميناتي وزارت داخله - پشتون
٤٥. معين محافظت عامه وزارت داخله - پشتون
٤٦. معين اداري وزارت داخله - پشتون
٤٧. پيژندوال وزارت داخله - پشتون
٤٨. رييس عمومي استخبارات وزارت داخله - پشتون
٤٩. قوماندان عمومي نظم و امن عامه وزارت داخله - پشتون
٥٠ . رييس عمومي لوژستيك وزارت داخله - پشتون
٥١. رييس عمومي تعميرات وزارت داخله - پشتون
٥٢. رييس تداركات وزارت داخله - پشتون
٥٣. رييس مالي وزارت داخله - پشتون
٥٤. معين سياسي وزارت امور خارجه - پشتون
٥٥. معين اقتصادي وزارت خارجه - پشتون
٥٦. رييس اداري وزارت خارجه - پشتون
٥٧. رييس تشريفات وزارت خارجه - پشتون
٥٨. رييس انستيتوت ديپلماسي وزارت خارجه - پشتون
٥٩. رييس همكاري هاي امنيتي وزارت خارجه - پشتون
٦٠. رييس امور پارلماني وزارت خارجه - پشتون
٦١. رييس رياست پنجم سياسي وزارت خارجه - پشتون
٦٢. رييس رياست دوم سياسي وزارت خارجه - پشتون
٦٣. رييس رياست اول سياسي وزارت خارجه - پشتون
٦٤. رييس رياست ملل متحد وزارت وزارت خارجه - پشتون
٦٥. رييس همكاريهاي منطقه اي وزارت خارجه - پشتون
٦٦. رييس نمايندگي هاي ولايتي وزارت خارجه - پشتون
٦٧. سفير افغانستان در آمريكا - پشتون
٦٨. سفير افغانستان در كانادا - پشتون
٦٩. سفير افغانستان در جرمنى - پشتون
٧٠. سفير افغانستان در فدراسيون - پشتون
٧١. سفير افغانستان در ويانا - پشتون
٧٢. سفير افغانستان در خلق چين - پشتون
٧٣. سفير افغانستان در پاكستان - پشتون
٧٤. سفير افغانستان در جاپان - پشتون
٧٥. سفير افغانستان در هندوستان - پشتون
٧٦. سفير افغانستان در ايتاليا - پشتون
٧٧. سفير افغانستان در ناروى - پشتون
٧٨. سفير افغانستان در كشور شاهي اوردن - پشتون
٧٩. سفير افغانستان در فرانسه - پشتون
٨٠. سفير افغانستان در دوحه قطر - پشتون
٨١. سفير افغانستان در عربستان - پشتون
٨٢. سفير افغانستان در بلجيم - پشتون
٨٣. سفير افغانستان در كوريا جنوبي - پشتون
٨٤. جنرال قنسل افغانستان در دبى - پشتون
٨٥. جنرال قونسل افغانستان در پشاور - پشتون
٨٦. جنرال قونسل افغانستان در كراچى - پشتون
٨٧. جنرال قنسل در كويته - پشتون
٨٨. جنرال قنسل افغانستان در بن جرمنى - پشتون
٨٩. جنرال قنسل افغانستان در مرى تركمنستان - پشتون
٩٠. جنرال قونسل افغانستان در استانبول تركيه - پشتون
٩١. سرپرست جنرال قونسل افغانستان در نيويارک - پشتون
٩٢. معين امور شاروالي هاي ارگانهاي محل - پشتون
٩٣. معين مالي و اداري ارگانهاي محل - پشتون
٩٤. رييس اداره مبارزه با فساد اداري - پشتون

>>>   لطفا یکبار طرح را عمیقا مطاله نمایید و بعدا طمطراق کنید . این طرح کاملا درست و شامل حال کنونی افغانستان جنگ زده است. به هر قیمت میشود جوانان باید تحصیل کنند. یک مطلب دگر و ان اینکه هزاره ها فکر میکنند که در افغانستان تنها هزاره استعداد درس خواندن و شمولیت در پوهنتونها را دارد دگر ملیت ها غبی و کودن اند . هزاره جان گل بیرار در افغانستان اشخاص و افراد به مراتب از شما بهتر و با استعداد تر و زحمت کش تر است . لطفا این نغمه ای خسته کن را که هر لحظه میسرایید که هزاره ملیت زحمتکش است متوقف سازید .تهوع اور است


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است