عوامل و لایه های پنهان ﻗﺘﻞﻫﺎﻱ ﻧﺎﻣﻮﺳﻲ
 
تاریخ انتشار:   ۱۸:۴۱    ۱۳۹۷/۹/۱۵ کد خبر: 156328 منبع: پرینت

در جوامع مردسالار ﻭﺍژۀ «ﻧﺎﻣﻮﺱ» ﺑـﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﻏﻴﺮﺕ، ﺷﺮﻑ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﻳﻲ ﺯﻧﺎﻥِ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩه درین جوامع از هر لحاظ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ و تحت قیمومیت ﻣﺮﺩان ﺍند، ﻏﻴﺮﺕ، ﺷﺮﻑ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﻲ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺯﻧﺎﻥ دارد.

ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ ﻧﺎﻣﻮﺱ همان زنان خانواده است. ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﻧﻮﺍﻣﻴﺲ ﺧـﻮﺩ، ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﻭﺍژۀ ﻏﻴﺮﺕ ﻭ ﺷﺮﺍﻓﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺍﻣﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻏﻴﺮﺕ ﻭ ﺷﺮﻑ ﻣﺮﺩﺍﻥ، ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﭘﺮ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﺯ ﻭ ﻓﺮﻭﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺗﺎ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎنهٔ ﻏﻴﻮﺭ ﺑﻮﺩﻥ، ﻛﻠﻴﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻓﺮﺩﻱ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺯﻧﺎﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺩﺍﻥ زیر پا ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺯ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺯﻥ، ﺍﻃﺎﻋﺖ ﻣﺤﺾ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ، ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺗﻔﺎﺳﻴﺮ ﻭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖﻫﺎﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻭﺣﺘﻲ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﺟﺰﺋﻲﺗﺮﻳﻦ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﻲﺷﻮﺩ، ﺗﺎ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺛﺎﺑﺖ کنند ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺗﻲ ﻏﻴﻮﺭ ﻭ با ﻧﺎﻣﻮﺱ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻏﻴﺮﺕ ﻭ ﺷﺮﺍﻓﺖ برای مردان ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭ ﻏﺮﻭﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻲﺩﻫﺪ.

یعنی ﻫﺮﻗﺪﺭ ﺯنان خانواده ﻣﻄﻴﻊﺗﺮ ﻭ ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻓﺮﺩﻱ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﻲ ﺍﻋﺘﻨﺎﺗﺮ ﺑﺎشند، گویا ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺧﺎﻧﻮﺍدهٔ شانرا حیثیت و ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ می بخشند و آنها را در میان قوم و قبیلهٔ شان «سربلندتر» نگهمیدارند. پس باید آنگونه زندگی کنند ﻛﻪ ﻣﺮﺩان ﻭ ﻫﻨﺠﺎﺭﻫﺎﻱ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﻗﺪﻳﻢ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻭ ﺗﻌﺮیف ﻛﺮﺩه ﺍﻧﺪ. زنان درین نوع تعریف ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺧﻮﺩ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍن شان ﺭﺍ ﺟﺰء ﻣﺎﻳﻤﻠﻚ ﻣﺮﺩ ﻣﻲ ﺩﺍنند ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮﺭﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻛنند ﻛﻪ مردان ﻣﻲ ﺧﻮﺍهند ﻭ ﻣﻲﭘﺴﻨﺪند.

ﺍﻣﺎ ﻛﻮﭼﻚﺗﺮﻳﻦ ﺗﻠﻨﮕﺮ ﺍﻧﺪیشهٔ ﻣﺪﺭﻥ، ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ همه ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ﺩﻧﻴﺎﻱ کهن ﺭﺍ ﺑـﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻛﺸﺪ ﻭ ﺯن ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ، ﺍﻃﺮﺍﻓﻴﺎﻧﺶ ﻭ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺑﺎ ﻫﻨﺠﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﻭﺛﻲ ﺑﺎ ﭼﺮﺍﻫﺎﻱ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺳﺎﺯﺩ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺭﮔﻴﺮﻱ ﺟﺪﻱ ﻭﺍ ﺩﺍﺭﺩ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﮔﻴﺮﻱ ﺍﻭ ﺑـﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺧﻮﺩِ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﺷﺪه ﺍﺵ میرود، ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺭﺍ ﻣﺮﻭﺭ میکند ﺗﺎ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺩﺭ ﻛﺠﺎ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩه است؟
او در می یابد که ﺩﻳﺮﻭﺯﺵ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺩﺭﻳﻎ ﺍﺳﺖ، ﺍﻣﺮﻭﺯﺵ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺧﺴﺘﮕﻲ ﺍﺯ ﺩﻳﺮﻭﺯ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﻓﺮﺩﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺗﻮﻧﻞ ﺗﺎﺭﻳﻜﻲ ﻋﺒﻮﺭ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻮﻱ ﺁﻥ ﺷﻌﻠﻪ ﺍﻱ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﺩﺳﺖﻫﺎ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑـﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮﺩ ﻓﺮﺍ ﻣﻲﺧﻮﺍﻧﺪ، ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. ﺩﻳﺮﻭﺯ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺍﻓﺴﻮﺱ ﻭ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺑﺎﻳﺪﻫﺎﻱ ﺳﺨﺖ ﻭ ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ، ﺭﺍﻫﻲ ﺟﺰ ﻣﺒﺎﺭﺯه ﺍﻱ ﺳﺨﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻭ ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﻲ ﮔﺬﺍﺭﺩ.

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺒﺎﺭﺯه ﺟﺎنﻫﺎﻱ ﺑﻲ ﺷﻤﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ «ﻧﺎﻣﻮﺱ» ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺷﺪه ﺍﻧﺪ. ﻭﻟﻲ ﺧﺒﺮ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻧﺪﻛﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻥ ﺑـﻪ ﮔـﻮﺵها ﺭﺳﻴﺪه ﺍﺳﺖ. بقیهٔ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻭ ﮔﻤﻨﺎﻣﻲ ﺟﺎﻥهای شیرین ﺧـﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩه ﺍﻧﺪ. ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺯﻧﺪه ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺑﻮﺩﻧﺪ تا ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺯﻧﺪگی ﻛﻨﻨﺪ.

ﺑﻪ ﺍﻳﻦ نوع ﻗﺘﻞﻫﺎ، « ﻗﺘﻞﻫﺎﻱ ﻧﺎﻣﻮﺳﻲ» ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫند ﻛﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻏﻴﺮﺕ ﻭ ﺷﺮﺍﻓﺖ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﻪ ﺑﻴﺮﺍههٔ وحشتناکی ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳـﺖ!

ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻃﻼﻕ، ﭘﺪﺭﻱ ﺭﺍ «ﺑﻲ ﻧﺎﻣﻮﺱ» ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪﻱ ﻳﻚ ﭘﺴﺮ ﻭ ﺩﺧﺘﺮ ﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺁﺩﺍﺏ ﻭ ﺭﺳﻮﻡ، ﻏﻴﺮﺕِ ﺑﺮﺍﺩﺭﻱ ﺭﺍ ﺟﺮﻳﺤﻪ ﺩﺍﺭ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﺳﻮءﻇﻦ ﺑـﻪ ﻛﻮﺩﻙ 7 ﺳﺎﻟﻪ، ﭘﺪﺭی ﺭﺍ ﺩﺭ ﻛﺸﺘﻦ ﻛﻮﺩﻙ ﺧﻮﺩ ﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﻫﻢ ﻧﻤﻲﺍﻧﺪﺍﺯﺩ. ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﺟﺒﺎﺭﻱ، رگِ غیرت ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩه ﺭﺍ می پنداند ﻭ ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﻲﺷﻮﺩ و...

قتل‌های ناموسی فرزند پیوند نامبارک جهالت، خشونت و تعصب است، خشونتی که در لایه‌های پنهان و آشکار رفتار ما جای گرفته و تنها در هر مرحله از آگاهی‌ و تبادل آزاد اندیشه و تفکر است که بخشی از آن بر ما عیان می شود.

این آسیب اجتماعی نیازمند تغییر است ، زیرا یک جنایت عریان و ضدّ انسانی‌ است. قتل هیچ فردی در هیچ جامعه و هیچ فرهنگ و هیچ کتاب و قانونی‌ قابل پذیرش نیست ، مگر نادر جوامعی از جمله جامعهٔ ما که در دام سنت های زشت و عقبمانده گیر مانده است.

رزاق رحیمی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
قتل ناموسی
رحیمی
نظرات بینندگان:

>>>   تشکر از نوشتار زیبا وسوژه بسیار حساس .برعلاوه همه موضوعات ومشکلات گفته شده در متن بیخبری از اصل دین و غرق در بیسوادی و جهالت و دور بودن از انسانیت وانسان ماندن است .

>>>   همه.این جهالت ها را چنان ماهرانه به غیرت که کلمه مقدس و جز خلقت انسان هست خلط کردی که دیگر کسی اگر یادی از غیرت بکند جاهل و نادان و....معرفی شده و در آخر مسیر را برای تمام بی بندوباری ها و شهوت رانی ها باز کنید. عقاید دینی و ارزش های.اسلامی را توسط داعش و طالب.و.....تفسیر.کرد دید تا کس بشر مد خود را مسلمان بگویند
این غیرت ناموسی مرد هست که کسی نتواند به عزت دختران تعرض کند و این غیرت ناموسی مرد هست که.از گسترش فساد جلوگیری می کند

>>>   از این معلوم می‌شود که شما از طریق بیناموسی عایدات بسیار خوبی دارید که این قدر پر مزه نوشته اید و کاری نامشروع که یک زن بامرد دیگر میکند در دین اسلام به بسیار خوبی واضع گفته شده است بگقته شما اگر یک دختر و پسر با هم دوست شود و باهم دیگر لواطت و زنان کند ودر اخیر برای دختر بگوید که خدا حافظ شما باز دختر رو به فحشان میکند و جامعه را فاسد میسازد که بهترین نمونه آن فعلا همین دیمکراسی که شما از فامیل خود شروع نموده اید و هزاران مردم را گرفتار مرض ایذ نموده اید برکت همین از که شکایت از مرگهای ناموسی دارید اگر این چیز نباشد فردا فامیل خون در تخت خواب خودت همرای مردنامشروع به اصطلاح وطنی لپ وجپ خواهد کرد

>>>   جامعه ما هنوز کاملاً سنتی و متفاوت است؛
یک زن یا دختر به تنهایی در این جامعه زیست نمیتواند؛ در مسافرت ، مرودات ، کار ، امنیت و زندگی به مشکل مواجه میشود و در نتیجه بحدی وابسته به مرد است که حتی مردها از حساس بودن ناموس شان در مقابل این جامعه در اضطراب و ناآرامی قرار میگیرند و وقتی که زن یا دختر این طبیعت جامعه را رعایت نمیکند و فریب خواسته ها و کنجکاوی های خود را خورده و آبرو و آینده خود و مربوطین خود را خراب میکند، آسانترین چاره قتل ناموسی است تا قاتل و مقتول آرامتر شوند.
اس پ هزاره

>>>   حساسیت نسبت به ناموس جزءی از طبیعت وفطرت انسانی است ،حتی در جوامع غربی که قوانین در آن نقض شده است وانسانها با حیوانات نظیر الاغ وسک واسب وگربه ازدواج میکنند که هیچ حیوانی این عمل زشت را انجام نداده وپا از قوانین حاکم بر طبیعت فرا تر نگذاشته اند یعنی الاغی با الاغ نر دیگر ازدواج نکرده است واین انسان به اصطلاح متمدن این عمل نا روا را با کمال بی شرمی ووقاحت انجام می دهد .در همان جوامع بعد ازدواج خیانت به هدیگر عمل نا روا ونابخشودنی محسوب می شود.
خوب است نویسنده ای محترم رزاق رحیمی دقت در این مسا ءیل را با توجه دستورات دین مقدس اسلام از نظر دور ندارد.
(غ_ف )

>>>   جناب نویسنده باید درک کند که جامعه اسلامی را تحت نام دیموکراسی نباید تحدید و یاهم به تمسخر بکشاند. از شما میپرسم در صورتیکه یک خانم از فامیل خودت بخواهد به هرزگی بگراید عکس العمل خودت چیست؟‌
مطمئنم که جواب نداری ولی تاسف بار اینکه با دوکلمه تایپ کردن حیثیت ادیان، اقوام و در خیر انسانهارا برباد کرد.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است