مردم ما شکیباترین مردم جهان اند
یک میلیون و ششصد هزار هموطن معتاد به مواد مخدر، بیش از 60 فیصد مردم به امراض حاد روانی مبتلا، زنان بینوا و فقیر تن می فروشند و فحاشی گسترش یافته و لواطت علنی رایج، مردم زیر خط فقر، ده ها هزار خانوار بیجا شده در دشت ها زیر خیمه ... 
تاریخ انتشار:   ۱۱:۰۹    ۱۳۹۷/۷/۱۸ کد خبر: 155241 منبع: پرینت

برده بار ترین، شکیبا ترین و حوصله مند ترین مردم جهان یعنی ملت افغانستان!
آنچه روزگار در چهار دهۀ اخیر در حق افغنستان روا داشت و زجری که این ملت از دست فرزندان خود کشید و در معرض شدید ترین, مهیب ترین و تباه کننده ترین طوفان های ساخته و پرداختۀ دست انسان قرار گرفت محتاج یک تحقیق علمی مستند است که حوصله می خواهد و زحمت بکار دارد و قدرت قلم می طلبد که محصولش کتاب قطوری حاوی غم انگیز ترین داستان حوادث تاریخ جهان خواهد بود که بیشترین ناگفته و ناشنیده ماند.
این نوشته ها و لوکه دراز و حوصله افزا است مشت نمونۀ خروار است.

در طول این مدت زندگی مردم افغانستان خلاصه می شود به خون ریزی، ویرانی، بربادی هست و بود اجتماعی و اقتصادی و سلب آزادی ، ظلم، ستم، بی عدالتی خوف و هراس و دلهره. این ملت را فرزندان خودش به وعده های دروغین ترقی و تعالی و رهایی طبقات ستم دیده از اسارت این و آن و کالی، کور و دودی و شعار کلمت الله و الله اکبرفریب داد و از خوش قلبی و خوش باوری اش استفاده نموده به بهای ناچیز ارادۀ فروش میهنش کرد.

خون بی حساب ریخت و صدها هزار خانواده ها در گلیم سوگواری و ماتم بخاطر از دست دادن عزیز و عزیزانی و حتی تمام اعضای خانواده نشستند. بسی جسد توته های جگر شان را نیافتند که برای تسلی خاطر و تسکین غم به خاک بسپارند به ده ها هزار مرده و زنده اش ناپدید شد. به هزارانی در محابس بدون محاکمه و ثبوت جرم زندانی بوده مورد انواع شکنجه های وحشیانه قرار می گرفتند. و تصفیۀ کلی جامعه از وجود علما، دانشمندان، خبرگان حتی آموزگاران مکاتب و پوهنتون و حتی نجار، گلکار، آهنگر، موچی دکاندار نانوا که یا کشته شدند ویا درباستیل نظام در پل چرخی محبوس گردیدند.

جوانان تارک مکتب شدند و خانه نشین چه به محض بیرون رفتن به جبهۀ جنایت و برادر کشی جبراً سوق می شدند و امید برگشتن شان نبود.
سیاست نه تنها تفرقه انداز بلکه هراس بیفگن، روحیه بشکن و گرسنه بساز و حکومت کن تطبیق شد تا که ملت حلقۀ بردگی بیگانه بگردن بیاویزد
این ملت بی حد شکنجه شد، زجر دید و ستم کشید. اصطلاح بلا کشیدۀ کمونست ها بر حال این ملت صدق می کند.

این مظالم منحصر به یک دوره نماند و کسانی به توطئه و دسیسۀ اجنبی به قدرت رسیدند و خود را رهبران جهاد نامیدند ولی در واقعیت گروه خود فروخته، مزدور سست عنصر، فرو مایۀ قدرت طلب، و تجار خون صدها هزار شهید راه مبارزۀ برحق صیانت حریت، شرف و ناموس این وطن بودند و خون این شهدا و قربانی و مبارزات شجاعانۀ اقشار محتلف مردم را مورد معامله قرار دادند و عظمت این نهضت آزادی آفرین جهانی را بخاطر منافع خود و امیال بیگانگان برباد و پامال کردند.
به ملت گفتند با دشمن جنگیدید حالا رزم میان دو ستان است اقوام را در برابر هم قرار دادند و به مصاف خاینانه کشاندند.
کابل را جویبار خون ساختند و سر پناه های مردم را ویران و شهر به مواضع جنگی تبدیل، کابلی که حتی کمونست آبادش نگهداشتند یک سره ویران و به شهر ارواح تبدیل شد . مردم بی خانه و بی پناه ضروریات چندی خانه را بالای کراچی بار کرده از خرابۀ به خرابۀ پناه می بردند. رسم بی ناموسی رواج و توپ ها هاوان ها و راکت انداز ها بر فراز کوه ها مستقر شده از یک طرف باران راکت ها و از جانب فیر آتش افروزی توپ و توپ خانه کابل را صحرای محشر ساخت.

اراذیل، هرزگان، معتادین، بدنام ها، لوطی ها و زانی ها به نام قوماندان و ملیشه بر مردم حکمروایی نمودند، شرف، عزت وقار و ناموس مردم را در خطرمواجه و مورد تعرض قرار و تهدید قرار دادند. چور چپاول و غصب دارایی عامه مطابق جواز نامۀ جهاد گسترش یافت و جامعه صاحب طبقات نوین شد.

فقر و گرسنگی در سرتاسر مملکت حکمفرما و چندین نوع بانک نوت در چلش بوده قیمت یک قرص نان بالاتر از ده افغانی بود و قلت داشت. حکومت مرکزی وجود نداشته و شهر کابل به هفت منطقه تقسیم و هر کدام توسط گروه مختلف به نام مجاهدین اداره می شد. اهالی یک منطقه حق رفتن به منطقۀ دیگر نداشتند. ولایات توسط رهبران ملیشه دار بطور خود مختار اداره می شد.
ظلم، ستم و استبداد، خود سری و بی قانونی متداول و اکثریت زیر تازیانۀ مظالم این رهبران قرار داشت.

طراحان سود جو و شاگردان ورزیدۀ انگلیس ابتکاری به خرج داده لشکری آراستند که تا حدی مردم را از این حالت وحشت و بربریت، استبداد و ستم رهانید و امنیتی برقرار شد ولی تأمین عدالت شان بدون قتل عام و ضدیت به حقوق مدنی مردم نبوده قتل عام مجاز و سیاست زمین سوزی مروج و دشمنی با فرهنگ منع موسیقی، بستن تلویزیون و به اسارت کشیدن زن و قدغن ساختن میله های عنعنوی نوع دیگر ستم پیشگی بود و این لشکر(طالبان) تحت نام شریعت اسلامی مربیون دینی پاکستانی و نظامیان و شبح نظامیان پاکستان را همراه داشت ولی افغانستان را از وجود کثیف رهبران نام نهاد جهاد و ملیشۀ شان تصفیه نمود و آن ها را فراری و متواری ساخت.

همه از داستان 11 سپتمبر 2001 در امریکا و متهم بودن اسامه به طرح این عمل و پافشاری طالبان برای حمایت از بن لادن (دستور پاکستان) و حملۀ نظامی امریکا بر افغانستان می دانیم.
همه خبر داریم که امریکا افغانستان را به حیث ملکیت خود بین مشتریان سابق خود تقسیم و سه وزارت کلیدی افغانستان، خارجه، داخله و دفاع به سه عضو شورای نظار و متباقی بین به اصطلاح اتحاد نام نهاد شمال تقسیم گردید و گماشتۀ خود را به نام پشتون رییس جمهور ساخته و با پوشاندن چپن و کلاه قره قل نامش را کشمش ماندند.

این صفحۀ نو تأریخ افغانستان که درخت خشکیدۀ آرزو های مردم نوده زد و شگوفان شد و آتش توقعات و انتظارات و امیدواری ها شعلور شد، ولی دردا و حسرتا، که با سپردن قدرت به جانیان معلوم الحال این درخت را خشکاند و بر شعله های فروزان آرزو های مردم آب یخ ریخت.

این عوام فریبی دیگری تحت شعار دموکراسی، حقوق بشر، تأمین عدالت اجتماعی، انکشاف همه جانبۀ مملکت، رفاه و آسایش مردم که همه دروغ و پوشالی بود و رسمی مخلوط از دور پرچمی و خلقی و تنظیمی ها مروج گردید.

در واقعیت ساختار نظام، تفویض قانون اساسی و تقسیم قوای ثلاثه هیچ کدام تغییری به حال مردم نیاورده همان فراری ها نه تنها که ثروتمند شدند صد چند قدرتمند شده و ملیشه های شان به پولیس محلی تبدیل و از بودجۀ دولت معاش می گرفتند و اکثر قوماندان های شان از بقایای عصر تنظیمی ها بود که به عوض تأمین امنیت دست به سرقت خانه های مردم و تجاوزات منافی اخلاق را انجام داده و مخالفین زورمند را به قتل می رساندند. بسی مردم از ترس جان و حفظ شرف و ناموس به کابل پناه آورده در شرائط بس رقت بار می زیستند. خلع سلاح بر زور آوران و شورا ها تطبیق نشد.
داستان های چور و چپاول و غارت میلیون ها دالر تکرار احسن نیست.

امروز یک میلیون و ششصد هزار هموطن ما و شما معتاد به مواد مخدره است. به قرار راپور سازمان صحی جهان بیش از 60 فیصد مردم به امراض حاد روانی مبتلا اند. زنان بینوا و فقیر بخاطر سیر نگهداشتن اولاد خود تن می فروشند و فحاشی گسترش یافته و لواطت علنی رایج است. بیش از 45 فیصد مردم تحت خط فقر زندگی نموده و تعداد بی کار بالاتر از شصت فیصد است و برای سالانه نود هزار فارغ دانشگاه ها کار نیست غربت و فقر گسترده سرتاسر مملکت مستولی است، و تاهنوز به ده ها هزار خانوار بی جا شده در دشت های و یا زمستان مهلک زیر خیمه و چادر و یا خرابه ها زندگی دارند.
پس بگو ای هموطن که آیا رنج، زجر و بدبختی این ملت پایان یافته؟
بگو که آیا این ملت حوصله مند ترین، بردبار ترین و شکیبا ترین مردم جهان نیست؟
اگر چنین حالی برای چهل سال بر مردم دیگر می آمد یا همه دیوانه می شدند و یا خود کشی می کردند، ولی این ملت هنوز زنده است و نفس می کشد و کدام روشنی برای آینده نمی بیند. این شب وحشتناک چهل ساله را سحری نیست.

بلی در ممالک دیگر در همین عصر حاضر جنگ بوده توأم به خون ریزی و ویرانی و بحران اما به این پیمانه دراز مدت نبوده و هر کدام از آن حالت بیرون و راه خود یافته اند، ولی راه ملت افغانستان با گذشت هر روز بیشر گم می شود.

الهی من نمی دانم به علم خود تو می دانی.
محمد عارف عباسی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
عباسی
شکیباترین مردم
نظرات بینندگان:

>>>   جناب عباسى،تاريخچى جريانات چهل سال اخير را كه همه ميدانند. فكر كنم كه چندان موضوى دلچسپ به دليل آگاهى همه از جريانات چهل سال اخير نبود. بهتر بود كه درمورداعوامل معماى اين همه بدبختى نه از ديد قومى بلكى واقعبينانه چيزى مينوشتيد، كه فكر كنم ديد برترى جويانه و بيمارى قبيله گراى جناب شما كه مملو از چرنديات است به شما اين اجازه را نميدهد. يكى از اعوامل اين همه بدبختى ها بيگانه پرورى شما در طول دوصد سال اخير كه تاريخگواهى زنده آن است ميباشد. شما منحيث يك بشر روى زمين از خدا حراث كنيد.
هاشم

>>>   آقای عارف خوب نوشتید، اما کجا ست گوشی شنوا. امروز در افغانستان همه سردرگم است. چون مردم هیچکاره است و دیگران بر اساس منافع خود برای مردم افغانستان تصمیم می گیرند.

>>>   نويسنده محترم ! واقعا يك تحليل بسيار خوب و عالمانه اى از بدبختى ها ى يك دهه اى مردم رنجديده اى كشور ما نموده ايد . سر اغاز و تهداب كذار تماما بدبختى ها و باعث بيدايش صد ها كروه همان كرم وكنه هاى لينن ( خلقى ها و برجمى ها ) بودند كه تا به حال مردارى هاى انها جمع نشده .

>>>   ننگ بر دولت مردان افغانستان ننگ بر مزدوران افغانستان ننگ بر وطن شما وطن فروشان خاعن تف به شرف نداشتتون افغانستان رو نه تنها بدبخت کردین بلکه مردم رو هم شما سیاه بخت کردین نفرین این مردم تا روز قیامت بر گردن شما پستهای عالم و دشمن بشریت هست انشالله که خدا ریشه شما خون خوران انسان نما رو بخشکاند همچنان که شما هندجگرخار خونخوار هستین شما چه کردین با افغانستان کثافتهای بی دین الهی قربونت برم وطن من ایکاش وطنم آرامش داشت تا منم آرامش داشتم ..........ننگ بر تمامی شما پست فطرت ها الهی خونه هاتون همیشه ناله باشه الهی


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است