جنرال دوستم کیست؟
 
تاریخ انتشار:   ۱۰:۳۸    ۱۳۹۷/۴/۳۰ کد خبر: 152905 منبع: پرینت

عبدالرشید جوانی با قامت بلند که بعد ها به دوستم مشهور شد از میان ملتی که سال ها زیر بار ستم ظالمان و متعصبین قرار گرفته بود بر خواست، او مبارزه را از آوان کودکی و در محله یی کوچک خود شروع کرد شجاعت وصداقت وی اورا به مدت زمان کم قهرمان ملت محروم خود ساخت ، دوستم همانند نیاکان خود علیه هر نوع بی عدالتی ها ایستاد بخاطر حق و حقوم ملت خود و دفاع از تمامیت عرضی کشور ازهیچ گونه ایثار وفداکاری دریغ نورزید شجاع بود همانند تیمور، صادق و غریب پرور با سخنان ساده وبی آلایشش قلب ملیون ها تن را تسخیر کرد.

جنرال دوستم بعداز شکست حکومت داکتر نجیب قدرتمند شخص ورهبر از هر لحاظ در کشور به حساب میرفت شمال کشور را با قوت وبازوی خود تحت کنترول داشت صلح وامنیت در ولایات شمال برقرار بود پول چاپ کرد، مکاتب مدارس پوهنتون ها بروی همه باز بود شهر شبرغان را آنزمان مسکو کوچک لقب داده بودند در شبرغان از ولایات های دیگر سایر اقوام نسبت امنیت خوب ،کار واشتغال مسکن گذین گردیده و حتی مکان شان بنام های خود شان مسمی بود وتا هنوز نیز میباشد همه یکجا با هم برادر در صلح وامنیت نتنها در شهر شبرغان بلکه در تمام ولایات های شمال کشور زیست داشتند واین همه تسهیلات از برکت جنرال دوستم بود.

طالبان در سال های ( 1375 ) در نقاط اعظمی کشور بجز ولایات های شمالی که جنرال دوستم در آنجا حکومت میکرد و دره پنجشیر که احمد شاه مسعود در آن جا بود ، تحت کنترول خود در آورده بودند هیچ نیرویی نمیتوانست جنرال دوستم را که بیش از پنجاه هزار نیرو تحت امر خود داشت شکست بدهد یگانه علل پیروزی زود هنگام طالبان این بود که قومندانان مشهور وپر قدرت رهبران را با پول میخرید و به شکل سیل آسا در مدت زمان کم نقاط مختلف کشور را بدست میگرفت.

1-اولین شخصی که به جنرال دوستم خیانت کرد جنرال ملک بود طالبان نقطه ضعف جنرال دوستم را دریافتند ملک را که آنزمان معاون حزب جنبش م.ا.ا و بیشترین قوه بعداز شهادت رسول پهلوان به دست جنرال ملک بود در مقابل پول خریدند واین خیانت زمانی صورت گرفت که جنرال دوستم بخاطر دیدار فامیل خود در اوزبیکستان سفر کرده بود جنرال ملک فرصت را غنیمت شمرده در پاکستان رفت وبا نظامیان پاکستانی که حامی طالبان بود معاهده امضا کرد وبعد از چند روز راه را برای طالبان در ولایات شمالی کشور گشود.

2 -درزمان حکومت حامد کرزی جنرال دوستم بحیث سرقومندانی قوای اعلی مسلح به شکل سمبولیک وهیچ صلاحیتی به وی اعطا نگردیده بود ،گماشته شده بود جنرال دوستم از این ناحیه خیلی رنج میبرد وبرای رقبای سیاسی اش در کشورهمانند خار چشم محسوب میگردید چون ملیون ها تن وی را دوست داشت وبیدون شک رهبر ملیونی کشور بود حامد کرزی بالای اکبر بای که یکی از همتباران جنرال دوستم بود بخاطر ایجاد فاصله میان جنرال دوستم وهوادارانش سرمایه گذاری کرد.

جنرال دوستم اکبر بای وسایر اشخاص که خود را رهبر تورکتباران خطاب میکرد تحت کنترول داشت حامد کرزی به بهانه اینکه بالای حریم شخصی اکبر بای وشهادت یک تن از سربازان وی خواست جنرال دوستم را دستگیر بکند واما بی خبر ازاینکه به یک صدای جنرال دوستم تمام ملت ایستاده بود ملت برخواست ونتوانست جنرال دلها را دستگیر کند در آنزمان اوضاع خیلی شکننده بود و جنرال دوستم نمیتوانست به کشور زندگی بکند چون زیر خطر جدی قرار داشت لحاظا به کشور دوست ترکیه سفر کرد وتا مدت زیاد در آنجا در تبعید به سر برد. مردم از دسیسه ارگ و اکبربای آگاه شده و تظاهرات مسالمت آمیز خود را در ولایات های شمالی بخاطر برگشت جنرال دوستم بر پا کردند ودر مدت کم در زمان انتخابات دوباره جنرال دوستم به کشور آمد وبدین خوش باوری ومشوره های غلط مشاورین خود فروخته فریب دوباره حامد کرزی را خورد ودست وی را برای دومین بار در انتخابات ریاست جمهوری بالا کرد وپیروزش ساخت جنرال دوستم دیر تر فهمید که فریب قومگرایان متعصب را خورده است.

3- برای سومین بار حامد کرزی ورقبای سیاسی جنرال دوستم بخاطر ایجاد فاصله میان او وهوادارانش بالای عالم ساعی والی ولایت جوزجان که یکی از شاگردان جنرال دوستم بود سرمایه گذاری کرد او میخواست رهبر شود و جنرال بزرگ را از صحنه سیاست دور راند اما خوشبختانه به دسیسه خود ساخته خود، خود تباه شد واز مقام ولایت برکنار گردید.

4- و بر آخرین بار اشرف غنی بخاطر ایجاد فاصله میان جنرال دوستم وملت اش از رقیب دیرینه اش احمد ایشچی کار گرفت خواست جنرال دوستم را از صحنه سیاست دور براند ، اشرف غنی عین پروژه حامد کرزی را که اکبر بای را مهره دست خود ساخته بود کار گرفت ودر پروژه احمد ایشچی از شاگردان جنرال دوستم نیز استفاده وبالای ایشان سرمایه گذاری کرد به مانند نقیب الله فایق شاکر کارگر و...

جنرال دوستم را با این دسیسه در کشور دوست ترکیه تبعید کرد بعداز تبعید جنرال دوستم بخاطر تضعیف حزب جنبش م.ا.ا دست زد احمد ایشچی را وادار ساخت تا حزبی به نام خود بسازد و کسانی که علیه جنرال دوستم قرار داشتند را زیر یک سقف جمع بکند احمد ایشچی حزب ی را بنام جنبش نوین تاسیس کرد.

در ادامه پروژه طالب وداعش را به سمت شمال آورد و اخیرا نماینده خاص جنرال دوستم نظام الدین قیصاری که در مقابل طالب وداعش میجنگید دستگیرکرد که با خشم هزاران هوادار جنرال دوستم قرار گرفت هواداران جنرال دوستم در نقاط مختلف کشور با تظاهرات مسالمت آمیز خود به جاده ها ریختند و آنان از دولت خواستار برگشت بیدون قید وشرط جنرال دوستم در کشور ورهایی نظام الدین قیصاری شدند.

نورالله " دلاور "


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
جنرال دوستم
دلاور
نظرات بینندگان:

>>>   یک گیلم جم زمان روسها است

>>>   در شمال کشور انقلاب ملی مردمی وخود جوش به میان امده ملیت های باهم برادر شمال بخاطر عدالت خواهی وازادی از حیطه ای فاشیزم غنی وحکمتیار قد علم وقیام نموده انداین ملت تقریبا یکصد هزار شهید در پای رهبران سیاسی خود من جمله دوستم گذاشته اند تا درخت ازادی شان به ثمر برسد وهربار به صدای بزرگان خود لبیک گفته با قبول خطر های متنوع در پهلوی انها استاده انددرست است که عده ای را دشمنان اسایش ورفاه شمال تربیه وعلیه این ملت استعمال نمودند مانند اکبر بای مرحوم وعالم ساعی وایشچی و...اما شیوه ای سرکوب انها نیز چندان معقول به نظر نمی رسد چون اکثریت ملت با اینها بودمیشد به زور وبازوی ملت انها را سر جای خود نشاند تا عقده گشای شخصی بهر صورت چیزی اسیا کند وتاجای هم گندم ترنتیجه ان شد که شد کنون که این ملت قیام خودرا نزدیک است به ثمر رسانندباز با وعده ووعید های گوناگون میخواهند این صدای ازادیخواهی وعدالت طلبی را به نحوی خاموش نموده تاریخ مبارزات شمال را سی سال دیگر به عقب برگردانند حتما دانش بی دانش به انقره پیامی غنی وعبد الله واتمر را اینگونه حکایت نموده جناب جنرال صاحب خارجی ها وحکومت این قیام ومقاومت را باسم شما ختم نموده اند به هرشکلی که میشود این حرکت را خاموش نماید در غیر ان محکمه ای لاهه در انتظار شماست وتوصیه حضرت جناب بزرگوار !!!خلیلی صاحب عضو برجسته ای ای اس ای وسی ای ای نیز به شما همین بود که باید بصورت خصوصی برایتان قراءت نمایم وخودم نیز به مصلحت شما نمی بینم تا بیش ازین راه ها مسدود باشد ودوایر دولتی کارنکند وتجارت افت نماید و...اما اگر این حرکت مردمی باشد ویا از اثر تحریک دیگران بلاخره نتیجه به نفع یاضرری جناب معاون صاحب اول واقای نور ومحقق تمام میشود نتیجه وابستگی دارد که چگونه ازین موقع طلای بهره برداری میتوانیم وبعید نیست سکوت در مورد این قیام هم یک دام ودسیسه برای بزرگان شمال باشد که با این کار میخ اخری را به تابوت بزرگان شمال بکوبند وتابوت انهارا به دریای امو بی اندازند
تبنگ چی

>>>   Salam
آمدن دوستم و آزادى قيصارى اگر به سقوط اين حكومت و تغيير اين نظام نينجامد ، در فرجام معامله ها شكل خواهد گرفت كه بازنده اساسى مردم خواهند بود.

>>>   نگفتی با دولت اسلامی جنگید بار ها کابلیان مظلوم را با بم روسی بمبارد کرد در دو انتابات رای مردم را در مقابل پول فروخت و....

>>>   يك ازبيك خام كله بي سواد .
جاغوري

>>>   جنرال دوستم را خود اشرف غنی به کابل خواسته است.
زیرا تمام گروه های دیگر بخاطر انتخابات ریاست جمهوری آینده برضد اشرف غنی اعتلاف کردند،بشمول گلبدین که اشرف غنی بخاطر ترساندن گروپ های دیگر،او را به افغانستان خواست،اما حالا او هم برضد اشرف غنی برای انتخابات ریاست جمهوری با دیگر احزاب اعتلاف کرده است.
حالا اشرف غنی دوستم را خواسته است و یک اندازه برایش صلاحیت میدهد و یک اندازه معاش اش را بالا میبرد و باز با جنرال دوستم یکجا مبارزات انتخاباتی میکند و او را در انتخابات منحیث معاون اول خود انتخاب میکند و باز جنرال دوستم به مردم میگوید که مه رییس جمهور خوده یا فتم،رییس جمهور مه داکتر صاحب اشرف غنی است و باز از مردم میخواهد که به اشرف غنی رای بدهند.

>>>   دوستم کیست! دوستم رهبر ازبیکها و امید چای ناخوردگان سامانی و هزارستان بی کله است!


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است