چهار دروغ بزرگ بر تحمیل "افغان" بر دیگر هویت ها
بسط و توسعه واژه افغان به تمام ساکنان کشور یک اقدام استبدادی و فاشیستی است. هیچ سند و مدرک معتبر در متون تاریخی و ادبی وجود ندارد که نشان دهندهٔ کاربرد واژه افغان به سایر هویت های ساکن در سرزمین خراسان بوده باشد 
تاریخ انتشار:   ۲۰:۰۵    ۱۳۹۷/۴/۲۹ کد خبر: 152888 منبع: پرینت

چهار دروغ بزرگ که محور های اساسی ساختار بنیادین روایت جعلی تاریخ وهویت سیاسی افغانستان‌ را بر اساس تفکر ناسیونالیسم افغانی تشکیل می دهد.

دروغ اول:
مؤسس افغانستان احمد شاه ابدالی است.
حقیقت تاریخ
هیچ سند و مدرک ملی، بین‌المللی، تاریخی، ادبی و حماسی وجود ندارد که ابدالیان (احمد شاه ابدالی و تیمورشاه) خود را پادشاه کشور افغانستان خوانده باشند و هر دو خود را وارث امپراطوری فارس ( Persian empire ) و فرمانروای خراسان می دانستند.
مؤسس افغانستان نه احمدشاه ابدالی بلکه امیر عبدالرحمن خان می باشد.

دروغ دوم:
افغانستان،دارای پنجهزار سال تاریخ است.
حقیقت تاریخ
تمام طول و عرض تاریخ هویت سیاسی افغانستان به زحمت به یک صد و سی سال می رسد (۱۸۸۰ امیر عبدالرحمن خان).
قبل از آن نه کشوری به نام افغانستان وجود داشته است و نه زیر این عنوان، هویت سیاسی تاریخی وجود دارد و آنچه به نام Afghan land یاد شده است همان ماورای کوه سلیمان (مسکن افاغنه) می باشد که در جغرافیای رسمی زمان امیر امان الله خان چاپ و نشر گردیده است و جز اسناد معتبر آرشیو ملی است.
اما تاریخ اساطیری (شاهنامه فردوسی)، تاریخ ادیان (زردشت، میترا، مانوی، بودایی) و تاریخ مکتوب و مستند سرزمین خراسان به بیش از هفت هزار سال می رسد.

دروغ سوم:
چون افغان‌ها / پشتونها اکثریت مردم افغانستان را تشکیل می دهند، لهذا حق دارند نام این سر زمین را افغانستان بگذارند.
واقعیت تاریخی
الف:
از زمان تأسیس کشور افغانستان تا امروز هیچ سرشماری مطابق استاندارد های بین المللی انجام نگرفته و تمام سرشماری ها با تقلب، تخمین، تخطی و دروغ همراه بوده است و مطابق جغرافیای رسمی عصر امیر حبیب الله خان و امیر امان الله خان، افغان ها / پشتون ها به ندرت به سی درصد جمعیت کشور می رسند.
ب:
از آنجا که هر پشتو زبانی لزوماً پشتون / افغان نیست، اکثر شهروندانی که امروز در مشرقی بزرگ و قندهار پهناور به زبان پشتو سخن می گویند؛ دارای هویت فارسی، کردی، ترکی، قریشی، عرب، قزلباش، پشه ای، نورستانی، مشهدی، طاهری، تیموری و تاجیک اند و اگر اینها را از افغان ها تفریق کنیم، افغان خالص بیش از بیست و پنج درصد باقی نمی ماند، لهذا اینکه پشتونها اکثریت جمعیت کشور را تشکیل می دهند یک دروغ توهم زا است.

دروغ چهارم:
واژه افغان متعلق به تمام اقوام کشور می باشد و تنها به افغان ها / پشتونها تعلق ندارد.
حقیقت تاریخی
این واژهٔ افغان کلمه فارسی است که از قدیم الایام به ساکنان کوه سلیمان و بعداً مهاجرین کوه سلیمان به اقصی نقاط پنهاور خراسان اطلاق گردیده و به عنوان نام و صفت پشتونها/ افغان‌ها به کار رفته است.
اینکه ما بخواهیم این واژه را به تمام ساکنان کشور بسط و توسعه بدهیم یک اقدام استبدادی و فاشیستی می باشد.
هیچ سند و مدرک معتبر در متون تاریخی و ادبی وجود ندارد که نشان دهندهٔ کاربرد واژه افغان به سایر هویت های ساکن در سرزمین خراسان بوده باشد.

عبدالحی خراسانی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
خراسانی
افغانستان
نظرات بینندگان:

>>>   افغان یعنی:
انتحار
انفجار
چتلی
مزدوری
ملا عمر وطالبان وداعش
عقب ماندگی
مواد مخدر
دزدی وجنایت.
خراسان یعنی:
فرهنگ وتاریخ وهویت
ابوعلی سینا ومولانا وسنایی خوارزمی ووووو
اتحاد وهویت جمعی
یعنی افتخار وافتخاروافتخار......
هزاره

>>>   پرسش اینجاست که از زمان افغانستان شدن و افغان بودن، تاحال برادران افغان (پشتونهای کوه سلیمانی) چه سودی برده و چه افتخاری آفریده اند ؛
بجز وطنفروشی، جاسوسی، چاپلوسی، دروغ، خیانت، جنایت، وحشت، انتحار، انفجار، قتل، تقلب، درنتیجه ننگینترین و شرمگین ترین کشور مولد مواد مخدر و مردم گدا و محتاج را به جهان عرضه کردن دستاورد دیگری نبوده و نیست ؟

>>>   گذاشتن از اصل خویش گم شدن در سیاهچال های است که دوشمنان هویتت برایت ساختند و منتظرند تا برای همیشه خاک برسرت بریزند و دفن تاریخت کنند .

>>>   تحميل نمودن نام قومي يك قوم بالاي قوم ديگر ؛ آنهم در قرن بيست ويك؛ عمل فوق العاده احمقانه و عقبگرايانه است. شما فرض كنيد كه يكنفر بزبان خود بگويد ؛ نام من احمد است، اما دو نفر جاهل لجوج به او بگويد نخير؛ تو احمد نيستي، نام اصلي تو محمود است. اين چقدر كار سخيف و رذيلانه است؟ بناء توصيهء من به اين آقايون آنست : بگذاريد افراد يك جامعه را كه خودشان ؛ نام و هويت قومي، خانواده گي ومذهبي خودرا آزادانه تعريف كنند. چه كسي ازين حقيقت مسلم تاريخي منكر ميشود كه پشتونها، در سه زبان سه نام مختلف دارند. فارسها آنها را افغان گفته اند، هندي ها آنها را پتان صدا زده اند و خود پشتونها خودرا پختون يا پشتون گفته اند. درست همانند نام : جرمن در زبان انگليسي و آلمان در زبان فرانسوي و ( دوچ) در زبان خودشان. كجاي اين موضوع آنقدر پيچيده وغامض است كه آقاي روغ به فلسفه بافي رو اورده است؟ به اميد روزيكه عقل سليم غالب شود

>>>   افغانیت را ما نخواستیم هیچ خیر از لین افغانیت شما ندیدیم جز کشتار و خشونت و تقلب

>>>   درود بر یگانه فرد حقیقت گو وعدالت خواه.سرفراز باشی عبدالحی خراسانی

>>>   ریشه تمام گرفتاریها و بدبختیهای افغانستان/خراسان خرافات و سلطه گری یک قوم است.

>>>   دفاع از هویت خویش درضمن اینکه شرم وخجالت آور نیست ، بلکه یقینآ دفاع از هستی انسانی شما را تایید میکند ، زیرا هویت بدون انسان ونیز انسان بودن هویت موجود نیست.اگر هویت را از قالب انسان بیرون کنیم دیگر انسان مفوم وموجود هستی اش حس نمیگردد.

>>>   تاریخ پر از استبداد و استثمار اکثریت این مردم را به حدی ذلیل ساخته است که فقط برایش نان خشک وآب بده بالایش فرمانروایی کن !

>>>   كسا نيكه با قبا له جعلى انگيسى
خود را با نيا كا ن هندو تحميل كرده اند اين را بدا نند كه بار ها ابن قباله شما پا ر ه شد ه و خو ا هد شد . يا اينكه به مد نيت تن مى د هيد و به فر هنگ عد الت داورى و همد يگر پذ يرى تن مى د هيد
و يا با همين ز ند ه گىً ذ لت و د هشت ، ترور و بر ده گىً اير ا ن ، پا كستان ، عر ب ، رو سيه ادا مه خو ا هد داديد

>>>   و قتى نيا كا نت و أردأ تى از هندو ستان با شد و مد فو ع احمد خا ن تا هنوز در كو ه هاىً سليمان خشك نشده است در حاليكه در اين سر ز مين تا جيك ها تنها ٧٠٠٠ سال نوروز تجليل مى كنند و هزاران سال. ز با ن و فر هنك فار سى بالاى تان حكو مت كرده و مى كنند
و نيا كا نت را ز با ن تا جيك ها با سو اد سا خته و مسلملن سا خته اند
تَو كى هستى كه اد عاى
ملكيت مى كنىً نيا كا ن من
حضر ت نعمان / اما م ابو حنيفه اجد ا دت را خدا پر ستى ياد دا ده است تَو كسى و حيزى نيستى
كه بر اى گفتن حر فى دا شته با شى !

>>>   Kohistani
دانشگاه کابل درهژه سال پسین در گروی فاشیزم وتحت مدیریت افغان ملت
هشت صبح در جای نوشته
همین چند روز پیش بود که طغیان ساکایی، استاد دانشکده‌ی زبان و ادبیات دانشگاه کابل در اعتراض به وضع یکی از دانشکده‌های دانشگاه نوشت: «قابل درک است که چرا استاد واصف باختری نتوانست شامل این دانشگاه شود؟ چرا دکتر مهدی را اجازه‌ی ورود به این دانشکده ندادند و چرا دکتور آرزو را نگذاشتند این‌جا تدریس کند؟» طغیان ساکایی همچنان نوشته بود: «استاد سرور همایون در اثر این وضعیت سکته کرد.
ارشیف ملی را دست حلیم تاریک سپرده اند که جعل مدارک را تمام کنند وافغانگری را به پایه اکمال رساند
وریاست انرا هم به فاشیست ترین افراد ویا چاپلوس ترین افراد که زیر زانوی فاشیزم افغانی خوابیده در تصرف دارند
بهترین شخصیت های علمی را در این دانشگاه راه نمی دهند تا سند افغانیت نداشته باشند
وای به حال دانشگاه یی که پوهنتون شد تا مرکز صدور بنیاد گرایی گردد
فاشیزم چاهار دست وپاه مصروف زدودن هویت غیر افغان است افغان فلم را به خانه خود برده اند ارشیف را در گروگان حزب گلبدین داده اند ونماینده گی مردم را بدست کوچی های بیسواد داده اند مجالس دوگانه ما اشخاصی نصب شده اند که نوشتن نام خویش را بلد نیستند حرف زدن را که نپرس
چه بلای برسر ما اورد این انگلیس لعنتی چون مزدور نشدیم
عجب صبری خدا دارد اگر من جای او بودم

>>>   ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺣﻨﻔﻲ
فاشیزم این هاراکشت به گمان اینکه صدای عدالت خواهی راخفه نموده باشد
وامروزموج عظیمی از عدالت خواهان درخط فکری این رادمردان همان گفته چه گوارا انقلابی امریکای لاتین را به یادمی آورد

که گفته بود:مارادفن کردندبی خبرازاینکه مابذربودیم
زنده وجاودان ورسابادصدای عدالت خواهی

>>>   اولتر خود شما افغان نیستید ‌از تاریخ افغان خبر ندارید شما همه تان کولی هستید و‌تمام عمرتان در کولی گری و تن فروشی گذشته است و شاید شخص خود تان از صیغه یک هفتگی به دنیا آمده باشید و تا حال نمیداند که خر آسان چی است و کجا است اگر مرد هستی برو‌خراسانت در ایران امروزی است و‌از ایران خواهان خراسان شوید شما در افغانستان کدام حیثیت ندارید و صرف بنام کولی شناخته شده اید

>>>   يك دروغ كلان خراسانى كه مى مملكت به نام خر اسان وجود داشت!! در كجا بود و كى بود حكمروا ، بادشا، ريس جمهور كدام جيزى در هيج يك از ارشيف هاى ملى و بين المللى ديده نشده و حالا هم وجود ندارد!! اكر هست لطفا" اراعه فرمايد!!مملكت به نام خَر ا سان فقط خيال بردازى جند نَفَر مغرض و به هويت هست كه خود شان هم نميدانند كه جه مى كويند!!
إينجا افغانستان هست و يشترونها اكثريت مطلق!! اكر جور نمى ايى برو در ملك اباييىت هر جا كه هست !!
زنده باد افغانستان و باينده باد مردم اصيل اين سرزمين !

>>>   شما بیچاره ها با استفاده از تکنولوژی معاصر و چسپاندن خود به ایرانیها که اصلآ شما را مثل دانه پشکل هم ارزش نمیدهند میخواهید با استفاده از کلمات مندرج در قاموس غیاث اللغات مانند فرهنگ،علم و...از خود چیزی بسازید، ولی متآسفانه چیزی بور نمیشود، اگر مرد هستید کمر حرمت ببندید و فردا جنگ را در مقابل ....شروع کنید، یاالله

>>>   فكر نكنم هيچ كشوري در جهان بر اسم كشور خودشون هم اينقد اختلاف داشته باشند

>>>   حقیت بوده یا دروغ ولی امروز واقعیت و عینیت جامعه ما هست. این خاک و حریم این مملکت افغانستان نام دارد و کسی مطابق قانون اساسی این کشور در آن زندگی میکند و تابعیت انرا دارد افغان نامیده میشود. جایی خراسانیان نزد داعش در مغاره های کوها است وآن هم خیال اجنبی هاو خارجی ها است. مردم افغانستان همه میدانند و نیاز به چند جمله راست و دروغ شما نخواهد داشت بهتر خواهدبود تا آنرا برای خودتان یاداشت داشته باشید و هر روز انرا مرور کرده تا از مغز تان فراموش نشود و حدر نرود.
شریف

>>>   از همه دروغ بزرگتر!
هیچ سندی در تاریخ وجود ندارد که کلمه افغان معادل پشتون و یا پتان باشد.
کلمه افغان یک کلمه انگلیسی است که از دو کلمه آف و گن تشکیل شده است که آف به معنی قطع و گان به معنی سلاح است، یعنی منطقه غیر جنگی و یا منطقه بدون سلاح و منطقه آتش بس که بین امپراطوری روس و قت وامپراطوری انگلستان وقت در منطقه ایجاد شد و این نام را اولین مرتبه انگلیس ها به شاه شجاع پیشنهاد کردند که سرزمین زیر پادشاهی خود را افغانستان نام گزاری کند.
در طول تاریخ هفتاد ساله تشکیل پاکستان، هیچ وقت من نشنیده ام که پشتون های آنطرف سرحد خود را افغان نامیده باشند.
چندین مرتبه خان عبدالغفار خان و خان عبدالولی خان و اچکزی و غیره رهبران پشتون به افغانستان آمده اند و هیچوقت نگفتند که ما افغان هستیم.
در پیش ارگ ریاست جمهوری چهار راهی پشتونستان وجود دارد، نه چهار راهی افغانستان.
شما یک مرتبه پیش خود فکر کنید که کجای پشتون و پتان و پشتانه به افغانستان میخواند؟
اگر مقصد تان از پسوانه ستان است، ستان یک کلمه فارسی است و به معنی جای است.
درینصورت باید تاجکستان و ازبکستان و قزاقستان و قرغزستان و ترکمنستان و لهستان و گرجستان و انگلستان و هندوستان، همه و همه پشتون باشند؟
بنأ کلمه افغانستان هیچ به قوم و ملیت پشتون ارتباط ندارد.

>>>   دو كشور شويم يك پشتونستان و ديگري بقيه اقوام و ببينيم شما بهتر كشورداري ميكنيد يا ما بهتر ؟ فرهنگ شما كجا ميشود و فرهنگ ما كجا ميرسد؟ مٓرد باشيد و يك همه پرسي يا رفراندوم بگذاريد و نظر همه را پرسان كنيد ، ما خراساني هستيم، آريايي و ايراني نژاد، افتخار مكنيم ولي شما چه بوديد و چه هستيد كه نام خود را بالاي ما گذاشتيد ؟
تاجيك مهاجر خسته ، دانشجوي ادبيات ،مشهد

>>>   دروغ پنجم :
افغانستان ئوجاپگان در یک روز آزادی خودرا کسب کگردند !!!!
این کاملا نه تنها دروغ بلکه مشخره وحرف پوچ است کسیکه این عبارت را استعمال میکند درحقیقت بیبسوغادی خودرا اشکار میسازد ، جاپان در سال های 1919 شغال نبوده که آزادی کسب کند
ر

>>>   جواب(اولتر خود شما افغان نیستید ‌از تاریخ افغان خبر ندارید شما همه تان کولی هستید...)
ای نادان اگر کمی تعق میداشتی میدانستی ولایت خراسان ایران فقط یک ربع نیشابور خراسان بزرگ است اما در خراسان ما دو ربع هرات باستان و بلخ باستان منحیث بلاد اصلی خراسان موجود است بعلاوه نام فاریاب بادغیس بامیان و تخار و بدخشان و کابل و غزنی و حتی گاهی نام قندهار نیز در ساحه خراسان ثبت شده است مشکل شما نادان ها این است که تاریخ نمیخوانید اصلا اگر به شما گویند نام چند کتاب تاریخی اصیل و با قدمت به زبان های عربی فارسی انگلیسی و رومی نام برید نتوانید چون فقط در کله تان دروغ های تاریخ پنج هزار ساله پشتونی جای گرفته است حزب پشتونیست کتابهای مکاتب را طبق خواست خود جعل میکند و هرآنچه مربوط به تمدن خراسان و مفاخر و نام آوران بزرگ است حذف نموده است بزرگان خراسان ما درجهان مشهور هستند آن وقت من خود سراغ دارم چند پشتونیست برای مبارزه با نهضت خراسان و زبان فارسی به آن بزرگان و شاعران ما توهین میکند من به شما چه بگویم وقتی هنوز زشتی جعل و تقلب و انتحاری و آدم کشی را درک نکرده اید من حیران مانده ام چگونه این حکمتیار آدم کش بی عقل را داخل کشور کردید طوری که بخشی از مردم ما را حیوان خطاب میکند و از انتحاری تمجید میکند!! آن یکی که باتقلب و اجبار استعمار بر ما تحمیل کردید منحیث رییس جمهور در یک خطابه خودش میگوید من دیوانه استم و هر روز صدای نعره عجیبش گوش ما را کر کرده است!

>>>   -خراسان بزرگ در جست و جوی تاریخ
یاقــوت حمــوی جغرافیــدان بــزرگ مسلمان در کتاب
مراصدالطــاع مینویسد: خراسان سرزمینی وســیع است که یک طرف آن از جویــن و بیهق به عراق میرســد و طرف دیگرش از طغارستان)طخارســتان( و غزنه و سبحستان)سیستان( به هند منتهی میگردد. از شهرهای آن نیشابور و هرات و مرو که قسمتی از بلخ اســت و طالقان و نساء و ابیورد و سرخس
میباشد. جیحون و خوارزم را هم بعضی تابع آن شمردهاند و گفته شده خراسان دارای چهار کرسی بوده:
کرسی اول: ایرانشهر که عبارت باشــد از نیشابور، قهستان و طبین و حوادث و پوشــنج)از نواحی هرات( و بادغیس)از توابع هرات که در قدیم شــهری بزرگ و با صفــا بوده( و طوس کــه به طابــران تصریح شــده. کرســی دوم: مرو شاه جهان و ســرخس و نســاء و ابیورد و مرو رود و طالقان و خوارزم. کرســی ســوم: طــرف غربــی رود جیحون و جرجان و خــوارزم و طخارســتان علیا و اندرانه)شــهری نزدیک هندوکش( و ساســان و بغلدن)شــهری از نواحی بلخ( و والج)نام شــهری در طخارســتان(. کرسی چهارم: ماوراءالنهر، بخارا و شــاش یا چاچ)کــه در آنجا کمانهای
خوب میساختند( و سغد)نزدیک سمرقند که آن را به سبب خوشی آب و هوا از بهشتهای چهارگانه به شمار آوردهاند و بین جیحون و سمرقند

>>>   نام خراسان ، ولایات، شهرها وقصبات آن در اسناد و مدارک تاریخی ، اولین نویسنده مؤرخ وجغرافیه نگار برجسته عرب بنام امام احمد فرزند یحا فرزند جابر بغدادی مشهور به "بلاذری" به تفصیل بیان شده است . بلاذری در اواخر قرن دوم هجری تولد شد ودر سال 255 هجری کتاب معروف "فتوح البلدان " خودرا تألیف کرد . ودر آن همانگونه در بالا یادشد از اسم خراسان ولایات شهرها و قصبات آن به تفصیل بیان میکند .
بقول : « بلاذری » : ابی القاسم عبیدالله فرزند عبدالله مشهور به « ابن خرداد » جغرافیه نگار ، ابی القاسم فرزند احمد الجیهانی جغرافیه نگار قرن سوم و چهارم هجری ، ابوالحسن نیشاپوری مؤلف کتاب « خزائن العلوم » ، ابوبکر محمد فرزند جعفر الترشخی ( 286 ـ 346 هجری ) مؤلف تاریخ بخارا ، ابی اسحق ابراهیم محمد فرزند الاصطخری قرن سوم و چهارم هجری مؤلف کتاب « مسالک الممالک» ، و دیگران ،همه با دید نسبتاً متفاوت ، ولی متفقاً ـ ولایات و شهر ها ونواحی و قصبات زیر را مربوط خراسان دانسته اند :
1 ـ ولایت نیشاپور ،
2ـ ولایت هرات ،
3 ـ ولایت مرو ،
4 ـ ولایت تخارستان ،
5 ـ ولایت بلخ ،
6 ـ ولایت ماوراء النهر ،
7 ـ ولایت خوارزم .
8 ـ ولایت بدخشان ،
9 ـ ولایت بامیان ،
10 ـ ولایت پنجشیر
11 ـ ولایت غزنی ،
12 ـ ولایت کابل ،
13 ـ ولایت قهستان ،
14 ـ ولایت نیمروز ( سیستان )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

>>>   نظر دهنده محترم كه حدود خراسان را نوشته ؛
اينكه ياقوت حموي حدود شرقي خراسان را عراق گفته كه معلوم هست
عراق عجم نوشته و منظور داشته كه همانا اراك ايران امروزي هست
درسته، از شرق تا اراك از جنوب تا سيستان و از غرب و شمال هم كه نوشته و اينجا نوشتيد
خراسان يكي از ولايات بزرگ ايران بود در كنار پارس ، آذربايجان، كوردستان ،طبرستان، و...بعني اينكه ايران از اين ولايات تشكيل ميشد
استعمار براي ضعيف كردن ملل شرق امپراطوري هاي ايران و عثماني را تجزيه كرد و هند را هم مستعمره ساخت و بعد آنرا هم تجزبه كرد
ايران پس آنكه سرزمين هاي شرقي و غربي خود را طبق قراردادهاي
گلستان،تركمن چاي، هرات، آخال،.. از دست داد بخش مركزي فلات از ايران ماند كه همانا پارس باشد ولي مردمان فلات ايران همچنان خود را ايراني ميدانستند تا اينكه اين نام بين الملي شد و بر حوزه پارسي مستحكم گرديد

>>>   افغان یعنی وارثین ومردان این سرزمین نابود باد دشمنان داخلی وخارجی افغان وافغانستان

>>>   کسی بخواهدیانخواهدسرزمین بنام افغانیستان تاابدباقی خواهدماند

>>>   در مورد نفوس افغانستان و ترکیب آن در سال ۲۰۱۶ اداره استخبارات امریکا یعنی سی ای ای در نشریه سلانه خود که منتشر کرد اقوام پشتون مقیم در افغانسان را در حدود ۳۵ فیصد دانسته گه نشر چنین عددی باعث غضب بعضی از شوونست مقیم مثل زیرکیار شد اقای زیرکیار به نمایندگی از یک تعداد اکثریت پرستان خیالی طی یک مقاله در سایت افغان جرمن آنلاین در مقابل اداره سی ای ای احتجاج کرده و به ب
عضی از سناتوران آن کشور نامه ها فرستاد که منتج به کدام نتیجه دلخواه آنها نشد

>>>   پشتون ها باید به کوههای سلیمان پس شوند و دست از سر مردم خراسان بردارند.عده ای شترچران مهاجر به زور به این کشور داخل شدند و حالا خود را ارباب خیال می کنند.مردم با چپلک به دهن شما خواهند زد.

>>>   اوغان سازی را که امان الله و طرزی شروع کردند و ناکام ماندند، بعد ظاهر و کاکاهایش و داوود شروع کردند و ناکام ماندند، حالا به شدت زیر سایه تطبیق پلان های امریکا توسط اجنت های امریکا مثل کرزی، خلیلزی، غنی کوچی، و امثال تطبیق میشود. امریکا اگر بداند هم پروائی ندارد تا زمانیکه پلان های خودش به مخاطره مواجه نشود ویا اینکه اعتراض های جدی صورت نگیرد.

>>>   پشتونهای ارزگان و دایچوپان خود اعتراف می کنند که آنها مهاجرانی هستند که از چمن ، ژوب، پشین و وزیرستان پاکستان آمده اند. تمام اسامی مناطق در این ولسوالی ها و همچنان ولسوالی ارغنداب ولایت زابل به زبان فارسی است. آثار مردم هزاره مانند درختها، قبرستانها، و حتی قلعه های آنان هنوز باقی است.اصلا پشتونهای ارزگان معروف به مهاجرین است که در زبان عوام ماجرین تلفظ می شود.یادم هست در زمان حکومت خلقی ها در ولسوالی دایچوپان وقتی تقسیم اراضی از سوی دولت شروع شد ملاها و ملاکین تبلیغات راه انداخته بودند که گرفتن این زمینها از سوی بی زمینها جایز نیست و ناروا است چون زمینهای مردم است و گرفتن آن غصب است. خلقیها در برابر این تبلیغات آنان در بازار متینگی راه اندازی کردند و یکی از دانش آموزان که به نام عیسی محمد که خود پشتون و از قوم تیرین بود سخنرانی کرد و در این سخنرانی گفت که اگر شما ملا ها و زمینداران راست می گویید که گرفتن این زمینها از سوی بی زمینها غصب است و جایز نیست پس باید همه پشتونها این سرزمین را تخلیه کنند و به وطن خود برگردند برای اینکه این زمینها از هزاره ها هستند و شما به زور غصب کرده اید. این دانش آموز چندی بعد کشته شد.به هر حال تاریخ حضور پشتونها در کشور ما بسیار روشن است و هیچ ابهامی در اینکه آنان از پاکستان به کشور ما سرازیر شده اندوجود ندارد.

>>>   پشتون
واژه نامه آزاد
یکی از اقوام افغانستان که به زبان پشتو صحبت میکنند. تیره ای از آریایی ها که از آنها در شاهنامه و اوستا با نام های (Ava-jan) و همچنـین اپ - جـن (Apa-jan) و در سـانسـکـریت او - هـن(Ava-han) و اپ - هـن (Apa-han) به معـنی دفـاع کـردن اسـت. در شاهنامه فردوسى نیز دوبار واژه «آوگان» آمده است، که از سپه کشان عصر فریدون بود: ســـــپــهـــدار چـــون قـــارن کــاو گـــان سپهکش چو شیروى و چون آوگان در جاى دیگر، بازهم در همین داستان فریدون، فردوسى چنین مىگوید: ســـپــهــدار چـــون قـــارن کـاو گــان بـه پـیـش ســپاه انـدرون آوگـان

>>>   هر کسی کو دور ماند از اصل خویش
باز جوید روزگا وصل خویش
بلی، ما آن چیزی که هستیم، هستیم. نه آنکه برما برچسپ میزنند تا هدف بدست آرند.

اوغان یا افغان هیچ فرقی باهم ندارند و هردو یعنی پشتون۰
اوغان یا افغان همان اپگان یا پتهان است که همه نامهائی هستند که غیر پشتونها به پشتونها اطلاق میکردند و میکنند در حالیکه خود پشتونها به خود پختون یا پشتون مینامند۰
ما اوغان نیستیم۰ افغان یا افغان یعنی پشتون و من را خداوند پشتون هست نکرده است۰ اکثریت مردم کشور اوغان نیستند۰
ما نه هویت خود را بر دیگران تحمیل میکنیم و نه هم میگذاریم دیگران هویت خود را به هر بهانه که شده بر ما تحمیل کنند۰
نام افغان اولین بار در قانون اساسی سال ۱۳۴۳ توسط حاکم های پشتون بر ملت تحمیل شد وتا بحال با جعل و فریب در ماده چهارم قانون اساسی وجود دارد که باید اصلاح و تغییر بخورد۰
غیر پشتونهای ساده دِلی که از روی سادگی و خوبی خود را افغان مینامید، فردا روزش که رسید، باز هم پشتون افغان اصیل میباشد، و با کوچکترین اعتراض که اگر انجام دهی، توافغان نا اصل میباشی، لهذا فریب بیجا بنام وحدت ملی نخور۰
پشتونها تمامیت خواه هستند، به وحدت ملی واقعی باور ندارند، و بهترین کاری که میکنند به زور همه را یکسان نام میگذارند، و این یکسان سازی جبری، آنهم بنام قوم خودشانرا وحت ملی تلقی میکنند۰
چرا بر دور یک نام بیطرف ویا بر دور نام انسانیت همه متحد و یکپارچه نشویم که بر دور نام یک قوم خاص همه قوم های کشور متحد شویم؟
این وحدت ملی است یا یکسان سازی به جبر و به زور، آنهم بنفع یک قوم خاص؟


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است