واقعیت هایی در درباره اکلیل حکیمی
تلکس شایعات 
تاریخ انتشار:   ۰۹:۱۲    ۱۳۹۷/۴/۸ کد خبر: 152273 منبع: پرینت

اکلیل حکیمی که رشته برق پولی تخنیک کابل را در هشت سال تمام کرد ، مانند برق به حیث کمشنر اصلاحات اداری و بعد به وزارت خارجه و از آنجا منحیث سفبر افغانستان در آمریکا مقرر شد. از آنجاییکه تمام اجرات او به برقی مشتعل میماند که جنراتورش در آمریکا قرار داشت، وارد و زارت مالیه گردید.
اولین اجرات او ممانعت ورود موظفین تفتیش، اداره مبارزه با فساد و دادستانی به وزارت مالیه بخش های مربوطه اش بود.

با حصول چنین حکم خلاف قانون شروع نمود به اجراات فرا قانونی که دربرگیرنده مطالب زیر است.
- عزل و نصب کارمندان وزارت مالیه، خلاف قانون اصلاحات اداری.

- تخصیص تیل موتر ها روسای ادارات که قانونآ دوصد لیتر بود، خلاف قانون به 600 - 800 لیتر.- اجازه دادند استفاده وسایط به اشخاص نزدیکش که قانونآ مستحق استفاده وسائط و مصرف تیل را نداشتند.

- مصارف حفظ و مراقبت موتر های خودش و بعضی دوستانش در یک سال شاید مساوی به قیمت موتر باشد.

- ساخته کاری در اسناد بودجه و فریب وکلای مربوطه در ملاحظه شد کاپی های بدون موافقه.

- تصمیم نابخردانه در افزایش چند برابر ساختن مالیات مالیات که در نتجه هزاران جواز کار مسترد و متشبثین مربوطه یا با پول های خود به خارج فرار نمودند و یا به لشکر بیکاران افزوده شدند.

- با وجود تصمیم پارلمان خلاف قانون ده فیصد محصول تلفن ها مسلسل آخر گردیده و قرار ادعای وکیلان صرف دو فیصد آن به حساب دولت و متباقی به حساب های شخصی دو یا سه نفر دیگر ریخته شده است.

- از آنجاییکه دست های مسوولین نظارتی مانند تفتیش، دادستانی، بخش اقصادی امنیت و پولیس در تعقیب و گرفتاری مجرمین قبلا ذریعه حکم خلاف قانون رییس جمهور بسته شده بود، میدان سوی استفاده برای فاسدان که در نتیجه میلیارد ها پول بیت المال به جیب افراد و اشخاص نزدیک به حکیمی ریخته شده است.

- نپرداختن پول تخصیص متقاعدین، شهدا و معلولین که باعث اعتراض های آنها گردید.

- به دلیل ضعف مدیریت وزیر مالیه وقت و عدم تفاهم کاری با دافغانستان بانک، نرخ افغانی در برابر اسعار خارجی نزول غیر قابل پیش بینی را متحمل گردید.

- بی عدالتی در پرداخت حقوق کارمندان، یک مشاور امریکایی و اروپایی 3 تا 5 و حتی بالاتر از آن حقوق دریافت می نمودند در حالی که یک مامور (بست امریت) فقط دوصد دالر معاش دریافت می نمودند.

- فروش و طی مراحل اسناد جعلی و خلاف قانون، 134 جریب زمین دولتی به الکوزی ها.

- قفل بودن دروازه وزیر بروی مراجعین و مروج نمودن قفل های نشان انگشت دار در تمام دفاتر روسا و مشاورین.

- استخدام دوستان شخصی و یا فارعان مکتب امریکایی و غربی منحیث مشاور که تعداد شان از صدها تن تجاوز می کند.

- دزدی و اتقال پول های کمکی کشور های کمک کننده،که اسناد آن تا به حال به میدیا درز نکرده است.

و شاید بسیار مطالب قابل ذکر دیگری که ار درج این نبشته باقی مانده باشد.

محمد شاه صفی
(این خبر در بخش تلکس شایعات سایت شبکه اطلاع رسانی افغانستان نشر شده است)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
اکلیل حکیمی
محمد شاه صفی
نظرات بینندگان:

>>>   Salam
هيچ مصلحت ملى و جهانى نمى تواند جاى عدالت را بگيرد ، عدالت جوهر يك جامعه يى انسانى است ، جاى كه عدالت اندك زخم بخورد آنجا ستمگر و ظالم موفق خواهد بود. براى تحقق عدالت هيچ تابو و ناگفتنى را نپذيريد .

>>>   Anwar Rawi
فاشیزم اوغانی مادر تمام بدبختی ها و مصیبت های نازل شده برهموطنان مظلوم ماست !
فاشیزم و مصیبت ها و بدبختی های مردم ما با نصحیت ها و کلی گویی های ملایی حل نمیشود
این مشکل فقط با زور حل میشود ؛ فقط با زور

>>>   ستگار دهگان
جنگ های کابل یک دسیسه فاشیستم بخاطر برگرداندنیدن دوباره حاکمیت دونیم قرنه قبیله ای براه انداخته شد؛ که اقوام غیر افغان نا آگاهانه به آن کشانیده شدند و به جان هم افتادند. افغانها با اتکاء به کشور های خارجی هم حکومت را تصاحب کردند و هم جبهه مخالف آنرا؛ و از دو طرف بر اقوام غیر افغان ستم میکنند. اقوام غیر افغان بدون همدلی و همدیگر پذیری هرگز نخواهند توانست به این استبداد قومی پایان دهند.

>>>   درصورتیکه این قدر خیانت هایی را که انجام داده چرا ازطرف این خاینین محکمه نمیشود؟ چرا محاکمه نمیشوند؟ چرا با وجود این خیانت هاسفیر هم مقرر میشود معلوم است که دولت درین خیانت ها دست دارد بادزد ها دهن جوال گرفته است . این اکلیل حکیمی که به سمت وزیر مالیه مقررشده مسلکی ومتخصص اقتصاد نمیباشد وهم فاکولته اقتصاد را هم نخوانده.رشته برق را به پلان های اقتصادی وبانکداری چه؟سرتاسر خیانت شروع است چوکی ها به پول ومعامله قومگرایی داده میشوند.خدا خیر این کشور بیچاره را پیش کند.

>>>   جای تآسف است، تاوقتیکه برحال وظیفه بود ،هیچ نوع پرابلم وکم کاری نداشت.حال که خود از وظیفه سپکدوش شد.خیانت هایش نمایان میشود.
محمد شا جان، وا قعیتآ خودت ....هستی .اگر واقعیت است چرا در وقت بر حالی آن اظهار نظر نکرده بودی که به اثبات میرسید.....
باشنده کابل.

>>>   در تمام این دزدی ها و خلاف رفتاری های اکلیل حکیمی شخص ریس جمهور شریک بوده و یکسان مسولیت دارد زیرا زمینه دزدی و فساد را دادن فرمان ریس جمهور بوزارت مالیه و گمرکات مربوط ان مهیا کرده است باساس همین فرمان خلاف قانون ریس جمهور غنی است که دست مسولین ارگانهای حراست از قانون عدلی و قضایی را در کار وزارت مالیه کوتاه کرده است در غیر ان به پیمانه وسیعی دزدی و خیانت به بیت المال در وزارت مالیه ناممکن بود فرمان خلاف قانون ریس جمهور غنی نشان داد که وزارت مالیه و شخص وزیر مستثنی از قانون و حتیا بالاتر از قانون است پس عامل اینکار خلاف قانون در وزارت مالیه در قدم اول شخص ریس جمهور و در قدم دوم کلیل حکیمی وزیر مالیه مستفعی است منبع فساد اداری و اعمال غیر قانونی و زیر پا کردن قانون این همه و همه ارگ ریاست جمهور است وقتیکه ریس امنیت ملیننگرهار چند تن از کمیشنکاران وابسته به وزارت مالیه را مستند در بیرون از گمرک ننگرهار گرفتار کرد و انها از دادن مقدار پول از بابت کمیشنکاری و دزدی های شان بمقاماتی که پول داده بودند با معرفی اسمای شان و مقدار پول داده شده شان به انها افشا گری کردند که در رسانه ها درز کرده بود در ظرف کمتر از سه روز بعوض تقدیر ریس امنیت ننگرهار سبکدوش از جانب ریس جمهور گردید این عمل چه را بیان میکند همین گروپهای مافیایی است که مردم ما را بفقر و بیچاره گی رسانده و خودشانرا چاق و سرخ و سفید کرده اند .

>>>   از دوره سفارت اش در چین و امریکا چند صد هزار دالر باقی بود و دوسیه اش در قارنوالی حفظ گردیده

>>>   Paiez
همه اطلاع دارند که آقای اشرف غنی، دستور انتقال آرشیف افغانفیلم را به ارگ صادر کرده است؛ دلیل این کار ایشان این است که: انگلیس ها به دل خواه خود، زمین افغان فیلم را برای سفارت و یا کدام منظور دیگری برای خود انتخاب نموده اند؛ اینکه این زمین را در بدل چه قراردادی و چه مقدار پولی به انگلیس ها فرو خته و واگذار می کنند؛ بنده در این خصوص اطلاع چندانی ندارم... فلمسازان ما در خارج کشور، در حال تدارک نامهء اعتراضی ای به کشور ها و نهاد های فرهنگی- هنری جهان هستند؛ تا جهان را از این تصمیم دولت افغانستان در معامله با انگلیس ها آگاه بسازند؛ تا باشد از این طریق، جلو خاک فروشی وتصامیم نا بجا، خود سرانه و مستبدانهء دولتمداران افغانستان گرفته شود...
بنده معتقد استم که خاک فروشان نشان داده اند که گوش های شان به هیچ اعتراضی بدیهکار نیست... باید به زمین خواران استعمار گر پرداخته شود...
آری
مردم ما نسل اندر نسل، نزدیک به دو قرن است که وطن فروشی زمامداران را تجربه کرده اند؛ اما اکنون، با کمال وقاحت وشرم، وجب وجب فروش این خاک را توسط مزدوران و دست نشاندگان اجانب تجربه دارند!

>>>   کلیل حکیمی، وزیر پیشین مالیه یک روز پس از استعفا از سمتش به حیث مشاور ارشد ریاست جمهوری در امور بین‌الملل تقرر یافت.

>>>   يك واقعيت ديگه ده مورد حكيمى: به زن شوى دار و بى شوى وزارت ماليه چشم داشت
كارمند برحال وزارت

>>>   Salam
فاشيزم قبيله با عصبيت و لجام گسيختگى همراه با دلهره و ترس عمل مى كند ، اگر صف عدالتخواهان در مقابل شان مستحكم شود ، شكى ندارم كه در يك روياروى هدفمند بيشتر رسوا خواهند شد و از چشم مردم و جهان خواهند افتيد ، فقط همت كنيم حاكميت شان را در شهر ها فلج كنيم ، ديگر چاره يى نخواهند داشت يا مستقيم هم دست طالب خواهند شد و يا شكست خواهند خورد ، در هر دو صورت مردم پيروز خواهند شد .

>>>   عبدالرزاق وحیدی وزیر پیشین مخابرات در باره موجودیت فساد در روند گردآوری 10 درصد مالیه از کریدت کارت های تیلفون خواهان مناظره تلویزیونی با اکلیل حکیمی وزیر پیشین مالیه شده است.
Qasani
سهيل صديقي

>>>   Aziz Arianfar
پیک تکاندهنده
خبرهای موثق رسیده از کابل گواه بر آن است که آی اس آی پاکستان به یاری شیوخ عرب میلیون ها دالر در دسترس هزاران تن از باشندگان مرزی پاکستانی گذاشته است تا در پیرامون شهر های بزرگ کشور خانه و زمین بخرند و این گونه این شهر ها را در عمل به محاصره بکشانند. مثال برجسته در زمینه ده خداداد در کابل است. هم مبهنان گرامی اگاه باشند. از دولت که در خواب عمیق افیونی فرو رفته است امیدی نیست. بیشتر این پاکستانی ها دارای تذکره های افغانستانی اند. همین گونه گعته می شود که گروه هایی از این افراد در هرات نیز مستقر شده اند.

>>>   تقاضای مناظره عبدالرزاق وحیدی (وزیر اسبق مخابرات) را با دادستان کل کشور و وزیر مالیه پیشین را همگانی نمایید!
ده‌فیصدمحصول‌خدمات‌مخابراتی‌ام‌کجاست؟

اگر به‌ شفافیت اهمیت می‌دهید؛ اگر به‌ مالیاتی‌که می‌پردازید و می‌خواهید بدانید کجا و چگونه مصرف می‌شود؛ اگر علاقه دارید، بدانید که ده‌ فیصد از کریدت‌ های‌تان کم می‌شود، چگونه حیف می‌شود؛ و...

پس از درخواست مناظره تلویزیونی عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات که اکلیل حکیمی و دادستان کل را برای افشای فساد و حیف و میل این‌ موارد به‌ مناظره خواسته‌است (از طرح این‌مناظره) حمایت کنید؛ این‌مناظره‌ها خیلی اهمیت دارد؛ درصورتی‌که مدرک برای فساد ارایه شود، ملت باید جدی بگیرد؛ اگر ملت فساد را جدی بگیرد، بسیاری از مشکل‌ها حل خواهد شد.

Abdul Razaq Vahidi
رو برداشت از رخنامه جناب دکتر Mustafa Omid

>>>   Ali Mazari
فهرست برخی از خیانت های ملی کرزی و احمدزی که بخاطر پشتون بودن شان پیگیری نشد:

۱. غصب ۲۰ هزار جریب زمین وزارت دفاع توسط حامد کرزی در قندهار.

۲. نصب ماشین های چاپ اوراق انتخاباتی در وزیر اکبرخان کابل توسط کرزی و احمدزی.

۳. انتقال و مصرف میلیون ها دالر بانک نوت دالر جعلی توسط کرزی و احمدزی.

۴. طرح ترور جنرال دوستم توسط اشرف غنی احمدزی

۵. فروش زمین های هوانوردی به دوستان شخصی اشرف غنی احمدزی به نرخ بسیار ناچیز.

۶.حمله بر جنبش روشنایی.

۷. حمله بر مراسم نماز جنازه سالم ازدیاد.

۸. حمله بر جنبش رستاخیز.

۹. توطئه علیه وزیر خارجه

۱۰. توطئه علیه وزیر اسبق معادن

۱۱. توطئه علیه وزیر اسبق مخابرات

۱۲. توطئه علیه وزیر اسبق اقتصاد

۱۳. توطئه علیه وزیر اسبق معارف

۱۴. توطئه علیه وزیر اسبق انرژی و آب

۱۵. توطئه علیه وزیر صحت عامه

۱۶. توطئه علیه والی اسبق بلخ

۱۷. به ادعای فاروق وردک معامله بر سر خاک افافغانستان با استخبارات پاکستان

و موارد زیاد دیگر.

>>>   قابل یاد آوری است که اکلیل حکیمی در اولین اقدام آمر استخدام وزارت مالیه که یک شخص نهایت صادق و زحمت کش بود به دلیل مخالفت های قانونی و افشا نشدن راز های استخدامی اش از وظیفه برکنار کرد ودر جریان اضافه از سه سال حدود 2000 نفر افراد بدون اسناد را که معاشات آنها بطور ماهانه در حدود 7 ملیون دار میگردید طور قرار دادی در مربوطات وزارت مالیه مقرر کرد در حالیکه هیچ نوع دست آورد هم ندارند این خود یک نوع اختلاس علنی از بیت المال است


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است