چـــــــــرا نهضت فـــــــــــــــــــــــــدرالی ؟
 
تاریخ انتشار:   ۱۱:۳۷    ۱۳۹۷/۳/۷ کد خبر: 151478 منبع: پرینت

برای شکستاندن انحصار و استبداد تاریخی، برای توزیع قدرت سیاسی وتکثیر عدالت اجتماعی ودر فرجام برای رسیدن به جمهوری فدرال، نیازاست تا وارد فاز جدید مبارزاتی شویم. زیرا شکستاندن نظام متمرکزکه قرن ها با خودکامگی ودکتاتوری، استمرار داشته است به این سادگی وبدون رویکردهای جدید ساختارمند، شکستانده نمی شود. چون تا هنوز فدرال خواهان افغانستان به شیوه منفردانه ، بدون برنامه وبه دور ازانسجام تشکیلاتی واردعرصه شده اند.

فعالیت های انفرادی نمی تواند که اثرگذاری لازم را در یک شعاع متکثر داشته باشد. لذا ایجاد تشکیلات زیرنام " نهضت فدرالی " به دلیل توامیت بخشی انرژی و مسیر یافتن مبارزه منطقی به عنوان پایگاه فکری - پراتیکی نظام فدرالی ، از اهمیت والای برخوردار می باشد. به دلیل تبلیغات سوء، برداشت وارونه از نظام فدرالی و آنرا معادل " تجزیه افغانستان " قلمداد کردن، نشان داد که کارکردهای جداگانه در این زمینه، تاثیرچندانی نداشته و فعالان فدرال خواه نتوانستند که ماهیت عدالت گستر نظام فدرالی را وارد اذهان اجتماعی نمایند.

لذا فدرال خواهان افغانستان ازهمه تبارها، برای استقرارجمهوری فدرال ، باید درپی ایجاد پایگاه منسجم تشکیلاتی زیر نام " نهضت فدرالی " باشند. این پایگاه با اصول تشکیلاتی و مرامی مجهز گردد و عالیتهای راهبردی خود را برای استقرار جمهوری فدرال در افغانستا ن از طریق ایجا د شبکه های سراسری، پی بگیرد.

از همه مهمتر که این تشکیلات باید به همان بستر روشنگری حمعی مبدل شود تا ارزش تاریخی جمهوری فدرال را درجهت تامین صلح ، برادری، امنیت، عدالت ملی وحاکم شدن برسرنوشت خودی را برای احادجامعه ، توضیح وتفسیر نماید.

ازسوی دیگر نهضت فدرالی، محوری میشود برای همبستگی ملی همه تبارها ی که به یکپارچگی افغانستان باوردارند ودرمحدوده همین کشور، میخواهند نظامی را برپا کنند که ازهرگونه نفاق قومی وتباری مبرابوده وحق برابر شهروندی این اقوام مطابق به نظام حقوقی جمهوری فدرال، وایالات فدرال تضمین گردد. لذا تشکیل نهضت فدرالی به عنوان ساختار وحدت بخش وانسجام ملی پیش درآمدی رسیدن به جمهوری فدرال خواهد بود، مشروط به اینکه کارآگاهان سیاسی وفدرال خواهان افغانستانی، چنین پایگاه فکری را طوری پایه ریزی کنند که از همان آغاز به شیوه دموکراتیک وشورایی رهبری شودوازرهبرتراشی های تجربه شده در کشور،احترازنمایند.

علی تقوایی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
نهضت فدرالی
تقوایی
نظرات بینندگان:

>>>   تازمانیکه او غو به مفهوم پدرالی موفامه قیامت هم میرسه !

>>>   Pedram
شهروندان عدالت خواه بدخشان یک بار دیگر از دکترلطیف پدرام خواستند تا در مجلس نمایندگان کاندیدا کند.
لطیف پدرام در مورد خرید و فروش تذکره و فساد گسترده چنین گفت:
برخی کاندیدا ها که هنوز به مجلس راه نیافته اند و در آینده می باید مدافع قانون باشند، قانون گذار باشند، آغاز گر این فساد بودند و این هایی که هنوز وکیل ناشده و سنگ بنای یک فساد را می گذارند به هیچ وجه قابل اغماض و بخشش نیستند.

>>>   من از بردران تاجك گله دارم

شما بوديد كه اين دوقندهاري پشتون را بر سر
قدرت آورديد كه امروز مار آستين خطاب ميكنيد
مگر جناب مارشال فهيم وقانوني بدون مشوره با استاد رباني محقق دوستم وكاظمي براي آوردند كرزي برسر قدرت تلاش نكردند؟
مگر جناب مارشال قدرت را دو دسته براي كرزي تسليم نكرد؟ اماكرزي برعكس نزد امريكاشكايت كرد وگفت دشمن صلح طالب ها
نيستند وطالب ها مردمان خيلي خوب هستند دشمن صلح جبهه شمال يعني اكثرآ سران شمارا خطاب كرد ودرمدت ١٤ سال از حكومتش تعداد كثيراز سران شمارا بقتل رساند كه در طول جنگ جهاد ومقاومت نشده بود .
مگر قانوني هميشه از كرزي به عنوان پيام آور صلح در افغانستان ياد آوري نميكرد ؟
مگر همين قانوني بعد از حكومت كرزي در دور اول از كانديداتوري عبدالله در انتخابات ١٣٨٨رسمآ حمايت نكرد ؟

مگر فهيم وقانوني در دور دوم كانديداتوري داكتر عبدالله در ١٣٩٣رسمآاز عبدالله حمايت نكردند؟
مگر اكثريت مطلق تاجك ها در افغانستان بانك اصلي رآي عبدالله نشدند ؟
چي مشكل داشتيد كه نتوانستيد حكومت را بعد از سرنگوني طالبان در اخير سال ٢٠٠١ حفظ كنيد
آيا شما خرد سياسي در جهت تجربه حكومت كردند را نداشتيد ويا اينكه جرآت زعيم شدند مملكت را نداريد ؟
با تمام استبداد هاي قبيله پشتون در طول ٢٠٠ سال الي اخير سقوط طالبان تمام قضاياي استبداد گرايانه سياسي اين قوم را درك كرديد ولي باز هم شعور سياسي شما بيدارنشد
با آنكه تاجكها از ديد واقعيت نسبت به ديگر اقوام اكثريت هستند
علاوتآ داراي فرهنگ بزرگ وقدامت تاريخي كهن بودند .
وصدها سلاطين از متن شما برخواست وهزارها سال با فرهنگ وتمدن كهن حاكميت داشتند،
سر را به گريبان تان ببريد قدرت وامكانات خود را درك كنيد.
اگر شما از قدرت نفوس خويش با خبر ميبوديد هيچ وقت كرزي غني و ديگر پشتون امروزبالاي شما حاكميت نميكرد
بخدا هيچ زيبنده نيست به شما كه برويد معاون اول يك پشتون شويد .
معاونيت كردند شما را در انزواي سياسي قرار ميدهد چون قبيله پشتون يگانه رقيب سياسي شما را ميداند .
وحراس هم ازناحيه شما دارند با خنده هاي كشمشي ونشان دادند باغ سرخ سبزشمارا در درياي گنگا غرق خواهد كرد.

علي سجادي

>>>   بچيم ملت نآن خورده ندارد تو خاين مرتجع از فدرالى صحبت ميكنى خائنين تا دندان از جانب خارجي ها مسلح شده اند در هيچ جا قانون حكم فرما نيست چار نَفَر دزد خاين و وطن فروش و جاسوس اجنبى در بدل دالر كلدار. تومان ريال وغيره هر روز پلان هاى جديد همچو جنگ اندازى بين اقوام و كار هاى ناروا را براه انداخته اند فكر كنيد افغانستان هنوز حكومت مركزى درست. قوى. و با ثبات ندارد ، اقتصاد ندارد بچاره وزخمى است يكتعداد محدوت فدرالى مى خواهند افسوس صد افسوس خداوند شما را هدايت كند ملت در آتش ميسوزد از خدا بترسيد ميگويند. كه. خداوند زدن ندارد. اگر زِد. دوا ندارد
وسلام.

>>>   از در فشانی های دوستان در مورد خراسان و تعلیقت افغانستان به پشتونها و اکنون نهضت فدرالی ،مردم عام و توده های وسیع کشور واقعا خسته شده اند ، من یکبار هم نه شده است که از وحدت و وفاق ملی کدام سر مقاله و نو شته ای را مرور کرده باشم. همه پروفیسور در امور نامگذاری و غیره مسایلی که به آرامش و وحدت ملی کشور ربطی ندارد ، شده اند شب و روز کتاب ها را ورق میزنند تا متنی بر ضد ملیت دگر پیدا و نشر نمایند اما از معضلات بزرگ که در برابر چشمان شان در جامعه ای ما وجود دارد حرفی به میان نمی آورند.جوانان ما هم در سنگر دفاع از وطن جان می‌دهند و هم شکار مواد مخدره شده اند ، اطفال ما در بحران شدید به سر میبرند ، زنان حالت فجیع دارند و ها بی ها هزاران مدرسه ای دینی را تمویل و هزار مسلمان متعصب و خطرناک را به جامعه تحویل می‌دهند ، اقتصاد به صفر رسیده ، غول استعمار به غارت کشور مصروف است ، اما ما به نام خراسان و تاجیک و پشتون سر یک دگر را قطع کرده میرویم وقت آن رسیده تا تمام فکر و هوش خودرا در راه وحدت و همبستگی تمام ملیت ها وقف کنیم تا باشد که راه نجات کشور از بن بست فعلی سراغ گردد.
قارن..

>>>   " چـــــــــرا نهضت فـــدرالی ؟"
جواب: برای اینکه هر جنگسالار یک یا چند ولایت را در قبضۀ خود درآورد، تمام دارائی های عامه را به تاراج ببرد، دود از دمار مردم فقیر و ضعیف آن ولایت بیرون کند و یک حکومت مرکزی قوی هم وجود نداشته باشد، که جلو خودمختاری های شانرا بگیرد.
بعد همین مردم ساده دل که امروز ازین ها دفاع می کنند، مانند ....به سر خود بزنند و هیچ فائیده ای نداشته باشد.

>>>   علی سجادی تاجک یک چند نفر داشت رفت . حالی فقط باید تشکیل مسلح برای فیدرالی از اقوام ازبک هزاره تاجک شروع شود. هزاره جات یک فیدرالی . فاریاب جوزجان سر پل یک فیدرالی. شمال شرق یک فیدرالی . پشتون های بغلان قندز یک فیدرالی. شمالی با شمول پنجشیر یک فیدرالی.

>>>   از در فشانی های دوستان در مورد خراسان و تعلیقت افغانستان به پشتونها و اکنون نهضت فدرالی ،مردم عام و توده های وسیع کشور واقعا خسته شده اند ، من یکبار هم نه شده است که از وحدت و وفاق ملی کدام سر مقاله و نو شته ای را مرور کرده باشم. همه پروفیسور در امور نامگذاری و غیره مسایلی که به آرامش و وحدت ملی کشور ربطی ندارد ، شده اند شب و روز کتاب ها را ورق میزنند تا متنی بر ضد ملیت دگر پیدا و نشر نمایند اما از معضلات بزرگ که در برابر چشمان شان در جامعه ای ما وجود دارد حرفی به میان نمی آورند.جوانان ما هم در سنگر دفاع از وطن جان می‌دهند و هم شکار مواد مخدره شده اند ، اطفال ما در بحران شدید به سر میبرند ، زنان حالت فجیع دارند و ها بی ها هزاران مدرسه ای دینی را تمویل و هزار مسلمان متعصب و خطرناک را به جامعه تحویل می‌دهند ، اقتصاد به صفر رسیده ، غول استعمار به غارت کشور مصروف است ، اما ما به نام خراسان و تاجیک و پشتون سر یک دگر را قطع کرده میرویم وقت آن رسیده تا تمام فکر و هوش خودرا در راه وحدت و همبستگی تمام ملیت ها وقف کنیم تا باشد که راه نجات کشور از بن بست فعلی سراغ گردد.
قارن..

>>>   اگر افغانستان به یک کشور فدرالی تبدیل شود نقاط مرکزی کشور یک بخش از دولت فدرالی خواهد بود و حکومت مرکزی هم ضعیف در آن صورت ایران پایگاه خود را در ولایت بامیان ایجاد خواهد کرد و در جنوب و شرق هم پاکستان . آقایان سجادی و تقوایی شما در کدام وضعیت روحی قرار دارید که از تحلیل وضعیت نا مطلوب کشور عاجز هستید. در رابطه به قدرت رسیدن
کرزی و غنی باید گفت که نه قانونی و نه ربانی کدام نقشی داشتند، نقش اساسی را لالای تان امریکا داشت . CIA از سال‌های زیاد و دور اوضاع
افغانستان را زیر نظر داشت نه تنها سی ای ای حتی موساد . اگر یازده سپتامبر 2001 حادثه تروریستی در نیویورک رخ نمیداد طالب شاید تا امروز
در قدرت میبود و نامی از پنجشیری و هزاره نمیبود.بنا’ شما هزاره ها و تا جیک بیجهت از یکدیگر گله مند نباشید ، اگر گله مند هستید از لالای تان باشید. اصلا قدرت به سادگی توسط امریکا از طالب به شما انتقال یافت به همین خاطر شب و روز به جای کار و زحمت کشی در راه آبادی کشور گام در راه بربادی کشور بر میدارید
، اگر شما روشنفکران اپورچونیست سال‌های با ریختاندن خون خویش و فامیل های تان از وجب وجب خاک وطن علیه طالب پاکستانی دفاع میگردید، رنج و بدبختی را میدیدید ، و با چنین مشقت کشور را از استعمار پاکستان نجات میدادید در اینصورت قدر آزادی را میدانیستید
و برادروار همه در کنار یکدیگر در راه آبادی وطن قرار میگرفتند . راه نجات وطن در درک شرایط فعلی درک از یک دگر احترام به حقوق یک دگر و عشق به افغانستان می‌باشد. برای فدرالی شدن افغانستان افغانستان نیاز به شهروندان کاملا با سواد و اقتصاد قوی و هم نظم و ترتیب دادن به اقتصاد و ایجاد سیستم تکس و هم کادر های مجرب در همه عرصه های لازم حکومتداری دارد، در غیر آن آن بنام حکومت فدرالی، باز دسترخوان فساد و استثمار مردم عام توسط ارباب و فیودال گسترده خواهد بود.

حنظله...


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است