کدام عقل سلیم اینطور شناسنامه توزیع می کند؟
 
تاریخ انتشار:   ۱۲:۰۲    ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ کد خبر: 146860 منبع: پرینت

کدام عقل سلیم، وجدان ملی، ایمان اسلامی و احساس انسانی در چنین وضعیت شدید بحرانی کشور هـمراه با مصایب بیشمار داخلی، تهدیدات چارسو و تروریزم بین المللى به یک ماجراجویى غیرضروری دست می‌یازد، آن‌هـم از آدرس رهـبرى حکومت؟

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، احمد ولی مسعود رییس بنیاد احمد شاه مسعود در واکنش به آغاز روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی و تحمیل واژه افغان به تمام شهروندان کشور در موجودیت چالش های سیاسی و امنیتی در کشور گفته است که در چنین شرایطی، دولت‌های مسوول و ملی به ایجاد بیشتر مشترکات، تقویت توافقات و مدیریت تفاوت‌ها تلاش می‌نماید، نه دامن زدن به اختلافات، بى‌اعتمادی‌هـا و بالا کردن تضادها.

بگفته مسعود، دریغا که کار رهبری این حکومت به نام وحدت ملی از آغاز به سیاست تفرقه ‌بینداز و حکومت کن بنا نهاده شده بود و تا امروز کشنده‌ترین ضربات را بر پیکره اعتماد و وحدت مردم زده است که هـیچگاهـى تاریخ افغانستان به یاد ندارد.

رییس بنیاد احمد شاه مسعود تصریح کرده است که رهبری حکومت، سال‌ها است که آگاهانه از این سیاست غیرانسانی، غیر اسلامی و غیر ملی با بازی با احساسات مردم و دامن زدن به حساسیت‌های قومی، زبانی، فرهنگی، هویت‌های مختلف را در مقابل هم قرار داده و از این رهگذر در تلاش جایگاه اجتماعی و حفظ قدرت سیاسی استفاده‌ها برده است.

وی بار دیگر بر نیاز به راه اندازی گفتمان ملی-مدنی تاکید کرده و گفته است که فرمان اشرف غنی از آدرس حکومتی که خود در یک خلای قانونی محض بسر می‌برد، بمنظور حل مساله ملی شناسنامه برقی، نه اساس قانونی دارد، نه با توافق ملی هـمراه است و نه هم به هـدف مصلحت قومی می‌باشد، بلکه در راستای اهداف سیاسی تیم انگشت شمار ارگ و سیاست تفرقه و حذف دیگران، راه اندازی گردیده است تا از فروپاشی سیاسی حکومتش جلوگیری نماید.

مسعود افزوده است که اصولاً در چنین شناسنامه‌هـایى که بیشتر مورد استفادۀ داخلى دارند در جایگاه یک شهروند افغانستان، نام، ولد یا اسم خانوادگی، سال و محل تولد، عکس و وظیفه ضرورت است و بس. افغانستان امروز، نه دیکتاتورى را برمی تابد و نه یکسان سازى را، بلکه به تفاهـم، هـمگرایى، وفاق، هـمصدایى و هـمدردى سخت نیازمند است.

کد (26)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
احمدولی مسعود
شناسنامه ها
نظرات بینندگان:

>>>   جناب مسعود توقع عقل سلیم از بی عقل ترین مغز متعفن بیجاست پس باید چاره دیگر اندیشید .

>>>   ما که شناسنامه نمیگیریم.
به بی بی گل مبارک باد.

>>>   ّّبشتونها هزارها ازبیک ها واقلیت های دیگر بدون تاجیک های 12% اماده اند که تذکره هویت ملی رابگیرند تاجیک های دوذد ورهزن برای اینگه از فیصدی ترس دارند مخالفت می کنند سه قوم بزرگ به شمول اقلیت های دیگر تذکره میگرند تا جیک ها می تو انند ازکولاب به رای خود تذکره بگیرند ما حرفی نه داریم
بی خبر

>>>   منبعد هندو ها سک ها عرب ها ازبک ها هزاره ها تاکج ها ایماق ها نورستانی ها همه ( اوغان) میشوند؟؟؟ لسان چطور میشود وقتی اوغان باشیم اما پشتو صحبت کرده نتوانیم ؟ کورس ها دایر میشود ؟ اگر کورسها دایر شود برای اقلا دوملیون استاد زبان کار ایجاد میشود واین یکی از وعده های کمپاینی رئیس جمهور بود

>>>   مانند زمان ظاهر شاه وداود دخان باید نام هرقوم ذکر شود

>>>   اساس این قوم چنگی را جلالی گذاشت اوبود که گفت همه باید افغان ثبت گردند

>>>   Mazdak Farid
چرا ایلیت پشتون بر افغان بودن همه تاکید دارد ؟ افغان ساختن همه ممکن نیست . افغان شدن همه هیچ مشکلی را حل نمی کند . با افغان ساختن همه نمی توانیم ملت بسازیم . برای ملت ساختن و ملت شدن به آزادی و به اقتصاد کلان نیاز داریم ، به فرهنگ غنی و همدگر پذیر نیاز داریم و به زمان نیاز داریم . ما هنوز سود و زیان خویش را نمی شناسیم . ما هنوز از منافع ملی خویش تعریف روشن و همه پذیر نداریم . جغرافیای ما اینگونه در امان نمی ماند .

>>>   تذکره هویت یا تذکره محو هویت ؟؟ یا تذکره جعل هویت کدامش درست است؟

>>>   مرگ به او تاجیک آگاه از جرافیای و تاریخ نیکان خود وارث این سرزمین آفتابی « کابلستان ، زابلستان ، تخارستان و بلخ بامی » است که هویت میلت شتروانی غنی احمدزی کوچی آمده کوه های سلیمان پاکستان رابه پذیرد.فخر ملی میلت تاجیک هو یت مولاناجلاالدین بلخ ، ابوعلی سنابلخی ، عبدالرحمن جامی ، ناصر خسروقبادیانی ، ابوریحان بیرونی ، رابعه بلخی , دقیقی بلحی ، عنصری بلخی ، عبدالحی گردیزی و ابوعبدالله جعفر رودکی افتخار شان زیر به نسب کوچی برد ؟
حقیقت همین است فاشیستان مزدور پاکستانی ها دشمن بشریت از هر طریق کوشش دارند که هویت تحمیلی را بالای مردم مهربان ها هویت افغان آمده را با هزران چال فریب بقبولاند اما هرگز فراموش نکنند که هرگز یک تاجک اصیل تاج دار آگاه از جغرافای و تاریخ نیکان در سرزمین آفتانبی خود هرگز هویت خویش را معامله نمی کند تاجیک های مهربان شجاع دلیر باید از خواب گران بیدار شوید و متحد حق ماست هویت پنجهزار پنجصد سال قدامت زبان در این سر زمین آفاتابی ما که جهان امروز بالای زبان ما افتخار دارند.

>>>   كسا نيكه با قبا له جعلى انگيسى
خود را با نيا كا ن هندو تحميل كرده اند اين را بدا نند كه بار ها ابن قباله شما پا ر ه شد ه و خو ا هد شد . يا اينكه به مد نيت تن مى د هيد و به فر هنگ عد الت داورى و همد يگر پذ يرى تن مى د هيد
و يا با همين ز ند ه گىً ذ لت و د هشت ، ترور و بر ده گىً اير ا ن ، پا كستان ، عر ب ، رو سيه ادا مه خو ا هد داديد

>>>   و قتى نيا كا نت و أردأ تى از هندو ستان با شد و ............... احمد خا ن تا هنوز در كو ه هاىً سليمان خشك نشده است در حاليكه در اين سر ز مين تا جيك ها تنها ٧٠٠٠ سال نوروز تجليل مى كنند و هزاران سال. ز با ن و فر هنك فار سى بالاى تان حكو مت كرده و مى كنند
و نيا كا نت را ز با ن تا جيك ها با سو اد سا خته و مسلملن سا خته اند
تَو كى هستى كه اد عاى
ملكيت مى كنىً نيا كا ن من
حضر ت نعمان / اما م ابو حنيفه اجد ا دت را خدا پر ستى ياد دا ده است تَو كسى و حيزى نيستى
كه بر اى گفتن حر فى دا شته با شى !

>>>   هو يت ملى در يك كشور و قتى افتخار مى با شذ كه همه شمو ل و قا بل پذ ير ش و قا بل احتر ام همه با شذ و هر گز هو يت يك قو م نمىً با شذ ، اين شر م بز ر گ است
كه تَو با بى چشمى گپ از تحميل مى ز نى . اين مر گ است بر اى شما و قتى د يكر ان بالاى تَو، أعمال شما ها و هو يت شما مى شر مند اگر شما منطق و مغز مى دا شتبد و و جد ان مى دا شتيد از ما پيش كو چه بد ل مى كرديد
و قتى يك هزاره بالاى هو بت و أعمالا مى شر مد با يد خود را حلقه اويز كنىً از شر م . !

>>>   .........های خواب برده اقوام غیر پشتون ! تاجک ،هزاره ، ازبک ،ترکمن ، بلوچ حالا کار، از کاز گشته شمشیر برهان فاشیزم آخرین شاه رگ تان را قطع کرد رهبران اقوام غیر پشتون از اول مزدودی را نسبت به کرامت ترجیح میدانند . از ابتدا حتی همین لحظ .........گول فاشیزم را خورده اند تا باالاخره فاشیزم بهدف خود رسید حالا بخود وزعمای خود .........و نفرین گفته یا سکوت و برده گی را برای آبد قبول کنید ویا هم خود کشی کنید اگر وجدان داشته باشید.

>>>   هویت چیزی نیست که بخشیده شود،او که این جعل توهین زا را به زور بالای همه تحمیل میکند ما چگونه بر سر، نام و نشان فرهنگ و تاریخ مان با این همه دانشمتدوشاعر و فیلسوف پا بگذاریم واوغون شویم ?

>>>   Behnoosh
افغان یک واژه توهین آمیز است وبرای پشتونها هم این بر حسب توهین از سوی دیگر اقوام گذاشته شده است وبار سبکسرانه دارد وبا گذشته فرهنگی ما هیچ پیوندی ندارد ،مث که فرزند پورسینا وفردوسي ونلصرخسرو و مولانا هستم چگونه این نام بی اساس و توهین آمیز را بپذیرم که هیچ پیوند تاریخی با من و گذشته ام ندارد ?پشتونها در اول تاریخ زمامداريشان چنان پافشاری بر تحمیل افغان نکرده اند که یک مشت دیوانه در ارگ این پافشاری را دارند و این کار بالاخره یا جدایی بار می آورد ویا جنگهای خونین قومی را ميگستراند.با تحمیل وذوب هویت های بومی نه افاغنه بجای خواهد رسید ونه چیزی بنام اب ورو در جهان بدست خواهد امد.هویت چیزی نیست که بخشیده شود،او که این جعل توهین زا را به زور بالای همه تحمیل میکند ما چگونه بر سر، نام و نشان فرهنگ و تاریخ مان با این همه دانشمتدوشاعر و فیلسوف پا بگذاریم واوغون شویم ?

>>>   سیاست های غیر انسانی ، غیراسلامی وغیرملی را ما قبلا ازدهه 70 تجربه کرده ایم فعلا انشاأالله آن سیاست های غیرانسانی روبه زوال است
وتذکره باید هرچی زودترتوزیع شود هیچ مانع قانونی ندارد نمیشود مردم راقربانی خواهشات شخصی ساخت

>>>   ‎دموکراسی،مردم سالاری و عدالت اجتماعی!

‎نظر به اینکه واژه ی افغانستان از جانب نماینده انگلیس مقیم هند بریتانیای در دوره شاه شجاع بالای مردم ما بدون هیچ ریفرندوم و همه پرسی تحمیل شده است و همچنان نأص قرانکریم نیز نیست که ما نتوانیم روی آن بحث کنیم!
‎بنأ ما می‌توانم این نام را مورد بحث قرار داده و در یک فضای دموکراتیک و عادلانه تحت نظر یک کمیسیون مستقیل و صادق به همه پرسی بگذاریم.
‎ما بعنوان انسان‌های آزاد و مردم سالار به حاصل این همه پرسی هر چیزیکه باشد قلبأ احترام کرده و آنرا با دل و جان میپذریم.

با محبت

>>>   آقای مسعود نګفتی که چطور تذکره میګیری، این را من هم که یک فرد عادی این مملکت هستم میګویم که من هویت خاص دارم و من افغان نیستم، اګر زیاد که مجبور شوم افغانستانی هستم و بس.
ع و غ از کابل

>>>   پيش از درخواست پناهنده گى
پرداخت پول و پيسه و روپيه هنگفت قرانى
براى قاچاقبران داخلى و خارجى
خريد ميشه با هزار ان لوت "افغانيگى"
صادر ميشه تذکره - گذرنامه قلابى
در وزارت داخله و خارجه پشتونتونى
هويت جعلى بدون ارزش و جنجالى
ولى ناله اى و فريادى فغانى
پيش از ورود از طياره به ميدان
تذکره و گذرنامه در هوا پرتاب به چتلدان
در پيش مامور پناه نده گى فرودگاه
که گذر ميکند به جايگاه و پناهگاه و خرگاه يا هدفگاه
پرسش مى شود که از کجاست زاد گاه و زبانگاهى
دراين اقرار بيانگاه ودادگاه گفتار به چه زبانى
درخواست پناهنده گى باکدام ترجمانى
در کانون (1) بنيادى کرزيى
در کشور با پسوند ان مکانى
يک شهر نيست با پسوند تون پشتونى
ولى خود گويند کشور صاحب اصلى
و آمده اند از دست اکراى بخت نصرى
از برکت ان بزرگ شهريار کوروشي
که کرد آزاد طايفه افغانه سليمانى
و باز کرد در نجات برايشان در آرياورتا و آريانا پناهنده گى
تذکره ام و گذر نامه
غرق شد در آبهاى مديترانه
وقيکه خالى شد تشناب طياره
درج است نامهاى زبان هاو ملتها درجن
به درجن زنجيره
از پشتو و پشتون تا اوزبيک و تاجيک به هزاره از هزاره گى و بلوچ و پارسيوان و درى پارسه وپارينه
يکى گفت من اوزبيک زبانم
بيار ترجمان اوزبيکى
ديگرى گفت من پارسى زبانم
بيار ترجمان پارسى
مامور گفت ما مى دانيم که فارسى
ظاهر کرد در طرز درى
بخاطر پشتونوالى
کجا سخن گويند افغانى
به زبان شرين دربارى و درگاهى
بلوچ گفت من بلد ام به بلوچى سيتانى
هزاره گفت زبان آتى م است هزراگى
ميدانم زبان بلند فارسى درى
ولى راحت بيان مى کنم به زبان مادرى
از رنجها و انفجار و انتحار و انفلاق برادران اوغانى
مامور گفت در هرجا خو نيست انتحارو انفجار طالبى
آمريکا از ياد برده برادران غنى وکرزى
چه نام دارند ديگران
پناهنده فغانى نام بر از حقانى و برادران داعشى

>>>   با سلام
من خراساني ام ،نه افغان!
پتان+پشتون=افغان
پيروز و سر بلند باد خراسان
لياقت هزاره

>>>   کسانی که بخلاف کلمه افغان در تذکره هستند این عمل شان دشمنی با غنی است این هاهیشه یک بهانه می پالند تا دشمنی کنند مانند نور و محقق و دوستم که در حکومت هستند و ایتلاف در مقابل حکومت ساختند زیرا پول ها ی دزدیده شده انها توسط غنی در داخل وخارج بند شده است زیرا با پول دزدیده نشه قدرت شدند غافل از اینکه با این اعمال شخصیت و حیثیت و انسانیت خود را از دست داده اند و مردم از ایشان نفرت دارند اما خود درک کرده نمی توانند و خود را مسقره عام میسازند وشرایط از بین بردن خود و مردمان خوشباور را اماده میسازند
بصیر نظری

>>>   نمی گردد کف بی مغز مانع سیر دریا را
سفیدی جامه احرام باشد دیده مارا .صائب
قلمت رسا جناب مسعود

>>>   کدام عقل سلیم سخن شما بی عقل را قبول خواهد کرد شما خاندان کل وکور از جمله سفله ترین مردم هستید و به این سفله گری خود را زیاتر سفله میسازید

>>>   توزیع کن ازجاسوسان نترس زورشان برای ما معلوم است

>>>   رگ به او تاجیک آگاه از جرافیای و تاریخ نیکان خود وارث این سرزمین آفتابی « کابلستان ، زابلستان ، تخارستان و بلخ بامی » است که هویت میلت شتروانی غنی احمدزی کوچی آمده کوه های سلیمان پاکستان رابه پذیرد.فخر ملی میلت تاجیک هو یت مولاناجلاالدین بلخ ، ابوعلی سنابلخی ، عبدالرحمن جامی ، ناصر خسروقبادیانی ، ابوریحان بیرونی ، رابعه بلخی , دقیقی بلحی ، عنصری بلخی ، عبدالحی گردیزی و ابوعبدالله جعفر رودکی افتخار شان زیر به نسب کوچی برد ؟
حقیقت همین است فاشیستان مزدور پاکستانی ها دشمن بشریت از هر طریق کوشش دارند که هویت تحمیلی را بالای مردم مهربان ها هویت افغان آمده را با هزران چال فریب بقبولاند اما هرگز فراموش نکنند که هرگز یک تاجک اصیل تاج دار آگاه از جغرافای و تاریخ نیکان در سرزمین آفتانبی خود هرگز هویت خویش را معامله نمی کند تاجیک های مهربان شجاع دلیر باید از خواب گران بیدار شوید و متحد حق ماست هویت پنجهزار پنجصد سال قدامت زبان در این سر زمین آفاتابی ما که جهان امروز بالای زبان ما افتخار دارند.

>>>   وطنداران لطفن به اقوام شريف اين سرزمين توهين نكنيد. مشكل تنها در غني و حلقه فاشيست أطراف او است. اين حلقه خبيثه از نام قوم شريف پشتون سوء استفاده كرده، خود را ميخواهند بالآي مردم تحميل كنند. اعضاي اين حلقه كه وجه مشترك جاسوسي دارند باعث همه بد بختي ها استند. شرم آور است به قوم شريف پشتون كه چند جاسوس خودرا نماينده انان قلمداد كرده اند. مگر همه اقوام در مقابل روس ها و جاسوسان داخلي انها مبارزه نكردند؟ كيها بودند در مقابل جبهه مجاهدين؟ غني خو هيچكاره بود ، بَعْضن در پهلوي داكتر نجيب خيزك ميزد. اما اتمر، ستانكزي، يون ، سليمان نالايق خو سور خلقي ها بودند. اينها بودند كه درآنوقت مردم را قتل عام كردند ووطن را بخاك يكسان. حالا اين جاسوس ها با تعويض بادار باز بالآي مردم حكمروايي كرده و طن را به چالش كشيده اند. اين حلقه خبيثه دشمن ملت ماست. لطفن بنام قوم، مذهب، لسان و منطقه بجان هم نافتيم. همه بهم دست داده از شر شر اندازان خودرا و وطن را نجات دهيم.

>>>   یک کلام ختم کلام
ننگ بر غنی و عبدالله خائن
مرگ بر دولت به اصطلاح ملی


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است