گمرك ننگرهار چور شده است
تلکس شایعات 
تاریخ انتشار:   ۱۰:۲۰    ۱۳۹۶/۸/۲۹ کد خبر: 141783 منبع: پرینت

دستگاه اسكن گمرك از دو سال بدينسو تخريب شده و حتی برخي از پرزه هاي آن نيز به فروش رسيده است.
رييس گمرك باج مي دهد. رييس كميشن كاران گمرك و كارمند آرشيف گير آمده اند.
اينها دوصد هزار دالر به رييس امنيت ننگرهار رشوت پيشنهاد كرده بودند تا اختلاس و رشوت آنها را افشا نكند، اما رييس امنيت نپذيرفته است.
به كسانيكه ماهوار حق دهي يا رشوت داده مي شده است:
١- مسلميار، رييس مجلس سنا 80000 دالر
٢- اميرخان يار، وكيل ننگرهار در مجلس نمايندگان 40000 دالر
3- پسر حضرت علي، رييس شوراي ولايتي ننگرهار 30000 دالر
٤- رييس دادستانی ننگرهار
٥- رييس دانشگاه ننگرهار
٦- مشاور رييس جمهور
و...
منبع: گزارش 6:30 تلویزیون طلوع نیوز
علی مراد
(این خبر در بخش تلکس شایعات سایت شبکه اطلاع رسانی افغانستان نشر شده است.)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
تلکس شایعات
شایعه
نظرات بینندگان:

>>>   آیا همه اینها جهاد کرده اند یا تنها مسلمیار صاحب مجاهد است ؟؟
به رئیس دانشگاه چرا ؟ بخاطر اخذ دیپلوم یا دکترای فساد برای شان ؟

>>>   اینها صرف بخاطر وحدت ملی این کار را کرده اند

>>>   من منحیث یک ننګرهاری هموطن شما شهادت میدهم که مطلب فوق راست است - حتی در محکمه هم حاضر هستم شهادت دهم.
سلیم ننګرهاری

>>>   امروز آتش را شیطان نزد این مفسدین چون گل گلاب نمایان و آزین بسته تا شکم هایشان را از آن پر کنند بدا به حال این فریب خورده ها که خیانت به بیت المال را میدانند اما روح خبیثه شان با ریم خون و گوشت این ملت مستضعف و بیچاره خویشتن را تغذیه میکند تا هیزم دوزخ را حجیم سازد.
دوزخ مبارک ، قهر و غضب خدا مبارک ای عصیان پیشه گان ذلیل.

>>>   ﺣﻤﻴﺪ ﺣﻤﻴﺪ
ﻭﺯاﺭﺕ ﻣﺎﻟﻴﻪ 99% ﭘﺸﺘﻮﻥ
ﻭﺯاﺭﺕ ﻗﺒﺎﻳﻞ 100% ﻗﺒﻴﻠﻪ
اﺭﮔﺎﻧﻬﺎﻱ ﻣﺤﻞ 90% ﻗﺒﻴﻠﻪ
ﻭﺯاﺭﺕ ﺗﺠﺎﺭﺕ 80% ﻗﺒﻴﻠﻪ
ﻭﺯاﺭﺕ ﻣﻌﺎﺭﻑ 50% ﻭﺭﺩﻛﻲ 30 % ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻭاﻝ ﻣﺘﺒﺎﻗﻲ ﺩﻳﮕﺮ اﻗﻮاﻡ
ﻭﺯارﺕ اﻃﻼﻋﺎﺕ و ﻓﺮﻫﻨﮓ 70% ﻗﺒﻴﻠﻪ
ﻭﺯاﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ 100 % ﺑﺴﻮﻱ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺷﺪﻥ ﺑﺮاﻱ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﻳﻚ ﻛﻮﺩﺗﺎﻱ ﻧﻆﺎﻣﻲ و ﻗﻮﻣﻲ و ﻧﻆﺎﻡ ﺭا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺼﺮ ﺩﺭ اﺧﺘﻴﺎﺭ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﻭﺯاﺭﺕ ﺗﺤﺼﻼﺕ ﻋﺎﻟﻲ 85 % ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻗﺒﻴﻠﻪ
ﻭﺯﺭاﺕ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺯﻱ 60% ﻗﺒﻴﻠﻪ
ﻭﺯاﺭﺕ اﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﺎﺭ و اﻣﻮﺭ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 80 % ﻣﺮﻛﺰ ﻗﺒﻴﻠﻪ
ﻭﺯاﺭﺕ ﺷﻬﺪاﻱ و ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ 79 % ﻗﺒﻴﻠﻮﻱ
ﻭﺯاﺭﺕ اﻧﻜﺸﺎﻑ ﺩﻫﺎﺕ 69 % ﻗﺒﻴﻠﻮﻱ
ﻭﺯاﺭﺕ ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﻪ 70 % ﻗﺒﻴﻠﻪ
ﺷﺎﺭﻭاﻟﻲ ﻗﺒﻴﻠﻪ
ﺷﺮﻛﺖ ﺁﺭﻳﺎﻧﺎ ﻗﺒﻴﻠﻪ
ﺩاﻧﺸﮕﺎﻩ ﻛﺎﺑﻞ ﻗﺒﻴﻠﻪ
ﻣﺤﻤﻜﻪ 95 % ﻗﺒﻴﻠﻪ
ﺛﺎﺭﻧﻮاﻟﻲ 80 % ﻗﺒﻴﻠﻪ
اﺭﮒ 100% ﻗﺒﻴﻠﻪ
اﺯ 36 ﻭاﻟﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 25 ﻭاﻟﻲ ﻗﺒﻴﻠﻪ
ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻬﺎﻱ ﻟﻮا و ﻗﻮﻝ اﺭﺩﻭ ﻫﺎﻱ ﻭﺯاﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﻫﻤﻪ ﻳﻌﻨﻲ 99% ﻗﺒﻴﻠﻪ
ﺳﻔﺎﺭﺗﻬﺎ و ﻗﻨﺴﻮﻟﮕﺮﻱ ﻫﺎﻱ ﻭﺯاﺭﺕ ﺧﺎﺭﺟﻪ 89% ﻗﺒﻴﻠﻪ
ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻬﺎﻱ اﻣﻨﻴﺖ اﻛﺜﺮ ﻭﻻﻳﺎﺕ ﻫﻤﻪ 90% ﻗﺒﻴﻠﻪ
ﺩﺭ ﺭاﺱ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻛﻪ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺁﻥ ﻣﺮﺑﻮﻁ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﻲ ﻫﺎ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻫﻤﻪ ﻳﻌﻨﻲ 99% ﻗﺒﻴﻠﻪ
ﻛﺎﺭﻣﻨﺪاﻥ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺧﺎﺭﺟﻲ 99% ﻗﺒﻴﻠﻪ
ﺭﻳﺎﺳﺖ اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺴﻮﻱ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺷﺪﻥ ﺗﺎ ﻓﻌﻠﻦ 65 % ﻗﺒﻴﻠﻮﻱ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
ﻭﺯاﺭﺕ ﺯﺭاﻋﺖ 89% ﻗﺒﻴﻠﻪ
ﻭﺯاﺭﺕ ﻣﻮاﺩ ﻣﺨﺪﺭ اﺯ ﺧﻮﺩ ﺷﺎﻥ اﺳﺖ, ﭼﻮﻥ ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ, ﻗﺎﭼﺎﻗﺒﺮ و ﺳﺎﺣﻪ ﻛﺸﺖ ﻣﻮاﺩ ﻣﺨﺪﺭ اﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺧﻮﺩ ﺷﺎﻥ ﻣﻴﺸﻮﺩ,,
ﻟﻂﻔﻦ ﻣﺘﺒﺎﻗﻲ اﺵ ﺭا ﺷﻤﺎ ﺑﺮ اﺳﺎﺱ ﭼﺸﻢ ﺩﻳﺪ ﻧﺎﻥ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﺪ,,

>>>   اه دیگه واضع است چور کرده اند هرکدام شان صاحب میلون ها دالر هستند از کجا کردند حق ملت را خوردندهرکدام گمرکی از ریس گرفته تا پیاده صاحب بلدنگ هاهستند سرمایه دار شدند که هفت پشت شان ره بس است.

>>>   کجاست لوی سارنوال که از اخذ رشوت ریس ننگرهارش و قوم گرایی معاون ازبک و ریس کدر و پرسونل پشتون اش بپرسد؟

>>>   به لحاظ خدا این چی میشنوم وزیر دزد وکیل دزد رئیس دزد بالاخره بندی میشود موچی یا گلکار اینه قانون مدنی ودموکراسی
بیا ازینوده پیوندکو


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است