از سفارت افغانستان در آسترالیا خبر دارید؟
تلکس شایعات 
تاریخ انتشار:   ۲۳:۴۴    ۱۳۹۶/۵/۷ کد خبر: 136486 منبع: پرینت

در این شکی نیست که فساد در تمام بدنه های نظام فعلی چنان عمیق ریشه دوانیده است که حتی کارآیی و مشروعیت حکومت وحدت ملی را زیر پرسش برده است، اما مبرهن است که از لحاظ میزان فساد و استفاده جویی وضعیت وزارت امور خارجه در مقایسه با سایر وزارت خانه ها، همیشه بهتر بوده است. ولی با دریغ و صد افسوس که با تقرر آقای نصیر احمد اندیشه به حیث معین اداره و منابع، میزان و حجم فساد و استفاده جویی به سرعت در حال گسترش است. چنانچه روابط واقعا حاکم بر ضوابط شده است و بدون داشتن رابطه و یا پرداخت پول مقرری در داخل وزارت خارجه و در خارج، امری محال به نظر می رسد.

در اینجا یکی از موارد مستند فساد و استفاده جویی در سفارت افغانستان در آسترالیا را که واقعا نفرت آور و تکاندهنده است، می نگارم.
نصیر احمد اندیشه معین اداره و منابع وزارت خارجه که سناریو آنرا تهیه و دایرکت نموده است؛
نیلوفر ابراهیمی نماینده ولایت بدخشان در پارلمان؛
وحید الله ویسی سفیر جدید التقرر افغانستان در آسترالیا؛ و
محمد آصف ظهیر سکرتر سوم در سفارت افغانستان در آسترالیا.

در آغاز ایجاب می نماید تا محمد آصف ظهیر چهره مرکزی این پرونده و معامله ... را به جلالتماب شما به معرفی بگیرم.
محمد آصف ظهیر شوهر نیلوفر ابراهیمی وکیل بدخشان در پارلمان است که از مدت چندین سال بدینسو در سفارت افغانستان در آسترالیا به حیث دیپلومات تشریف دارد. نامبرده از سواد خیلی ضعیف برخوردار است، توانمندی تهیه یک نامه حاوی متن کوتاه را ندارد، چه رسد به تحلیل و تهیه گزارش پیرامون انکشافات در روابط دوجانبه افغانستان و آسترالیا. الفبای زبان انگلیسی را بطور درست نمی داند چه رسد به تکلم و مکاتبه به آن. اینکه دیپلومات کیست و دیپلوماسی چیست ، اصلا برایش نا مانوس و بیگانه است.
موصوف قبلا در شهر تالقان دکان تیل فروشی داشت اما بعد از آنکه حسب تصادف با نیلوفر ابراهیمی ازدواج کرد و خانم نیلوفر به پارلمان یافت، با استفاده از روابط و امکانات خانمش و با ارایه اسناد جعلی که گویا در رشته فارمسی تحصیل نموده است، به وزارت خارجه مقرر گردید.

محمد آصف ظهیر بعد از سپری نمودن سه چهار ماه در وزارت خارجه در سال 1392 مطابق 2013 به حیث سکرتر سوم در اصل بست سفارت افغانستان در تاشکند مقرر اما بطور خدمتی به سفارت افغانستان در آسترالیا اعزام گردید. مشارالیه از نخستین روز ورود به آسترالیا تصمیم اشرا جهت پناهنده شدن در آسترالیا اعلام نمود. همکاران ما در سفارت افغانستان در آسترالیا در مورد اینکه محمد آصف ظهیر با شعار اینکه او برای پناهنده شدن به آسترالیا مقرر شده است متفق القول اند و از او نقل می کنند که به کرات گفته است که برای کار به آسترالیا نیامده است بلکه برای پناهنده شدن به آسترالیا مقرر شده است.

سرانجام چند ماه قبل محمد آصف ظهیر براساس تصمیم قبلی که داشت از آسترالیا تقاضای پناهندگی نمود اما وزارت مهاجرت آسترالیا به دلیل اینکه موصوف هنوز دیپلومات برحال است، تقاضای پناهندگی اورا نپذیرفت و برایش خاطر نشان نمود که تا زمانیکه ویزای دیپلوماتیک دارد، درخواست پناهندگی او طی مراحل شده نمی تواند. بخاطر حل این معضله محمد آصف ظهیر و خانمش نیلوفر ابراهیمی موضوع را با نصیر احمد اندیشه معین اداره و منابع وزارت امور خارجه مطرح و از وی خواستند تا راهی را جستجو نماید که از یکطرف محمد آصف ظهیر از امتیازات دیپلوماتیک مانند معاش، کرایه خانه و بیمه محروم نگردد و از طرف دیگر درخواست پناهندگی اش از طرف وزارت مهاجرت آسترالیا پذیرفته شود یعنی اینکه نامبرده در آسترالیا هم دیپلومات باشد و هم پناهنده.

البته یک مشکل دیگرهم در زمینه موجود بود که آن عبارت از چگونگی واکنش وحید ویسی سفیر جدید التقرر افغانستان در آسترالیا در برابر این موضوع بود. غرض رفع این مشکل و یافتن راه حل، نصیر اندیشه معین اداره و منابع وزارت خارجه با استفاده از یک برنامه آموزشی بایومتریک که اصولا ایجاب می نمود تا در آن یک تن از کارمندان بایومتریک وزارت داخله و یا ریاست امور قونسلی اشتراک می کرد، با گستاخی و پر رویی این فرصت را از آنها ربود و خود عازم آسترالیا شد و( قابل یاددهانی است که طی این سفر با استفاده از فرصت ضمن آنکه اسناد و اوراق را که بیانگر اختلاس و سوء استفاده او از پول های سفارت بود، محو نمود، با بی حیایی سهمیه سگرت و مشروبات الکلی سفارت را به یک دکاندار افغان در کنبرا به قیمت چند هزار دالر به فروش رساند و پول آنرا در کیسه گذاشت) با زهر چشم نشان دادن و تهدید نرم وحید ویسی سفیر افغانستان را مجبور نمود تا یک معامله ننگین و خفت آور را به شرح ذیل بپذیرد.

معامله از این قــــرار است کـــه وحید ویسی سفیر جدیدالتقرر افغانستان در آسترالیا پذ یرفت تا مبتنی بر مکتوب که قبلا به سفارت فرستاده شده بود، ختم وظیفه محمد آصف ظهیر را بطور ظاهری به منظور اغوا و اغفال وزارت های خارجه و مهاجرت آسترالیا اعتبار از ماه ثور 1396 طی یادداشت رسمی به وزارت خارجه آسترالیا اطلاع دهد، بدین معنی که بر اساس سناریوی ترتیب شده توسط نصیر اندیشه و وحید ویسی، وظیفه دیپلوماتیک محمد آصف ظهیر براساس یادداشت ارسالی سفارت افغانستان عنوانی وزارت خارجه آسترالیا، ظاهراً از ماه ثوراختتام یافت و نامبرده کارت های دیپلوماتیک خودش و خانمش را تحویل وزارت خارجه آسترالیا داد و همچنان نمبر پلیت دیپلوماتیک موترش را به نمبر پلیت عادی تبدیل و درخواست پناهندگی اش را نیز به وزارت مهاجرت آسترالیا ارایه نمود که مبتنی بر آن وزارت مهاجرت آسترالیا برای او ویزای موقتی پناهجویی صادر نموده است، اما در واقع محمد آصف ظهیر هنوز هم به حیث دیپلومات در سفارت افغانستان حضور دارد و حقوق حاصله از آن یعنی ماهانه مبلغ 4000 دالر بابت معاش، 2500 دالر بابت کرایه خانه و 1000 دالر بابت بیمه ماهانه دریافت می نماید، زیرا براساس معامله ننگین چنین توافق صورت گرفت که بعد از آنکه سفارت ختم وظیفه محمد آصف ظهیر را به وزارت خارجه آسترالیا اطلاع داد، نصیر احمد اندیشه بعد از برگشت به کابل با ارسال مکتوب تازه عنوانی سفارت افغانستان در آسترالیا، او را مجددا بحیث سکرتر سوم در اصل بست سفارت افغانستان مقیم آسترالیا مقرر نمود اما آقای وحید ویسی سفیر جدید التقرر افغانستان در آسترالیا با آنکه در میان کارمندان وزارت خارجه افغانستان از شهرت نسبی خوب و نام نیک برخوردار بود، متاسفانه بخاطر جبن، ترس، بزدلی و طبق معامله و تفاهم با نصیر اندیشه، موضوع تقرر مجدد محمد آصف ظهیر را بخاطر آسیب نرسیدن به درخواست پناهنده گی او کتمان نمود و به وزارت خارجه آسترالیا اطلاع نداد و به این ترتیب با پذیرش محمد آصف ظهیر همزمان هم بحیث دیپلومات و هم پناهجو لکه و داغ ننگ خیانت و معامله را بر پیشانی خود حک نمود.

اینکه آقای ویسی تحت چه شرایط به این معامله ننگین وحفت آور تن داده است، مساله است که گذشت زمان آنرا روشن خواهد ساخت، اما بعید نیست کمال همنشین (نصیر اندیشه) بر او اثر کرده باشد، یا هوا و هوس وصال آن لعبت زیبا او را اغفال نموده باشد و شاید هم چون زادگـــاه نصیر اندیشه و وحید ویسی ولایت کاپیسا است، رعایت ملاحظات وطنداری بر او اثر گذاشته باشد، البته این احتمال هم وجود دارد که هر چند وحید ویسی ظاهراً شخص جدی و مصمم به نظر میرسد اما فطرتاً انسان جبون، ترسو و خیلی ها بزدل باشد.

شاید این پرسش ذهن شما را به خود مشغول نموده باشد که چه نوع روابط میان نصیر احمد اندیشه و محمد آصف ظهیر وجود دارد که نصیر احمد اندیشه این همه ناز و نعمت را برای او فراهم نموده است.
برای دریافت پاسخ این پرسش لطف فرمایید و با شکیبایی خطوط زیر را مطالعه فرمایید.

بعد از تقرر محمد آصف ظهیر در آسترالیا، روابط نصیر احمد اندیشه که در آن زمان سفیر افغانستان در آسترالیا بود با نیلوفر ابراهیمی همسر محمد آصف ظهیر بطور فزاینده و پرسش بر انگیز تعمیق یافت. جهت تداوم مناسبات شان آنها به این نتیجه رسیدند که بهتر است تا از طریق ایجاد خویشاوندی به روابط شان حقانیت و مشروعیت بخشند. روی این ملحوظ دختر برادر محمد آصف ظهیر را به برادر نصیر احمد اندیشه خواستگاری و نکاح نمودند و مراسم عروسی شان با حضور نصیر احمد اندیشه و نیلوفر ابراهیمی در سال 1393 در شهر کابل برگزار شد. نصیر اندیشه بعد از این وصلت موفق شد تا به جناب شما خود را نزدیک سازد و به این ترتیب توانست به حیث معین اداره و منابع وزارت خارجه تعیین گردد.

نصیر اندیشه با این معامله ننگین و شرم آور نه تنها ثابت ساخته که در ارحیحت دادن به رابطه خویشاوندی نسبت به ضوابط قانونی دست همه را از پشت بسته است، بلکه همچنان ثابت ساخته که در اختلاس و استفاده جویی از بودجه وزارت خارجه که جز بیت المال می باشد، از جمله مفسدین طراز اول اداره افغانستان میباشد. مسلما اگر از نصیر اندیشه خواسته شود تا ماهانه مبلغ 100 افغانی از معاش خودش از یا از دارایی پدرش را به یکی از مستخدمین نیازمند وزارت خارجه پرداخت کند، بدون شک با ارایه ده ها دلیل از این کار امتناع می ورزد و سر و صدایش به ثریا بلند می شود، اما جای صد افسوس است که شرایط برای این فساد پیشه چنان مساعد است که پول و منابع وزارت خارجه را با در نظر داشت هوا و هوس، روابط و منافع شخصی به شاخی باد می کند بدون آنکه به کسی حسابده باشد.

آیا این عدل و انصاف است که یک شخص کم سواد بنام محمد آصف ظهیر با وجودیکه کشور متبوع خود یعنی افغانستان را در نزد کشور میزبان (آسترالیا) فاسد و تروریست پرور معرفی می کند و بر مبنای این ادعا درخواست پناهندگی می نماید، اما به دلیل اینکه خانمش در پارلمان وکیل است، برادرزاده اش خانم برادر نصیر اندیشه معین اداره و منابع وزارت خارجه است و با او روابط خویشاوندی ایجاد کرده است، برایش معاش و امتیازات دیپلوماتیک به عنوان سکرتر سوم بر اساس یک تفاهم و معامله ننگین (میان نصیر اندیشه و وحید ویسی) از بودجه وزارت خارجه که جزو خزانه افغانستان است، پرداخت شود.

کارمند وزارت خارجه
(این خبر در بخش تلکس شایعات سایت شبکه اطلاع رسانی افغانستان نشر شده است)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
شایعه
وزارتخارجه
نظرات بینندگان:

>>>   ويسى خودش هم يك فرد بيسواد است كه أصلا معلوم نيست در كدام كوچه پاكستان درس خوانده چون نه درى را خوب نوشته مى تواند و نه انگليسى را، اصلا دو كلام سخن درست كه در شان سفير باشد زده نمى تواند در سفارت هم با ديپلوماتها و كارمندان قسمى گپ ميزنه كه گويا سفارت يك خوراكه فروشى شهر نو كابل است،تمام روزش هم در داخل و خارج سفارت با سكرترك نازدانه ايشان ميگذرد.مثل اوشتوك هر روز به كارمندان ميگويد : ديديد چطور به آسانى سفير مقرر شدم. هر روز همين جمله چند بار در دفتر تكرار ميشود.
با خبر وطندوست

>>>   این واقعا خیانت به دیپلماتان و دیپلوماسی کشور ماست.

>>>   افغانهاي مقيم استراليا از تقرر اين بچه بنام ويسى ناراضى اند،مثلى كه ارگ نمى داند كه ما بالاى يك لگ افغان در استراليا داريم. وقتى مقرر شد چند نفر از افغانها به دفترش رفتيم تا ببينيم كه اين سفير به اصطلاح كبير چگونه شخصيت مى باشد اما متاسفانه با يك فرد بسيار عادى مواجه شديم كه گپاى خوده جمع نمى توانست و بند بند ميشد يك دفعه از يك موضوع ياد ميكرد و بعد جمع بندى نمى توانست و ورخطا ميشد و باز يادش ميرفت كه او موضوع ذكر شده باز همان موضوع را تكرار ميكرد،در وقت خداحافظى از بس زير تأثير رفته بود متوجه شديم كه دستش تَر است.
يكتن از باشندگان كانبرا

>>>   محترم معین صاحب نصیر اندیشه به رابطه خویشاوندی بسیار ارزش قایل است. گفته میشه که ویس صدیقی به خاطری حیث سکرتر اول در ٱسترالیا به عوض شفیع خاوری مقرر شده، چون خانمش دختر خاله معین صاحب نصیر احمد اندیشه است.

>>>   جای خیلی تاسف است که چنبن معین داریم
از جناب وزیر خارجه تقاضا دارم که توسط بک هیت مقتدر که خارج از کنترول معین صاحب اقای اندیشه باشد موضوع بررسی نمایند و در صورتیکه موضوع واقعیت داشته باشد جناب اندیشه را به ارگان های عدلی و. قضایی معرفی نمایند.
ناگفته نماند که اقای اندیشه در گذشته هم مورد اتهامات خیلی جدی قرار گرفته است اما از وی هیچکس پرسان ننموده است
لودین

>>>   این موضوع بسبار حساس است. باید بطور بسیار جدی تحت نظر شخص وزیر بررسی شود و شاملین دوسیه باید محاکمه شوند.
شفیع

>>>   ويسى بدون طى مراحل طبيعى و سلسله سفير شده است. ايميل هاى ويسى توسط كارمندان زحمت كش رياست همكاريهاى اقتصادى نوشته ميشد چون خود ويسى سواد كافى بره نوشتن مكاتيب و ايميل هاى رسمى ندارد.بره سفير شدن حداقل بايد ده سال سابقه كارى در وزارت باشد اما با تاسف در مملكت ما بجاى ده سال سابقه كارى دو سال چاپلوسى و كاردزدى ملاك سفير شدن است.
كارمند وزارت

>>>   حاجی ٱصف ظهیر که در .....در تخار و در کابل مشهور است .اما این اندیشه بسیار خپک برٱمد نصف قدش در زیر زمین است.

>>>   ويسى ديگه كدام دانش و امتياز نداره مگم ده رقابت با خانم رويا رحماني سفير در اندونزيا ميباشه و بد رويا جان را مى گه و مى خوايه ولى يادش رفته كه رويا از طبقه اناث ميباشه و از هيچ چيزش بره چوكى گرفتن و ترفيع كدن دريغ نمى كنه و پروا نداره به همين لحاظ ويسى بيچاره فقط با چاپلوسى و موزه پاكى احمد و محمود به چوكى خوده ميرسانه چون إمكانات خدادادى رويا جان را در اختيار نداره و معلوم نيست چقه دلش ميخواسته كه امكانات رويا را ميداشته و از طبقه اناث ميبوده.
بى غرض بى طرف از وزارت

>>>   آنقد پر پره نوشت آن هم در تلکس شایعات معلوم نیست که واقعیت است یا غلط شاید از خصومت های شخصی این موضوع به میان آمده باشد .

>>>   نبلوفر ابراهيمي ننويسيد ، هميشه بنويسيد : نيلوفر جان ابراهيمي .

>>>   وحید ویسی هم زن باز و معامله گر از ٱب برٱمد. انسان شناختن خیلی سخت است. فریب ظاهر کسی را نباید بخوریم.
ع ر کارمند وزارت خارجه.

>>>   وحيدالله ويسى روز دوشنبه تاجيك است و روز چهارشنبه پشتون و دشمن پنجشير بسيار به نرخ روز نان خورى ميكند

>>>   برادر عزیز نویسنده قلمت رسا باد با ادبیات بسیار مناسب موضوع را مطرح ساخته اید. اگرواقعیت اینچنین باشد اینگونه موضوعات در اکثریت سفارتخانه ها رخ میدهد و اکثرابه خاطر تیم مافیایی که از شورای امنیت شروع و در گمرگات و سفارتخانه ها ختم میگردد می هراسند و حقایق را بیان نیمکنند و یاهم تعدادی اکثریت از دیپلماتان بموجب واسطه و از وابستگان وکلای و افراد با نفوذ جامعه هستند جراآت علمی و اخلاقی نوشتن حقایق سفارت خانه ها را ندارند.
بالفرض اگر این امر 100 در100 واقعیت باشد چونکه نیلوفر ابراهیمی وکیل است هیچ کسی و هیچ کاری در حق ظهیر جان چاکلیت خور و چاکلیت پوش نمیتواند انجام دهد. چونکه در ابتدا بنده یقین دارم که ظهیر جان چاکلیت خور بدون سلسله مراتب مراحل مقرری اش را طی نموده است یا به عباره دیگر غیر قانونی یکبار به مرکز و یکبار به استرالیا کشورپسندیده اش تقرر حاصل نموده است.
ظهیر جان چاکلیتی دو بار قانون را در ابتدا زیر پا نموده است و اینکه تاآخر عمر چندین بار قوانین را زیرپاه میکند نتیجه را در اخیر خواهیم دانست. موضوع به کشور استرالیا برمیگردد که از نظر قران همه کفار امت واحده در مقابل مسلمانان استند.
کشور استرالیا که یکی از منتقدین فساد اداری در افغانستان است چطور اجازه میدهد که یک شخص از یک طرف از تمامی امتیازات دیپلوماتیک یک کشور استفاده نماید و از طرف دیگر آنها به وی پناهندگی میدهد.اما در مورد ویسی بگویم که وی در این موضوع هیج مقصر نیست اگر مخالفت نماید فورا منفک میگردد و نظر به استعدادی که دارد وی نیز از طریق تیم فاشیستها همه روزه مورد تهدید و تخریب قرار دارد. آقای اندیشه آدمی خوبی است ولی به کمک اتمرخان و اکلیل حکیمی خان به این پست رسیده است خلاف توقوع که مردم فکر میکنند ازطریق داکتر عبدالله تقرر حاصل نموده است بنا مجبور است که ظهیر جان چاکلیتی و امثال وی را خواب هایش را پوره نماید.
برکات

>>>   اين سفير افغانستان سفارت را به نايت كلب تبديل كرده كه آبروى افغانها را به باد داده است.

>>>   غم نخور دولت متقلب و انحصارگرا در حال سقوط است

>>>   اين سفير بى تجربه مشكلات اخلاقى دارد. متقاضيان كار در سفارت با سئوالات عجيب و غير معمول در وقت مصاحبه روبرو شدند. اشرف غنى در خواب و غرق فساد كجاست مديريت و خدمت صادقانه؟؟

>>>   این چه بدبختی است کارمندان کارکن مثل توپ فتبال با تنزیل موقف از یک جای به جای دیگر شوت میشه، اما به یک گریزی اینقدر امتیاز داده میشه تاسف و شرم به این فساد در وزارت خارجه.
کارورز

>>>   این موضوع صد در صد واقیعت دارد زیرا
اقای نصیر اندیشه آنقدر ضعف النفس است که از مامورین خود که همرایش در یک دفتر کار. میکنند از انها رشوه میگیرد

>>>   اگر کارمندان کارکن و بیواسطه وزارت یک کمی جرئت کنند و از ریس منابع بشری وزارت این موضوع را پرسان نمایند واقعیت این ماجرا شرم ٱور چون ٱفتاب روشن میشود.
کارمند بیواسطه وزارت

>>>   با این معامله چه خوب یک راه ٱسان و کم مصرف را ٱصف ظهیر و اندیشه به کسانیکه میخواهند در خارج پناهنده شوند یاد دادند.حال کارمندان بهتر است با مقامات وزارت خویشی کنند تا در خارج هم دیپلمات باشند و هم پناهنده، کاملا بی مصرف

>>>   غیرت حاجی ٱصف به کل مردم معلوم است. این بی غیرت در وقت که انتخابات پارلمان بود، عکس های جوانی خانمش نیلوفر را به مردم میداد و خواهش میکد که برایش رای بدهند.
سالم

>>>   ٱصف ظهیر خوب کسب بی سرمایه دارد، هر جای کارش بند شود هیچ برایش قابل تشویش نیست، خانمش نیلوفر جان را روان میکند و در ظرف ده دقیقه مشکلات خود به خود حل میشود.یک سیر جو از مردی کم کده قرار بی تشویش زنده گی میکند.
بشیر

>>>   نصیر اندیشه را در ٱسترالیا بیشتر بنام دزد میشاسند تا سفیر، دیپلوماتان خارجی او را بنام قاچاقبر سگرت و شراب میشناسند.
فردین از کانبرا

>>>   من فکر میکردم که ویسی شخص صادق و مدبر است فکر نمیکردم که اینقدر معامله گر است که بخاطر حفظ چوکی که نهایت چند سال دوام میکند به این حد پست و ذلیل میشود که یک شخص بی غیرت و بیناموس گریزی را امتیازات دیپلماتیک بدهد.
کارمند تشریفات

>>>   نصیر اندیشه دزد سر گردنه است .من چند سال قبل هیات بررسی در سفارت افغانستان در ٱسترالیا بودم.طی بررسی کشف کردیم که نصیر اندیشه برای هر کارمند ماهانه پنجصد دالر کم میداد اما در جدول معاش را مکمل از پیش شان امضا میگرفت. از دریور گرفته تا بالا.من نام واقعی خوده نوشته میکنم و از کسی ترس ندارم
کسی که این خط را نوشته و این خیانت را ٱشکار کرده خداوند اجر نصیبش کند
عظیمی

>>>   نیلوفر ابراهیمی فاسد الاخلاق ترین وکیل پارلمان است که ازین راه باج گیری و امتیاز گیری مینماید نصیر احمد اندیشه با استفاده از وی خود را بد نام و بوطن خیانت مینماید خداوند آنها رسوا و بد نام در هر دو جهان بسازد .
آر

>>>   نصیر احمد اندیشه یک شخص فاسد و بد اخلاق است من منحیث همکار و کارمند این وزارت وی را به تمام معنی میشناسم تمام دختر های مقبول وزارت را بحیث معاونین ریاست های مختلف بخاطر خوش گذرانی های سفر های خارجی اش مقرر کرده است دولت افغانستان باید جلو اینچنین اشهاص را هرچه زودتر بگیرد ورنه نام ناچیز افغانستان در دنیا بدتر میشود

>>>   نصیر اندیشه در ٱسترالیا بالای سکرترش بنام رابعه ...، وقتیکه سکرترش خواست به پولیس شکایت کند نصیر اندیشه برایش گفته بود که به امیگریشن ٱسترالیا خط نوشته میکند تا به فامیلش که در ترکیه است ویزه ٱسترالیا را بدهند.
ذبیح از ملبرن

>>>   دوستان عزیز در افغانستان قانون که وجود ندارد اگر داشت باشد نصیر اندیشه و وحید ویسی با مرتکب شدن این خیانت باید در ظرف ۲۴ ساعت تعلیق وظیفه شوند چرا که بسیار جرم شان سنگین است.
طاهر

>>>   این جرم نابخشودنی است، اگر وزیر خارجه وجدان دارد باید فورا اقدام کند و اگر در ٱینده تمام کارمند های واسطه دار هم دیپلومات میباشند و هم پناهنده و لازم نیست که دیگر کارمندان به خارج مقرر شوند
اقبال

>>>   نصیر اندیشه و مدیر مالی اش ویس صدیقی جند صد هزار دالر را چند سال پیش از سفارت افغانستان در ٱسترالیا غارت کردند ، از همان پیسه ویس صدیقی در شهرک ٱریا در کابل اپارتمان چهار اطاقه هم خریده است. برادر در افغانستان هر قدر خیانت کنی همانقدر ترقی میکنی.به خاطر همین شراکت که اندیشه و ویس صدیقی داشتند، محترم اندیشه صاحب او را باز در ٱسترالیا مقرر کرد. تا ویس صدیقی هم اسناد دزدی را از بین ببرد و هم در ٱسترالیا پناهنده شود بعد از ختم وظیفه.

>>>   بدخشی گک های کله چپات ههه کار خوده میکنن

>>>   بنا "جیندر" نیمی از زنان این کشور ک.. خود را به لیلام گذاشته اند

>>>   اقای اندیشه فکر میکنم که این شروع افشا شدن جنایات شما در وزارت است گپ های کلان بعدأ خواهد ٱمد منتظرش باشید.

>>>   مشكلات انديشه كه من خبر دارم
١. غرق در فساد ادارى و مالى حين ماموريت در آستراليا
٢. فساد اخلاقى در دوره هاى مختلف كارى
٣. أخذ رشوه از شركت قراردادى رياست أمور قونسلى وزارت به دو شكل. اول حين سپردن قرارداد دوم بطور ماهوار
٤. اخاذى از مقررى هاى فرمايشى كارمندان وزارت به گونه هاى مختلف در داخل و بيرون
٥. امتيازى گيرى از تعداد سفيران به طريقه هاى مختلف خاصتا حين سفر به كشور هاى مربوط
٦. شريك تجارى يك عده از تجاران كه در كشور هاى همسايه مصروف تجارت اند از طريق سفيران
٧. پريدن به دامان اين و آن يك روز جمعيتى يك روز حكومتى يك روز انديوالى با عطا يك روز با حكيمى و يك روز با اتمر
٨. داشتن روابط غلامى به كشور متبوع خانمش.
دولت اگر إصلاحات ميخواهد برود و شروع كند باز ديده شود كه كجاى اين موارد غلط است
كارمند وزارت

>>>   نصیر اندیشه یک شخص مفسد بالفطره است و بخاطر معشوقه اش این خیانت را کرده است، اما وحید ویسی چرا خوده بی ٱبرو و بد نام ساخت

>>>   نصیر اندیشه و وحید ویسی با این خیانت که کردند فورا باید
از وظیفه منفصل و به دادگاه معرفی شوند، محمد ٱصف ظهیر هم باید منفک شود تا بیچاره گک دوباره در غرفه تیل فروشی خود برود و مشغول کار شود زیرا
کار باید به اهل کار سپرده شود
از اصلاحات اداری

>>>   نویسنده محترم دستت درد نکند و سرت به سلامت باشد که این نامه را نوشتی و از خیانت پرده برداشتی.مامورین وزارت خارجه هم ملامت استند چرا که خپ و چپ استند و بخاطر حق تلفی ها صدای خوده بالا نمیکنند اگر نی اندیشه خاین و وحید ویسی مفسد و ٱصف ظهیر بی غیرت جرئت نمیکردند که این قسم استفاده جویی کنند.
مامورین تنها نکتایی زدن را بلد استند و بیچاره ها دل شان خوش است که دیگه دیپلومات شدند.

>>>   تا این حد فکر نمیشد که در وزارت فساد باشد.اندیشه و وحید ویسی با این کار شان که به یک بی همت خاین وطن معاش و امتیار دیپلومات را میدهند ، در بی غیرتی و خیانت ریکارد قایم کردند.
عثمان از سیدنی

>>>   از برای خدا این چه حال است در کشور ما. وزارت خارجه که جای نخبه هاست تا این حد ملوث و فاسد باشد که معین و سفیرش بخاطر عیاشی و خوشگذرانی نام و ٱبروی وطن را با ادرار خود بشویند، از مامورین که بخاطر شکم گرسنه اولادش پنجصد یا یکهزار رشوت میگیرد چه گله، اگر وزیر خارجه به راستی کشور و مردم را دوست دارد و میخواهد خدمت کند، بایدموضوع را بلادرنگ بطوژ جدی و همه جانبه بررسی کند.
مامور وزارت خارجه

>>>   وای به حال مردم بیچاره افغانستان، تا به مفسدین مثل نصیر اندیشه، وحید ویسی و ٱصف چاکلیت خور میدان داده شود، این ها جولان میکنند، باید هر سه شان به مراجع عدلی و قضایی معرفی شوند و هرچه زودتر قضیه بررسی شود از طرف وزیر خارجه تا نظم و قانون برقرار شود، اگر نه وزیر هم در این جرم شریک است.

>>>   برادران گرامی چرا اینقدر سرو صدا میکنید. امروز کل قدرت در دست فاسدین است اگر اینطور نیست پس چرا به نصیر اندیشه اجازه داده شد که کار تصدیق اسناد قنسلی را به یک شرکت خصوصی بدهد در حالیکه به همه چون ٱفتاب ظهر معلوم است که اندیشه کار های قنسلی را به یک تکت فروش بنام اسمعیل نیازی در شهر ملبرن به تیکه داده بود و از این را پول هنگفت کمایی کرد.
عثمانی

>>>   وزیر خارجه باید امر کند تا ٱصف ظهیر بیسواد،وطن فروش بی غیرت را از سفارت اخراج کنند . معاش و کرایه خانه را که تا فعلا برایش داده پس بگیرند و اندیشه فاسد و بد اخلاق و نیمچه سفیر وحید ویسی چاپلوس و ترسو را سبکدوش کند تا دیگران عبرت بگیرند. و گر نه این داستان ادامه خواهد داشت.
کارمند وزارت

>>>   من شاهد بودیم که نصیر اندیشه ملبورن ٱمده بود و در هوتل در دندنانگ ملبورن اتاق گرفته بود. ساعت یازده بجه شب اسماعیل نیازی برایش یک دختر که مو هایش را طلایی رنگ کرده بود ٱورد من نام ٱن دختر را نوشته نمیکنم اما او در بد اخلاقی در بین افغان های ملبورن نام دارد.
من تعجب میکنم که یک انسان هرزه و بد اخلاق مثل نصیر اندیشه چطور معین وزارت خارجه است.
یک تن از افغان های ملبورن

>>>   وزیر هم مثلیکه در خواب است. هیج در قصه داخل وزارت نیست و نصیر اندیشه فرصت طلب هر چه خواست میکند.شاید اندیوالی داشته باشند.

>>>   جناب محترم شکیب مستغنی
امیدوارم که شما وظیفه خویش را در این موارد انجام داده باشید و جلالتماب وزیر امور خارجه را از تمام موضوعات به شمول نظریات مردم که شامل نظریات کارمندان وزارت خارجه نیز می شود با خبر ساخته باشید تا ایشان بتوانند تصامیم لازم اتخاذ نمایند، در غیر ٱن شما در مورد عدم اگاهی جناب شان مسوول خواهید بود.
شما اطمینان داشته باشید بالاخره یکی از مامورین موضوع را به ایشان خواهد رسانید و شما از مسولیت فرار کرده نمی توانید. خدا کند که چنین نشود.
احمدزی

>>>   اینوع رویه و رویش غیر قابل قبول دیپلوماتهاافغان که خلاف مقررات نورم دیپلوماسی است خود نمایانگر نداشتن سویه علمی و عملی انها را مینماید. این بکلی واضح است که این دیپلوماتها از اسناد علمی جعلی و ساخته کاریهای خود برای یدست اوردن یک وظیقه بحیث دیبلومات استفاده نموده اند. اصلا بعضی از این دیپلوماتها شهادتنامه های جعلی درست نموده اند که قانون و سیاست را به فلان دانشگاه خوانده اند در حالیکه در واقع مکتب ابتدایی را هم خلاص نکرده اند بلکه دریوری داشته اند و بواسطه خیشاوندان خویش خود را در وزارت خارجه شامل نموده اند و جندین سال را بحیث دیپلومات به ارامی در وزارت سپری نموده اند.اینوع اشخاص در وزارت خارجه خیلی زیاد بوده و است . بهتر است هییتی برای بررسی شهادتنانه های دیپلوماتها تعیین گردد و موضوع را بررسی و انعده از دیپلوماتهاییکه تقلب و جعل کاری نمودند اند به چنگ قانون بسپارند و تمام معاش هاییکه در خلال سالها گرفته اند با پاسپورت سیاسی انها دوباره اخذ نمایند و نگذراند با استفاده ار پاسپورتهای سیاسی خویش در داخل و خارج استفاده شایانی نمابند.
ارادتمند

>>>   به نظر من زیبنده است تا کارمندان وزارت خارجه نصیر اندیشه را به اسم با مسمی یعنی ((نصیر دزد پیشه)) صدا بزنند، چون غیر از دزدی و فساد دیگر که چیزی را بلد نیست.
کارمند وزارت خارجه

>>>   به نظر من زیبنده است تا کارمندان وزارت خارجه نصیر اندیشه را به اسم با مسمی یعنی ((نصیر دزد پیشه)) صدا بزنند، چون غیر از دزدی و فساد دیگر که چیزی را بلد نیست.
کارمند وزارت خارجه

>>>   روایت است که وحید ویسی سفیر افغانستان در ٱسترالیا تمایلات همجنسگرایی دارد.

>>>   نصير جان انديشه هنوز بچه است پخته نشده كه چنين اشتكى ميكند.
وى بايد چايدارباشى دهن دروازه معين وزارت خارجه باشد.

>>>   وحید ویسی هنوز هم فرصت دارد تا از این افتضاح خوده خلاص کند. لذا باید مقام ریاست جمهوری را از موضوع باخبر سازد و ٱصف ظهیر از سفارت اخراج کند و نگذارد که دیگر پایش داخل وزارت شود. بخاطریکه ممکن است وزیر صاحب خارجه هم با نیلوفر جان راز و رمزی داشته باشد.
کارمند وزارت خارجه

>>>   نصیر اندیشه از مامورین که در خارج مقرر میشود توسط دو سه نفر چوکره هایش پول میگیرد


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است