متن نامه اوباما، به کرزی
کاری از گروه فرهنگ و هنر شبکه اطلاع رسانی افغانستان 
تاریخ انتشار:   ۱۷:۲۴    ۱۳۹۲/۹/۳ کد خبر: 61404 منبع: پرینت

ﻗﺼﺮ ﺳﻔﻴﺪ
واﺷﻨﮕﺘﻦ
٢٠١٣ ﻧﻮﻣﺒﺮ ٢٠...
موضوعات مرتبط
سیاست افغانستان
جلالتمآب ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزﯼ
رییس ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﺁﻗﺎﯼ رییس ﺟﻤﻬﻮر:

ﻣﺴﺮت دارم ﮐﻪ ﻣﺎ روﯼ ﻣﺘﻦ ﻗﺮارداد دوﺟﺎﻧﺒﻪ اﻣﻨﻴﺘﯽ ﮐﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻖ همکاری ها اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﮏ ﻣﻴﺎن آﻣﺮﻳﮑﺎ و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﻓﺮاهم می‌کند، از سالیان قبل ﺑﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ رﺳﻴﺪه اﻳﻢ. اﻳﻦ ﻗﺮارداد که اکنون این بیچارگان حاضر در لویه جرگه می خواهند آن را به تصویب برسانند موضوعی می باشد که ما دوازده سال است آن را اجرایی می کنیم که البته این چنین قراردادی هم به نفع ما بوده و هم شما بی نصیب نماندید.

البته این پیمان خوبی های جدیدی هم برای ما در پی دارد آن هم اینکه براساس این قرارداد جدید، دیگر لاشخوران و کفتاران از طعمه ای که شکار آمریکا است جدا می شوند و تنها ما می مانیم و افغانستان. کشوری که نه در دارد و نه پیکر و هر وقت خواستیم می آییم و می رویم، می آوریم و می بریم، می خوریم و می ریزیم، بدون اینکه کسی در امور ما دخالت کند.

ﺑﺎ ﺁﻏﺎز اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺟﺪﻳﺪ، ﻧﻘﺶ آﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ شکارچی ماهر در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن بیشتر هویدا خواهد شد. در اﻳﻦ ﻗﺮارداد، ﻣﺎ آنچه که تاکنون در افغانستان از منابع و معادن باقیمانده را می بریم، طالبان را که افراد خود ما هستند در دولت جدید جای می دهیم، مخالفان خود در منطقه را سرکوب می کنیم و رعب و وحشت را از طریق پایگاه های دایمی خود نثار و ایثار همسایگان می کنیم.

ﻣﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﻬﺎیی ﺷﺪن هرچه زودﺗﺮ اﻳﻦ ﻗﺮارداد هستیم. می‌دانم ﮐﻪ ﺷﻤﺎ همواره ﺗﻼش ﮐﺮدﻩ اﻳﺪ ﺗﺎ حامی حقوق ﻣﺮدم آمریکا در افغانستان باشند. بدون شک مردم آمریکا روزی خواهند دانست شما چه خدمات بزرگی به اقتصاد رو به ورشکستگی آمریکا انجام دادید. جناب کرزی شما و همکاران و همفکرانتان کاری کردید که ما ده برابر آنچه در افغانستان خرج کردیم، به دست آوردیم.

به پاس این خدمات و زحمات صادقانه شما، ﻣﺎ کمکهای نقدی خود را به شما و دوستانتان دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻴﻢ ﺗﺎ بعد از انتخابات ریاست جمهوری سالیان سال، نسلهای آیندگان شما هم بخورند و هم بیاشامند ولی تمامی نداشته باشد. البته برای ظاهرسازی هم که شده به ﻧﻴﺮوهای خود دستور می دهیم ﺑﻪ برخی ﺧﺎﻧه های ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن که ممکن است قوم و خویشی با کسی از دولتمردان داشته باشند، اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ خود را در جاهایی که ممکن است از اقارب شما حضور داشته باشند، انجام ندهند. هرچند که اگر کسی به کار ما کاری نداشته باشد ما هم به کار او کاری نداریم ولی اگر کسی پایش را در کفش ما کند با او مثل کسی رفتار می کنیم که با دم شیر بازی کرده است.

البته جای توضیح دارد که بدانید ﻣﺮدان و زﻧﺎن زﻳﺎدی از ﮐﺸﻮر ﻣﻦ در وﻇﻴﻔﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ ﺟﺎن های ﺷﺎﻧﺮا ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدﻩ و ﻳﺎ ﺟﺮاﺣﺖ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻣﺎ از اﻳﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ های ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ به خاطر جان ناچیز مردم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺘﻘﺒﻞ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ، ﻗﺪرداﻧﯽ می‌کنیم. ولی اینگونه نیست که نخواهیم خونبهای آنها را از شما نستانیم. همانگونه ﮐﻪ در اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﺗﺬﮐﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، خون نیروهای آمریکایی رنگین تر از خون تمام مردم افغانستان است. شک نکنید که اگر تاکنون دو هزار سرباز آمریکایی در افغانستان کشته شدند و اگر ما ده برابر آن از نفوس شما را کشتیم هنوز تقاص حاصل نشده است. هنوز شب دراز است و قلندر بیدار.

نکته پایانی اینکه آﻣﺮﻳﮑﺎ هیچ ﺗﻌﻬﺪی نسبت ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل، ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ارﺿﯽ و وﺣﺪت ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن به ﻃﻮرﻳ ﮑﻪ در ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ همکاریهای درازﻣﺪت اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﮏ ﻣﻴﺎن دو ﮐﺸﻮر آمده اﺳﺖ، ندارد و دولت فعلی و دولت آینده افغانستان باید تفهیم شوند که این کشور تحت استعمار کاخ سفید است و باید طبق قانون، مقررات و خواسته آمریکا در این خاک رفتار شود.

ﺑﺎ اﺣﺘﺮام
ﺑﺎرﮎ اوﺑﺎﻣﺎ،
رییس ﺟﻤﻬﻮرﯼ آﻣﺮﻳﮑﺎ


این خبر را به اشتراک بگذارید
نظرات بینندگان:

>>>   این گفته های اوباما واقیعت دارد اما بیشتر توضیح نداده است
این قرار داد به معنی وطن فروشی وخاک فروشی است
تمام میدان های هوای وبنادر افغانستان را امریکا اشغال کرد
چگونه این قرار داد به نفع افغانستان ومردم افغانستان است؟
اسلام اجازه داده که باکافر قرارداد امضآ شود اما به نفع کافر نه!!!
امروز تمام قدرتمندان کشور جاسوس - وطن فروش - مزدور - خائین - ودیوس هستند
همان کسانیکه چند دهه پیش ایک کشور را بخاک وخون کشانیده بودند بازهم همان بی وجدانان سر قدرت
هستند این حکومت حکومت معافیایی و سرمایه گزاری است نه مردمی !
اهل پارلمان همه غاسبین زمین و قاچاق بر هستند همچنان مزدوران آی اس آی هم هستند
تشکر

>>>   من خجالت می کشم که افغانی ام. سایرین هم خجالت بکشند که وطن فروشیم.
قرارداد نوکری را براى همیشه امضاء نمودیم.
آمریکا نامرد باشد اگر کاری نکند که ما با التماس 100 سال ديگه قرارداد را امضاء کنیم
.... بر سری هرچه افعانی است.
سرافکنده - دایکندی.

>>>   این اوباما مسلمان است
نام شان حسین از مردم کنیا که سالها قبل به امریکا مهاجرت کرده است
سخنان شان که خوب است
اما رفتار شان ...

>>>   همسایگان عزیز نترسند
اوباما شوخی می کند
امریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند

>>>   همه می دانند که امریکا بد است
اما بد تر از امریکا طالبان است که در یک فیلمی که من دیدم
طالبان در یک صحرا
سر ده نفر آدم حسابی را مثل بز بریدند و خندیدند و رفتند
من با دیدن این صحنه ضعف کردم و با خوردن کمی آب خنک حالم جا اومد
باور کنید راست می گویم

>>>   طالبان می گوید کشتن من معیار حق و باطل هستم
هیچ قوم و مذهب دیگری را قبول ندارد
اهل منطق و مذاکره نیست
آن ها فقط بیسیم و کلاشینکف را می شناسند

>>>   ای حسین اوباما !
تو هم نامت حسین است من هم نامم حسین است
تو هم مسلمانی من هم مسلمانم
تو هم از کنیا مهاجر امریکا شدی من هم از افغانستان مهاجر ایران شدم
اما تو کجا و من کجا
می توانم بگویم:
میان ماه من تا ماه گردون
تفاوت از زمین تا آسمان است؟

>>>   به قول معروف بارکچ به منزل نمی رسد :
درروز اول احتتامیه آقای ریس صاحب جمهور حلالمتاب کرزی به نماینده گان ملت وعده نموده که به فیصله شما احترام میگذازم اما دراختتامیه جلسه به عوض اینکه به فیصله بزرگان احترام نماید به چانه زدن پرداخت که به هیچ وجه مورد قبل واحترام مردم نیست ؟باید سند معتبرقرارداد امنیتی را امضا نماید مااحترامانه ازجناب ریس صاحب جمهور رجاع مندیم دبگرنگذارد که فرزندان اش جهت مرد کاری وخدمت شاقه به کشور ایزان وپاکستان آواره ودربدرشوند سعی به آن بفرماید که اولاد وطن باسواد ودانشمند به بارآیند با امضای توافق نامه امنیتی زمینه تحصیل جوانان افغانستان را دربیرون ازکشور مساعد نماید که باکسب علم ومعرفت یعنی قوت علمی بتوانند که نیزوهای امریکای ها مطیقن بسازند که افغانستان به یاری خداوند متعال طی ده سال میتوانند کشورشانرا خودشان ازچنگار تروزیزم حفظ وباکشورهای همسایه وجهان روابط دیپلوماتیک داشته باشند .
بااحترام محمد مقیم روفی

>>>   پیام برای متجاوزین
ملت قهرمان افغانستان
درقرون های گذشته
مداخلات وحملا ت
اجنبی را
نپذیرفته
ونمی پذیرد
ونخواهند پذیرفت.
( غازی)

>>>   پیام برای مجاهدین
جنگ مسلحانه دیگر بس است
بیاید جهاد اقتصادی را به راه بیندازید و کشور تان را آباد کنید

>>>   من به عنوان یک افغانستانی برای دولت وآن خود فروشان ریش سفیدو مدیون ملت افغانستان بسیار متأسف هستم :

>>>   پیام برای کمونست ها که به حضور متجاوزین خوشحال اند

>>>   پیام برای مجاهدین سابق
جهاد بر علیه کافران و نوکران داخلی شان (کرزی،طالب)و خارجی شان(پاکستان) دوباره اغاز میګردد.مجاهدت غازیګری و شهادت مبارک تان باد.شما فرزندان صدیق و فدا کار این میهن هستید.ما تا دم مرګ از حریم مقدس کشور مان دفاع مینمایم دغدغه های کرزی پاکستان امریکا و انګلیس دیګر ما را فریب داده نمیتواند.انشا الله که ملت مسلمان ما بیدار اند.نوګری و غلامی هیچ کسی و کشوری را قبول نداریم سرمان فدای خاک مان.پیروز باد اسلام در سراسر جهان.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است