خویشخوری در وزارت خارجه!
تلکس شایعات 
تاریخ انتشار:   ۱۸:۳۳    ۱۳۹۰/۹/۲۲ کد خبر: 30297 منبع: پرینت

چندین ماه پیش خانم مشعل، خشوی معین سیاسی که قبلاً طور فراشوتی و غیرقانونی بحیث دیپلومات در کشور کانادا مقرر شده بود، بعد از چند سال ختم وظیفه شد و بجای برگشت به افغانستان با فامیل محترم در همان کشور پناهنده گردید.

بعد از وی نوبت به شوهرشان، آقای فرید بهمن، خسر معین سیاسی رسید که علی الرغم پناهندگی فامیلی، بزور لودین صاحب بحیث کارمند در همان نمایندگی مقرر گردد. حتماً بعد از ایشان نوبت خسربره و خیاشنه و ... خواهد رسید!

حال بحیث یک کارمند وزارت خارجه، از جناب وزیر و معین اداری سوال میکنم که شخصی که با پاسپورت و ویزه سیاسی و به مصرف ملت برای انجام وظیفۀ رسمی به کانادا روان شده و با خیانت به کشور و ریختاندن آبرو و عزت افغانستانی در حین انجام وظیفه رسمی پناهنده شده، بعوض بازخواست، چطور بازهم با در همان نمایندگی افغانستان مقرر و از پول مردم غریب ارتزاق میکند؟
آیا این عمل باعث تشویق خیانت و پناهندگی برای سایر کارمندان نخواهد شد؟

کارمند بیواسطه وزارت که با تاسف از ترس ... مجبور است خود را طور (م. ب.) معرفی کند.


این خبر را به اشتراک بگذارید
نظرات بینندگان:

>>>   سپاس از سایت افغان پیپر، ولا نوش جانشان، کلگی خبر داره که اوناره سپنتا برای پناهندگی روان کده بود. چند نفرشان در سفارت های مختلف هنوزام مصروف استند. از جمله خالد خسرو ده کانادا !
یک کارمند محاسبه وزا

>>>   صد فیصد میشود برادر اما چی باید کرد فعلآ تمام کارمندان و دیپلوماتان افغانستان در کانادا پناهنده گی دارند تمامشان از سفیر تا مستشار تا درایور تا قونسل همه و همه..
حسن غمکش

>>>   رئیس صاحب جمهور!
انا از جمله فساد اداری گفته میشه یا نخیر؟

>>>   البته در افغانستان این کارها عادی است.کجاست گوش شنوا
ش.م

>>>   کاملا تبلیغات است و باید پشت این مزخرفات نگردید و وقت گرانبهای خودرا به این چرندیات نگذارنید .هاهاها
هاهاه
و عقده گشایی جناح های مخالف بسیار بارز و هویداست که هر کسی پی منافع شخصی خود به کسی تهمت میزند که این گروپ داکتر عبدالله گک است
کارمند برحال وزارت خارجه الف بی تی ثی

>>>   تـــــوجه!
تازمانیکه همه ملیت های ساکن دراین سرزمین روی کلمه
"افغان" که محور ملیتی جبری را طی دوصدسال باپشتوانه بیگانگان
تحمیل کرده اند که درواقع شایسته ودرخور ملیت های ساکن درین کشورنیست درنام گذاری مجدد آن بیک توافق کلی نرسند این بی عدالتی ها نه تنهادروزارت امورخارجه بلکه درهمه ارگانهای دولتی
بسان گذشته ادامه خواهد داشت.اساس اختلاف درین سرزمین ازهمین جا سرچشمه گرفته که بایدروی آن بحث صورت گیرد ونام این سرزمین اسمی بامسمی درخوروشایسته گذاشته شود تاریشه احتلافات درین کشورخشکیده شودومردم آن منحیث یک ملت واحد زیست نموده ودرشگوفایی وترقی آن گام بردارند.
ســـــــــــنــــجــــــر

>>>   معين صاحب، برادر، خودت نظرت جيست؟

>>>   س؛لام برای همه هموطنان عزیزم برادرمخترم شماحق نداردهیچ کسی رامسخره کندمن ازهواداران محترم دکترصاحب عیدالله نیستم ولی بخودچنین اجازه نمیدم سران سایسی کشورم رامسخره کنم میدانی چراچون شخصیت یک افغان نیست أقای دکترصاحب عیدالله یک فردعادی نیست یک شخص مهم کشوراست وخواهم بودبلوچ

>>>   پناهندگی ساسی دادن در اروپا و امریکا رواج کاملا عادی شده است فقط در چند سال گذشته 6 نفر در برلین و 5 نفر در بن پناهندگی سیاسی داده اند که بعدا نام شان ذکر خواهد شد

>>>   100 فیصد افواهات است فقط تبلیغات کسانی است که به عدم داشتن کفایت واستعداد ازوزارت خارجه منفک شده اند
کارمندبرحال وزارت خارجه

>>>   کشور کانادا جنت شده است برای خانواده جاوید لودین. وی برای برادر خود هم از کشور کانادا یک دیپلوم جعلی ساخته بود. راستی این کی است که از جاوید لودین انقدر حمایت میکند که از وی مظهر فساد اداری در افغانستان ساخته است؟؟
بابه قوی مستان

>>>   با عرض سلام و احترامات دوستان عزیز پناهنده شدن با استفاده از پااستفاده از پاسپورت سیاسی در قانون دیپلوماتیک یک خیانت عظمی است که جرم ان در کشور هایکه خود را محترم میشمارند از 10 سال ال 20 سال حبس است ولی در افغانستان بعد عودت وحصول پاسپورت خارجی امتیازات است که بعد از ان بحیث کارشناس وبا معاش گزاف دالری مقرر گردیده و بنظر احترام بر ان دیده میشود.
بنابر این همه به اینکار تشویق میشوند از جمله اقای عبدالباری ابراهیمی بعد از روی کار امدن دولت اسلامی بحیث سکتر اوول در کشور سودان مقرر گردیده و از تعیین ان چند ماه نگذشت که با استفاده از پاسپوت سیاسی با فامیل خود به کشور هالند پناهنده شد وبهمین هم اکتفا ننموده و بعد سقوط نظام طالبان به وزارت خارجه برگشته بحیث سکرتر اول در جنرال قنسگری دبی بحیث سکرتر اول مقرر گردیده و با یک خانم دیگری بنام شیما نصیری ازدواج نموده وایشان را توسط داکتر اسپنتا بحیث مستشار در سفارت افغانستان در ابوظبی مقرر نمود یعنی از یک فامیل دونفر خلاف قانون وزارت خارجه و ان هم در یک کشور که شوهر وخانم ماهانه مبلغ 19 هزار دالر امریکایی معاش و کرایه خانه از خون ملت مظلوم افغانستان اخذ مینمودند.
باسپری نمودن 3 سال بدون کدام انجام کار بدولت و وطن که نظر به بیسوادی بودن خانم شیما نصیری باز اقای ایراهیمی خانم دومی خویش را با استفاده از استفاده از پاسپورت سیاسی به کشور کانادا بحیث پناهنده سیاسی ارسال نمود و اقای ابراهیمی چند ماه محدود از ختم وطیفه اش نگذشت که بحیث سکتر اول به استنوبل مقرر گردید و این بار هم با خانم سوم ازدواج نموده است که انرا هم به یکی از کشور های دیگر خواهد فرستاد که در حقیقت یک فاجعه است اقلا در این کشور یک شخص دلسوز وجود ندارد تا از این نوع حق تلفی ها و فاجعه سوال نماید.

با احترام امرالله روستاقی

>>>   قزاز اطلاع اقای جاوید لودین درزمانیکه سفیردرکانادا بود بعدازجاروجنجال زیاد خانمش ازوی جدا گردید.خویشاوندان وی که به کاناندا پناهنده شده اند ازخانم قبلی وی است یا ازخانم جدیدش؟

>>>   آقای لودین که ازجمله فراشوتی هاست .اوکدام ... نیست.

>>>   نوش جان شان، هر چه که نوشته کنید و یا حتی در تلویزیون ها هم بگوئید بی فایده است. اینها فقط باد دل را کم کردن است. نه کسی می شنود و اگر شنیده هم شود نتیجه ندارد. برین یگان کار خیر کنین و پشت کار های شخصی تان مصروف شوین. از این گپ ها چیزی بدست نمی آید جز اینکه خود تان را به مشکلات روانی و خلل دماغ دچار کنید. من میبینم که وضعیت کنونی اکثر کارمندان وزارت را در داخل و خارج با مشکلات روانی و روحی و حتی به جنون دچار ساخته است.
با احترام
یکی از کامندان با واسطه و قدرتمند و همچنان بی سویه و بیکاره وزارت در یکی از پست های نهایت مهم وزارت با معاش سوپر سوپر اسکل

>>>   سلام به خواننده های عزیز
خویش خوری در همه جاست بیایید کار های آقای اسد الله حنیف سفیر افغانستان در کویت را ببینید که به ادعای خود شان در سرزمین پاک مکه درس خوانده است و ظالم تر از کسانی است که هیچ دین و اخلاق را نمی شناسند.
از زمانیکه در پست سفارت یعنی یک سال قبل تعیین شده تا حال 6 تن از بستگانش در دانشگاه کویت و مدرسه دینی در کشور کویت راه یافته اند. و این همه به بهای قربانی حق دیگران بوده است.
آقای سفیر که پست سفارت را مانند دولت مردان دیگر کشور یک فرصت خوب و احتمالا تکرار ناشدنی در اوضاع بی سر و سامان کشور ما می پندارد، بر علاوه بی توجهی شان به مشکلات عدیده ای که افغانها با آن مبتلا اند، همه افغانها شاهد یکه تازی های آقای سفیر در قسمت بورسیه های تحصیلی هستیم، سال قبل وی با مجرد تقرر شان دو محصل را که اسناد شان از کابل ارسال شده بود، از بورسیه ها عمدا محروم ساخت و به جای آنها یکی از بستگان نزدیک به خود را و دیگری هم مربوط به یک دوست شان میشد؛ معرفی کرد که بالآخره فرد نزدیک به خودشان جذب دانشگاه شد و کاندید دومی که در آخرین فرصت معرفی شده بود بخاطر عدم واجد شرایط بودن رد شد و یک بورسیه هیچ شد که یک خساره کلان به کشوری چون افغانستان است. ولی آن دو دانشجو ماهها در انتظار شنیدن خبر خوش از کویت بودند و نمی دانستند که خوشی آنان در بیرون از آنان ربوده و ترور شده است و قربانی خویش خوری شده اند.
سپس وی در یک ضیافت که در خانه اش ترتیب داده بود، به گفته یک دوست که در آن روز حضور داشت به ایراد سخن پرداخت و در حضورهمه گفت:( که اسناد دانشجویان کاندید بورسیه ها برای سال آینده همین اکنون نزد ما آماده است و ما قبلا از وزارت خارجه اسناد دانشجویان واجد شرایط را خواسته ایم تا معطلی در بورسیه ها رخ ندهد و تجربه سال قبل تکرار نشود)، به همین منوال سال جدید تحصیلی در کویت آغاز شد و دو سه ماه از آن هم گذشته است و همه منتظر ورود دانشجویان جدید به کویت بودیم تا از امکنات تحصیلی در کویت جوانان تشنه به دانش ما بهره مند شوند، اما بدبخانه امسال بدتر از گذشته هیچ دانشجویی وارد دانشگاه کویت نشد و بالآخره دانستیم که هیچ کسی معرفی نشده بوده مگر اینکه کدام پنهان کاری وجود داشته باشد،.
به همین ترتیب وعده ای که وی سپرده بود معلوم شد که جنبه تبلیغاتی داشته و برای خوش ساختن مهمانان و فعال جلوه دادن خود و ضمنا رد نمودن بر نوشته ای بود که توسط شخصی به زبان پشتو نشر شده بود که گفته میشود مهمانان هم اغلبا از طیف دانشجویان و استادان بودند، وی میکوشید تا قناعت آنان را با پرحرفیهای خود فراهم سازد که همه خوش باورانه آن محفل را ترک گفته بودند ولی گذشت زمان چیز دیگر را ثابت ساخت.
به هر حال همه انتقاداتی که در نوشته قبل از آن یا دهانی شده بود؛ بجاه و درست بود به استثنای چند مورد که من با آن موافق نیستم و عین قضیه اکنون و بلکه بدتر از قبل در جریان است.
زیرا تا حال ورق افغانها را کسی نسبت به مشکلات شان بلند نکرده و با همان رنج و درد خود که داشتند باز هم دست و گریبان اند. ( و فقط همان قدر که نتیجه انگشت نگاری زود تر بیرون میشود و سهولت هایی در این زمینه ایجاد شده است) و ویزای ورودی به کویت به روی افغانها بسته است. و به وضع فرهنگی و اجتماعی افغانها توجه صورت نمی گیرد. و از همه مهم تر آقای سفیر به همان مرکب خود سوار است و با سرنوشت دانشجویان افغانی بازی میکند و از 4 بورسیه به دانشگاه هیچ یک تا کنون معرفی نشده و در معهد الدینی هم؛ یکی از اقارب خود سفیر صاحب معرفی شده است. و این یکه تازی های سفیر و خویش خوری شان بی اعتمادی مردم را نسبت به سفارت و شخص سفیر باعث گشته است و مردم که با آمدن سفیر جدید امیدواری های زیادی داشتند، تا وضع سفارت و علاقه مردم به آن بهتر از گذشته شود و مردم به نمایندگی کشور شان در حل مشکلات خود باز گردند، اما زمانی که این وضعیت را دیدند، و سفیر صاحب به عوض توجه به سرنوشت بی سر و سامان افغانها به فکر تجارت و استفاده از بورسیه ها برای بستگان و خویشان خود است دیگر جای اعتماد باقی نمی ماند،
همچنان ایشان با استفاده از پست سفارت به مؤسسه های خیریه در کویت رفته و به نام چاپ و طبع کتاب های دینی در کابل پول دریافت میکند و روش دیگر شان برای به دست أوردن پول بهانه ترجمه برخی ازکتابها است که شماری از آنها را از ( مبرة الآل و الأصحاب ) بدست آورده تا در بدل حق الزحمه ترجمه؛ پول دریافت کند.
من نمی دانم که وی برای چه به اینجا آمده است ، وی برای مردم و دولت افغانستان چه کاری را انجام میدهد؟

علی پیمان - کابل

>>>   در صورت که مارشال نه تنها اقوام ، دوستان بلکه همسایه هایش را به سفارت خانه ها مقرر میکند و یک باند چاقوکش را در خارج دور هم جمع نموده تا زمانی مسافرت اش به اروپا صورت میگیرد به عنوان بادیگارد او را همارئی کنند
عابد از منشن

>>>   هیأت رهبری وزارت خارجه باید بر تطبیق قانون و مقررات وزارت کوشش نمایند، نه اینکه خود قانون شکن باشند.
بسیار شرم است که همچو مسایل پیش آمده و بدنامی آن در رسانه ها برای وزارت خارجه بمیان آید. در کشورهای همسایه و خارجی بر سر همین مسایل خورد وزرا با فشار مطبوعات و پارلمان مجبور به استعفا می شوند.
ضیاء اله

>>>   خواننده ګان محترم بیهوده وقت تان صرف نه ګرده و خود را بیشتر رنج نه دهید فقط حالا در افغانستان همان ضرب المثل است که با خدا داده ګان ستیزه مکن
که خداداده ګان را خدا داده است
و کرزی این همه خاییننین را مقرر نموده است همه بیخ و ینیاد ممکلکت را کنده اند
وضعیت افغانستان به غیر از اینکه یک معجزه خداوندی شود و این نسل ها از بین بروند تا نسل جدید دلسوزانه کار کند
دیګر هیچ قابل حل و بهبودی نیست
هر چه بګویم صرف درد دل کم کردن است وبس
دلسوز

>>>   من نمیدانم نویسنده این مضمون با کدام وجدان سالم وحس مملوازانسانیت ودم از هموطنی،روشنفکری،دانش ودانشمندزده است. درصورتیکه تمام مشکلات وبربادی سرزمین ما ازدست همین مزدوران کمونست ( خلق وپرچم ) است. چرا ؟ بخاطراینکه ایشان درسرخط نوشته خویش اظهار نموده اند که عده ازشخصیت های روشنفکروتحصیل کرده درصورتیکه روشنفکراصلا با نوشتن واستفاده چنین کلمات وجملات مخالف است؟ اگرشما روشنفکربودیدوهستید وخودرا به عنوان روشنفکرقلمدادمیکنید پس ازکلمه روشنفکر ما چنین برداشت میکنیم . روشنفکر یعنی : مزدور ، وطن فروش،معامله گر ،بی احساس ،شیطان،منافق،دروغگو،بی شخصیت،بی هویت،بی خاصیت، بی دین و...چراکه شما ازجنگ ،کشتار،غارت،دزدی و.....نام بردید؟
رمینه دزدی ،چور وچپاول،قتل وغارت،وحشت ودهشت،خونریزی وبربادی و......شمایان بودیدکه زمینه چنین روز راقبلا برای دیگران مساعدنموده بودید.
بطورمثال : دزد اگردزدی میکند قبلا چیزی راکه میخواهد بدزدآگاهی ویک بارودوبار یک سربه منطقه وساحه میزند. پس نمیشودما همه مردمان پاک طینت وباوجدان سرزمین خودرا( مجاهدین) دزدو....بنامیم اگرمجاهد داخل کابل شدشما بودید دست اش را گرفته به جاهائیکه مهم بود ببریدوگرنه مجاهدین ازکجا میدانستندکه چنین جنس ویامال قیمتی درفلان ساحه است. سوال آخراینکه اگرشما روشنفکرهستید چراشما ( خلق وپرچم ) در کشورفدراتیف روسیه هزاران سازمان ویا اتحادیه های شخصی ثبت وراجسترنموده اید؟؟؟
هدف شما خدمت نه بلکه دزدی ، غارت وجیب زنی مردم مظلوم بخصوص جوالی های هوتل سوستاپول است وکاریگران هموطن عزیزماکه بخاطریک لقمه نان حلال قرار را برفرار ترجیح داده اند وازدست نیروهای دد منش خارجی گریخته وبه مسکوآمده اند تا یک لقمه نان پاک را بدست بیاورند اما تا جائیکه من معلومات دارم پا تکهای زردادخان را شاگردان شان جلال وصافی ایجادنموده وازمردم مظلوم ما حق گیری میکنند. واسم خودرا گذاشته اندروشنفکروتحصیل کرده کدام روشنفکروکدام باسواد؟ اگرشما سواد میداشتید افغانستان را به اتحادجماهیرشوروی سابق بخاطر نان ( دودی،کالی) نمی فروختید؟
پس معلوم میشودکه نه درسرزمین ما باسواد وجود داردونه روشنفکر!
آری باسواداست اما روشنفکرنیست. ما اگرخودرا برائت میدهیم بنام روشنفکر،باسوادوتحصیل کرده کدام دستاویز داریم ؟ اعتراف میکنیم نخیر هرگز نداشته ونداریم جز وطن فروشی ريا،عوام فریبی،دزدی،قتل،غارت وهزاران کارهای جنایت کارانه وبس . من به عنوان باسوادافغانستان ونه ازجمع روشنفکران نامبرده که در زمان ببرک کارمل به کشور دوست وبرادر روسیه فدراتیف آمدم مشغول تحصیل شدم وبعداز مدت دوره تحصیلی به وطن برگشتم که دروزارت داخله کشورایفای وظیفه مینمودم که حکومت مرحوم داکترنجیب الله فقید سقوط نمود ودوباره عازم کشور روسیه گردیدم اما زمانیکه من باهموطنان عزیزخویش معرفی گردیدم وعده را درآنزمان می شناختم ازدیدن آنها مسرورشدم ولی باگذشت زمان ازکار روائی وراجوری هائیکه توسط افغانهای خود دیدم سخت مرا ناراحت ساخت وبه مجبورشدم که به یکی ازکشورهای اروپائی پناهنده شوم . لذا زمانیکه من دراینجا آمدم عین شکل همان بدبختی که درمسکو میان هموطنان ما وجود داشت دربین همان تحصیل کرده هائیکه در اروپا زندگی میکنند دیده میشود وبعد براین نتیجه رسیدم که ! احزاب سیاسی آنوقت ( خلق ، پرچم ) عامل وزائیده شده بدبختی ها درکشور بوده اند.
سلیم فائق
ناروی

>>>   انهای که در نوشته ها دست به استعمال حرفهای زشت برای هموطن خود میزند در حقیقت از معیار های و اصول اخلاقی و انسانی عدول کرده اند
دوست عزیز من-- نوشته پرخشم و پر تعصب ترا خواندم بجای اینکه بر هموطنان مهاجر و ابتکارات شان ارج بگدارید و تحسین نمایید انهارا به بهانه مختلف و تهمت های مختلف دست بند میزنی که این کار بسیار بد است امید وارم تا مر ا ببخشید برای اتحاد و یگرنگی و برای اتفاق و یکدلی کار کنید وگرنه تا ابد تو با خصلت پرخشم و پر تعصب خود خود را از جامعه و بشریت تجرید میسازید که برای تو و برای من خوش ایند نیست بیایید دعا کنیم که خداوند وطن را از همه مصیبت ها نجات دهد و زمینه بازگشت همه هموطنان مارا مساعد گرداند تا باشد به اغوش مادر وطن بر گردیم و با اتحاد و یگرنگی برای افغانستان عزیز خود مصدر خومت شویم با زبفکر من به اشتباه رفته اید و شاید من را هم خطاب به چیزی کنید که از گلون تعصب خراش شما بیرون میشود پروای ندارد رفیق من هستید و من دوستت دارم هرچه برای من و به ادرس میتوانید بنویسید تا من را بیشتر با خود جذب نموده باشید من از شما سوالات زیاد دارم اگر به دیالوگ میپردازید واگرنه همه را به این خاتمه میدهم که خداوند همه ما را هدایت کند و بسوی خود بخواند و وظن ما را ازین بدبختی ها نجات دهد ما فعلا در معامله شرق و غرب قرار گرفته ایم تو بیا و مارا ازین معامله نجات ده مثل که از لحاظ فکری خود را بر همه اوضاع فایق و پیروز میدانی برای نجات ما بشتاب و وطن را نجات ده تا خداوند ترا از بلای ها نجات دهد او اگر دیروز شوروی را اورد تو ویا امثال تو 45 غربی را به کشور دعوت کرده ای که به چور و مجازات افغانها و بی صورتی شان و برای بی ناموس میپردازند صدها فامیل هموطن مادر حملات شبانه مورد تهاجم و وحمله وحشیانه قرار میگیرند بی ابرو و بی صورت میشوند تو اورده ای او اگر دیروز کاسه لیس شوروی بوده تو امروز کاسه لیس غرب بی فرهنگ هستی از جنگ میگذریم نه من کاسه لیس شوروی بودم وو نه تو کاسه لیس غرب متجاوز و نه دیگران این تقدیر وطن بوده که بدست رهبران جاهل و نادان خود فروش وطن فروش رقم خورده است برو سری بزن به هلمند و کندهار و برگرد به غزنی و میدان و لوگر کنر ها وببین خوست پکتیا و بیا بشمال افغانستان و ملاحظه بفر ما به غرب افغانستان همه رخسار ها پر اشک و همه خانواده ها به ماتم بسر میبرند از کشته ها پشته جور شده است تو هنوز بفکر نفاق و شقاق هستی خو.دت را بزودی اصلاح کن تا حد اقل از یک نادان نجات یافته باشیم ما به اصلاح نیاز داریم از نوکری بیگانه می پرهیزیم افغانیم و باید افغان باشیم
با احترام

>>>   آری باسواداست اما روشنفکرنیست. ما اگرخودرا برائت میدهیم بنام روشنفکر،باسوادوتحصیل کرده کدام دستاویز داریم ؟ اعتراف میکنیم نخیر هرگز نداشته ونداریم جز وطن فروشی ريا،عوام فریبی،دزدی،قتل،غارت وهزاران کارهای جنایت کارانه وبس .
من به عنوان باسوادافغانستان ونه ازجمع روشنفکران نامبرده که در زمان ببرک کارمل به کشور دوست وبرادر روسیه فدراتیف آمدم مشغول تحصیل شدم وبعداز مدت دوره تحصیلی به وطن برگشتم که دروزارت داخله کشورایفای وظیفه مینمودم که حکومت مرحوم داکترنجیب الله فقید سقوط نمود ودوباره عازم کشور روسیه گردیدم اما زمانیکه من باهموطنان عزیزخویش معرفی گردیدم وعده را درآنزمان می شناختم ازدیدن آنها مسرورشدم ولی باگذشت زمان ازکار روائی وراجوری هائیکه توسط افغانهای خود دیدم سخت مرا ناراحت ساخت وبه مجبورشدم که به یکی ازکشورهای اروپائی پناهنده شوم .
لذا زمانیکه من دراینجا آمدم عین شکل همان بدبختی که درمسکو میان هموطنان ما وجود داشت دربین همان تحصیل کرده هائیکه در اروپا زندگی میکنند دیده میشود وبعد براین نتیجه رسیدم که ! احزاب سیاسی آنوقت ( خلق ، پرچم ) عامل وزائیده شده بدبختی ها درکشور بوده اند

>>>   بعد از خروج خارجی ها تغیرات مثبت بوجود خواهد آمد، اینکه کشتار مردم بیگناه ما توسط بمباردمان خانه ها و تلاشی های شبانه و زندانی ساختن هزاران انسان به بهانه طالبان توسط خارجی ها دیگر وجود نخواهد داشت.
دوم اینکه مردم بین دوست و دشمن خود درست تفکیک خواهد کرد و مقابلش از خود دفاع خواهد کرد . حالا که "دوستان ما" ناتو و دشمنان ما طالب هر دو مارا میکشند.بعد از آن علیه یک دشمن خواهیم جنگید.
کسانیکه از مداخله همسایگان شرور ما میترسند، باید اعتراف کنند که با وجود نیروی ناتو پاکستان در همین ده سال گذشته مداخله آشکار نکردند؟ آیا امریکا و ناتو جلوء راکت پرانی ها و حملات انتحاری را تا حال گرفته است؟
کسانیکه از قدرت جنگسالاران بعد از خروج نیروهای خارجی میترسند، باید از خود بپرسند که آیا درین ده سال، قدرت جنگسالاران مهار شده است، یا خارجی ها با دادن میلیون ها دالر به قدرت آنها بیشتر افزود؟ با بیرون شدن ناتو این کمک ها نیز تمام میشود.

>>>   سلام برای تمام هم بعد بگویم وقت که نگاه کیند برای یک سفیر چی که کار ها می کیند خنده دار است همرای کارمندان محلی که از طبقه اناث باشد احترام کن خودش سفیر خجالت نمی کشید نماینده یک کشور بعض سفیر های دارم که کار کرد شان قابل قدر است اصلا به زن و دختر اهمیت نمی دهید بعض ها هستن ببیند خود خورد می کیند اصلا فکر شان به کار کردن همرای دولت نیست فقط برای ساعت تیر خود مشغل هستن و معاش دالری بگیرن خلاص ان قسم انسان ها تمام مردم می شناسدو اصلا یکی خوش ندارن

>>>   وقتی کرزی خان خودش ... هست حرفی برای گفتن به زیر مجموعه هایشان ندارد!
کرزی خودش 14 برج عظیم در در منطقه جمیره دبی دارد کی هست از ایشان پرسان کند؟ درحالیکه 90 درصد مردم ما نان شبش را به سختی پیدا میکند!کرزی وتیمش ... وباند بازی میکند نان مردم را میگیرند وطالبان جان مردم را؛هردویشان هم خیانت وهم جنایت میکنند؛ دست هردوشان در یک کاسه هست ومردم افغانستان بی تفاوت نشسته نظاره گرند! فارغ از هرقوم ؛نژاد ومذهب بیائیم یکدست ومتحد شویم وحق مان را از فرد مفسد از هر نژاد وقوم که باشد بگیریم؛ مفسد مفسده همان طور که قاتل قاتل هست وحق مظلوم باید گرفته شود؛تاوقتی که مردم ما بی تفاوت بشیند ونظاره گر باشد من هم باشم همین کار را میکنم؛ سرنوشت مردم که غیرت دینی ندارد همین است؛یک بیگانه نشین میاید مالش را میبرد یک بیگانه نشین دیگرمیاید جانش را؛افغانستان نه از طالبان هست ونه از کرزی خان بلکه ازمردم شهید پرور افغانستان؛پس اجازه ندهیم خون شهدای ما بیشتر از این پایمال واین دوگروه خائن وجانی به خیانت وجنایتش ادامه بدهند! اگر فقط نظاره گر باشیم پس حق ماست؛از ماست که بر ماست.
نادر از تهران

>>>   هموطنان با احساس گیله نکنید و خون دل هم نخورید. اقفانستان مانند یک حیوان خود مرده است که هر حیوان گوشتخوار از شبر گرفته تا روباه و شفال میخواهد لقمه از آن خود کنند.
خانغلی

>>>   نیویارک - نیویارک - نیویارک
در اول از سایت محترم افغان پیپر تشکر میکنم که برای ما چانس میدهد.
داستان جالب که در لفافه بیان میشود.
آغای ...و ....باهم برخورد کردن که هردوی این ....ها در پیش روی ریس شان کلمات زشت را به کار بردن. سرو صدای شان به بیرون از دفتر رفت و همگی فهمیدن که این ادامه مشکلات وارده از سفارت افغانستان در واشنگتن است که به نیویارک سرایت کرد. این ها افراد واسطه دار که سواد ندارن و فراشوتی به وزارت آمدن .آغای ...و آغای ...هردو انسان های ....استند و آبروی ریس صاحب را بردند.
خود شان خو آبرو نداشتند.
امیدوار - نیویارک
15/12/2011

>>>   لطفا چشم تنگي نكنيد بگذاريد هركس به هرنام وطريق ممكن ازين مرداري خودش را ميكشد وبه جاي خوبي مسكن اختيارميكند بكند به لحاظ خدا جلو مردم را نگيريد
جاويد

>>>   اقای جاوید لودین را صرف بخاطر پشتون بودنش تعین نموده اند زیرا این بهترین حربه یست که پشتون را علیه پشتون بکار انداخت ! جاویدک لودین که باید حال مدیر یک بخش خیلی کوچک میبود نظر به واسطه و واسطه بازی یکباره سخنگوی ، بعدش سفیر و حال معین گردیده وی بخاطر حفظ کرسی حاضر به هر نوع معامله است چنانکه دیده شده وی د مدت زمانی که در پست سفارت قرار داشت صرف مصروف جابجای خانواده خویش بود و توانست تا تمام اعضای فامیل خویش را به کانادا انتقال بدهد و برای ایشان تقاضای پناهنده گی سیاسی نماید در حالیکه خودش سفیر بود ایا افتضاح بالاتر از این وجود دارد باور کنید اگر تاریخ افغانستان را مطالعه کنید رژیم فاسد مانند نظام فعلی وجود نداشته و نه بوجود خواهد امد افراد ...مانند جاویدک لودین را به میتوان یافت ، یک زمان اطرافیان ریس جمهور وی را بخاطر جاسوس بودنش از ریاست جمهوری توسط ریس جمهوری اخراج کردند زیرا وی همه راز های ریاست جمهوری و شخصی ریس جمهور را به یکتعداد از شبکه ها به فروش میرساند . و حال رهبری تیم لوگری های وزارت خارجه را به عهده دارد و حال کوشش میکند تا لوگری ها را منحیث مهره استفاده کند و از ایشان برای کوبیدن رقبای خویش استفاده میکند چنانکه تقرر یکتعداد از لوگری های به هدایت وی صورت گرفته مانند ( ادریس امانی ریس منابع بشری دوازده پاس ) در پاریس ، ( حفیف احمدزی لوگری ) لندن ، ( غفار لوگری مدیر محاسبه که شش ماه از امدنش نمیشد ) دوباره به امارات فرستاده شد ، تقرر صالح لوگری بحیث مدیر خدمات و ده ها لوگری دیگر .....

کارمند برحال وزارت خارجه

>>>   سلام به همه خوانندگان
در قدم اول بگویم که من هم کسی هستم که مدتی در وزارت خارجه بودم و خانم مشعل را خوب میشناسم او یک زن خوب است و شوهرش مقابل چشمانش به قتل رسید و هر روز از طرف گروهی نامعلوم تهدید میشد در افغانستان که پول داشتی بازهم مشکل است اگر نداشتی هم مشکل است شما اول خوب کسی را درک کنید باز فیصله کنید به نا حق گناهی هر کس را سر خود نگیرید
با احترام
مریم از بن

>>>   خواننده گان گرامی احترام بنده بپذیرید.
مه بالای مسئله فوق کدام گفتنی ندارم چرا که یک شخص بیچاره هستم و تمام هوش و گوشم به طرف نان هست , نه تنها از من بلکه از اضافه تر از 80% مردم زجر کشیده کشور ما, به نظر من اگر واقعاً کسی میخواهد خدمت کند , لطف نموده ار صورت که از توانش پوره باشد زمینه کار را برای مردم مهیا بسازد تا مردم از گرسنگی تلف نشوند , قسمیکه دیده میشود روز به روز زمینه کار در کشور ما کم شده میرود.
در حالیکه سالانه در حدود بیش از 20000 جوان مااز پو هنتون های دولتی و شخصی فارغ میشود بسیار کم از آنها میتوانند برای خود کار پیدا کنند.
جوان های بکلویا پاش خو بسیار زیاد داریم که استعداد کار را دارند اما کار برایشان پیدا نمیشود, نمیدانم که از محاجران ما از ایران و پاکستان تشریف بیاورند چه خواهد شد؟
به نظر من چیزیکه درین کشور ما مردم به آن نیاز دارند 1- امنیت است که هیچ قهرمان آورده نمیتواند ولو ....
2- مهیا ساختن زمینه کار برای مردم بی چاره و زجر کشیده ما, ببخشید که سواد کافی هم ندارم اضافه تر وقت را نمگیرم. ببخشید که از موضوع دور صحبت ما کشید.
میگویند که یک گرسنه را گفتند دو جمع دو چند میشود به عوض که بگوید چهار , گفت چهار نان.
مبین

>>>   بی آبروی وزارت دفاع و و زارت خارجه افغانستان نسبت به تقرر بیش از 9 سال اتشه بسواد در سفارت افغانستان در برلین که فقط از اقوام نزدیک مارشال میباشد سیلی برصورت دولت افغانستان میباشد .
تقرر به اصطلاح اشته نظامی در برلین نه تنها آبروی وزار ت خارجه افغانستان ر ا در سطح اروپا تضعیف نموده بلکه اعتراضات زیادی را در پی داشته است که مقامات افغانی گوش خود را کر انداخته حاضر نیستند این مشکل را حل نمایند .
حتا وزارت امور خارجه المان از چنین مشکلی در المان اطلاع دارد .
چنین معلوم میشود که مارشال پست های نمایندگی سیاسی افغانستان در خارج را دائمی برای اقوام خود خریده باشد
سفیر افغانستان نیر به این رسوائی سکوت نموده است
این مشکل در برلین به خود مارشال نیز خالی از بد نامی نیست و این مقام برای مارشال هم روزی به پایان میرسد و فقط بد نامی و رسوائی بجا خواهد ماند . من از وجود چنین مشکلاتی در چند سال گذشته چیزهای در سایت ها خوانده ام فکر میکردم شاید این مشکل حل شده باشد ولی متاسفانه چنین نیست
نظر محمد...
مامور غیر رسمی وزارت خارجه درکابل

>>>   علی پیمان خودت نوشته ای از کابل در حال که نوشته شما نشان میدهد که شما در کویت هستید اول فکر کنید که خودتان شاید اسم تانرا هم تغیر داده اید و جراهت نوشتن نامتانرا ندارید پس معلوم میشود که دو طرفه بازی میکنید و دارید شیطنت میکنید خداوند شما را هم اصلاح کند و از تعصب دور نگهدارد چون مشکل افغانستانم به خاط انسان های دو روی مثل خودت است ..
غریب بچه کابلی

>>>   سلام علیکم
سفیر افغانستان در کویت
اینهایی که به نام سفیر تعیین میشوند مثل آقای اسد الله حنیف در کویت بیش یک تجارت پیشه نیست ولی عهده دار پست مهمی شده و هر روز مصروف تجارت خود است، و دکتاتورانه بر کرسی سفارت تکیه زده است هر شخص زمانی که وی را ببیند میفهمد که جز به حیث یک گارسون کدام هوتل و یا در تشریفات وزارت خارجه شایستگی سفیر بودن را ندارد انسان با پوشیدن دریشی لکس و شامپو و پودر زدن خو نمیشود استعداد سفیر بودن را پیدا کند>
مگر افغانستان است یک ضرب المثل داریم " خر قاضی و گوساله ملا" میشود. من نمیدانم آیا هیچ انسان شریف دیگری یافت نمی شود که بیاید و در غم مردم باشد. این سفیر جز تجسس و جاسوسی گری بر زندگی مردم بیچاره در کویت و جاسوسی بر کارمندان زیر دست خودش و تجارت و خیرات جمع کردن از مؤسسه های خیریه دیگر کاری ندارد.
فاضل- پ- ک

>>>   از قصه یاسمین پژمان چرا نوشته نمی کنید که پشت خانم مشعل گرفتید و با یک نفر رابط داشت که اسپنتا بود اما یاسمین با نوربخش در تحصیلات عالی با نجیب محمود در پوهمنحی حقوق با غنی مدقق که همصنفی در بخش شبانه ژرنالیزم بود

>>>   اگر مقامات و اکثر مامورین دولتی مجازات شوند پس تمام دفاتر خالی خواهد شد ، مثلا دفتر ترافیک کابل. اگر مجازات شوند شاید یک نفر هم در ریاست ترافیک باقی نخواهد ماند و تمام کار ها به تعویق خواهد افتید پس لطفا مامورین و مقامات رشوت خور مارا به محاکمه نکشانید که هیچ کس در دفتر نخواهد ماند.
فرید واشنگتن

>>>   خبار مربوط به تأسیس دفتر سیاسی طالبان در خارج از کشور اولین بار در ماه سپتامبر منتشر شد و استانبول یا قطر به عنوان کشورهای احتمالی برای تأسیس این دفتر پیشنهاد شدند، اما در نهایت کشور قطر به خاطر مجاورت با این منطقه و نیز وجود پایگاه هوایی آمریکا در آن به عنوان کشور هدف انتخاب شد.

نظر آگاهان مسائل سیاسی این است که با توجه به نزدیک شدن زمان خروج نهایی نیروهای ناتو از افغانستان و بی نتیجه ماندن جنگ، آمریکا چاره ای ندارد جز اینکه به گونه ای طالبان را مجبور به مصالحه و مذاکره کند که افتتاح این دفتر اولین قدم است. هرچند همگان منتظر چنین امری از سوی غرب بوده اند، زیرا رسمیت بخشیدن به طالبان از سوی آمریکا دیر یا زود داشت، اما سوخت و سوز نداشت چرا که طالبان زاییده واشنگتن و اسلام آباد برای پیشبرد اهداف و مقاصدشان هستند اما تا دیروز به شکل مخالف دولت ولی امروز به عنوان یک گروه صلح جو و وطن دوست.

جالب اینجاست که با وجود اینکه آمریکا و آلمان بصورت یکجانبه تصمیم به افتتاح دفتر سیاسی برای طالبان گرفته اند، مقامات ارگ ریاست جمهوری از این اقدام آمریکا استقبال نموده اند و گفته اند احضار سفیر بیشتر برای مشوره است نه اعتراض.

این یعنی اینکه اگر آمریکا هر اقدامی انجام دهد، ولو این اقدام مشروعیت دادن به گروه مخالف دولت یعنی طالبان باشد، صاحب اختیار و صاحب اجازه است و حکومت افغانستان به خود اجازه نمی دهد که در اموری که به او مربوط نیست و در حیطه اختیار دولت افغانستان نمی باشد، دخالت کند!

به هر حال باید منتظر بمانیم تا ببینیم این بار غربیها برای مردم و ملت ما چه آشی پخته اند.

>>>   بلاخره روابط عمیق و مخفی امریکا افشا شد و از اول هم معلوم بود که طالبان توسط امریکا و انگلیس در کویته پاکستان بنیاد گذاری شده و تا امروز در پی پیاده سازی نقشه های امریکا و اسرایل در منطقه هستند و از اول معلوم بود که عبدالسلام ضعیف و متوکل در زندان نه بلکه در یکی از کورس های سیاسی امریکا دوره تحصیلات خود را تکمیل مینمودند و همه میدانند که امریکا و انگلیس در پیش برد اهداف خود در منطقه از مسلمانان بی سنجیش و احساساتی و احیانا مزدور استفاده وسوئ استفاده مینمایند.
مثال خوب وبرجسته درین راستا القاعده ورهبران نابخرد مجاهدین وتحریک های باصطلاح اسلامی اسیای میانه و... رانام برد که تمتم هم وغم شان باز نمودن راه امریکا وانگلیس در منطقه بوده ودرین راستا صد ها هزار ملت مظلوم وبیچاره ما یا جان های عزیز خودرا از دست دادندویا معیوب ومعلول گردیدند درین میان کمونست های ناباب ونا بکار راکه امروزه اکثریت انها نیز چون اتمر وتنی و... در دامان امپریالیزم سقوط کرده وعده دیگرشان به جرم خیانت های ملی متواری وبعضا هم داخل کشور گردیده ضمینه چور وچپاول را اماده دیده به جان ملت افتیده اند نمیتوان برائت داد ولی قطع نظر از عقیده کفری وفاسدشان در وقت وزمان خود تقوی سیاسی بهتر داشتند ولی در مزدوری وغلامی کمتر از رهبران ما مجاهدین نبودند می ایم باصل موضوع که طالب های نا بکار که برای بد نام کردن اسلام ومسلمین رول خوب را بازی نمودند وهنوزهم وظیفه نا مقدس انها به اتمام نرسیده خدامیداند که انگلیس وامریکا چه استفاده های ابزاری دیگر را از انها مینمایند وچه بلا های دیگر برسر ما وملت ما می اورند.
البته طالب های نیکتای دار هم به شمول کرزی صاحب که در گذشته ها از طالب ها رسما نمایندگی مینمودند ارام ننشسته در ترور ونابودی ما با ان شاخه دیگر طالب که در اصل همه از یک منبع رهبری وهدایت میشوند با رفقای ریش دار ولنگی دارشان فوق العا ده همکاری وهمیاری دارن.
خدایا خودت به داد ما برس

>>>   طبق گزارش مجله آلمانی شپیگل، طیب آقا از سال 2007 به اینطرف چندین بار با نماینده دولت آلمان آقای شتاینر در برلین و بن دیدارهایی داشته است.
آقای شتاینر نماینده آلمان در قسمت حل موضوع کوسوا با صربها نیز بوده است و تجاربی در این زمینه دارد.
آلمانی ها به این نظرند که موضوع افغانستان تنها با کشیدن پای طالبان به میز مذاکره و سهیم ساختن آنها در دولت افغانستان حل شده میتواند و بس. آنها همواره تلاش کرده اند تا طالبان و امریکا را برای مذاکرات آماده سازند.
همه ما میدانیم که پاکستان نفوذ بی اندازه و عام تام بالای طالبان دارد و همواره مانع مذاکرات صلح بین طالبان و دولت افغانستان میشود. امیدواریم که گشایش نمایندگی سیاسی طالبان در خارج از پاکستان یعنی در قطر از نفوذ پاکستان بر طالبان بکاهد.
جمیل از کندهار

>>>   اسپنتا بسیار کار کرده از جمله یک بچه را بنام مرتضی حقجو که از سواد کافی هم برخوردار نیست در سفارت افغانستان در و اشنطن مقرر کرده و خود مرتضی هم حیران است که چه قسم شد که من در این پست مقرر شدم
دانشجو از هرات

>>>   از شتر سوال شد که گردنت چرا دراز است .شتر گفت دیگه کدام جایم درست است که گردنم باشد . از روزیکه حکومت بدست یک قوم بوده بناید ش خراب بوده و خواهد بود. ندیم

>>>   من نمیدانم نویسنده این مضمون با کدام وجدان سالم وحس مملو ازانسانیت ودم از هموطنی،روشنفکری،دانش ودانشمندزده است. درصورتیکه تمام مشکلات وبربادی سرزمین ما ازدست همین مزدوران کمونست ( خلق وپرچم ) است. چرا ؟ بخاطراینکه ایشان درسرخط نوشته خویش اظهار نموده اند که عده ازشخصیت های روشنفکروتحصیل کرده درصورتیکه روشنفکراصلا با نوشتن واستفاده چنین کلمات وجملات مخالف است؟ اگرشما روشنفکربودیدوهستید وخودرا به عنوان روشنفکرقلمدادمیکنید پس ازکلمه روشنفکر ما چنین برداشت میکنیم . روشنفکر یعنی : مزدور ، وطن فروش،معامله گر ،بی احساس ،شیطان،منافق،دروغگو،بی شخصیت،بی هویت،بی خاصیت، بی دین و...چراکه شما ازجنگ ،کشتار،غارت،دزدی و.....نام بردید؟
رمینه دزدی ،چور وچپاول،قتل وغارت،وحشت ودهشت،خونریزی وبربادی و.... شمایان بودیدکه زمینه چنین روز راقبلا برای دیگران مساعدنموده بودید.
بطورمثال : دزد اگردزدی میکند قبلا چیزی راکه میخواهد بدزدآگاهی ویک بارودوبار یک سربه منطقه وساحه میزند. پس نمیشودما همه مردمان پاک طینت وباوجدان سرزمین خودرا( مجاهدین) دزدو.... بنامیم اگرمجاهد داخل کابل شدشما بودید دست اش را گرفته به جاهائیکه مهم بود ببریدوگرنه مجاهدین ازکجا میدانستندکه چنین جنس ویامال قیمتی درفلان ساحه است. سوال آخراینکه اگرشما روشنفکرهستید چراشما ( خلق وپرچم ) در کشورفدراتیف روسیه هزاران سازمان ویا اتحادیه های شخصی ثبت وراجسترنموده اید؟؟؟
هدف شما خدمت نه بلکه دزدی ، غارت وجیب زنی مردم مظلوم بخصوص جوالی های هوتل سوستاپول است وکاریگران هموطن عزیزماکه بخاطریک لقمه نان حلال قرار را برفرار ترجیح داده اند وازدست نیروهای دد منش خارجی گریخته وبه مسکوآمده اند تا یک لقمه نان پاک را بدست بیاورند اما تا جائیکه من معلومات دارم پا تکهای زردادخان را شاگردان شان جلال وصافی ایجادنموده وازمردم مظلوم ما حق گیری میکنند. واسم خودرا گذاشته اندروشنفکروتحصیل کرده کدام روشنفکروکدام باسواد؟ اگرشما سواد میداشتید افغانستان را به اتحادجماهیرشوروی سابق بخاطر نان ( دودی،کالی) نمی فروختید؟

>>>   س معلوم میشودکه نه درسرزمین ما باسواد وجود داردونه روشنفکر!
آری باسواداست اما روشنفکرنیست. ما اگرخودرا برائت میدهیم بنام روشنفکر،باسوادوتحصیل کرده کدام دستاویز داریم ؟ اعتراف میکنیم نخیر هرگز نداشته ونداریم جز وطن فروشی ريا،عوام فریبی،دزدی،قتل،غارت وهزاران کارهای جنایت کارانه وبس . من به عنوان باسوادافغانستان ونه ازجمع روشنفکران نامبرده که در زمان ببرک کارمل به کشور دوست وبرادر روسیه فدراتیف آمدم مشغول تحصیل شدم وبعداز مدت دوره تحصیلی به وطن برگشتم که دروزارت داخله کشورایفای وظیفه مینمودم که حکومت مرحوم داکترنجیب الله فقید سقوط نمود ودوباره عازم کشور روسیه گردیدم اما زمانیکه من باهموطنان عزیزخویش معرفی گردیدم وعده را درآنزمان می شناختم ازدیدن آنها مسرورشدم ولی باگذشت زمان ازکار روائی وراجوری هائیکه توسط افغانهای خود دیدم سخت مرا ناراحت ساخت وبه مجبورشدم که به یکی ازکشورهای اروپائی پناهنده شوم . لذا زمانیکه من دراینجا آمدم عین شکل همان بدبختی که درمسکو میان هموطنان ما وجود داشت دربین همان تحصیل کرده هائیکه در اروپا زندگی میکنند دیده میشود وبعد براین نتیجه رسیدم که ! احزاب سیاسی آنوقت ( خلق ، پرچم ) عامل وزائیده شده بدبختی ها درکشور بوده اند.
سلیم فائق
ناروی

>>>   آدم قصه های جالب را در این سایت میخواند. جای تاسف است که اگر این قصه حقیقت داشته باشد. خدا خیر کند.

>>>   سران سیاسی منتخب رئیس جمهور در این جلسه تاکیدکردند: دفتر تماس با طالبان باید در داخل افغانستان ایجاد شود اما در صورتی که شرایط مساعد نباشد، این دفتر در یکی از کشورهای اسلامی مانند عربستان سعودی و یا ترکیه فعال شود.
همچنین در این نشست توافق شد که هیچ کشور و مرجعی نباید بدون موافقت دولت جمهوری اسلامی افغانستان در روند گفت‌وگوهای صلح، دخالت کند و از شرایط اساسی مذاکرات باید حفظ دستاوردهای ۱۰ سال گذشته و احترام و پذیرفتن قانون اساسی باشد.
بله بالاخره هرچه ته دیگ بود با کفگیر روی دیگ آمد. محترم کرزی صبر کرد تا یکی یکی نقشه های آمریکا اجرایی شود تا نهایتا برادران ناراضی دولت به کابل بیایند و دارای دفتر و دستک شوند. بدین طریق مصالحه و مذاکره با آنها و حتی روند پیوستن طالبان به دولت، خیلی زودتر از حد توقع انجام می پذیرد.
طی این نقشه قرار بود اینگونه ظاهر سازی شود که آمریکا بدون گفتگو با کابل، تصمیم به تاسیس دفتر سیاسی برای طالبان در قطر گرفته است، سپس حکومت افغانستان اعتراض نماید و پیشنهاد تاسیس این دفتر را در کابل بدهد و از آنجا که شرایط برای این امر مهیا نیست، پس بهتر است طالبان همانجا که هستند در همان مکان باقی بمانند و دفتر خود را در عربستان سعودی افتتاح نمایند.
اتفاقی که دیر یا زود خواهد افتاد و عربستانی ها زاییده خود را در آغوش خود بصورت رسمی پناه خواهند داد، امری که هم رئیس جمهور کرزی از آن راضی است و هم همپیمانان غربی اش. و البته هدفی که برخی مجاهدان دلسوز جهادی من جمله محترم اسماعیل خان، محترم عبدالرشید دوستم و ... از آن بیزارند و به همین دلیل هم در این نشست حضور نداشتند.

>>>   يگانه مشكل جدي كه وزارت امور خارجه به آن روبروست خويش خوريست و واسطه بازي است بهرحال كاش همين واسطه باز و خويش خور والا سواد كافي داشته باشند.
هارون
افغان

>>>   انکه از نوک شمشیر خورد نوشش باد شما را چرا زور میده خوب کرد که فامیل خود مقرر کرد و هرجا پناهنده ساخت ساخت شما را چی خوب کرد
پناهنده

>>>   یکی از مشکلات وزارت خارجه افغانستان فرار دیپلومات ها از نمایندگی افغانستان خارج از کشور میباشد گفته میشود یکی از راه های فرار افراد و فامیل ها به خارج از افغانستان همین تقرر های فامیلی از طریق سران وزارت خارجه و دیگر قدرت مندان خصوصا مارشال فیهم که نیمی از فامیل اش در سویدن و دیگر کشورهای اروپائی پناهنده شده اند میباشد .
مهاجرات هر فامیل از افغانستان به اروپا بین 35 تا45 هزار دالر تخمین میشود اگز بوسیله طیاره باشد شاید هم بیش از آن مصرف شود .
در ده سال گذشته فقط در دو نمایندگی سیاسی در برلین و بین بیش از 25 نفر پناهدگی سیاسی داده اند فقط سه نفر به افغانستان برگشته است .
بعضی از کارمندان وزارت خارجه در افغانستان میگویند بسیاری از دیپلومات ها از وزرات های دیگر به خارج معرفی میشوند در بسیاری از این موارد پول پرداخت میشود و اعضای فامیل به خارج فرستاده میشوند.
این کار مند میگوید اکثر مقرری ها به خارج از همان ابتدا بفکر ماندن در خارج بوده خانه خود را بفروش میرسانند .
شاید افراد مشخصی از این تصمیم استثنآ باشند
م. کارمند وزارت خارجه کابل

>>>   بیاید از غارت و چور و چپاول بیت المال در وزارت خارجه خبر شوید ، در هر سفارت افغانستان به ده ها ملیون دالر و ایرو با یغما برده شده و تحت نام خریداری جایداد برای سفارت و یا قونسلگری ملیون ها دالر اختلاس میشود که البته در این اختلاس ها مقامات بلند پایه وزارت نیز شامل استند گفته میشود که خریداری ملکیت ها و سایر اجناس مفشن و قیمتی به هدایت معین سیاسی ، معین اداری ، مدیر محاسبه و شخصی وزیر صورت میگیرد و نشان میدهد که در اختلاس های بزرگ دست این مقامات صددر صد دخیل است اما همه حیرت زده استند که با وجود چنین اختلاس های بزرگ چرا شعبات خارنوالی و کمیسیون مبارزه با فساد دست به بررسی نمیزنند قرار بیان یکی از کارکنان وزارت خارجه علت عدم برسی وزارت متذکره از سوی سارنوالی ، تقرر دو پسر لوی سارنوالی در پست های مهم در سفارت خانه های افغانی مقیم واشتگتن و لندن میباشند ، گفته میشود که اقای الکو بخاطر زیر فشار قرار دادن وزارت خارجه و گرفتن امتیازات یک برسی سطحی و خیلی تمسخر امیز را از بخش های مالی وزارت خارجه را اغاز کرده بود اما به مجرد تقرر دو پسرش بحیث مستشاران در واشتنگتن و لندن ، همه دوسیه های اختلاس را در وزارت خارجه روپوش نموده موضوع بررسی دوسیه ها دوباره فروکش کرده و قرار اطلاع مدیر محاسبه وزارت خارجه که مدتی چهار ماه از ختم وظیفه اش در هند نمیگذشت که بار دیگر به پاس خدماتی که در پنهان سازی دوسیه های باقیداری و اختلاس چند سفیر انجام داده بود به کشور امارات متحده عربی بحیث سکرتر اول فرستاده شد .
یاسر سلطانی

>>>   من فکر میکنم یکی دیگر از وزارت های که شاید اگاهانه یا غیر اگاهانه فراموش اقای لودین گردیده باشد ، وزارت امور خارجه است که ماهانه به صد ها ملیون دالر از عواید قونسلی ان از سوی واسطه داران نزدیک به ارگ که پست های چون سفارت ، و قونسلگری ها را در دست دارند به یغما برده میشود البته ناگفته نباید گذاشت که در داخل وزارت نیز پست های کلیدی از سوی کسانیکه وزارت خارجه را دز کنترول دارند به فروش میرسد و در انجام این کار ها شاید خارنوالی نیز شراکت داشته باشد زیرا اگر در این مفاسد شریک نباشند چرا دوسیه های اختلاس اقایون زلمی حقانی سفیر اسبق در پاریس ، عمــــــر صمد سفیر اسبق در کانادا ، ناصر ضیا سفیر اسبق در المان ، هارون امین سفیر اسق در جاپان ، یوسف صــــمد سفیر اسق در کویت مورد برسی قرار نمیگیرد و عاملین ان به پنچه قانون سپرده نمیشوند ؟
کامگار – انگلستان

>>>   در کویت نیرنگ دیگری است
آقای اسد الله حنیف در کویت سفیر است پولهایی را از مؤسسات خیریه به نام افغانستان جمع میکند و کسی نمی داند که این پولها به کجا میرسد . و هیچ کارمند دیگر سفارت از آن نمی داند.

>>>   شرکت اقای لودین معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان در کنفرانس بن غیر معمول روابط دیپلوماتیک بوده است . چون زمانیکه وزیر خارجه در کدام کنفرانسی شرکت میکند معین سیاسی حتما در وزارت خارجه میماند . گفته میشود اقای زلمی رسول از این حرکت آقای لودین که به پشتیبانی آقای کرزی صورت گرفته است بسیار خشمگین میباشد .
ولی چنین معلوم میشود چون کرزی اعتماد زیادی به زلمی رسول ندارد اقای لودین به این مساقرت فرستاده است
کریم از بن

>>>   نيويارك - نيويارك - نيويارك
سلام
 وزارت خارجه افغانستان بخصوص نمايندكي هاي سياسي افغانستان در خارج از كشور تبديل به ميدان رقابت و زوركويي ميان نفرات از احزاب و كروه هاي سياسي تبديل كرديده است. 
 طوريكه در جريان قرار داريد ميخواهم به طور نمونه از دو زوركويي  و ضرب و شتم  كه يكي ان در سفارت افغانستان در واشنكتن دى سي توسط اغاي ...... اغاي ديكر را در بين جلسه مورد ضرب و شتم قرار داد و جناب موصوف بخاطر حفظ مقام خود مجبور كرديد كه اين راز بنهان كند. 
و حادثه وحشتناك ديكر كه در قونسلكري افغانستان در نيويارك بوقوع بيوست مشابه حادثه قبلي كه در سفارت اتفاق افتاده بود با اندك تغيير كه با ميانجيكري اغاي جنرال قونسل ، منحيث نيفري ميدان با بيسار مهارت خاموش ساخته شد. و يكي از اين زوركوي كه به كفته خود وي از طرفداران اغاي مرحوم إسناد برهان الدين رباني شهيد ميباشد و يك زمان هم با استفاده از نام مرحوم شهيد حتي اميدوار بود كه جنرال قونسل مقرر كردد. كرجه زحمات زياد كشيد . و از اينكه شخصيت جنرال قونسل شدن را نداشت ارتقا نكرد. 
 

>>>   در این حکومت فاسید هر کاری ممکن است

>>>   برادران عزیز با مشاهده نمودن و دیدن فجایع وظلم بارها تصمیم گرفتم که اصلا به چیزی جز اط مصلحت خودم توجه نداشته باشم چرا که مشاهده و شنیدن این نوع فجایع انسانهای دلسوز را به جنون ویا سنگر طالبها میکشاند وبارها با دوستان گفتم که این نوع خیانت و جنایت بحق ملت مظلوم برای جوانان ما انگیزه می دهد که جهت مقابله نمودن ان به سنگر های طالبان بی پیوندند. شما خوب ملاحظه کنید که از یک خانه دونفر خانم بحیث مستشار و شوهر بحیث سکرتر اول وانهم در یک کشور مقرر میگردد خانم در ابوظبی و شوهر در دبی معاس دالری و کرایه خانه میگبرند که مصارف ان ماهانه بالا تر از 19 هزار دالرمیشود وهر دو هم بیسواد وایا در کشور قحط رجال است ودیگر کس حق ندارد. که ان اقای اراهیمی و خانم شان شیما نصیری است و بعد از ختم وظیفه خانم به کانادا پناه گزین میشود و شوهر بار سوم بحیث دیچولومات به اتنبول مقرر میشود. طبق معلومات موثق اقای ابراهیمی نه زبان انگیلسی را میداند و نه ترکی را وهچنان خانم شام واقای ابراهیمی این سوم بار است که خانم های خود را به کشور های اروپایی با استفاده از پاسپورت سیلسی میفرستد اه به به حال این کشور بی مسوول که هیچ مرجع از ان سوال نمی کند.

جاوید کوهستانی کابل

>>>   چی بیادر محی الدین صاحب زاده هم کسی را لت کرده باور نکردنی است ؟

>>>   آغای توخی :
این تبلیغات را در پشت جنرال قونسلگری نیویارک نکن چرا که از همان دفتر نان میخوری و چندین بار دیگر هم دست به این خیانت زدی و کسی چیزی نگفت مگر حالا از حد گذشت کوشش کو که گزاره ات شود و یا شاید به تحریک پدرت این کار ها را میکنی؟

>>>   هموطنان نهایت گرانقدر از طریق منابع خبری اطلاع حاصل نموده باشند که در کانفرانس بن دوم که در آن دیپلوماتهای 85 کشور و 15 سازمان بین المللی بشمول سرمنشی سازمان ملل متحد به مصرف دولت المان که ده سال قبل نیز میزبان کانفرانس بن اول بود تحت ریاست دولت جمهوری اسلامی افغانستان با زرق و برق خاصی برای یکروز بتاریخ 5 دسامبر 2011م دایر گردید.

هدف از کانفرانس بن دوم که با بیانیه جلالتماب حامد کرزی رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان افتتاح گردید با تعهدات میان تهی بین المللی برای افغانستان از سال 2014م الی اخیر 2024م و تعهدات با اطمینان متقابل از طرف دولت جمهوری اسلامی افغانستان به جامعه جهانی بود، که با صدور قطعنامۀ 33 ماده ای بجز از "ایجاب و قبول" بدون تعین مهر عروسان و دامادان نامشخص سالهای بعد از 2014م الی 2024م چیزی دیگری نبود، خاتمه یافت.

هموطنان گرامی میدانند که دوره ریاست جمهوری جلالتماب کرزی در 2014م قانونآ خاتمه می یابد و احزاب ملی با شعور سیاسی که طرف اطمینان و اعتماد ملت و جوامع بین المللی باشد تا تعهدات قبول شده دولت آقای کرزی را در مقابل جوامع بین المللی مؤفقانه پیش برند متأسفانه وجود ندارد و فرصت تشیکل و سازماندهی چنین احزاب که واقعآ از آرمانهای ملت افغانستان دفاع نمایند از طرف قدرتهای توسعه گر اشغالگر داده نخواهد شد یعنی شرنوشت ملت مظلوم افغانستان به حمایۀ دشمنان مادروطنما که پیروزی خود را در دوام جنگ و خونریزی میدانند کماکان بدست جنایتکاران نابکار که بقاء و استمرار حیاتشان در چوشیدن خون ملت و سرمایه های وارد شده بین المللی میباشد دوام خواهد کرد.

>>>   زلمی رسول، وزیر خارجه کشورمان طی نشست خبری با بیان این مطلب گفت: "آروزی اصلی ما این است که اگر صحبت راجع به پروسه صلح با طالبان و یا مخالفین مسلح صورت می گیرد باید در افغانستان صورت گیرد، اما نظر به شرایط فعلی در مرحلۀ اول این امکان در افغانستان وجود ندارد، ما قبول داریم که در یکی از کشور های اسلامی صورت گیرد".

این گفته های وزیر خارجه در حالی صورت می گیرد که پس از انتشار خبر ایجاد دفتر نمایندگی سیاسی طالبان در قطر واکنش های مخالف و موافق زیادی در کشور به دنبال داشت.

دولت در اولین واکنش خود سفیر افغانستان را در قطر فراخواند.

جبهه ملی از گشایش این دفتر در یکی کشورها اعلام حمایت کرد و سخنگوى این جبهه روز شنبه در یک نشست خبری گفت که در صورتي که طالبان گشايش دفترشان را تائيد نمايند اين به مفهوم يک موفقيت براى مردم خواهد بود و مورد تائيد جبهه ملى نيز پنداشته می شود.

این در حالی است که ائتلاف ملی تغییر و امید می گوید که هر گونه دفتری برای طالبان باید در داخل افغانستان ایجاد شود.

وزیر خارجه در این نشست گفت که هیچ کشوری بدون موافقت افغانستان حق دخالت در روند گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح دولت را ندارد.

پیش برد گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح دولت بیشتر از هر زمان دیگر سر زبان ها افتاده است، هرچند برخی از کشورهای اسلامی درباره ایجاد چنین دفتری، آمادگی نشان داده اند اما به نظر می رسد که دولت افغانستان به کشورهای ترکیه و عربستان سعودی برتری می دهد.

گفتنی است که دولت قطر در هماهنگی با امریکا و آلمان درصدد بود که یک دفتر سیاسی برای طالبان در این کشور ایجاد کند.

دولت به صورت تلویحی گفته است که مخالف باز شدن نمایندگی طالبان در دوحه می باشد چرا که این کشور بدون مشورت با دولت افغانستان و صرفا با اشاره امریکا حاضر شده است دفتر نمایندگی طالبان را در قطر باز کند.

در این میان کابل از آغاز مرحله دوم گفتگوها درباره بستن پیمان راهبردی با ایالات متحد امریکا نیز خبر می دهد، هرچند به باور وزیرخارجه هنوز هم ابهاماتی در این پیمان وجود دارد

>>>   من نمیدانم نویسنده این مضمون با کدام وجدان سالم وحس مملوازانسانیت ودم از هموطنی،روشنفکری،دانش ودانشمندزده است. درصورتیکه تمام مشکلات وبربادی سرزمین ما ازدست همین مزدوران کمونست ( خلق وپرچم ) است. چرا ؟ بخاطراینکه ایشان درسرخط نوشته خویش اظهار نموده اند که عده ازشخصیت های روشنفکروتحصیل کرده درصورتیکه روشنفکراصلا با نوشتن واستفاده چنین کلمات وجملات مخالف است؟ اگرشما روشنفکربودیدوهستید وخودرا به عنوان روشنفکرقلمدادمیکنید پس ازکلمه روشنفکر ما چنین برداشت میکنیم . روشنفکر یعنی : مزدور ، وطن فروش،معامله گر ،بی احساس ،شیطان،منافق،دروغگو،بی شخصیت،بی هویت،بی خاصیت، بی دین و...چراکه شما ازجنگ ،کشتار،غارت،دزدی و.....نام بردید؟
رمینه دزدی ،چور وچپاول،قتل وغارت،وحشت ودهشت،خونریزی وبربادی و......شمایان بودیدکه زمینه چنین روز راقبلا برای دیگران مساعدنموده بودید.
بطورمثال : دزد اگردزدی میکند قبلا چیزی راکه میخواهد بدزدآگاهی ویک بارودوبار یک سربه منطقه وساحه میزند. پس نمیشودما همه مردمان پاک طینت وباوجدان سرزمین خودرا( مجاهدین) دزدو....بنامیم اگرمجاهد داخل کابل شدشما بودید دست اش را گرفته به جاهائیکه مهم بود ببریدوگرنه مجاهدین ازکجا میدانستندکه چنین جنس ویامال قیمتی درفلان ساحه است. سوال آخراینکه اگرشما روشنفکرهستید چراشما ( خلق وپرچم ) در کشورفدراتیف روسیه هزاران سازمان ویا اتحادیه های شخصی ثبت وراجسترنموده اید؟؟؟
هدف شما خدمت نه بلکه دزدی ، غارت وجیب زنی مردم مظلوم بخصوص جوالی های هوتل سوستاپول است وکاریگران هموطن عزیزماکه بخاطریک لقمه نان حلال قرار را برفرار ترجیح داده اند وازدست نیروهای دد منش خارجی گریخته وبه مسکوآمده اند تا یک لقمه نان پاک را بدست بیاورند اما تا جائیکه من معلومات دارم پا تکهای زردادخان را شاگردان شان جلال وصافی ایجادنموده وازمردم مظلوم ما حق گیری میکنند. واسم خودرا گذاشته اندروشنفکروتحصیل کرده کدام روشنفکروکدام باسواد؟ اگرشما سواد میداشتید افغانستان را به اتحادجماهیرشوروی سابق بخاطر نان ( دودی،کالی) نمی فروختید؟
پس معلوم میشودکه نه درسرزمین ما باسواد وجود داردونه روشنفکر!
آری باسواداست اما روشنفکرنیست. ما اگرخودرا برائت میدهیم بنام روشنفکر،باسوادوتحصیل کرده کدام دستاویز داریم ؟ اعتراف میکنیم نخیر هرگز نداشته ونداریم جز وطن فروشی ريا،عوام فریبی،دزدی،قتل،غارت وهزاران کارهای جنایت کارانه وبس . من به عنوان باسوادافغانستان ونه ازجمع روشنفکران نامبرده که در زمان ببرک کارمل به کشور دوست وبرادر روسیه فدراتیف آمدم مشغول تحصیل شدم وبعداز مدت دوره تحصیلی به وطن برگشتم که دروزارت داخله کشورایفای وظیفه مینمودم که حکومت مرحوم داکترنجیب الله فقید سقوط نمود ودوباره عازم کشور روسیه گردیدم اما زمانیکه من باهموطنان عزیزخویش معرفی گردیدم وعده را درآنزمان می شناختم ازدیدن آنها مسرورشدم ولی باگذشت زمان ازکار روائی وراجوری هائیکه توسط افغانهای خود دیدم سخت مرا ناراحت ساخت وبه مجبورشدم که به یکی ازکشورهای اروپائی پناهنده شوم .
لذا زمانیکه من دراینجا آمدم عین شکل همان بدبختی که درمسکو میان هموطنان ما وجود داشت دربین همان تحصیل کرده هائیکه در اروپا زندگی میکنند دیده میشود وبعد براین نتیجه رسیدم که ! احزاب سیاسی آنوقت ( خلق ، پرچم ) عامل وزائیده شده بدبختی ها درکشور بوده اند.
سلیم فائق
ناروی

>>>   آیا آقایون وزیر خارجه و معین سیاسی اش خبر دارد که در جریان کنفرانس بن هیت های بین المللی با کرزی و تیمش در یک اطاق و با محمود صیقل و هیت آپوزسیون سیاسی اش در دیگر اطاق ملاقات های رسمی داشتند؟ قرار اطلاع هیت آپوزسیون سیاسی با ده ها هیت بین المللی ملاقات های علیحده داشت و در سند کنفرانس بن توانست موفقانه بعضی تغییرات را بیاورد.

>>>   پس از کفرانس بن جنگها برای به دست گرفتن قدرت بیشتر بین سفیر افغانستان اشرف صاحب و معاون سفارت افغانستان در برلین عابد نجیب صاحب موقتآ متوقف شده و منتظر یک مناسبت دیگری میباشد که جنگ شان شورع شود .
در کنفرانس برلین اشرف صاحب تمام ابتکار عمل را به دست گرفت و به عابد نجیب اجازه داده نشد خرابکاری کند عابد صاحب باوجود پشتسبانی مارشال نتوانست بر رقیب خود اشرف موفق شود
ولی از فرد دیکری از سفارت افغانستان در برلین مروت صاحب شنیده میشود روز به روز شرایط را بر مراجعه کنندگان سخت میگیرد و بدون دلیل اساسی کار مردم را به تعویق میاندازد واگر همکاری کارمندان محلی نباشد مردم علیه مروت تظاهرات براه خواهند انداخت .
از نزدیکان سفارت در برلین شنیده میشود که مروت صاحب بفکر وکیل گرفتن و پناهده شدن در المان یا امریکا میباشد
س... از المان

>>>   به تعقیب استقبال گرم جهان از هیت آپوزسیون سیاسی افغانستان در بن، گفته میشود که تماس های دنیا با رهبران آپوزسیون زیاد شده است و انتظار میرود که در آینده خیلی نزدیک یک ائتلاف بزرگ از جریانات مطرح سیاسی مخالف حکومت در کابل اعلان گردد. کرزی صاحب مثلیکه مرگت نزدیک شده!
مامور وزارت امور خارجه
کابل

>>>   قانون ستیزی اسد الله حنیف سفیر کویت
برادران محترم این همه مشکلات و نا بسامانی هایی که در وزارت خارجه وجود دارد علتش واسطه بازی است و آدمهای نا اهل به کار گمارده میشوند و نمونه اش اسد الله حنیف در کویت است که به واسطه در اینجا تعیین شده است و کدام شایستگی را برای احراز این پست ندارد و همان است که حالا همه کار کنان سفارت از دستش گلایه داشته و به ستوه آمده اند. زیرا وی کار کردن را یاد ندارد و حرف زده نمی تواند در یک مجلس و از نوشتن درست هم بی بهره است فقط یک راه برایش باقی می ماند که از راه یکتازی پیش برود و بورسیه ها را برای خویشاوندان خود غصب کند و تجارت نا مشروع را در کویت در پهلوی سفیر بودن پیش ببرد و به مشکلات مردم توجه نداشته باشد.
عزیز امینی


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است