پان افغانیزم امروز برگرفته از پان تورکیزم دیروز است
 
تاریخ انتشار:   ۱۲:۲۷    ۱۳۹۷/۹/۱۰ کد خبر: 156224 منبع: پرینت

تاریخ بشری گواه براین است که نتیجه این تعصب و ملی گرایی خونین جز نسل کشی چبز دیگری را نمیتوان انتظار داشت.
صادقانه باید اعتراف کنم وقتی من به این تصویر وحشتناک که یک مامورترک با نشان دادن یک توته نان خشک پوسیده 103 سال قبل از امروز سال( 1915) ارمنی های اسیرشده را در حال مرگ می آزارد نگاه میکنم واقعا وجدان انسانی اذیت میگردد، با اینکه از این نسل کشی اضافتر از یک قرن میگزرد اما باور کنید وضعیت موجود افغانستان را در حقیقت بد تر از این تصویر فکر میکنم، زیرا شرایط زندگی را این رژیم سفاک و متعصب قبیلوی افغانی طوری تنظیم کرده اند که اصلا با نسل کشی ارمنی ها توسط دولت ترکیه عثمانی آنزمان ممکن است از نظر شکل ظاهری تفاوتی را مشاهد نمایید؛ ولی معنی و مفهوم پا برجا است.

طور مثال قتل های هدفمند و زنجیره ای، انفجار و انتهار؛ نسل کشی در جبهات جنگ بخاطر دریافت یک لقمه نان؛ توهین، تحقیر، تعصب بی پرده علیه اقوام و ملیت های ساکن کشور؛ ترویج پان افغانیزم و مجبوریت های غیر تامل بخاطر راه یافتن به یک اداره تا لقمه نانی را برای فرزندان خویش دریابند که روزها و ماه ها درانتظار ... این همه و همه بیانگر این است که این رژیم ضد بشری با استفاده از نام دموکراسی و عدالت انسانی و آنهم با کمک نیروهای اشغالگر در ضمن اینکه با نسل کشی ارمنی ها اصلا تفاوتی ندارد حتی سبقت هم گرفته است.

بنیانگذار این تفکر فاشیزم قبیلوی (پان افغانیزم) در این سرزمین پدر ژورنالیزم (پدرفاشیزم اوغانی محمود طرزی) پدر خانم امیر امان الله است که هردو زهر تفرقه و تعصب را زرع نمودند و فارغ همان مکتب بودند و امروز این سرزمین در آتش تعصب و تفکر قبیلوی میسوزد.

به این دیدگاه متعصبانه توجه کنید که با تفکر افغان ملتی های دیروز و حاکمان ارگ امروزی اصلا تفاوتی ندارد.
«روزنامه "طنین"، نشریه رسمی ترکان جوان آنزمان مینویسد: هر چه می‌خواهید بگویید، ولی ملت حاکمه این کشور تُرک‌ها هستند و خواهند بود. جوامع دیگر هیچ هدف و مقصودی دیگری جز نابودی کشور ندارند. این کشور سرزمین پدری تُرک‌ها بوده‌ است؛ لذا اساساً حق اداره و تعیین سرنوشت کشور و گرفتن تصمیمات مهم و بنیادی باید در دست تُرک‌ها باشد.

چاره چیست ؟
به گفته گریگور آردزرونی یک ارمنی که سالهای زیادی درگیر این مسایل بوده و در خاطرات و مضامین خود در سال 1872 مینویسد: «دیروز ما چیزی بجز یک اجتماع کلیسایی نبودیم و نیستیم، ولی فردا یک ملت خواهیم بود.»
دقیقا همانطورهم شد که امروز ارمنی ها یک "ملت" هستند.
بلی هموطن، برعکس ما دیروز بودیم داشتیم؛ امروز همه را از دست دادیم ولی برای فردا برای بنیاد دیروز خویش مبارزه باید نمود.

عطا صفوی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
پان افغانیزم
پان ترکیزم
نظرات بینندگان:

>>>   موضوع ناقلین پشتون ها در سمت شمال ،پلانی بود که مشترکاً از طرف دولت شوروی وقت و دولت افغانستان تصمیم گرفته شده بود.
زیرا یک تعداد تاجک ها و ازبک ها و ترکمن هایی که بعد از اشغال آسیای میانه توسط شوروی ها،به افغانستان گریخته و در سمت شمال جابجا شده بودند،در مقابل شوروی ها میجنگیدند و خطر آن بود که جنگ شوروی بداخل خاک افغانستان کشیده شود.
بنأ دولت های وقت افغانستان،بخاطر جلوگیری از مسایل نشنلستی و ملیت پرستی و در نتیجه جنگ و بحران در سمت شمال افغانستان،یک تعداد اقوام پشتون را بزور از سمت جنوب به سمت شمال انتقال دادند و زمین های للمی و لامرروع را به آنها توزیع کردند و چند سال اول از مالیه معاف شدند و بعد از آن که با کانال های آبیاری این زمین ها آبی شدند و حاصلات فراوان شد،از آنها مالیه گرفتند.
اما با آتهم این پشتون های ناقل در سمت شمال خود را در جامعه تاجک ها و ازبک ها مدغم کردند و زبان آنها را آموختند و نسل های بعدی آنها که در مکاتب به زبان دری تحصیل میکردند،کاملاً در جوامع آنها کدام شدند و احزابی مانند خلق و پرچم و شعله جاوید و ستمی و اخوانی و غیره تشکیل شدند و خود را درین احزاب تنظیم کردند و صدا های عدالت طلبانه و مذهبی سر دادند.
اما هیچکدام ازین احزاب در طول تاریخ،صدای آزادی خواهانه به جمهوریت های تسخیر شده آسیای میانه سرندادند،تا این که قوای شوروی داخل افغانستان شد و جهاد و جنگ های جبهه یی شروع شد که منجر به خروج شوروی از افغانستان و آزادی نیم کله ملیت های آسیای میانه شد.
هرچند بعد از پیروزی مجاهدین در کابل،پلان بعدی انتقال جهاد به آسیای میانه بود،که تا اندازه یی در سالهای نود شروع نیز شده بود.
اما دولت روسیه در توافق با دولت ربانی،مانع ازین کار شد که بعداً منجر به ازبین رفتن دولت ربانی ث ظهور طالبان در دوران بیل کلینتن شد و طالبان نزدیک به تسخیر تمام خاک افغانستان بودند که حادثه یازدهم سپتامبر توسط روس ها براه انداخته شد و در نتیجه طالبان از افغانستان رانده شدند.
حالا روس ها باز با طالبان یکجا شدند و برای خروج قوای امریکا از افغانستان کوشش دارند.

>>>   نشنالیزم افراطی وقومی اهداف پلید قدرتهای استعماری است که عوامل واجنت خود را از میان افراط گرایان قومی با اذهان بیماروباهدف تفرقه وشکاف ونفوذ خود اعمال میکنند.بامرور کتاب تاریخ جهان افراطگرایان و نشنالیزم افراطی منجر به توهم وخود بزرگ بینی شده ومشکلات عدیده برای خود ومردم خود ایجاد میکنند.برخلاف تصور این افراط گرایان نه تنها نشنالیزم منجر به هیچ پیشرفت وانکشافی نمی شود بلکه باعث بدبختی ونکبت است .نمونه های زیادی داریم .مثل هیتلر یا نشنالیستهای صرب یا پان عربسیم بعث عراق که مفکوره میشل افلق بود وصدام دیکتاتور عراق را در اخر به طناب دار کشاند وجز خرابی وبد بختی برای ملت عراق حاصلی نداشت. حال چرا نشنالیزم بجایی راه ندارد ونمیرسد؟ دلیلش روشن است مثل همین کشور خودمان چرا امروز وضع ما این چنین است؟ ببینید کشور ما دارای قومیتهای زیادی است که اگر خوب فکر کنیم این تعدد قومیتها یک چانس وفرصت خوب است که با وحدت وهمدلی مشکلات خود راحل کنیم وغمخوار یکدیگر باشیم .اینک ه یک قوم خود رابرتر بداند وسیاستمداران وحکومت بدنه دولت وبستهای کلیدی را به افراد قومیت خودش بدهد باعث عقده وکینه وسرخوردگی دیگر اقوام میشود وکینه وتفرقه ایجاد میشود.اگر شایسته سالاری باشد هرگز این بدبختیها را نداریم؛ نشنالیزم افراطی باعث خیانت وجنایت است.سیاست مداران وطنپرست به تمام افرادملکی با حقوق یکسان برخورد میکنند.راه نجات کشور ما یکسان شمردن همه مردم است.حقوق همه قومیتها یکسان باید دیده شود .نشنالیزم افراطی به تروریزم ودیکتاتوری ختم میشود .
//
داکتر عبدالرب اچکزی

>>>   بیشتر پشتون ها در افراطیت مذهبی دو آتشه هستند ولی بعضی افراد از اقوام دیگر در تعصبات قومی و سمتی،از صبح تا شام و از شام تا بام به قوم پشتون تعرض میکنید و دشام مدهید که این خود نمایانگر هویت شماست، هیچ پشتون به اقوام ساکن کشور توهین نکرده این نمایانگر هویت و فرهنگ انهاست، بیشترین تلخی های جنگ های چند ساله را این قوم پشتون به گوشت و پوست خود چشیده ولی هنوز هم افراطی ها و فاشسیست های دوران علیه این قوم میجفند، حال ببینید کی فاشیست است.

>>>   عجب تعليل؟!؟ تركان ارمنى هارا كشتند مكر شما عقليت ها در افغانستان زير بيرق اشغال و جاسوسى به همسايكان مغرض صاحب زر و ثروت شديد كه دراوردن جنين ثروت و مقام ها از رأى مشروع نسل نسل تانرا دربر مى كرفت!!
شما ها بوى داماتى مى دهيد!! عقليت ها بايد بدانند و قبول كنند كه ايجا افغانستان هست و افغان ها اكثريت مطلق هستند!!! لحاظا اكر كسى اين تركيب خوشش نمى أيد لطفا" بر كردند به وطن اباهى خود از هر جايكه باشد!!!


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است