تصفیه های خونین به پیشواز صلح خلیلزاد
استعفای حکیمی، اتمر، خلیل کرزی و تعداد دیگر بیشتر مصرف انتخاباتی دارد. بیرون شدن ظاهری این چهره ها در واقع تلاش برای داخل در ساختارهای مخالف و پاشاندن اتحادهای مخالفان سیاسی و تیم های انتخاباتی برای انتخابات ریاست جمهوری است 
تاریخ انتشار:   ۱۹:۰۸    ۱۳۹۷/۷/۲۹ کد خبر: 155453 منبع: پرینت

تیم فاشیستی زیر رهبری خلیلزاد بعد از همان پروسه استعماری بن دورویکرد اساسی را برای دولت سازی برگزید:
1 ــ ایجاد حاکمیت تک قومی بر مبنای تفکر، سیاست واعتقاد فاشیستی؛
2 ــ برداشتن تمام نیروها و مهره های درشت مقاومت و خلع سلاح این نیروها از سر راه این پروژه قومی و قبیله ای.

تیم فاشیستی خلیلزاد از 150 هزار نیرویی ناتو و امریکایی عمدتاً برضد گروه های مقاومت استفاده کرد وروند مبارزه با تروریزم و دهشت افگنی را، برضد «شورشگری» که در واقع تصفیه هولناک مخالفان سیاسی و رقبای اجتماعی و قومی خلیلزاد را هدف گرفته بود، برگرداند. با خلع سلاح گروه های مقاومت ملی و حذف فیزیکی فرماندهان و پیشبرد ترورهای زنجیره ای رهبران سیاسی و نظامی مقاومت، زمینه حضور پرقدرت دوباره طالبان، در تمام بخشهای افغانستان با استفاده از امکانات وسیع دولتی و بازگرداندن طالبان از مهمانخانه دولتی به مناطق مختلف، مساعد گردید. با پیروزی جمهوریخواهان و نیومحافظه کاران در امریکا و افزایش نقش مهره های پشتون تبار سازمان سیا و طالبان نیکتایی دار در تیم نیومحافظه کاران امریکایی، چرخش بسوی بازگرداندن طالبان به قدرت، زیر نام پروژه صلح، شدت گرفت و اکنون یکی از مهره های استخباراتی و یکی از رهبران در سایه طالبان آقای خلیلزاد مسوولیت پیشبرد پروژه صلح! با طالبان را به عهده گرفته است.

نشانه های صلح خلیلزاد با طالبان از هم اکنون هویدا شده است و در نخستین اقدام این صلح قبیلوی، فرماندهان عمده ضد طالبان وپاکستان را یکی پی دیگر از میان می بردارند و این روند خونین کماکان ادامه خواهد یافت.
میانجی صلح با طالبان برای استقرار صلح قومی و قبیلوی چند ماموریت مهم را برای پیروزی این پروژه قومی در پیش دارد:

ــ باید همه نیروهای مخالف طالبان را از سر راه این صلح! بردارند و در قدم نخست برای تسلیم دهی آستانهای جنوب و شرق کشور به طالبان، باید فرماندهان عمده جامعه ای برادر پشتون، که با اقدامات فاشیستی حکومت همسو نیستند و در برابر گروه تروریستی طالبان و حضور نظامی و استخباراتی و سیاسی پاکستان قرار دارند، برداشته شوند و قتل زبونانه فرمانده عبد الرازق فرمانده پولیس قندهار در جنوب در این راستا با تبانی خلیلزاد و هدایت مستقیم قوماندان امریکایی صورت گرفت و قتل این فرمانده در واقع ادامه همان تصفیه های خونین و قتل های زنجیره رهبران و فرماندهان مقاومت است، که بدستور خلیلزاد و تیم فاشیستی او انجام شده و هنوز ادامه دارد.

ــ تیم فاشیتی زیر رهبری خلیلزاد در صدد یکدست کردن قومی همه قدرت در دست طالبان، حکمتیار و اشرف غنی است و خواهان سلطه کامل بر پارلمان و مجلس نمایندگان و پیروزی در پروژه مضحک زیر نام انتخابات ریاست جمهوری در2019 میلادی.
از این رو عناصر مزاحم و مخالف از این روند حاکمیت یک قومی و قبیله سالاری وابسته ی امریکا برداشته میشوند و قراین وشواهد کامل وجود دارد، که مجلس نمایندگان با انتصاب چهره های همسو با خلیلزاد ها دست چین خواهند شد.

اسناد کافی وجود دارد، که امریکایی ها و شخص خلیلزاد برای سلطه بر قندهار و حوزه جنوب کشور و در اختیار داشتن پروسه انتخابات مجلس نمایندگان و ریاست جمهوری در قتل فرمانده عبدالرازق دست دارند و این مساله وقتی به یقین تبدیل میشود، که فرمانده عبدالرازق هنگامی به قتل میرسد،که چرخبال فرمانده امریکایی پرواز می کند و او بعد از پرواز دستور قتل را صادر می کند.

یاد مان نرود، که قتل عبدالرازق توسط افراد ویسا والی قندهار صورت گرفت، که او با همین سناریوی کاملا بهم مشابه شاد روان جنرال داود، داود را در تخار به دستور امریکایی ها و کرزی به شهادت رسانده بود. در واقع خلیلزاد به بهانه صلح و پیش پرداخت به طالبان میخواهد، که انتخابات؟! بی درد سر و عاری از رقابت برگزار کند و پارلمان را مانند حکومت بگونه دلبخواهی بچیند.

ــ عامل سوم در قتل فرمانده عبدالرازق همان همکاری موصوف با ایتلاف بزرگ ملی برای نجات افغانستان است. خلیلزاد همانطوریکه جبهه ضد طالبان را در مقاطع مختلف فروپاشاند، این بار نیز با حذف چهره های تاثیر گذار از جامعه برادر پشتون ازین ایتلاف، در واقع میخ های اخر را بر تابوت این تشکیلات نیمه جان می کوبد و به پیشواز انتخابات آینده ریاست جمهوری آنرا متلاشی خواهد کرد.

حذف مهره های عمده از جامعه پشتون از این ایتلاف از یکسو تاثیر گذاری سیاسی آنرا در تراز ملی کمرنگ می سازد و از سوی دیگر تنش های قومی و اجتماعی را شدت می بخشد، که ماهی مراد را همان الیگارشی قومی و قبیله یی خلیلزاد با طالبان و حکمتیار و تیم فاشیستی غنی خواهند گرفت و در واقع با این ترفند جلو ریخت و پاشهای الیگارشی قومی حاکمیت دست نشانده امریکایی گرفته خواهد شد.

حضور چهره هایی از جامعه برادر پشتون در ساختار های قبلی مخالف خلیلزاد و رقیبان اجتماعی او برای تیم فاشیستی قابل قبول نبود و انانیکه به حاکمیت بعنوان ننگ قومی تمکین نمی کنند و آنرا حریم ممنوعه مقدس قومی نمی پندارند، چی بهتر که بطور فزیکی حذف شوند. زیرا رویکرد خلیلزاد برای حاکمیت سازی رویکرد قومی است و پشتونهای که به حاکمیت و ساختار سیاسی و فرهنگی و اجتماعی بگونه ملی می اندیشند، دشمن خونی خلیلزاد ها اند. زیرا تعبیر خلیلزاد ها از ملی ها همان نماد ها و نمودهای قومی است. خلیلزاد ها مصمم اند ابتدا با مهره های پشتون ملی گرایی خودی تصفیه حساب کنند و بعد بطور منسجم در یک الیگارشی قومی به تصفیه مخالفان سیاسی و رقبای اجتماعی بپردازند.

از مهره های حذف ناشده از جامعه برادر پشتون تنها حاجی قدیر ظاهر باقی مانده است، که اگر تطمیع نشد و به این هژمونی قبیلوی نپیوست، سرنوشت فرمانده عبدالرازق در انتظارش است و خط سرخ صلح خلیلزاد از همین تصفیه ها با خون و آتش عبور خواهد کرد.

نیرنگ دیگر خلیلزاد ها برای پاشاندن تشکیلات مخالفان سیاسی و تشدید افتراق در اردوگاه مقاومت این است که ریزش تصنعی را در تیم غنی بمیدان کشیده است. استعفای اقایان حکیمی، اتمر، حکمت خلیل کرزی و شاید تعداد دیگر بیشتر مصرف انتخاباتی دارد. بیرون شدن ظاهری این چهره ها در واقع تلاش برای داخل در ساختار های مخالف و پاشاندن اتحاد های مخالفان سیاسی و تیم های انتخاباتی برای انتخابات ریاست جمهوری در سال اینده است، تا با همان سیاست تفرقه افگن وحکومت کن، مخالفان را بزانو دراورند و دیگر هیچ منطق و توجیه سیاسی و فکری و اعتقادی ندارد. زیرا وجوه مشترک گروه های فاشیستی به اضافه سیاست، ریشه عمیق اعتقادی و فکری نیز دارد. از جانب دیگر همه این افراد ابشخور واحد استخباراتی به پاکستان، عربستان، انگلیس و امریکا دارند، که سیاست مشترک را در حمایت از حاکمیت دست نشانده یک قومی به پیش می برند.

پروزه صلح خلیلزاد در واقع امادگی به جنگهای نیابتی قومی و اجتماعی و مذهبی در آینده است و ارابه هایش از خون و آتش عبور میکند و قیمت صلح خلیلزاد در واقع بر حذف کامل غیر خودی ها گذاشته و پیش پرداختهای آن برای مردم افغانستان سنگین تمام خواهد شد.

صلح خلیلزاد در اصل تصفیه های خونین قومی و اجتماعی را بدنبال دارد و غسل تعمید با خون در کنیسه های یهودی. خلیلزاد ها سوگند خورده اند، که تمام موانع را بر سر رسیدن به صلح قومی و قبیله ای با خون و آتش و با افزار تروریستان طالب و حکمتیار و کشور های اصلی حامی تروریزم سرکوب و قتل عام، بردارند و به نارضایتی رقیبان اجتماعی با همین افزارها پاسخ بدهند.

نوشداروی این صلح ننگین با تروریستان، همان همبستگی ملی وسیاسی نیروهای ملی است که به انسانیت، دموکراسی، عدالت ملی و سیاسی، پیشرفت و اصلاح بنیادین ساختار سیاسی از طریق نامتمرکز سازی قدرت، رعایت حقوق و ازادیهای فردی و اجتماعی و احترام به کرامت انسانی باور خدشه ناپذیر دارند.

محمد عالم جمال


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
تصفیه خونین
خلیلزاد
نظرات بینندگان:

>>>   هر که به خلیل بی زاد تسلم نشد اینده مثل رزاق خواهد شد. نوبت به دیگران هم رسدنی است.تا بهار اینده همه همه راه ها به طالب صاف مسازد. عملیات انتحاری شاید به ترور تبدیل شود.

>>>   آقای جمال: تحلیل دقیق وبجانمودند
بااحترام عبید.

>>>   برای مردم افغانستان یک بار دیګر ثابت شد که خلیل زاد دشمن سرسخت مسلمانان بوده وهست . ((این روبا ی مکار وخاین))

>>>   برادر محترم
اگر اينها و نيروي ١٥٠.٠٠٠نفري ناتو فاشيست و به فايده قوم پشتون حركت ميكردنند؟ پس چرا بشتر اين نيروها در هلمند قندهار كنر و تمام مناطق پشتون را به خاك و خون كشيدند مادر بمها در منطق پشتون استعمال شد .. سران پشتون كشته ميشوند ... شما ها و همسال تان مجاهلين و پلوخوران ازبك تان آرام به چوكي ها نشسته و چور و چپاول تان جاري است

>>>   آقای جمال
خواندن چرندیاتی را که به گمان خودت وبه اصطلاح عام الله بلا را به گردن خلیل زاد انداختی خواندم
گوش کن ؛
آفتاب به دو انگشت پنهان نمیشود اگر تو و امثال تو با هزاران توجیهات و چسپ های ناچسب یکی را ملامت نماید و دیگری را براءت بدهید مردم می فهمند که کی ها وطن را به امریکا فروختند و کی ها عامل تمام بدبختی هایی ناشی از فروش وطن ، بار اول کمونیستان و بار دوم شورای نظار و جبهه به اصطلاح مقاومت .
اگر امروز خلیل زاد بالای سرنوشت من و تو گیم بازی میکند باید بدانی که زمینه ساز گیم اصلی همانا غداران ائتلاف بزرگ ملی یعنی شورای نظار، دوستم، محقق و امثالهم اند
اینکه تو قوم بزرگ پشتون را به ظاهر قدیر فاسق و فاجر خلاصه نموده یی افسوس و صد افسوس به حالت.
قاسم صیادی

>>>   Badry
چندی پیش در یک جنگ فیسبوکی با یکی از هموطنان غیرتی که داشتم ، برایم نوشت :
شما تاجیکک ها سالها مدح گوی ، قصیده سرا و بوت پاک قبیله بودید ، هستید و خواهید بود . امروز با کشته شدن جنرال رازق باورمند شدم که آنچی اوشان گفته بودند حقیقت دارد . ما تاجیکک از کهیی کوه نور ساختیم ، اما قوم و قبیله خودش او را جنایت کار معرفی کرد !

>>>   بدونشک خلیل زاد در صدد یک انفجار قومی است اما خلیل زاد خود چنین مغزی ندارد زیرا بادیگاردی بیش نیست اینهمه مشکلات توسط سازمانهای جاسوسی آمریکا به خلیل زادفهمانده میشود تا تبیق اش کند.آمریکییها سبب اصلی شورشگری درجهان هستند
س کابل

>>>   صیادی (پشتون)!
شما گفتین مناسب نیست که یکی را بردیگری برائت دادچون همه خیانت کرده اند اما شما از مردم قوم خویش هیج حرف نزدید که به دستور پاکستان چی بلاهای برسر مردم ما اوردند ونام اسلام راد درتمام دنیا لکه دارد و اکنون هم مایه ننگ برای افغانستان هستندزندگی در افغاسنتان میکنند اما غلامی ازپاکستان شرم باد برشما بی وجدان ها که ازروی تعصب از همه چیز چشم پوشی میکنین( کور خود بینای دیگران )!!!!!!

>>>   خلیل زاد ....امریکاییها است و کسانی را که مشل جنرال رازق بر علیه منافع امریکا باشد به کمک قوای اشغالگر امریکا از بین میبرد.

>>>   قتل جنزال رازق ادامه همان قتل های زنجیره ای مخالفان امریکای جنایتکار است.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است