عصر رادیکالیسم هزاره ها فرا رسیده است
 
تاریخ انتشار:   ۱۱:۱۵    ۱۳۹۷/۲/۴ کد خبر: 150281 منبع: پرینت

شکی باقی نمانده است که حکومت بیشترین سود را از حملات تروریستی داعش می برد و به احتمال نزدیک به یقین می توان گفت که داعش همان نیروی سرکوب پنهان اشرف غنی و تیمش است.

به عبارتی اگر حفیظ الله امین توسط نیروهای رسمی «خاد» مردم را قتل و عام می کرد، اشرف غنی توسط داعش این کار را انجام می دهد. در این میان دو سوال اساسی مطرح است که باید به آنها پاسخ گفت.

اول: چرا اشرف غنی و تیم جنایتکارش، داعش را برای خلق جنایت در میان هزاره های رای دهنده در انتخابات فرستاد.
برای پاسخ گفتن به این سوال لازم می دانم که هدف و استراتژیهای اشرف غنی و تیمش را در خصوص انتخابات پیش رو مشخص کنم. هدف اشرف غنی در انتخابات آن است که انتخابات را مدیریت کرده و افراد مورد نظر خود ـ که تعداد زیادی آنها از حزب اسلامی گلبدین حکمتیار خواهد بود ـ را به مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالیها بفرستد. برای رسیدن به این هدف هم دو استراتژی دارد.

استراتژی اول آن است که تعداد شرکت کنندگان در انتخابات کم باشد تا به راحتی بتواند آن را مدیریت کرده و از جنجالها و مشکلات احتمالی در آینده جلوگیری کند.
تجربه نشان داده است که برای اجرای این استراتژی اصلی ترین مشکل هزاره ها هستند چون شرکت آنها در انتخابات گسترده بوده است. در نتیجه کشتار آنها با هدف جلوگیری از شرکت آنها در انتخابات باید انجام شود.

استراتژی دوم تقلب گسترده و سیستماتیک در انتخابات است. به عبارتی بعد از برگزاری یک انتخابات فرمایشی و کم رمق با حضور بسیار کم مردم، به راحتی آن را مدیریت کرده و افراد خود را از صندوقهای رای بیرون خواهد کشید.

سوال دوم این است که در وضعیت پیش آمده هزاره ها باید چه کنند؟
با توجه به هدف و استراتژیهای دوگانه ای که اشرف غنی و تیمش در انتخابات پیش رو انجام خواهند داد، شرکت هزاره ها در انتخابات بی فایده خواهد بود. اشرف غنی و تیمش دیروز پیامی روشن به هزاره ها فرستادند که اگر در انتخابات شرکت کنند، با یک نسل کشی مواجه خواهند شد. بر فرض هم اگر هزاره ها لجاجت به خرج داده و با قربانی کردن هزاران نفر باز در انتخابات شرکت کنند، حکومت استراتژی دومش را اجرا کرده و با تقلب سیستماتیک و گسترده نتیجه انتخابات را همان چیزی اعلام خواهد کرد که خودش می خواهد.

به عبارتی اگر هزاره ها میلیونها رای هم به صندوق بریزند، حکومت آن را چیزی می خواند که خودش می خواند. هزارها هم قدرت تاثیر گذاری ندارند که بتوانند از رای خود دفاع کنند. در نتیجه شرکت در انتخابات بیهوده است.
پس در این میان چه باید کرد؟ راه چاره روی آوردن به اعتراض و حتی رادیکالیسم است.

اشرف غنی و تیمش قاعده بازی را تغییر داده اند. دیگر انتخابات و کسب قدرت از طریق پروسه های دموکراتیک قاعده نبوده بلکه استبداد، زور و خشونت منطق بازی شده است.
در این میان منطقی نیست که هزاره ها با چسپیدن به پروسه هایی مانند انتخابات خود را قربانی کنند. منطق حکم می کند که هزاره ها در گزینه میان بقا و انتخابات جانب بقا را گرفته و از تمام ابزار برای حفظ بقای خود استفاده کنند. دوران شرکت در صفهای انتخابات برای شناساندن خود و کسب جایگاه و قدرت به سر آمده است. عصر رادیکالیسم هزاره ها فرا رسیده است.

عزیز نوری


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
عصر رادیکالیسم
هزاره
نظرات بینندگان:

>>>   در این هیچ جای شک نیست که داعش نام مستعار شورای امنیت ملی دولت احمدزی است که هزاره ها را هدف میگیرد. هزاره ها باید از محکوم کردن و حرف زدن دست بردارد و باید انتقام خود را از کوچی احمدزی بگیرد. محکوم کردن دیگر هیچ فایده ندارد باید کار های عملی و مقابله بالمشل را شروع کرد.

>>>   درست است

>>>   با درود های صمیمانه بشما و خوانندگان محترم،
من به حیث یک افغانستانی ازملیت هزاره باتحلیل آقای عزیزنوری موافقم.ایشان درمورداستراتیژی (استراتیژی توطئه)واهداف (اهداف تفرقه افگنی)اشرف غنی احمدزی حدس های قریب به واقعیت راپیش کشیده اند. امابایدبه این حقیقت اذعان کرد که اشرف غنی احمدزی محض یک آله واسباب توطئه وتفرقه افگنی است. این امریکا وانگلیس است که استراتیژی های(تفرقه افگن وحکومت کن) رابه واسطه اشرف غنی، حنیف اتمرووطنفروشان هزاره، تاجک وازبک عملی میسازند. آیاداعش از پاکستان وعربستان سعودی جدااست که ازامریکا جدا باشد؟ آیاداعش میتواندبدون کمک های مالی عربستان، امارات، مشوره های سیاسی واستراتیژی امریکا وانگلیس وکمک های لوژستیک پاکستان درافغانستان باشد؟ نه. این ناممکن بودوناممکن باقی میماند.
مقاله آقای عزیزنوری برای من یگانه مقاله قابل خواندن درتمام این مدت است که من دیده اما متاسفانه ایشان بازبان مدارا جویانه بامردم شریف ماحرف میزند. لیکن من به مردم مامیگویم که نه انتخابات وپارلمان راه نحات ماست ونه ادای متمدن بودن درآوردن ومانندگوسفندان بزیرتیغ خوابیدن(مرگ یک باروماتم هم یکبار). وقتی کسی یک سیلی به رخسارمامیزندمانبایدطرف دیگرروی مارابسویش بگردانیم که یکی دیگر آنجابخواباند. قرض کسی رابایدباعین سکه برگرداند. مااشرف غنی وتیمش رامحکوم میکنیم درحالیکه اینها محض اسباب اجرائی سیاست های امریکاوانگلیس درآسیای جنوبی هستند. مانبایدشمشیررامحکوم کنیم بلکه دستی راقطع کنیم که شمشیرش رابسوی ماحواله میکند. راه نجات مازدن صاحب است نه سگ.
مابایدسلاح برداریم واتحادتمام اقوام راشعاربدهیم وآنهارابرای بدست آوردن استقلال افغانستان بسوی خودبخوانیم. بااینکارمیتوانیم طالبان راکه درصددتامین برتری خوانین ملیت پشتون هستندشکست بدهیم. مابایدبرابری زن ومردراشعاربدهیم تاهمه زن ستیزان داعشی وطالبی وگلبدینی وسیافی رامنزوی بسازیم. ما باید آزادی دین ومذهب راشعاربدهیم تابی دین هاوبادین ها با ما متحد شوند. دراینصورت است که تمام مردم افغانستان ومردم متمدن دنیاواهالی کشورهای اشغالگربامامی ایستندوماآزادی کشور و استقلال میهن مارابدست می آوریم. به امیدروزی که مردم اسیرکشورم برای استقلال مادرمیهن مابازهم سلاح بردارند.
کوچک همه شما حسین

>>>   نقشه ارگ غنی کشتار هزاره هاو سرکوب آنهاست بدتر از دوره عبدالرحمن همه هزاره ها را بنام داعش و طالب برهبری استانکزی امنیت ضدملی ترور میکنند بدفاع از خود مردم هزاره برخیزند یا کشته شوند. یا دفاع کنید و یا قتل عام شوید راه دوم و سومی نیست

>>>   دوست عزیز! بهتره که هزاره ها عقب نشینی نکنند؛ و به اهداف شوم دولت جامعه ی عمل نپوشانند، بلکه در انتخابات شرکت کنند، اما امنیت شان را خود تامین کنند و به امید دولت خایین و پست نباشند.
محمد از هرات

>>>   هزاره مثل سریال حضرت یوسف شده امون معبد و خواب حضرت اشرف غنی را پیش بینی میکنه
از من میکنه بروین مرده هایتان تان را گور کنین و آماده‌گی برای مرده های بیش‌تر را بکنین
تا سوال های پوچ و بی معنا
هزاره در این سه صد سال که پند گرفته نتوانست و طرز تفکر خود را در برابر شغال ها و وحشی ها عوض نکرد
حالی هم هیچ کاری کرده نمیتواند
جز معنا کردن خواب اشرف غنی
احمد از کابل

>>>   نظر محمد از هرات درست است،هزاره هاهم باید اسلحه بردارد ومسلح شوند،آنوقت دولت تروریست پرور خائن میفهمد که از لوله تفنگ مردم هزاره گل بیرون نمیشود،از خودتان دفاع کنید،کشتن که در هر دو سر هست پس مرگ با شرافت بهتر از زندگی با ذلت است.
نادرشاه

>>>   هزاره گوشش نکند که بال بکشد ، اینجا سوریه نیست .

>>>   کشتن هزاره برای هیچ یک از قوم های افغانستان معنی ندارد اما تاجیک ها و ازبک ها بدانید پشتون ها نوبت به نوبت سراغ نژاد های دیگر افغانستان می روند اگر الان که سه قوم هستیم در مقابل پشتون ها مقاومت نکنیم فردا با دو قوم و روز بعد فقط با قوم خود و تنها باید جلوي پشتون ها بگیرید و هیچ کسی دیگر نمانده است که به یاری و کمک شما بیاید

>>>   داعش اشرف غنی همان گرگ کشمیر زمان عبدالرحمان خان غدار است که به جان هزاره ها انداخته بودند.

>>>   ملت مظلوم ومومن هزاره مناطق مرکزی افغانستان برای زندگی کردن آینده خودهاوسرنوشت سیاسی خودها با معقولیت وپلان منظم تصمیم بیگیرید.این ملیت مومن و محروم در حکومات گذشته هم محروم ومظلوم بودند و حالا هم با انواع دسیسه های قومی مذهبی فاشیستی موجه هستند. درانتخابات به پیمانه وسیع شرکت کنند اما درکنار امنیت دولتی باید خودها هم به امنیت شان درهروقت و لحظه درهمه جا و مکان مساجد،هوتل ها،مکاتب،محافل عروسی،اجتماعات و سرویس های بس هم متوجه امنیت خودها باشند امروز زندگی کردن درین وطن نهایت دشوار شده است.
الا لعنت الله علی القوم الظالمین.آمین

>>>   به نظر من دو راه برای مردم افغانستان باقی مانده است:
یکی قیام مسالمت آمیز سرتاسری همه اقوام افغانستان عیلیه حکومت دست نشانده و بادارن امریکائی شان.
دوم، تحریم سرتاسری انتخابات از سوی تمام اقوام کشور. تا امریکا و شرکا بدانند که مردم افغانستان این دیموکراسی تقلبی را دیگر نمی پذیرند.
در هردو صورت باید خصومت و دشمنی را بین خود تمام کنیم و با هم متحدانه عمل کنیم.

>>>   فاطمیون باید وارد میدان شوند.

>>>   هزاره ها در سال‌های ۱۹۸۰االی ۱۹۹۲ در زمان ببرک کارمل و دکتور نجیب ا اله از مو قف خو ب بر خوردار بودند. پست هاری دولتی تا حدودی در اختیار شان بود و هم در درون حزب دموکراتیک خلق افغانستان جای داشتند. در هر گوشه و کنار کشور بخصوص کابل مصروف کار و تجارت بودند،فرزندان شان بدون تبعیض در مکاتب شهر کابل مصروف درس خوا ند ن بو ده و برای اولین بار استفاده سرباز هزار ه چون نفر خدمت در منازل افسران منع گردید تمام سرای های لباس فروشی و بوت فروشی در اختیار هزاره ها بود و هم در اجرای مناسک شان در شهر کابل آزاد بودند بخصوص در زمان دکتور نجیب در ایام ماتم داری آنها بخاطر شهادت حسین گوش های شهریان کابل را با بلند گو ها کر می‌کردند و خواب مردم را حرام.اما شرکت هزاره در صفوف قوای مسلح در دفاع کشور در جنگ اعلام نا شده علیه دولت از جانب پاکستان فو ق العاده کم رنگ بود همینکه هزاره به سن خدمت زیر بیرق میرسید پاسداران ایران آنها را جذب می‌کرد.با سقوط رژیم دکتور نجیب در هشتم ثور ۱۹۹۲ هزا‌ره و جوانان هزاره مثل سمارق سر بلند کردند و بدور احزاب اسلامی شان حلقه زدند ، تا دندان مسلح شده و در جریان جنگ های کابل چون دگر تنظیم ها جنایت و وحشت آفریدند. هر گاه سلاح بدست هر بیسواد داده شود نتیجه همین است. اگر هزاره ها هنوز هم بدور حزب بدنام وحدت اسلامی حلقه بزنند ، نتایج بدتر از آنچه خواهد بود که ما تصور می‌کنیم
هر هزاره وطنپرست حق زندگی نورمال چون سایر شهروندان دارد. متاسفانه سران مفسد پشتون ، تاجیک و هزاره و غیره خیانت به منافع ملی کشور می‌کنند ، اینها ملیت های ساکن کشور را به گردن هم انداخته اند و خود شان مصروف پول اندوزی اند. انعده برادران هزاره که مصروف تحریکا ت سایر ملیت ها علیه ملیت پشتون اند در حقیقت در تشدید مشکلات و اختلافات نقش جدی بازی می‌کنند ، راه حل ، کشتن و بستن نه بلکه ایجاد جبهه وسیع ملی متشکل از افراد با افکار سالم و رو حیه ای وطنپرستی از تمام ملیت ها به شمول زحمتکشان پشتون که قربانی دسا یس عده ای از پشتون های اپورچونیست شده اند ، می‌باشد.
کنشکا

>>>   نصری های تروریست باید رادیکال شوند در جنگ هزارگی که خوب آدم می کشند حالا بیایید یک بار جنگ با دیگران را نیز تجربه کنید.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است