جنگ امروز علیه نوروز ریشه در چه دارد؟
جزم گرایی دینی خطرناک است و ادبیات حرام سازی یک بدعت جدید در یک دین تلقی می گردد و آن در صورتی رخ می دهد که صاحبان آن نتوانند واقعیت های اجتماعی را هضم کنند و یا مدیریت نمایند 
تاریخ انتشار:   ۱۱:۱۱    ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ کد خبر: 148784 منبع: پرینت

چندسالی شده که در آوان رسیدن جشن نوروز قضیه تحریم و تحلیل تجلیل از آن بالا می گیرد و تعدادی با استفاده از تمام انرژی شان علیه آن فتوا صادر می کنند. تا آنجا که ایمان یک شخص را در گرو یک تخم مرغ نوروزی آویخته می دانند که هرآن در خطر سقوط دانسته می شود.

بخشی از تاریخ اسلام که قسمتی از عصر اموی و تمام عصر عباسی را در برمی گیرد، درحوزه فرهنگ تمدن فارسی ـ خراسانی شکل گرفته است و در این گیر و دار از یک طرف مردم ساکن این خطه اسلام را پذیرفته اند و از طرف دیگر تعامل و گاهی تصادم فرهنگی میان فرهنگ بومی این منطقه و اعراب رخ داده است که از نمونه های تصادم می توان به یکی هم واکنش فقهی برخی دانشمندان اسلامی را به نوروز و سایر مراسم اجتماعی قبل از اسلام این منطقه دانست.

این واکنش به لحاظ معرفتی ریشه در ذهنیت "فضای جنگی میان اسلام و دیگران" داشت که همیشه اسلام درحالت جنگ با دیگران تصورمی شد (قطع نظر از اینکه به صورت واقعی این جنگ بود یا خیر) و نمونه آن امروز نیز دیده می شود که تمام غیر مسلمانان در حالت جنگ با مسلمانان تصور می گردد و به لحاظ تاریخی محصول انتقال مرکز قدرت اسلامی به بغداد بود که به صورت طبیعی جغرافیای تمدن فارسی شناخته می شد.

تصادم متذکره بگونه های مختلفی توجیه می گردید مانند برتری جویی قومی اعراب و یا فارس ها و برتری مذاهب فقهی و کلامی ویا گرایش های صوفیانه و عرفانی. از هردو طرف خط، رادیکال ها موضع به شدت برجسته داشتند. از این طرف حتی هدیه تخم مرغ موجب بی ایمانی پنداشته شد و از آن طرف برخی نمادهای مجوسیت به رسوم اسلامی علاوه می گردید.

اسلام که تنها دین شریعت مدار در سلسله ادیان شناخته می شود، به لحاظ همین خصوصیت، دارای سلسله اصول تغییرناپذیر و فروع قابل تفسیر می باشد. این اصول در بعد اعتقاد، مجموعه از باورها را شکل می دهد مانند توحید، نبوت، معاد و امثال آنها، دربعد اخلاق، هنجارهای با ارزش اخلاقی را تاکید می کند مانند کمک به دیگران، امانتداری، صداقت و امثال آنها و در بعد شریعت یا حقوق، مجموعه از قوانین را تاکید می کند که به صورت اجرایی فردی و اجتماعی میباشد مانند نماز و حج و به صورت موضوعی عبادی و اجتماعی میباشد مانند نماز ومعاملات.

فروع تغییرپذیر شامل شعبات اصول متذکره و رسوم عام اجتماعی اند که در گرو واقعیت های زندگی جامعه اند و مبتنی براین واقعیت ها ادامه می یابند و یا از میان می روند.

نوروز نیز جزیی از فرهنگ یک منطقه خاص بود و بر وضعیت آب و هوایی خاصی (آب و هوای فصلی) بنا یافته بود. در آب وهوای خشک وگرم معمولا فصلی وجود ندارد و در آب و هوای مرطوب همیشه فصل کار و زراعت است ولی در آب و هوای فصلی کار و زراعت برفصول سال تقسیم می گردد چون تغیر فصول الزاما نوعیت کار را تغییر می دهد.

نوروز به صورت موضوعی آغاز بهار طبیعت بود که بعدا حاشیه های از جانب پادشاهان این منطقه و ادیان این منطقه در طول تاریخ به آن علاوه شده بود که به هیچ صورت موضوع اصلی آن که آغاز بهار بود، زیرشعاع قرار نمی گرفت.
اسلام معمولا با این چنین رسوم کنار آمده است و برخی از بهترین های آن را رنگ عبادی داده است مانند مراسم حج و امثال شان و با برخی دیگر حداقل جنگ نکرده است مانند نوعیت لباس و مراسم خوشی و مصیبت اعراب قبل از اسلام. اما در همه موارد اهداف این مراسم را بشدت بازسازی کرده و به آن صبغه توحیدی داده است (برای اینکه اساسی ترین پیام اعتقادی اسلام توحید دانسته می شود)

جنگ امروز علیه نوروز اگر از سیاست آب می خورد قابل درک است برای اینکه حساسیت تمدنی عربی و فارسی در شرق میانه هنوز به حال خود باقی است و هریکی از اسلام به صورت یک ابزار هجوم علیه آن دیگری استفاده می کند و اگرجنگ علیه نوروز محصول یک قرائت جزم گرایانه از اسلام باشد نیز قابل درک است چون این قرائت چند دهه شده که به تمام شعایر اسلامی چهره متفاوت داده است و شعایر اسلامی را به صورت یک شمشیر معرفی کرده تا به صورت یک انتخاب و یک راه زندگی.

قرائت جزم گرایانه در نوروز کوبی تنها نمود نمی یابد بلکه از حلال دانستن خود کفانی تا عادی دانستن نظام بردگی و از کلامی سازی احکام شرعی تا تشدید جنگ فرقه توسعه دارد.
ولی اگر جنگ علیه نوروز ریشه در هیچ یکی از موارد فوق نداشته باشد تنها می تواند نشانه کم علمی و کم خردی محض باشد ورنه یک مطالعه ساده از کلیات اسلام این جنگ را نمی پذیرد.

فراموش نکنیم که نگاه شریعت اسلامی به تمام مراسم اجتماعی (که از اصول اسلام شناخته نشود) مبتنی بر نحوه برگزاری و اجرای آن مراسم است. اگر اجرای آن توام بود با مزخرفات و اسراف می تواند در وضعیت خاصی ممنوع شود و دریک وضعیت دیگر روا باشد و در وضعیت آخر که منافعی برای مردم داشته باشد، مفید تلقی گردد (وضعیت شرعی معاملات دراسلام مبتنی بر همین فلسفه است)

خطرناکترین حالت از میان این همه احوال جزم گرایی دینی است که هیچ پاسخی برای معضلات اجتماعی ارایه نمی کند بلکه صرف واکنش منفی نشان می دهد و هیچ برنامه را نمی تواند برای زندگی مردم پیشنهاد نماید تنها روی تحریم ها تکیه می نماید.

ادبیات حرام سازی یک بدعت جدید در یک دین تلقی می گردد و آن در صورتی رخ می دهد که صاحبان آن نتوانند واقعیت های اجتماعی را هضم کنند و یا مدیریت نمایند.

به هرصورت این جنگ تعدادی را به خط نوروز ستیزی رادیکال سوق می دهد همانگونه که تعدادی را به نوروز پرستی رادیکال نزدیک می نماید. این خطوط رادیکال گونه تعامل دین ونوروز را از میان می برد بلکه به مخالفین نوروز چهره ضد اجتماعی و به طرفداران آن وجهه رسوم گرایی می دهد.

نوروز درحالت طبیعی آن یک جشن اجتماعی است و هیچ ربطی به ادیان دیگر ندارد همانطور که نمی توان آن را به پایه دینی اعیاد اسلامی دانست. حداقل راه میانه اجتماعی دانستن نوروز در یک منطقه و جغرافیای خاص است که هر منطقه و جغرافیا رسومی از این قبیل دارند و جنگ دینی نباید علیه آن راه انداخته شود.

نوروز همه مبارک و امیدواریم تمام مخالفین نوروز نیز در کنار عموم مردم ما نوروز خوشی و پر از شادمانی داشته باشند و سال پر از صلح و صفا و دور از انتحار و انفلاق برای مردم ما باشد.

نوروزتان مبارک!
کمال الدین حامد


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
نوروز
تحریم یاتجلیل
نظرات بینندگان:

>>>   ریشه در جهالت دارد !

>>>   شما یک کار کنید!
از دولت اجاه بگیرید که همان خرقه مبارک را که در زیارت خرقه مبارک در قندهار است، در عوض تکه هایی که در جنده می بندید، خرقه را در جنده ببندید و به هوا بالا کنید و بعدآ با نعره صلوات به محمد و آل محمد گفته کرتی ها و قدیفه ها و چپن های خود را از تن کشیده به فقرا و غربا و ملا ها تحفه دهید.
سال دیگر ملا ها خواهند گفت که ما نوروز را باید سالانه دوبار تجلیل کنیم. یک مرتبه اول حمل و یک مرتبه هم اول محرم یعنی روز اول ماه اول سال هجری قمری.

>>>   اعراب اختیار شان که تجلیل میکنند یا نمیکنند اما مردمان افغانستان ایران تاجکستان ازبکستان همیشه تجلیل میکنند

>>>   نصوار حرام است چون پیغمبر وخلفای راشدین نصوار استعمال نمیکردند نصوار ازجمله مخدرات است

>>>   اگر می خواهید نوروز همیشه وخیلی خوب تجلیل شود هرفرد بالغ باید در هر نوروز مقداری پول صدقه نوروزی برای ملاصاحبان بدهند تا هم ثواب اخروی حاصل کند و هم از بابت سهم گرفتن در تجلیل نوروز ثوابی راکه مستحق میشود از زبان ملا صاحبان بشنوند
ر

>>>   آدمی نیست که عاشق نشود وقت بهار
هر گیاهی که به نو روز نجنبد خطب است
سعدی
نو روز جشن سر سبزی و طراوت بر همه
هموطنان مبارک.

>>>   زنده باشی استاد بزرگواربسیار دلایل معقول ومنطقی فرمودید .به وجودشماوامثال تان افتخارمیکنیم.

>>>   نوروزپیش ازپیش به همگی فرهنگی ها وفرهنگ دوستان این سرزمین مبارک باد
زنده باد اسلام
مرگ بر جاهلان وبی خردان قرن

>>>   عمر راوی
نوروز تان خجسته باد .
تازه شدن زمین و درخت و گل و گیاه، آبی شدن آسمان ، خجسته و مبارک است. اما کشوریکه آزادی ندارد، عدالت را نمی شناسد، فقر و محرومیت و بیکاری و اعتیاد به مواد مخدر و فسق و فساد و تقلب و وطنفروشی در آن بیداد میکند، چنین کشوری، با سال نو در تضاد کامل قرار دارد. گندیدگی ، فساد ، بویناکی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از چهارسویش فوران میکند، پژمرده گی و مرگ یگانه ارمغان رژیم و نظام حاکم بر کشور ماست. آمدن و رفتن سال در چنین کشوری ، هیچ نو بوده گی و تازه گی ندارد. به امید نابودی این نظام ستم و به امید نو شدن واقعی سال مردم و سال ملت مان . هر روز تان نوروز و نورزتان پیروز.

>>>   اگرپیغمبرواصحابش نوروز را تجلیل نکردند به دلیل این است که آنها ازعربستان بودند. نوروز درجامعه عرب بدوی تجلیل نمیشد. عدم تجلیل نوروز توسط پیامبردلیل نمیشود که ماهم تجلیل نکنیم.

>>>   نو روز كدام مخالفت با اسلام ندارد، اما جنده بالا كردن مخالف اسلام است و أصل بالا كردن جنده از رسوم مذهبي بودايان تبت چين است، و ميتوانيد در اين باره تحقيق نمائيد.

>>>   مردم افغانستان و بعضی کشور های فقیر و شدیدا مذهبی عربستان را از سنگ و چوپ از از قماری تا شرابی مقدس میدانند و عربستان هم ازین شکاف سخت بهره سیاسی و سو استفاده مینمایند هر آنچه فتوا بدهد نمایندگان شان در کشور های مختلف در ترویج فتوا تلاش مینمایند.
چندی قبل در سی ان ان مصاحبه محمد بن سلمان پخش شد و همچنان بی بی سی هم آن را نشر کرد.
سی سال پیش ما راه افراطیت را پیشه کردیم تا از صدور انقلاب اسلامی ایران جلو گیری کرده باشیم که این تصمیم در ان موقع اشتباه بوده است و حالا میخواهیم که اسلام سی سال پیش را بر گردانیم........
دیده میشود که در طول سی سال از اسلام چه درست کرده اند به خاطر مخالفت با ایران ،هر آنچه ایران انجام میدهد از قبیل نوروز ، زیارت قبور ، ........ همه را باید ذریعه فلان حدیث و فتوای حرام معرفی کنند تا از عمل کرد های ایران در جهان اسلام انتقاد کرده باشند و احساسات اکثریت مردم بی خبر از دین را تحریک نمایند این اعترافات خود محمد بن سلمان است .ورنه نوروز سال های متمادی تجلیل شده حرام نبوده به محض اینکه در ایران انقلاب می شود شیوخ عرب از ترس اینکه تاج تخت شان دچار فروپاشی نشود عنعنات و......فارسی زبانان را هدف گرفتند.
و حالا هم سال ها طول خواهد کشید که ذهنیت افراطیت را از مردم پاک کرد بزرگ ترین خیانت آل سعود به اسلام که خود اعتراف کردند این است .خدا کند مردم با مطالعه اسلام را بشناسند تا از طریق فتوا عربستان و مولوی ها مزدور شان به امید آن روز.
غفور محب.

>>>   Najib Salam
امروز خانه هاى تان را پاك نكنيد، لباس منزه و پاك نپوشيد كه اسلام و خدا و پيامبر خفه مى شود ، اما اگر شكم ملا را با چلو و سبزى چرب كرديد و كف دستش را با دالر امريكاى خاريديد ، آنگاه فرض و سنت ديگر مى شود و حتا جشن كريسمس هم حلال .
اين هم خرد است كه خداوند از پوشيدن لباس پاك و منزه كردن محل رهايش و صفا و صميميت در اين روز غضب شود و بنده اش را توبيخ كند !

>>>   " حلال یا حرام بودن" تجلیل نوروز هم میراث منحوس آمدن جهادیها از پاکستان است که حالا طالبان آنرا به افراط رسانیده اند!!

>>>   نه نوروز با اسلام مخالفتی دارد و نه جنده بالاکردن. حاجت تحقیق نیست!!

>>>   هموطنان عزیز! نوروز وسال نوتان مبارک!
از خداوند ارزوی صلح رفاه وحدت برابری و برادری بین همه مردم افغانستان را خواهانم!

>>>   یامقلب القلوب والابصار یامدبرالیل والنهار یامحول الحول والاحوال حول حالنا الی احسن الحال .
علامه بلخی.

>>>   ما از انسانهای قبل از اسلام بسیار چیز ها را داریم و نه تنها در سطوح
کل بلکه در سطح آنهایکه خود را عالم ادعا و یا ملا می تراشند .
بهتر است نام انرا نگیرم تا خدا نخواسته درین دار بی بازخواست و پر
از تعصبات به انحراف متهم نه شوم .
م . ش.ف کابل

>>>   اگر اندیشه از ستم ملاها نباشد بسیار عادات که حتی ملا صاحبان به
آن آغشته اند از فرهنگ های تاریخی قابل گفتن است
خدیجه احمدی

>>>   انسان ها نمیتوانند به دهن ملا های کور و نا ملا زندگی کنند.
عوض بیردی ترکمن از ساحل آمو دریا

>>>   نوروز را جشن جهانی شماره یک جهان مینماییم
جشن آغاز بهار استعداد این را دارد که تقویم
جهانی به معیار آن شود چون وابسته به هیچ
دینی نیست و همه مردم از چین و هند و اروپا
و امریکا آن را فارغ از باور دینی خود بصورت
مشترک جشن بگیرند ولی جشن سال نو میلادی و
جشن های اسلامی نمی توانند در بین همه بشریت
مشترک شوند

>>>   آفرین به شاعر عزیزی که در وصف عید نورز و تحویل سال شعری سرودند، ولی دین پتانسیل زیادی برای تحریف حقایق و تحریک متعصبین دارد و باید همانند کشورهای آزاد غرب از دولت جد شده و قانون در کشور حاکم گشته و جای دین و مذهب و دکانداران ریا کار دینی از حقوق مردم کوتاه و در مسجد و معابد بماند، وگرنه کشورهای مسلمان از منجلاب جهل و جنایت دینداران ریا کار و فتنه انگیز آزاد و رها نخواهد شد.
اگر الهی تعیین کننده بود اول حال و روزگار افغانستان را عوض می کرد آقاجان. دست از تزویر و ریا کاری بردارید و همه تغییر و تحول را به خدا نسبت ندهید.بگذارید مردم احساس مسئولیت کنند و سرنوشت خود را رقم بزنند، سرنوشت انسان باید بدست خود انسان رقم بخورد وگرنه دینداران ریا کار عنان و اختیار را از مردم گرفته و همجنان خود را میداندار و صاحب و جان و مال و ملک خواهند نمود و نتیجهً آنرا البته پیشا پیش در کشورهای مسلمان را می بینیم.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است