تقاعد جنرالان ارشد وزارت دفاع
تلکس شایعات 
تاریخ انتشار:   ۱۳:۳۹    ۱۳۹۶/۸/۲۷ کد خبر: 141746 منبع: پرینت

24 تن از جنرالان ارشد وزارت دفاع ملى به تقاعد سوق داده شده اند.
1- ستر جنرال عبدلرحیم مشاور ارشد رییس جمهور
2- سترجنرال عبدالله حبیبی، وزیر دفاع پیشین
3- سترجنرال عبدالخالق مشاور شورای امنیت ملی
4- دگر جنرال افضل امان، معاون وزیر دفاع و سرپرست گارنیزیون کابل
5- سترجنرال شیر محمد، افسر احتیاط فعال
6- دگر جنرال گل نبی احمدزی، فرمانده پیشین گارنیزیون کابل
7- دگر جنرال محمد دوران مشاور شورای امنیت ملی در امور نیروهای هوای
8- تورن جنرال مهمند خان، افسر احتیاط فعال
9 - تورن جنرال شاه ولی، رییس پلانگذاری و استراتیژیک وزارت دفاع
10- برید جنرال عبدالجلیل افسر ریاست اوپراسیون وزارت دفاع
(این خبر در بخش تلکس شایعات سایت شبکه اطلاع رسانی افغانستان نشر شده است.)


وزارت دفاع

وزارت دفاع

این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
شایعات
شایعه
نظرات بینندگان:

>>>   مقصدش همین مجاهد نماها وخلقی ها بوده؟

>>>   ولیعهد عربستان سعودی از دزدهای باصلاحیت آن کشور که همه شان وزرا واعضای خانواده شاهی هستند که فعلا درحبس بسر میبرند خواسته است تا هفتاد فیصد سرمایه دزدی خودرا به خزانه دولت تحویل کنند تا آزاد شوند
حکومت افغانستان هم باید از دزد های چپه شاخ مانند پاروک وردک بسم الله ، زاخیل وال، گل آغاش شیرزوی ، ایوب سالنگی ، محمود کرزی ، حسین فهیم، داود زی، عطانور ،وهمانند اینهارا بخواهد تا اقلا پنجاه فیصد از پول های دزدیده شده را واپس به بانک تحویل دهند
ر

>>>   کی خوب شد خدا برکت کند

>>>   با وخامت سرطان معده طومار همه دسیسه ها برچیده میشود

>>>   افرین تقاعدی متقاعدین سالهای گذشته راداداه نمیتوانی پس اینها راچی میدهی

>>>   این جنرالان احساس و طن دوستی داشتند و گاهی در برابر مشاورین خارجی منطق میگفتند، برای این حکومت و مشاورین بلی صاحب گو کار است که منافع خارجی ها را بر منافع وطن و ملی ترجیح دهد ، افسوس که با تقاعد این آخرین افسران ، اردوی افغانستان دیگر اردوی ملی نخواهد بود .

>>>   چند تا از اینها از جمله جنرال های خردوان است پس بروند به خردوانی خود

>>>   فساد پیشگان که این مملکت را تباه کردن از فساد های کو چک گرفته ال بزرگ باید همگی این خاینین متقاعید شوند

>>>   پشنهاد تقاعدافسران سرقوماندانی عالی را وزارت دفاع کرده رهبری بیسواد بیکار ونادان وزارت دفاع ره ببنیند که به جز چند گلمه انگلیسی که اورهم درکورس مستجعل اموختن دیگر فاقد رهبریت میباشند درلست نشرشده بسیوادی مدیریت شان بر ملا شد حبف حیف

>>>   ﺣﻤﻴﺪ ﺣﻤﻴﺪ
ﻭﺯاﺭﺕ ﻣﺎﻟﻴﻪ 99% ﭘﺸﺘﻮﻥ
ﻭﺯاﺭﺕ ﻗﺒﺎﻳﻞ 100% ﻗﺒﻴﻠﻪ
اﺭﮔﺎﻧﻬﺎﻱ ﻣﺤﻞ 90% ﻗﺒﻴﻠﻪ
ﻭﺯاﺭﺕ ﺗﺠﺎﺭﺕ 80% ﻗﺒﻴﻠﻪ
ﻭﺯاﺭﺕ ﻣﻌﺎﺭﻑ 50% ﻭﺭﺩﻛﻲ 30 % ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻭاﻝ ﻣﺘﺒﺎﻗﻲ ﺩﻳﮕﺮ اﻗﻮاﻡ
ﻭﺯارﺕ اﻃﻼﻋﺎﺕ و ﻓﺮﻫﻨﮓ 70% ﻗﺒﻴﻠﻪ
ﻭﺯاﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ 100 % ﺑﺴﻮﻱ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺷﺪﻥ ﺑﺮاﻱ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﻳﻚ ﻛﻮﺩﺗﺎﻱ ﻧﻆﺎﻣﻲ و ﻗﻮﻣﻲ و ﻧﻆﺎﻡ ﺭا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺼﺮ ﺩﺭ اﺧﺘﻴﺎﺭ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﻭﺯاﺭﺕ ﺗﺤﺼﻼﺕ ﻋﺎﻟﻲ 85 % ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻗﺒﻴﻠﻪ
ﻭﺯﺭاﺕ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺯﻱ 60% ﻗﺒﻴﻠﻪ
ﻭﺯاﺭﺕ اﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﺎﺭ و اﻣﻮﺭ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 80 % ﻣﺮﻛﺰ ﻗﺒﻴﻠﻪ
ﻭﺯاﺭﺕ ﺷﻬﺪاﻱ و ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ 79 % ﻗﺒﻴﻠﻮﻱ
ﻭﺯاﺭﺕ اﻧﻜﺸﺎﻑ ﺩﻫﺎﺕ 69 % ﻗﺒﻴﻠﻮﻱ
ﻭﺯاﺭﺕ ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﻪ 70 % ﻗﺒﻴﻠﻪ
ﺷﺎﺭﻭاﻟﻲ ﻗﺒﻴﻠﻪ
ﺷﺮﻛﺖ ﺁﺭﻳﺎﻧﺎ ﻗﺒﻴﻠﻪ
ﺩاﻧﺸﮕﺎﻩ ﻛﺎﺑﻞ ﻗﺒﻴﻠﻪ
ﻣﺤﻤﻜﻪ 95 % ﻗﺒﻴﻠﻪ
ﺛﺎﺭﻧﻮاﻟﻲ 80 % ﻗﺒﻴﻠﻪ
اﺭﮒ 100% ﻗﺒﻴﻠﻪ
اﺯ 36 ﻭاﻟﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 25 ﻭاﻟﻲ ﻗﺒﻴﻠﻪ
ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻬﺎﻱ ﻟﻮا و ﻗﻮﻝ اﺭﺩﻭ ﻫﺎﻱ ﻭﺯاﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﻫﻤﻪ ﻳﻌﻨﻲ 99% ﻗﺒﻴﻠﻪ
ﺳﻔﺎﺭﺗﻬﺎ و ﻗﻨﺴﻮﻟﮕﺮﻱ ﻫﺎﻱ ﻭﺯاﺭﺕ ﺧﺎﺭﺟﻪ 89% ﻗﺒﻴﻠﻪ
ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻬﺎﻱ اﻣﻨﻴﺖ اﻛﺜﺮ ﻭﻻﻳﺎﺕ ﻫﻤﻪ 90% ﻗﺒﻴﻠﻪ
ﺩﺭ ﺭاﺱ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻛﻪ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺁﻥ ﻣﺮﺑﻮﻁ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﻲ ﻫﺎ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻫﻤﻪ ﻳﻌﻨﻲ 99% ﻗﺒﻴﻠﻪ
ﻛﺎﺭﻣﻨﺪاﻥ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺧﺎﺭﺟﻲ 99% ﻗﺒﻴﻠﻪ
ﺭﻳﺎﺳﺖ اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺴﻮﻱ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺷﺪﻥ ﺗﺎ ﻓﻌﻠﻦ 65 % ﻗﺒﻴﻠﻮﻱ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
ﻭﺯاﺭﺕ ﺯﺭاﻋﺖ 89% ﻗﺒﻴﻠﻪ
ﻭﺯاﺭﺕ ﻣﻮاﺩ ﻣﺨﺪﺭ اﺯ ﺧﻮﺩ ﺷﺎﻥ اﺳﺖ, ﭼﻮﻥ ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ, ﻗﺎﭼﺎﻗﺒﺮ و ﺳﺎﺣﻪ ﻛﺸﺖ ﻣﻮاﺩ ﻣﺨﺪﺭ اﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺧﻮﺩ ﺷﺎﻥ ﻣﻴﺸﻮﺩ,,
ﻟﻂﻔﻦ ﻣﺘﺒﺎﻗﻲ اﺵ ﺭا ﺷﻤﺎ ﺑﺮ اﺳﺎﺱ ﭼﺸﻢ ﺩﻳﺪ ﻧﺎﻥ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﺪ,,


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است