ایجاب تفکر در زیبایی ها و ظرافت ها عالم هستی
 
تاریخ انتشار:   ۱۰:۱۴    ۱۳۹۶/۷/۲۶ کد خبر: 140163 منبع: پرینت

جهان هستی باهمه زیبایی ها وظرافت های که در خلقت آنها بکار رفته که همه آن ظرافت ها وزیبائی ها آیات ونشانه های از قدرت خالق لایزال الاهی بوده وهمه اجزای کاینات وجهان هستی باهم در ارتباط و نزدیکی و پیوستگی قرار داشته و دارند و حتی بعضا وجود یکی علت وجود دیگری می گردد و در پیدایش یگدیگرخود حالت علت و معلول را بخود می گیرند مانند پیدایش ابر از وجود بخار و علت برف و باران از وجود ابر و پیدایش مواد غذایی و نباتی به سبب وجود زمین و هوا و آب و باز پیدایش زمین مناسب به زراعت به وجود غذا و کود که منشاء نباتی و غذایی دارد و پیدایش مرغ به سبب تخم مرغ و علت وجود تخم مرغ به سبب موجودیت خود مرغ که این مسایل را هرچه خواسته باشیم بیشتر وسعت داده می توانیم.

با وجود ارتباط اجزای عالم و کاینات با یگدیگر بشکل زنجیره ای ولی بازهم بشکل دقیق جهان و عالم هستی و کاینات که مرتبط و پیوسته باهم هستند مگر همه آنها وابسته و محتاج و محدود و نسبی بوده و بقدرت خارج از حیطه کاینات که آنها را ایجاد و خلق کرده و نظم و زیبایی بخشیده احتیاج دارند.

وجود کاینات باهمه این زیبایی ها و ظرافت های آن که واقعیتی است قابل مشاهده درک و لمس و احساس و متغییر و رنگارنگ در عین حال محتاج محدود نسبی که وجود هر یک از اجزای آن وابسته به شرایط زمانی و مکانی که زمانی وجود دارد و زمانی وجود ندارد و وجود یکی نسبت بدیگری کامل تر و یا ناقص تر بوده و امروز علوم تجربی و بخصوص فرمول و قانون (ترمودینامیک) دینامیک حرارتی ثابت ساخته که پیدایش کاینات و جهان هستی را بدایت و آغازی بوده که از زمان معینی پیدا گردیده است. از این جهت نظریاتی مبنی بر اینکه عالم هستی قدیم ازلی و ابدی است با این فرمول نظریه باطل ثابت گردیده پس زمانیکه برای وجود و پیدایش کاینات و عالم هستی بدایت ثابت گردد لزوما برای این جهان هستی نهایت و پایانی نیز وجود دارد.

به اساس ثبوت علم و آگاهی بصراحت گفته می توانیم که جهان هستی و کاینات طوریکه آغازی داشته اند پایانی نیز دارد. پس از این جهت می گویم که کاینات و جهان هستی ازلی و ابدی نبوده و پایدار و ثابت نخواهند ماند و به روزی که خداوند (ج) حکم کند.
این نظام و کاینات درهم و برهم خواهد شد (اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون) و آن قدرتی که ازلی و ابدی و پایدار و ثابت ولایتغییر بوده و خواهد بود قدرتی است ماورای کاینات و جهان هستی و آن قدرت بی شک قدرت خالق لایزال و مدبر امور دانا و توانا حی و قیوم (الله متعال) ا ست (تعالی الله عما یصفون)

سید محمد خیرخواه


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
جهان ابدی
نظرات بینندگان:

>>>   آنکسیکه هفت اقلیم را نهاد
هرکسی را هرچه لایق بود داد
ر

>>>   بهروز جلال آبادی
یک گوساله را پرسیدم اوغان استی !
اول گفت نه ، من هزاره هستم و بعدا گفت بلی اوغان هم هستم ؟
گفتم : اوغان درجه ۳ استی و یا چهار ؟
گفت : اوغان بودن درجه ندارد !
گفتم : وقتیکه درجه ندارد آیا یک هزاره اوغان ریس جمهور شده میتواند ؟!
گفت : نه والله ، خو بهتر است پشتون ریس جمهور باشد تا پشتونها از جنگ دست بکشند !
گفتم : در دوصد سال از جنگ دست کشیدن ؟
دهن گوساله باز ماند و برای گفتن چیزی نداشت !
بلی امروز ما شاهد تعداد زیات اینطور گوساله ها در اقوام غیر پشتون هستیم که بنام وحدت سمبولیک ملی بطرف نابودی در حرکت اند !

>>>   ﺯﺍﺩﻩ ﯼ ﺑـﻠــﺦ ﻭ ﺑـﺨــــﺎﺭﺍ ﻭ ﺳﻤـﻨـﮕـﺎﻧﻢ، ﺭﻓـﯿـﻖ
ﻫﻢ ﺯ ﺷﯿـﺮﺍﺯ ﻭ ﺳﻤـﺮﻗـﻨـﺪ ﻭ ﻧﻤـﻨـﮕـﺎﻧﻢ، ﺭﻓـﯿـﻖ
ﺍﺯ ﻧﺴﻒ، ﺍﺯ ﮐﯿﺶ ﻭ ﮐـﺎﺑﻞ ﺍﺯ ﺧﺠـﻨﺪ ﻭ ﺍﺻﻔـﻬﺎﻥ
ﻫﻢ ﺯ ﭼﺎﭺ ﻭ ﻣﺮﻭ ﻭ ﺧـﻮﺍﺭﺯﻡ ﻭ ﺯﺭﺍﻓﺸـﺎﻧﻢ، ﺭﻓـﯿـﻖ
ﺯﺍﺑـﻠﯽ، ﻓـﺮﻏـﺎﻧﻪ ﺍﯼ، ﺗـﺒــﺮﯾـﺰﯼ ﯾﺎ ﺗـﻬــﺮﺍﻧﯽ ﺍﻡ
ﺍﺯ ﻫـــﺮﺍﺗـﻢ ﯾـﺎ ﺯ ﺗـﺮﻣــذ ﻭ ﺑـﺪﺧـﺸـــﺎﻧـﻢ، ﺭﻓـﯿـﻖ
ﻫﻢ ﺯ ﭘﻨﺞ ﻭ ﻭﻧﺞ ﻭ ﺩﺭﻭﺍﺯ ﻭ ﻫﻢ ﺍﺯ ﻭﺷﺖ ﻭ ﺭﺷﺖ
ﻫﻢ ﺯ ﻫﻨﺪ ﻭ ﮐﺎﺷﻐـﺮ، ﺍﺯ ﺍﻭﺵ ﻭ ﮔﯿﻼﻧﻢ، ﺭﻓـﯿـﻖ
ﻫﻢ ﺯ ﯾﺰﺩﻡ ﯾﺎ ﺯ ﮐﺎﺷﺎﻥ، ﻫﻢ ﺯ ﺗـﻮﺳﻢ ﯾﺎ ﺯ ﺷـﻮﺵ
ﻫﻢ ﺯ ﺧﺎﮎ ﭘﺎﮎ ﺭﺳﺘـﻢ ﺧـﯿﺰ ﺳـﯿﺴـﺘـﺎﻧﻢ، ﺭﻓـﯿـﻖ
ﯾﺎﺩﮔﺎﺭ ﺑﯽ ﺳـﺘﻮﻥ ﻭ ﺗﺨﺖ ﺟـﻤـﺸـﯿـﺪ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ
ﮔـﺮ ﺯ ﺩﯾـﺰﮎ ﯾﺎ ﮐـﻬـﻨــﺪﺯ ﯾـﺎ ﺯ ﺧـﺘـﻼﻧـﻢ، ﺭﻓـﯿـﻖ
ﻗـﺼـﻪ ﮐــﻮﺗـﻪ، ﮔـﺮ ﺯ ﺧـــﺎﮎ ﺁﺭﯾــﺎﻧـــﺎﯼ ﻗـﺪﯾـﻢ
ﮔـﺮ ﺯ ﺍﯾـﺮﺍﻧـﻢ، ﺍﮔـﺮ ﺍﺯ ﺗـﺎﺟﯿـﮑـﺴـﺘــﺎنم، ﺭﻓـﯿـﻖ
ﺷﯿـﻌـﻪ ﯾﺎ ﺳﻨـﯽ ﻭ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻣﺸــﺮﺑﯽ، ﯾﺎ ﻣﮑـﺘـﺒﯽ
ﺩﻫﺮﯼ ﺍﻡ ٬ ﺯﺭﺩﺷﺘﯽ ﺍﻡ ٬ ﯾﺎ ﮐﻪ ﻣﺴﻠـﻤﺎﻧﻢ، ﺭﻓـﯿـﻖ
ﻣﻠـﺖِ ﻣﻦ ﺗـﺎﺟـﯿــﮏ ﻭ ﺑـﺎﺷـﺪ ﺯﺑــﺎﻧـﻢ ﭘــــﺎﺭﺳـﯽ
ﭘـﺎﺳــﺪﺍﺭ ﻧـﻨـﮓ ﻭ ﻧـﺎﻣــﻮﺱ ﻧـﯿــﺎﮐــﺎﻧـﻢ، ﺭﻓـﯿـﻖ

ﻇﻔﺮ ﺻﻮﻓﯽ ﺍﺯ ﺍﺯﺑﮑﺴﺘﺎﻥ


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است