از انتخابات بنویسید
 
تاریخ انتشار:   ۱۲:۱۵    ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ کد خبر: 130027 منبع: پرینت

رییس و اعضا و کمیشنرهای کمیسیون انتخابات و شکایات انتخاباتی توسط رییس جمهور منصوب شدند. اما رییس دارالانشای کمیسیون انتخابات به داوطلبی گذاشته شد و از میان چند فرد وابسته به تیم ارگ، یک نفر بازهم توسط رییس جمهور انتخاب گردید.

از طرف دیگر دستور توزیع تذکره های الکترونیکی داده شده و وعده سپرده شده است که در اسرع وقت به مراحل اجرایی برسد.
هنوز مشخص نیست که آیا توزیع تذکره ها برای سهولت در رای دهی و جلوگیری از تقلب در انتخابات است یا انتخابات به همان کارت هایی که چندین برابر رای دهندگان توزیع شده است، برگزار می شود؟

لازم است رییس جمهور توجه جدی به رفع ابهام ها در برگزاری انتخابات نموده و در اولین فرصت دست متقلبان انتخابات قبلی را از کمیسیون های انتخابات و شکایات انتخاباتی کوتاه کند.

شما هم از انتخابات بنویسید و نظرات و پیشنهاد های خود را در موضوع این هفته اعلام کنید.

کد (4)


این خبر را به اشتراک بگذارید
نظرات بینندگان:

>>>   امیر خیل نظرش اینه
دیگه توبه کردم به پیشی خدا
دیگه دور گشتم از این کار ها
دیگه کارهایم صوابی بو ود
چرا روز عقبی حسابی بو ود
جاغوری

>>>   من درقیامت دست درگریبان نورستانی وامرخیل هستم.
ع

>>>   زملک بی کسی بوری که بوری
بسوی جاغوری بوری که بوری

>>>   کدام انتخابات ؟ قسمیکه قبلا امریکایی ها و غربی ها مزدور های خود را انتخاب نمودند بعد از این هم چنین می کنند و مزدوران خود را در کرسی ها نصب می نمایند . انتخابات نمایشی را بخاطر اغوا وفریب و دلخوشی مردم ساده افغانستان به راه می اندازند .

>>>   از متـــون کـهـــن ادبـــی وتاریخــــی ما
علی بابا وچهل دزد-
راویان اخبار و ناقلان آثار و طوطیان شکرشکن شیرین گفتار آورده که اندر ازمنه قدیم مردی بود که او را علی بابا خواندندی از آبله دست وعرق پیشانی روزی حلال گرد آوردی وبرمسند قناعت ومناعت نشسته بودی و زندگی خویش بدین منوال گذراندی ، او همه روزه با دراز گوش خویش در پی گرد آوری هیزم در کوه میشد واز فروش آن دیناری فراهم آوردی وروزگار با خانواده گذراندی وشکر ایزد بجا اوردی ، از قضا روزی درکوه گروه مردانی را دید که دروازه غاری را با خواندن رمزی بگشودند در اندرون غار شدند ودوباره برگشته ووبازهم آن رمز برخواندند تا مدخل گاه غار مسدود شد و آنها از دیده ها غایب شدند،علی بابا در حیرت فرو شدکه این را چی رازی باشد ؟ اوهم درانجاشد وآن رمزبگفت دروازه گشوده گشت، در اندرون غارخزینه از زروسیم راا انباشته دید ،خورجین خویش برگرفت و وازان زروسیم دران بنهاد وبا مرکب خویش بخانه برگشت زن خویش فراخواندتا ترازو ازخانه برادرش که درهمسایگی او بودبیاوردکه مقدار این متاع بسنجد ، زنِ برادر حیلتی بکاربرد ودر زیر کاسه ترازو سرشی بمالیدتا دریابد چی چیزی را با آن برکشیده اند،القصه چون علی بابا آن زروسیم با ترازو بسنجید زن ترازوبه همسایه برگرداند، همسایه سکه طلا در سرش یافت آن خبربه شوهر باز گفت ،او نزد علی بابا شد ومسرانه خواست بگوید چگونه آن همه زروسیم فراهم شده؟ علی بابا بناچار آن سِربا برادر درمیان بنهاد، او که آدم حریص وپر طمع بود باجمله ستوران کاروانی براه انداخت چون درکوه رسید انتر منتری بنمود درگشوده گشت درخزانه شد وهمه جوال هارا از زرو سیم وزیورات بیانباشت تا آن مردِ حریص قصد خروج کرد چهل راهــزن فرارسیدند رئیس راهـزنان چون چنین دید سخت برآشفت وبفرمود تا آن مرد تکه تکه کردند،
کــرزی بابا وچهــارصد دزد:
، چنین نقل کرده‌اند که در روزگاران پیشین در دیار فرنگ مردی زندگی میکرد وبرای خدمت به خلایق مطبخ گشاده بود نان به مردم بدادی وپول برگرفتی وزندگی به پیش بردی امابه آن قناعت نداشتی وهمواره درِ وزرا ووکلی فرنگ ابزدی تا اورا برقدرتی بگمارند قضارا چنین شد و آن سلطانی بنام کرزی بابا در یکی از بلاد اسلامیه بود بنام شیرستان چهارده سال بر سریر سلطنت وبرمسند قدرت نشسته بود ، او د ر باریان فراوان متملق ، دزدان طرار وتردست وبیرون از شمار داشت ،
، همه دستگاه حکومت کرزی بابا بیشتر از چهار صد دزد نبود که بنوبت وزیر وکیل والی سفیر شدندی ومال رعیت بزوربگـــرفتــی ، املاک بیـــت المال غصب کردندی ، چوکـی های حکومت به فـروش بگذاشتی ،القصه دران روزگارمردم داشته ئی خویش راکه از پول فرنگ بود ودر بانک بنهاده بودند مورد توجه سلطان ووزیر اعظم قرار گرفت ، آنها باهم شور کردندوچون نیک بیاندیشیدند گفتند بهتر آنست که این پول ماراباشد اما نشاید که خود ازجیب خلایق ورعیت بدرکشیم باید توسط معتمدین نزدیک ما عمل گرددهمانند علی بابا از هریک برادر حریص مامور این سرقت شدند ، برادران باهم بنشستند طرح نو در انداختند جمله پول خزانه بانک ماهرانه برگرفتند وباهم قسمت کردند ، این خبر تا اقصای عالم پراگنده گشت وهمه از حیرت دست بدندان بگزیدند ،
آن روزگار دستگاه سلطنت در روی زمین وبین هفتادو دو ملت مفسد ترین شناخه گردید
سلطان سال ها صاحب فرزند پسر نشد وازین رهگذر اندیشه همی داشت سال ها بدین منوال سپری شد، تا آنکه خداوند پسری رابه او اعطا کردسلطان از استخاره چی اعظم خواست تا آینده این نوزاد را ببیند ،استخاره چی تخته رمل از بغل بیرون آوردوتخته به رمل زد واسطرلاب دربرابر آفتاب نگاه داشت ستاره طفل را ملاحظه کردوگفت : بخت واقبال وپیشانی این طفل را هیچ یک از سلاطین روزگارندارند ودولت واقبال همیشه با او باشد بشرط آنکه نامش از سلاطین دور برگرفته گردد سلطان نام پسر میرویس بنهادو ازین فال بغایت خرسند شد ، بار ثانی از استخاره چی اعظم بخواست تا در ساعت سعد ببیند آیا این پسر چون جوان وقدرتمند گردد آن دیورند برسمیت شناسدیا ازان اباورزد ؟؟ جواب اظطرلاب آن بر آمد که نه نیاکان آنرا شناخته داشته اند ونه کواسه گان !
سلطان خیلی شادمان شد وپسر استخاره چی را مقام مشاوریت دربارببخشید،
یکی دیگر از عجایب روزگا راینکه سلطان دران زمان هرگز نامی از دیـورند برزبان نیاوردی اما وقتی از سریرسلطنت بزیر شد همواره این ورد زبانش بودی حتی وقتی در خواب عمیق فرورفتی گاهی ناخود آگاه نعره برکشیدی که دیورند را نداده اند وسرمردمان بباد دهیم و دیورند ندهیم ! هیچکسی تاحال بدرستی به این راه نبرده که آیا کرزی بابا گرفتار مریضی لا علاج مالیخولیائی بود ه یا رمزی درکار بود؟؟،آیا براستی حاضر است جان خود ویا جان یگانه فرزندش میرویس در ین راه صدمه ببیند ؟؟ یا اینکه بازهم دیگران کشته گردند وویران شوند ؟
( گیلگمش )

>>>   به جواب نظر دهنده دومی
به شرطی که نورستانی و امرخیل به قیامت اعتقاد داشته باشند.

>>>   من دیگه رای نمیدهم به هیج عنوان
از جاغوری

>>>   باآقای جاغوری وآقای ع موافقم.
غ

>>>   به آقای جاغوری
زملک بی کسی بوری که بوری
بسوی جاغوری بوری که بوری.
توپ پای

>>>   به دومی: چگونه وارد دوزخ میشوی وبه یخن شان دست می اندازی؟؟

>>>   درانتخابات رای مردم درنظر گرفته نمی شودودرین چند سال که مردم متوجه هستند مردم مظلوم کشورما به بسیار علا قه مندی برای نامزد مورد نظر خود رای میدهد اما افسوس که رای مردم مظلوم وبی چاره افغانستان در زباله دانی ها انداخته میشود وهرکس راکه امریکا بخواهد ریس جمهور است وانتخاب میشود.
ومن اله توفیق

>>>   محمد زايى در شماره ١٣٦ امده است محمد زى
اما هوتك اسم يك شهرستان باستانى قندهار مى باشد و بسيارى از باشندگان ان شهرستان تا زمان مهاجرت شهزاده ميرويس بخارايى كه بعداً ساكن هوتك شد و با يايى نسبتى بنام هوتكى مشهور گرديده تاجيك ها و فارسى زبان بودند .
و هوتكى ها همه پشتون نيستند.
اما بهر حال در شماره ١٣٣ امده است .
سپاس از توجه تان .

>>>   تمام فارسی زبانها اعم از تاجیک‌ها و هزاره‌ها و سایر ملیت‌ها که به زبان شیرین فارسی‌دری تکلم و بدان عشق میورزند، بدانند و هوشیار باشند که اگر با هم یکجا و همدل نگردند و تحت عنوان واحد با هم یکی نشوند، متأسفانه آنکه ادعای« برادر بزرگ»کرده برایشان خوابهای پریشان دیده و قصد خوردن میراثشان رادارد، قرار است به صدها گروپ و قبیله تقسیم شوید

>>>   واژه #فغانستان را چند روز قبل پيشنهاد كردم امروز در چندين برگه از ان استفاده شده است. براى اعتراض به تعصب و فاشيزم موجود از نوشتن افغانستان خود دارى كنيد.
فغان و افغان از نظر لغوى همان فرياد است اما ديد نام و اسم خاص فرق ميكند .

>>>   زمانيكه واژه دانشگاه را حذف كردند، زبان پول را حذف كردند، نام هاى مناطق مارا حذف كردند، نام فرا قومى كشور ما را حذف و تاريخ پنج هزار ساله اريانا و خراسان را به دو صد سال كاهش دادند، ما نه كه پدران ما هم زاده نشده بودند. اما چراغ علم، خرد، دانش، تمدن، بيدارى، هويت، زبان... ما نمرد و خاموش نشد. ما اكنون دوباره به أصل خود برگشته در راه تحقق عدالت مبارزه ميكنيم و اين پرچم ازادى و عدالت خواهى را برزمين نخواهيم گذاشت و ان را بر نسل بعد منتقل خواهيم كرد. كساني چون عبدالله، غنى، وديگر تيوريسين هاى فاشيزم و هر انكه فكر ميكند چنين چيزى امكان دارد غلط كرده و راه را اشتباه رفته اند و در واقع از دانش و خرد كم دارند. ما در صحنه هستيم و مبارزه در راه رسيدن به عدالت پايدار براى همه هيچگاه اسان نبوده ولى هيچگاه از وجدان هاى پاك زدوده نخواهد شد. اين را ما ثابت ميسازيم!

>>>   من در جرمنی زندگی میکنم و تابعیت جرمنی را دارم. برخلاف نظر اقای اندیشمند در کارت شناسایی من در بالا نوشته شده است: جمهوری فدرالی المان در پائین نام فامیل پائین تر نام خودم، به دنبال آن تاریخ تولد و متصل آن ناسینالیتیت من جرمن نوشته شده است. وپائین تر محل تولدم. در پاسپورت من هم همچنان. نمیدانم اقای اندیشمند به کدام استناد ضرورت نام کشور و ملیت را نمی بیند. اوردن نام اقوام را من در هیچ یک شناسنامه سائر کشور ها نه دیده ام.اگر تصور شود که در جرمنی فقط جرمن ها زندگی دارند، هم اشتباه است. زیرا تنها بیشتر از 6 ملیون ترک به همین تعداد پولیندی و .... زندگی دارندحتی تعداد افغانهای جرمن شده نیز از صد هزار گذشته است.
ضیأ سخی زاده

>>>   هویت هر قوم افتخار تاریخ آن است چه تاجیک، ازبک، هزاره، پشتون ،قزلباش، ایماق، پشه ئی هندو و غیره باشد . وعده وزیر داخله در پارلمان در مورد توزیع تذکره الکترونیکی چه ؟

>>>   غنی باید تذکره الکترونیکی توزیع کنی وگرنه خیزش مردمی می شود.

>>>   عامل اصلی توزیع نشدن تعصبات یونی هاست.

>>>   راستی که در... شما هیچ شک ندارم

>>>   توزیع کرد تذکره آسان است اما نگهداری از آن بسیار مشکل است وقت دیتابیس وزارت دفاع به دست مخالفین افتید در راه قندهار همه ره بایمتریک می کردند.
وقتی فساد به اوج خود رسیده باشد نگهدادری از دیتابیس تمام اتباع افغانستان با تمام خصوصیت به دست ISI بی افتد آنوقت هیچ چیزی برای مان باقی نخواهند مان به خصوص وقتی در وزارت مخابرات انجییران .... پاکستان کار کند.

>>>   تاخیر در توزیع تذکره الکترونیک خیانت ملی است با عملی شدن ان بیشترین جرم جنایت جعل تذویر و تغیر هویت بااسانی میسر است علت تداوم وضعیت حاضر معطل شدن این پروسه میباشد
صالح کابل

>>>   من یک افغان هستم و تذکره الکترونیکی حق همه ماست باید هر چی زودتر توزیع گردد
خراسانی اصیل

>>>   فقط روی تذکره عکس شتر و بز و بزغاله نباشد که نمیگیروم
فرید

>>>   اين حکومت , اين دولت و اين نظام , افغان شده , بى اعتبار شده. من به اين دولت افغان و حاکمان پشتون اش اعتماد نداشتم و دارم وخواهم داشت.
توزیع تذکره الکترونیکی هنگامى آغاز مى شود که قوم سرکرده حاکمان پشتون اش اکثريت شده باشد. تقلب تقلب را بخود کش مى کند.

>>>   بسیار عالی امید است باز هم به خاطر بهانه گیری چند عدد کورمغز متعصب توزیع آن به تعویق نیفتد.
سعادت از هلمند.

>>>   هموطنان عزیز بگذارید که فرهنگ اتحاد و اتفاق در وطن ترویج گردد با ذکر ملیت کدام درد ما دوا خواهد شد و یا اینکه امروز در پشت ملیت و ملیت پرستی، قوم و نژاد پرستی، و دیگر تعصبات گشتیم کدام مشکل من و تو حل گردید بیاید قبول کنیم که افغان هستیم اگر تاجک هستیم، و یا اگر ازبک، اگر هزاره هستیم یا پشتون، اگر ایماقی هستیم و ترکمن و یا پشه ایی یا بلوچ اگر عرب هستیم یا عجم.... باز هم برادر هستیم بگذارید با ترویج یک فرهنگ عالی وطن را بسازیم.ایکه جناب نویسنده نوشته اند زحمت زیاد بخرچ داده اند اما بیایید که در آباد وطن زحمت بکشیم. جنگ های تنظیمی و ویرانی کشور، بی ثباتی، اقتصاد معیوب، وطن آلوده با میلیاردها مکروب و گنده گی از باعث همین قوم پرستی و نژادپرستی است. جالب اینجاست که در این عصر کنونی که عصر دیجیتل و تکنالوژی میباشد، ما (اتباع افغانستان) چون غلامان حلقه بگوش و کاسه لیسان اجنبیان (... پاکستان و امثالهم) دست به توطئه چینی و بربادی وطن میزنیم و اینکه یک کمی رو به آبادی و بهبود روان هستیم مگر دشمنان قسم خورده و همسایه های برادر شمال و شرق و غرب و جنوب چشم دید آن را ندارند. من تاجک هستم هنگامیکه خارج از کشور سفر میکنم من به کس گفته نمیتوانم که من تاجکم بلکه میگویم افغان هستم. به امید اتحاد و اتفاق همه اقوام کشور و هموطنان عزیز!

>>>   هیچ دلیلی برای درج نام قوم وجود ندارد همگان در برابر قانون یکسانند و شهروند افغانستان از حقوق مدنی برابر باید بهره مند باشد. البته ملیت باید افغانستانی ذکر شود و قوم هر کس پیش خودش محفوظ باشد نه برای برتری جویی های جاهلی و تکاثر طلبی. نویسنده محترم هم قومگرایی را با قوم گرایی دیگر پاسخ گفته. بلکه باید استناد به قانون کند و به هیچ قوم محترم توهین نکند.
نهاد نواندیشان بلخ

>>>   روزانه صد ازین تذکره های الکترونیک به چتلستانیها داده می شود و حتی به دروازه های شان برده یم شود خبر دارید؟؟؟ آی فرزندان پارس وای صاحبان اصلی مملکت کجایید؟

>>>   در قانون اساسی افغانستان زبان رسمی مردم افغانستان دری و پشتو است. نبودن رسم الخط دری در تذکره ملیتهای افغانستان درحقیقت نادیده گرفتن حق هویت ملی مردم است. کرزی پلان دارد که با قوم پرستی وحدت ملی ما را ضربه زند و بدگمانی را میان اقوام افغانستان ایجاد نماید.

>>>   ...افغان تمام ملیت را تشکیل میدهد چرا که از افغانستان گرفته شده است هیچ افغان تنها پشتون بوده نمیتواند....

>>>   نویسنده محترم مردم دنیا به کجا رسیده و ما افغانسثانی ها در کدام گپهای بیهوده بند ماندیم,,,,
عرصه,,

>>>   این مرض ملیت گرایی ارگ نشینان حتی به تذکره سرایت کرده از بد - بدترش توبه.
خوستی

>>>   به نظر بنده این بسیار یک کار خوب است که همه ما به یک قوم و یک نام شناخته شویم، اما یک قوم و یا نام نباید به هیچ کدام از اقوام ارتباط داشته باشد نه افغان نه پشتون نه تاجیک نه ازبک نه هزاره، به همین دلیل باید همه بنام آریا یاد شود
نجیب

>>>   با عرض سلام این موضوع را بهتر است به آرای مردم افعانستان حل و فصل نمائید.
افغان دوست

>>>   افتخار میکنم که در تزکره م افغان نوشته شود و بنام افغان ما را هر کس یاد کنند

>>>   هر کی نام و قوم پرستی میکند خاین ملی است. قرار ذکر (فوق افغان به معنی هویت واحد افغانستانی است و درج این واژه بعنوان ملیت باعث وحدت ملی و جلوگیری از اختلافات قومی می شود) صرف کسانی که نوکر خارجی ها اند و وحدت ملی نمیخواهند اینجور منافقت میکنند. در هیچ ملک دنیا ملیت در کارت هویت و یا تزکره ذکر نشده، صرف محل تولد در بعضی ممالک. کسانی که این حرف ها را تفرقه اندازی میکنند دوست افغانستان نیستند و به از بین بردن نام و افتخار تاریخی ما دست به کار استند. ورنه بروند به ممالک که با اسم قومی شان هم نام اند و یا به وطن خود افغانستان به نام یک افغان فخر کنند.
یکی از افغانهای فاخر که در بامیان تولد شده.

>>>   ما همه افغان و مسلمان استم.
علی از پنجشیر و خانم ام از جوزجان

>>>   من پشتون نیستم ولی یک حرف را از منتقدان اینکه در تذکره افغان باید ذکر نشود میپرسم. چی چیزی باید نوشته شود ؟؟ که باعث بی اتفاقی اقوام نشود. کلمه افغان از افغانستان گرفته شده و اگر قرار باشد که افغان تنها به پشتون ها مربوط است پس باید کلا نام افغانستان را تغیر دهیم درست؟؟ شما در هر کشوری که برید مردم ان کشور به نام همان کشور یاد میشوند نه بنام قوم های ان و دسته دسته. همه مردم که از هر قوم هستند ولی افغان بودن اتفاق اقوام را معنی میدهد یعنی اینکه همه از افغانستان هستند. از یک طرف میگوید که قوم و قوم بازی نباید باشد و از یک طرف دیگه باز میگوید باید قوم در تذکره ذکر شود. اگر افغان به پشتون اطلاق میشود باید نام افغانستان را تغیر دهیم. که این یک فکر خام و ناشدنی است.

>>>   سلام
من به این تذکره های جدید اعتراض دارم چون هویت من در ان درج نمی شود
>>>   پشتونها نمیخواهند که تذکره ها توزیع شود چون ضرر میکنند وانتخابات تقلب کرده نمیتوانند ...
شرف

>>>   بالاي تذكر ذكر شده جمهوري اسلامي افغانستان حالا ان كه قوميت يا مليت ذكر شود لازم نيست . تذكره ديكر كشور ها را نگاه كني ميبيني كه فقط در بالاي تذكر اسم كشور شان نوشته شده از انجا ميفهمي ديگه مليتش چيست . خدا اي ملت ب راه راست هدايت كند .
م از مشهد

>>>   شتر یعنی همه کوچی است ده این وطن
بدخشانی

>>>   رای اشرف غنی از چوبان مشور اوغو استان انور خیل است این قوم چوبان هستند برای این ها فرهنگ یعنی گوسفند از تعمدون صحبت نکنید فکر ایشان گسفندی است حالا شتری شده خوش باشید باید یک خیمه هم میبود بهتر شناخته میشده اند
خدا داد

>>>   چند نفر در رياست افغان تيلي كام وظيفه دارند كه تمام كارمندان. ميدانند كه اينها پاكستاني استن مگر تذكره دارند و شامل وظيفه هم استن

>>>   در صورتیکه تصویر مرکب های بغلانی صاحب در تذکره تابعیت شان ، ثبت شود ، حتما تصاویر شتر های اشرف غنی هم ثبت خواهد شد.

>>>   سلام به دوستان گرامي
حيوانات با انسان ها هيچ تعصب نه دارد، بلكه از انها ترس وبيم دارد، اماانسانها با حيوانات هم تعصب دارد، مثل كه بعضي دوستان با تصاوير شتر در روي تذكره به ديده نفرت مينيگرد، در حاليكه شتراز جمله حيوانات بسيار صابر،حوصله افزا،ارام وتاريخچہ بسيار دراز اهلي شدن ان با انسان ها وجود دارد، ودر مورد حمل ونقل وزن هاي سنگين با بشر همكاري داشته و دارد، وشتريك سمبول تاريخ باستاني اين كشور است، وما نه بايد با تصوير شتر كه انسان نيست تعصب كنيم، ودر ممالك بسيار زياد جهان در اسنادهاي دولتي و سمبول هاي رسمي نشان تصاوير حيوانات مختلف درج است،مثل در افغانستان درزمان سر دار داود خان در بيرق دولتي ما تصوير مرغ عقاب نقش شده بود.
با احترام سلجوقي از هرات

>>>   فقط افغاني رو با پاکستاني تشخيص بدهند در غير اينصورت بعد از شناسنامه الکترونيکي جاسوس پاکستاني با ش افغاني خواهيم داشت...
نجيب اله تهران

>>>   درموردتوضیح تذکره الکترونیکی باید محتاد باشیم تاافراد غیر ملکی سو استفاده نکندتا کشوردچار مشکل نشود
(محمدعلی صادقی)

>>>   ... بر سر کشوری که باید مصوبات ملی آن را سفیر کشورهای خارجی امضاء کند.
چنین کشوری تا ابد ... حلقه در گوش خارجی است

>>>   آقای داوود علی نجفی اما بسیار زود فراموش کردی که گفتی
کرزئ را تو رئیس جمهور ساختی.
آیا این معجزه غیر از تقلب از کجا به تو حاصل آمده بود . . . .
م.ش.زمین بوس

>>>   آیا در زمانی که خود داود علی نجفی در کمیسیون انتخابات بود، تقلب در انتخابات صورت نگرفت، که حالا خود را با تجربه در مسُله انتخابات میداند.
در همان زمان نیز میلیون رای تقلب شده بود که جتی خود کرزی گفت که انتخابات ما را بد نام کردند.

>>>   چرا امریکا باتذکره های الکترونیکی مخالفت میکن امریکا هم طرفدار بی نظمی وناامنی درکشور ماست اگر تذکره های الکترونیکی توزیع میگردید ایقدر تقلبات وجرم وجنایتها صورت گرفته نمتوانست.هرنفر چهار یا ده بار رای میدهد هرنفر به چندین نام پاسپورت بدست دارد.جرم میکند باپاسپورت جعلی وتذکره دومی خود از وطن خارج میگردد.
بااحترام عبید الله.

>>>   مخالفت توزیع شناسنامه الکترونیکی آمریکا نه بل قوم پشتون میباشد ،چون با توزیع آن قومیکه دعوای اکثریت قلابی دارند فاش شده و روی سیاه میشوند ،پس با توزیع این شناسنامه ها قوم شریف و صلح دوست تاجک اکثریت را بدست خواهد آورد
اجمل(پنجشیری)

>>>   سفیر امریکا هیچ حق ندارد درمسائیل شخصی ما مداخله نماید این همه ضعف دولت بی مسئولیت ماست !

>>>   کرزیها نخواستند که تزکره برقی توزیع نگردد، اگر این تذکره برقی توزیع میشد بسیاری مشکلات نه تنها در بخش انتخابات بلکه در تصامیم های بزرگ ملی افغانستان را کمک میکرد متاسفانه کسانی بودند به این امر بزرگ پشت پا زدند. خداوند مرک را نصیب شان نکنند آنها خائینین ملی کشور هستند

>>>   اجملک پنشیری! این بزرگان متعصب ملیت تاجک بود که مخالف ذکر نام افغان بر تذکره الکترونیکی بودند و امریکا هم بخاطر چاپلوسی بزرگان شما که سالها قبل در دامان امریکا و پاکستان پرورده شده بودند، مانع توزیع تذکره الکترونیکی شده اند.
شمال

>>>   آقای داود علی نجفی با این وضعیت برای که وزارت می کنید؟ همه وزرا و نمایندگان نوکران سراپا گوش آمریکای جهان خوار هستند. حتی در مورد تذکره نیز سفیر نامرد آمریکا باید تصمیم بگیرد؟...بر شما و اطرافیان شما
مهاجر منتظر

>>>   وقتی که خود کمیسیون و دارالنشا تقلب کند چگونه و توسط کی جلو گیری گردد...
رای دهنده

>>>   اگرمخالفت نمینمود- غنی سه ملیون رای تقلب نمیتوانست و ادعا نمیتوانست که خوست که یکصد هزار نفوذ دارد- یک ملیون حسابش کند؟؟؟؟؟
واقعآ سفیر امریکا مشوره کرنیل ضیا الحق را از دل وجان درمورد نفوذ قبول دارد.
قیصاری شمال

>>>   خودش یک ... و متقلب بزرگ است۰

>>>   واصع است که مساله توصع شناسنامه هاتوسط کرزی ودارودسته فاشیسش به بن بست مواجه شده است هرگاه که نفوس شماریری صورت گیردوانهم تحت نصر مجامع معتبر جهانی!!!! دوستان فکر میکنیدکه چه رسوای و سرافگندگی برای این قوم ببار میاورد اصلا قابل تصور نیست اما از انجاییکه خداوند وعده حق و عدالت داده انشالا این کارشدنی است به امیدچنین شرمساری این قوم فاشیست و بقایای یهود
جاوید اریایی از کابل

>>>   دیگر سفیر امریکا بنام افغانستان نمی تواند انتحاری تولید کند برایش سخت می شود معلوم است که مخالفت می کند.
ارزگانی
>>>   قبل ازرفتن به آن دنیابایدیخن شان را گرفت.
احمدزی

>>>   آمادگی های لازم جهت تجزیه کشور باید گرفته شود۰ پشتونها از طالب تکنوکرات خلقی اوغان ملتی تا گلبدینی همه باهم فرق ندارند۰ غیر پشتونها متحد شوید و حساب تانرا از این جنگ و خشونت دائمی پشتونها جدا کنید۰
تجزیه به نفع غیر پشتونها است چون از این جنگ دائمی، بیفرهنگی، اضافه خواهی و وحشت دائمی پشتونها برای همیشه بیغم میشوند۰
کشور ها و ملت های دیگر پیشرفت کرده اند چون پشتون ندارند۰


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است