لانه جاسوسی در کشور تحت عنوان سفارت پاکستان
 
تاریخ انتشار:   ۱۲:۰۹    ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ کد خبر: 127165 منبع: پرینت

در حملات اخیر، اعضای شورای ملی، مامورین عالی رتبه دولتی، افسران قوای مسلح و ده ها مردم ملکی کشور ما شهید شدند.

همه می دانیم که این حملات با حمایت تکنیکی پاکستان صورت گرفته است. مواد استفاده شده در قندهار در بازار یافت نمی شود و امکان خود سازی آن نیست. آیا وقت آن نیست که احتجاج و اعتراض خویش را در برابر لانه جاسوسی که زیر عنوان سفارت پاکستان در کابل کار می کند نشان دهیم.

آیا خموشی نشان از بی تفاوتی ما در برابر دشمن و خون ملت ما نیست؟ این حداقل کاریست که بخاطر انتقام انجام داده می توانیم.

امرالله صالح


این خبر را به اشتراک بگذارید
نظرات بینندگان:

>>>   نخیر جناب صالح شما به خاطر به دست اوردن مقام و منصب به مسایل قومی زبانی و لسانی دامن بزنید افغانها غیرت و عرضه جمع شدن زیر یک چتر را ندارند

>>>   با در نظر داشت حملات پیهم دهشت افگنی و قربانی فراوان ملت یک نوع حالت بی تفاوتی و عدم قبول مسئولیت در حکومت وحدت ملی بمیان آمده است. یکی از عوامل عمده آن مو جودیت مجلس نمایندگان ضعیف است که مسئولیت حکومت را در حفظ حیات ، آزادی و مصئونیت ملت بصورت جدی مطرح نمیکند و اقد امات قانونی مطابق قانون اساسی انجام نمیدهد.

لازم است که بر وفق وضع فعلی از دید من تدابیر عاجل گرفته شود. ازان جای که رئیس جمهور ، مریض روانی ، بلا تصمیم ، مترددو تلقین پذیر از جانب تیم تبار گرای اطرافش می باشد، باید ریاست اجرائیه ، " اگر هنوز هم فکر می کند مدافع منافع مردم و مسئول مقابل ملت می باشد " ، با ابتکار عمل برای مبارزه بر ضد دهشت افگنی به اتخاذ تدابیر ذیل بپردازد :

1- با در نظر داشت وضع امنیتی فعلی ریاست اجرائیه یک " لجنه " یا " تاسک فورس " را برای مبارزه بر ضد دهشت افگنی ایجاد کند تا با استفاده از تجارب چند سال اخیر طرح امنیتی و دفاعی را تهیه نماید.
2- بخشی از پیشنهادات این " تاسک فورس" با اتکا به تجارب سایر کشور ها درین زمینه شامل نکات ذیل بوده می تواند .
3- دادگاه خاص برای بر رسی اعمال تروریستی تشکیل گردد. با اتکا با اسناد تقنینی موجود غرض سرعت عمل اجراات گردد و هر نوع تغیرات دیگر که ایجاب اسناد تقنینی و یا تعدیل را می نماید برای آینده در نظر باشد.
4- در اداره داد ستانی کل یا " لوی څارنوالی " نیز بخش خاص داد ستان مبارزه بر ضد دهشت افگنی ایجاد شود و اگر مو جود است بیشتر تقویت گردد. واضح است که در نهاد های امنیتی با در نظر داشت ضرورت تغیرات مشابه صورت گیرد.
5- با در نظر داشت تصامیم ضد دهشت افگنی ملل متحد و با اتکابه بخش جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی قانون جزای فعلی ، تروریست ها باید به اشد مجازات منحیث دسته جنایتکاران مسلح مجازات گردند.
6- هیچ نوع معیار بشری سیاسی و یا حقوقی برای توجیه سیاسی دانستن این اعمال و یا برادر خواندن و مخالف سیاسی خواندن دهشت افگنان وجود ندارد. مطابق قانون جزای افغانستان هر نوع تبلیغ و حمایت از دسته جنایتکاران مسلح شراکت در جنایات تروریستی می باشد که بصورت جدی و قاطع عملی گردد.
7- هر نوع تبلیغ در وسایل اطلاعات جمعی در دفاع از دسته جنایتکاران مسلح جنایت است و مرتکب باید تعقیب و دارندگان وسایل اطلاعات باید دستگاه شان ضبط و مورد محاکمه قرار گیرند.
8- هیچ نوع تعلل و تاخیر در تنفیذ احکام نهایی داد گاه قابل قبول نبوده و حکم نها یی بلا فاصله به ویژه در محل و مناطقی که قربانیان جرم و یا خانواده شان وجود دارد عملی شود.
9- دفاع از جان ، ناموس و مال ملت و دارا یی های عامه دفاع از حقوق بشر بوده و مکلفیت حکومت وحدت ملی می باشد. حکومت مسئول مقابل ملت می باشدنه سازمان های به اصطلاح حقوق بشر بیرونی. وضع عاجل اقدامات قاطع عاجل و اضطراری را می نماید.
10- هر ما مور نظامی و یا ملکی که به نحوی از انحاء به تروریست ها کمک می کند و یا در اجرای وظیفه غفلت می کند مستوجب وصف جرمی تروریست بوده و باید منحیث تروریست مجازات شود و درین مورد قا نون جزای ما و نورم های حاکم بر بخش نظامی صراحت دارد.
11- و بالاخره طبق گفته کا که های قدیم وطن شیرینم " اگر مرد هستید " و به گپ خود ایستاد هستید چرا وقتی در مقابل نماینده های ملت از ستون پنجم نام میبرید چرا این ستون پنجمی ها را گرفتار ، توقیف ، ودادگاهی نمی سازید تا به اشد مجازات محکوم شوند تا اعتماد ملی را بدست آورید. وقتی رئیس امنیت به مجلس نمایندگان از ستون پنجم یاد می نماید مجلس " خصی " ما همانند حکومت وحدت ملی " خصی " چرا رئیس امنیت ملی را پنج روز وقت نمیدهد تا ستون پنجم را بازداشت و اقدامات قانونی مقابل شان اتخاذ نماید و در صورت عدم اقدام بعد از پنج روز وی را سلب اعتماد نمایند تا حکومت وحدت ملی " خصی " طبق گفته کا که های کابل قدیم مرد شود

>>>   یک جرم دیگر به ادامه ارتکاب جرم ها:
"‏غنی احمدزی مانع دستگیری همتبارش خلیل صدیق رئيس د افغانستان بانك از طرف رياست مبارزه عليه جرايم سنگين شد"
این ریس بانک همانیست که بانک مرکزی کشور را به لانه فساد قبیله سالاران مبدل کرده.
واقعا غنی احمدزی زعیم وفادار، ارج گذار و قاطع به تبارش بوده، ملیتش باید به او لقب بابا دهد

>>>   باید به سفارت پاکستان یورش برده شود و سفارت را در معاسره قرار داده شود مسولین سفارتخانه را یکایک به کشور خود شان با سیاه کردن روی های شان پرتاب کنیم و دروازه این لانه شیطانی و جای مخفی انتحاری هاو مخفیگاه ترورستان که در موتر های شیشه دودی همین لانه شیطانی بمحل مطلوب شان نقل وانتقال میگردد ببندیم وخود را از شر شرارت پیشه های
که بنام دیپلومات که در حقیقت برای جاسوسی و رهنمای ترورستان و انتحاری های تربیه شده ای اس ای در چاهای مورد نظر شان در موتر های شیشه سیاه همین لانه شیطانی کارشان چیزی دیگری نبوده ونیست خودرا و اولاد خود را و کشور خود را از دست این ظالمان در امان سازیم اگر اسناد و کمپیوتر های این لانه شیطانی باز گشایی گردد از روی اسناد ان خواهید دریافت که کارکنان این لانه چه جنایاتی را در کشور انجام داده اند که همه ما حیرت زده خوایم شد و ده ها بار لعنت برانها خواهیم گفت .

>>>   هيچ كسي نميتواند بخاطر دالر هاي كه از سازمان استخباراتي هندستان ميگيرد، ملت ما را با پاكستان در يك دشمني بي پايان وارد نمايد، حالا چه روند سبز باشد يا روند نارنجي
آقاي امرالله صالح اگر همت و مردانگي دارد و اگر بغير از توصيف و مداحي كمي شيره و شيرازه مردانگي دارد، كافي است كه امر سنگباران همين انتهاري كه طالبان را مقدس و ديگران جنايتكار خوانده است، بدهد
اين از هزاران راهپيمايي بر ضد پاكستان كرده بهتر تمام ميشود، چون پاكستان هميشه توسط همينگونه مزدورانش، ملت ما را تباه ساخته است

>>>   از نظر من تاجیک با هیچ کشوری نتوانسته است زبان و منافع مشترک ایجاد کند. اما در حال حاضر به خوبی می دانم که دشمن اصلی تاجیکان افغان ملت است. افغان ملت از طالب و داعش و هر نیروی جنایتکار و مزدور دیگری علیه تاجیکان استفاده کرده اند. آنها علنا در دوران طالبان می گفتند که "پنجابی منم پنجشیری نه منم"
پس تا زمانی که حساب ما با افغان ملت یک‌سویه نشود، مخالفت با پاکستان نمیتواند برای تاجیک اولویت باشد. چنانچه افغان ملت عین همین کار را میکند. یعنی هرگز مرد و مردانه علیه پاکستان نمی ایستند. بلکه از برنامه های پاکستان علیه تاجیکان استفاده می کنند. در دوران طالبان افغان ملت با تمام دم و دستگاهش در پاکستان لنگر انداخته بودند...

>>>   مظاهره علیه پاکستان کسانی بکنند که سنگ پشتونستان و لوی افغانستان به سینه می کوبند. آنها شهامت برون شدن از سالونها را ندارد. در دوران حاکمیت پاکستان زیر نام طالبان در افغانستان، مقیم پاکستان بودند و از تمامی امتیازات و تسهیلات در پشاور و اسلام آباد و کراچی برخورد بودند. حالا اینها زیر سایۀ شتر امریکا و ناتو علیه پاکستان برای لوی افغانستان جف می زنند. چرا اینها نمی روند و علیه پاکستان بیرق بر نمیدارند؟

به قولی: از اشداء علی الکفار و رحما بینهم، اشدا علیه پاکستان را برای ما گذاشته اند اما بین خود رحما دارند.

این ....را باید همه شناخته باشند. اینها به زبان با پاکستان زرگرجنگی دارند، اما ناف شان همیشه و پیوسته در منابع پاکستانی بسته است. اینها هم از توبره می خورند و هم از آخور. اینها فقط در حرف با پاکستان مخالفت دارند نه در عمل.

به مصداق لندی پشتو:
په خوله به جنگ درسره وکرم
د سترگو لاندی به زاری درته کومه

در حالی که افغاان ملت خاموش است، هرگونه به میدان رفتن و علیه پاکستان شعار دادن، حماقت سیاسی است، نه چیز دیگر.
مگر چنین نیست؟

>>>   عوامل جنایات کابل و قندهار را لطفا قبل از همه در داخل افغانستان در ارگ ریاست جمهوری و یا در نهاد های امنیتی و یا در پارلمان افغانستان جستجو کنید و بعد پاکستانی ها را مقصر بشمارید.
چهال دهه است که ریشه مشکلات افغانستان در بیرون جستجو می شود، همه بازیگران داخلی فرشته های پاک هستند.
شاید بهتر باشد عاملین انفجارات و انتحارات را در افکار مکتب پشتونیزم و یا فرهنگ پشتونولی جستجو کرد که آرمانهای خویش را در ترور، انتحار و انفجار جستجو می کنند. آیا این پاکستانی ها اند که طالبان را فرزندان راستین و شجاع قبیله می شمارند و از زندانها رها می کنند؟

>>>   پاکستان ستیزان دشمنان اصلی مردم مان هستند. آنها با پاکستان ستیزی کورکورانه مشکل اساسی افغانستان را که همانا تمامیت خواهی یک تعداد است میخواهند کتمان کنند.

>>>   همین یازده مورد یاد شده برادر نظر دهنده ام کاملا معقول وضرورت جدی وعاجل زمان فعلی بوده باید کهانرا عملی کرد اما کی ریس جمهور که در راس قدرت قرار دارد ممکن هرگز به این یازده مورد که خیلی موثر ومفید به جامعه و کشور است در تحقق و عملی این موادات اکثرمشاورین و دوستان جناب ریس جمهورموافق نباشند زیراکه احساس ضرر بخود و دوستان شان میکنند ریس جمهور رامانع ازین کار خواهند گردیدند مانند جلوگیری از توزیع تذکره های الکترونیکی که تا امروز گروگان گرفته شده و توزیع نگردیده است حالانکه ضرورت به توزیع ان بیشر و بیشتر است اما ریس جمهور گوش خود را کر انداخته هیچ تمایل به توزیعان نشان نمیدهد .

>>>   هر گونه روند يكه در آن امرالله باشد، قطعا قابل اعتماد نيست. او قبلا مليت اوغان را پذيرفته و از تاجك بودن شرم دارد. يك تاجك همزمان نه مى تواند كه هم اوغان و هم تاجك. بايد يكى از آن را گزيد.
با يد ما دنبال أصل باشيم نه فرع. يك تاجكى كه خودرا افغان ناميد يعنى مليت خودرا تعويض كرد، با او چه وجه مشترك خواهى داشت.
به درجه اول تثبيت مليت است و اوغان اين أصل را بايد قبول كند كه همه درين كشور، افغان نيستند.
بعد از تثبيت رسمى هويت، اگر يك تاجك، مليت خودرا به اوغان تبديل كند، اشكالى نه دارد.

>>>   این صالح اگر عرضه ای می داشت با وجود چند سال ریس امنیت ملی بودن، حالا نباید این همه طالب نکتایی دار، زنده در خیابان های کابل گشت و گزار می کردند، چهره و شخصیت های شجاع مقاومت به طور مرموز کشته شده اند ولی از طالبان نکتایی دار یکی هم پوزش به خون نشد!

>>>   Saboor Raheel
گفتند عبدالحکیم مجاهد به شخصیتهای جهاد و مقاومت اهانت کرد و گویند استاد عطا محمد نور با اعلامیه یی تنفر و مخالفت خود را با چنین اظهاراتی اعلان و خواهان دستگیری او شده است.
سوال اینست که آیا تنها اعلامیۀ دادن کافییست؟ آیا نمی توان چنین اعلامیه هایی را جنگ زرگری دانست؟
سوال دیگر این که: آیا بهتر نیست و نبود که این اعلامیه از جانب جمعیت اسلامی صورت می گرفت؟ اگر استاد عطا محمد نور واقعاً خود را عضو ارشد جمعیت می داند، چرا جلسۀ اصطراری جمعیت را دایر نکرد و چنین اعلامیه و تقاضایی را از جانب جمعیت نکرد؟ چرا اعلامیۀ انفرادی و قهرمان نمایی و بچه فریبی؟
سوال دیگر اینست که گیرم حکومت توجهی به "تقبیح شدید" شما نکرد و هیچ گونه اقدامی علیه حکیم مجاهد صورت نگرفت، گام بعدی شما چیست؟ یک اعلامیه و دیگر هیچ؟

جناب سترجنرال استاد عطا محمد نور، فرزند دانای بلخ، والی بلخ و رییس پرافتخار اجراییۀ جمعیت اسلامی!
فرض اولیه تان اینست که به کار وحدت جمعیت اسلامی برسید. صدای واحد و فعال بسازید. اینهمه شخصی بازی و حرفهای جوان پسند و به اصطلاح به تنهایی گول کردن برای چی و تا به کی؟ کار تیمی یاد بگیرید! ورنه روزی برسد که هر سگی از ازسگان طالب همه روزه به توهین و تحقیر تان بپردازند و به جای این که شما آنها را دستگیر کنید، آنها شما را دستگیر کنند.

این گفته های به همه کسانی می گویم که خود را وارث جهاد و مقاومت می دانند اما هریک نامردانه غدارانه دکان شخصی یی از حساب جمعیت و مقاومت برای خود باز کرده اند و با تفرقه افگنی مصروف خوردن چرم و چکلی اند که حکومت برای شان می اندازد.
به خود آیید ورنه به خاطر این مبالاتی ها و خودخواهی ها و حرص و آز شما، یک ملت غرق خواهد شد.

و حرف آخر:
اشتباه شما آن بود و هست که هیچگونه توجهی در بخشیدن، جای دادن نقشی که به حکیم مجاهد و سلام ضعیف یا امثال شان از سوی استخبارات می شود، نکردید. شما خود را به دست و دامن کسانی انداخته اید که در دشمنی شان با شما ده چند حکیم مجاهد تندتر اند.

جمع شوید، به خود آید، عمل جمعی کنید و از کیان عزت و آبروی مردم و شهدای تان دفاع قاطع، موثر و پیگیر کنید! ورنه لعنت خدا و خلق خدا را منتظرش باشید که بیش از آن سزاوار نخواهید بود!

>>>   استاد هنوزم ماهمراه شماهستيم هيچ كسي نميتانه باشما مقابل شود
چون هنوغيرت داري افتخارملت هستي شيرت حلال جواب انگشته
به مشت دادي به پاكستان شهيدكي هست آفرينت
بايدهفت شهرپاكستانه بمب گذاري ميكردي دردش ب گوش ....ميرسيد


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است