شبکه اطلاع رسانی افغانستان >> اطلاعات عمومی

 

سنائی غزنوی

ابـو المجـد مجـدود بـن آدم معروف به سنائي غزنوي شاعربلند مرتبهء شيعي مذهب و عارف مشهور و از استادان مسلم شعر فارسي است. ولادتش در اواسط قرن پنجم هجري ( اواسط قرن يازدهم ميلادي ) در غزنين اتفاق افتاد. در آغاز جواني شاعري درباري و مداح مسعود بن ابراهيم غزنوي ( 492ـ 508 هجري = 1098 ـ 1114 میلادی ) و بهرام شاه بن مسعود ( 511 ـ 552 هجري = 1117 – 1157 ميلادي ) بود.

ولي بعد از سفرخراسان و اقامت چند ساله در آن ديار و ملاقات با مشايخ تصوف در او تغييري ايجاد شد و كارش به زهد و انزوا و تأمل درحقايق عرفاني كشيد. بروز شخصيت سنائي از اين آوان صورت گرفت و در اين دوره است كه او به سرودن قصائد معروف خود در زهد و وعظ و عـرفـان، و ايجـاد منظومهاي مشهورحديقة الحقيقة و طريق التحقيق و سير العباد و كارنامهء بلخ و امثال آنها توفيق يافت و نخستين بار قصائد و منظومهاي خاصي را به بحث در مسائل حكمي و عرفاني اختصاص داد.

سنائي‌ در طريقت‌ و سير و سلوك‌ مريد شيخ‌ ابو يوسف‌ يعقوب‌ همداني‌ بود و مولانا جلال‌ الدين‌ رومي با وجود كمال‌ فضل‌ ،خود را از متابعان‌ و پيروان‌ او دانسته‌ است‌.وي‌ يكي‌ از بزرگ‌ترين‌ شاعران‌ ادب پارسی دری و معروف‌ ترين‌ شاعر صوفي‌ و بنيانگذار اين‌ فن‌ به شمارمي‌ رود كه‌ در سبك‌ شعر پارسي‌ و ايجاد تنوع‌ و تجدد در آن‌ نقش‌ به سزائي‌ ايفا نموده‌ است‌.سنائي‌ پس‌ از بازگشت‌ از سفر مكه‌ مدتي‌ در بلخ‌ بسر برد و از آنجا به‌ سرخس‌ و مرو و نيشابور رفت‌.

وفات او به سال 545 هجري ( 1150 ميلادي ) اتفاق افتاد ومقبره اش درغزنين زيارتگاه خاص وعام است.

اثر سنائي درتغيير سبك شعرفارسي و ايجاد تنوع و تجدد در آن مسّلمست . در آغاز كار كه شاعر مّداح بود، روش شاعران دورهء اول غزنوي خاصه عنصري و فرخي را تقليد ميكرد و در دورهء دوم كه دورهء تغيير حال و تكامل معنوي اوست، آثار او پر است از معارف و حقايق عرفاني و حكمي و انديشه هاي ديني و زهد و وعظ و ترك و تمثيلات تعليمي كه با بياني شيوا و استوار ادا شده است. درين قصائد سنائي از آوردن كلمات و حتي تركيبات و عبارات عربي به وفور خودداري نكرده است.

و كلام خود را باشارات مختلف از احاديث و آيات و قصص و تمثيلات، و استدلالات عقلي و استنتاج از آنها براي اثبات مقاصد خود، و اصطلاحات وافر علمي از علوم مختلف زمان كه در همهء آنها صاحب اطلاع بوده، آراسته است و به همين سبب بسياري از ابيات او دشوار و محتاج شرح و تفسير شده است. اين روش كه سنائي در پيش گرفت، مبداء تحول بزرگي درشعر فارسي و يكي از علل اصراف شعرا از امور ساده و توضيحات عادي، و توجه آنان به مسائل مشكلتر و سرودن قصائد طولاني در زهد و وعظ و حكمت و عرفان و اخلاق شده است.

از شعراي‌ معاصري‌ وي‌ مسعود سعد سلمان‌، عثمان‌ مختاري‌، سيد حسن‌ غزنوي‌، معزي‌ انوري و سوزني‌ را مي‌ توان‌ نام‌ برد.

آثار: مهمترين‌ آثار سنايي‌ غزنوي‌ عبارت‌ است‌ از: - حديقه‌ الحقيقه‌ و شريعه‌ الطريقه‌ - سير العباد الي‌ المعاد - ديوان‌ قصايد و غزليات‌ - عقل‌ نامه‌ - طريق‌ التحقيق‌ - تحريمه‌القلم‌ - مكاتيب‌ سنائي‌ - كارنامه‌ بلخ‌ - عشق‌ نامه‌.

جــان بـي علـم تـن بمــيرانــد
شــاخ بـي بــار دل بگــيرانـد
عــلم بـاشـد دليل نعمت و نــاز
خنك آنـرا كـه علم شـد دمساز

‘حـجت ايـــزدســت درگــردن
خـوانـدن علـم وكـار نـاكــردن

آنچـه دانستـه اي بكـــار درآر
پس دگـرعلـم جـوي ازپـي كـار

بـا همـه خلـق روي نيكـو دار
خـونكودار وراي چون‘خـو دار

خـوي نيكو ترا چـو شـير كند
خـوي بـد عـالم ازتـو سير كندآرامگاه سنائی