شبکه اطلاع رسانی افغانستان >> اطلاعات عمومی

 

چـتنی گـشنیـز تـازه

مـواد لازم
۱- گـشنیز تـازه ۵۰۰ گـرام
۲- یک مقـدار مـرچ سـبز (فلفل)
۳- سیـر ۵ الی ۶ دنـدانـه
۴- سرکه به اندازه ی طمع چتنی ترش گردد.
۵- آب و نمک

طرز تهیه
گـشنیز را شسته دانـه های مـرچ را بر طرف نموده سیـر را پـوست نماید. همـه را با استفاده از مـاشین گـوشت و یا مکـسر مکس کنید .سرکـه آب و نمـک به مـقـداری ضرورت و البتـه اکثراً برای چـتـنـی خوشمزه تر گردد .دو سه دانه چارمغز را نیز کوبیده و علاوه میکنند.
 
چـتـنـی مـرچ سـرخ دلـمـه

مواد لازم
سرخ مـرچ تـازه و تنـد ۱۰۰ گـرام
سیر ۵ ا لی ۶ دنـدانـه
نمک
مرچ سرخ دلـمـه ۵۰۰ گـرام
سـرکـه
و آب به مقدار ضرورت

طرز تهیه
دانه های ( هسته) مـرچ دلمـه و مـرچ تازه را بر طـرف نـموده با چند عـدد سیر توسط مکسرخوب میده مکس میکنیم.
آب نمک و سرکه با قدری ضرورت و سرکه به مقداری را طـمع چتنی ترش مزه گردد.چتنی مرچ دلمه سبز

مواد لازم
۵۰۰ گرام مرچ سبز دلمه
یک مقدار مرچ سبز تازه
سیر
نمک و آب به قدر ضرورت
سرکـه

طرز تهیه
مـرچ سبز سـیر و مرچ دلـمـه را باهم خوب مکس کنید.آب و نمک به مقـدار ضرورت و سرکـه به مقـدار که مـزه چتنی تـرش گـردد.
چـتـنـی غـوره انگـور
خوشه های انگور را قبل از شیرین شده چیده بعد از شستن با مرچ و نمک سیر چتنی درست میکنند.


چـتـنـی ایـمـلی
ایـمیلی خشک را شسته جوش میدهیم خسته هایش را برطرف نموده مرج سیر را میده کرده با کمی آب و نمک با ایمیلی جوش داده شده و صاف کرده شده یکجا میکنم. ایمیلی دانه های کوچک نصواری رنگ و طمع ترش مانند آلو بخارا را دارد. این نوع چتنی را اهل انود بیشتر مورد استفاده قرار میدهند.

چـتـنـی مـاسـت
یک مقدارگشنیـز تازه شسته با سیریکجا مکس نموده با ماست تازه گاوی یک جا مخلوط میکنند. نمک به اندازه لازم اضافه نموده با غذا مانند بولانی سمبوسه.... صرف میکنند.
قابل یاد آوریست بنویسم.شما میتوانید مقدار زیاد گشنیز سیر و نمک را با هم مکـس نـموده در بیـن یک مرتبـان محفـوظ و به جـای سـرد نـگهـدارید. روزانه میتـوانید یا یک مقـدار ماست دو سه قـاشق آن را مخـلوط نموده با غـذا های دلخـواه تـان نـوش جان نمـایـد.

چتنی بادرنگ شور (خیار شور)

مواد لازم

گشنیز تازه ۵۰۰ گرام
بادرنگ شور
سیر ۲۰ گرام
نمک

طرز تهیه
گـشنیـز را شسته با بادرنـگ شـور و سیـر یک جا مکـس کنیـد.بعـداً از آب بادرنگ شورگرفته به آن علاوه میکینم.نمک به مقدار ضرورت نیز به آن علاوه میکنیم.

چتنی بادنجان رومی تازه (گوجه فرنگی)
رومی تازه و مرچ سرخ و را با سیر مکس کنید. سرکه نمک علاوه نموده با هم مخلوط نموده و مورد استفاده قرار میگیرد.