شبکه اطلاع رسانی افغانستان >> اطلاعات عمومی

 

کلوچه عسلی چارمغزدار
کلوچه خوش مزه برای کسانیکه کمتر بوره مصرف مینمایند .طوریکه از نام آن پیداست در پختن این کلوچه ها از عسل بیشتر استفاده میکنیم. عسل خیلی مفید بوده و داری فواید زیاد است.

مواد لازم
۱- خمیر تازه دو بسته
۲- چارمغز ۲۰۰ الی ۳۰۰ ګرام بیشتر بهتر
۳- بوره ۵۰ ګرام
۴- عسل به قدر لازم
۵- هیل یک قاشق چای خوری

طرز تهیه
۲۰۰ ګرام چارمغز نیمه میده شده را۵۰ ګرام با بوره و یک قاشق چای خوری هیل میده شده یکجا نموده و خمیر ها را از پلاستک اش بیرون آورده چارمغز بوره و هیل یکجا شده را طوری مساویانه بالای هر دو خمیر پاش داده و خمیر ها را لوله نماید . بعدا توسط کارد به یک اندازه ببرید .طی قال داش را کاغذ ګذاشته و خمیر به احتیاط بالای قالب ګذاشته و به حرارت۲۰۰ درجه داش را ګرم نموده کلوچه را به حرارت۱۸۰ در جه بګذارید . بعد از ۲۵ دقیقه حرارت را به ۵۰ الی ۱۰۰ درجه کم نماید و بګذارید کلوچه ها کاملا پخته شوند .
کلوچه های پخته شده را از داش بیرون نموده فورا به ظرف مورد نظر ګذاشته برویش عسل بی اندازید. 

کیک کشمشی

طرز آماده نمودن خمیر کیک کشمشی مانند کیک ساده است. تنها با اضافه نمودن یک مقدار کشمش میتوانم. کیک کشمشی را تهیه نمایم.

مواد لازم
آرد سفید ۳ گیلاس کمتر
روغن یک گیلاس
بوره یک گیلاس
یک گیلاس شیر تازه
تخم دو عدد
بیکن پودر یک پاکت و یا سودا پولی یک قاشق
یک مقدار کشمش سرخ

طرز تهیه
تخم ها را مکس نموده بوره پولی و شیر را بالای آن علاوه نموده مکس میکنیم. آرد کم کم اضافه نموده مکس میکنم. قابل ذکر است بعد از این که بالای تخم مکس شده آرد را علاوه میکنیم .آرد که مخلوط گردد. کشمش را نیز علاوه میکنیم. بخاطر مخلوط شدن آرد باید بسیار کم از مکسر استفاده نمایم .آرد چسپناک نشود.
قالب داش را کاغذ هموار نموده روی کاغذ را با روغن چرب نماید. خمیر آماده شده به قالب بریزید .که این مقدار خمیر به یک قالب کافی است .
داش را ۲۲۰ درجه سانتی گریت گرم نموده قالب را داخل داش نموده حرارت ۲۰۰ و بعد از۱۰ دقیقه کیک بلند میشود. حرارت ۱۷۵ درجه نموده میگذاریم کیک پخته گردد.که اکثرا ۲۵ دقیقه وقت را در بر میگیرد. کیک باید رنگ قهویی روشن را بگیرید حرارت ۵۰ درج و بگذارید .کیک در بین داش سرد گردد.
این نسخه کیک بسیار ساده و خوش مزه میباشد.

روت

مواد لازم
۱- آرد سفید ۷۰۰ گرام
۲- تخم ۴ عدد
۳- بوره ۲ گیلاس که مساوی میشود به ۴۰۰ گرام
۴- روغن مایع یک گیلاس( که مساوی میشود به ۱۸۰ ملی لیتر )
۵- ‌بک پلور backpulver و یا سودا پولی
۶- هیل یک قاشق خورد
۷- شیر گاوی نیم گیلاس (مساوی میشود به ۹۰ ملی لیتر)
۸ - خاشخاش
۹- سیاه دانه

طرز تهیه
۴ عدد تخـم را برای چندی دقیقه مکس میکنیم . تا تخم قف کند. دو الی سه قاشق برزګ تخم مکسر شده را دربین ظرف کوچک نگهداشته بعد از پختن شدن روت برای جلایش بیشتر به روی روت میمالیم و بالای تخم باقی مانده بوره و شیر را علاوه نموده باز هم برای دو سه دقیقـه مکس میکنیم. که بوره خوب حل گردد
بعدا یک گیـلاس روغن را نیز اضافه نموده باز هم مکس میکنیم سپس آرد را کم کم اضافه کرده مکس میکنیم.تا وقتی که خوب غلیظ گردد. مکسر را گذاشته حالا با دست آرد باقی مانده را با آن علاوه نموده خوب مشت بزنید. برای آماده نموده خمیر مشت آب نگرفته بلکه هر مرتبه دست خود را با آرد زده و خمیر آماده گردانید.
داش را به ۲۰۰ درجه سانتی گریت گرم نموده به قالب داش را کاغـذ مخصوص پختن کیک و کُـلچه است .هموار نموده و روغن چرب کنید. خمیر را برداشته منظـم ذغاله نموده در وسط قالب قرار داده به شکل مـدور و منظـم و مساویـانه هموار نماید.
روی روت را به شکل دلخواه ی خود تان نقش نموده در وسط روت سیاه دانه و خاش خاش باید بیاندازیم .در صورتکه خـاشخـاش و سیـاه دانـه مـوجود نباشد. میتوانیـم از خلال بـادام نیز استفاده کنیم. و اگر خاشخاش سیـاه دانـه و بـادام موجود نباشد هم حرفی نیست. روت را قسمت وسطی داش برای ۲۵ دقیقه میگذاریم. داش را بسته و حرارت را از ۲۰۰ به ۱۷۵ درجه تغیر میدهیم. بعد از ۲۵ دقیقه یک عدد تخم باقی مانده را شکسته زردی و سفیدی اش را مخلوط نموده یک مقدار آن را به روی روت میزنیم.
داش را بسته و حرارت را۵۰ درجه سانی گریت تغیر میدهیم.الی و ۱۰ دقیقه دگرروت کاملاً پخته است . میگذاریم سرد گردد.بعد این که سرد گردید روت آماده نوش جان نمودن است.

نوت!
در جریان ۲۵ دقیقه روت به حرارت ۱۷۵ درجه سانتی گریت به داخل داش است . مواظب باشید. روت نسوزد! مالیدن تخم به روی روت سبب جلایش بیشتر روی روت میگردد. میتوانیم به عوض تخم به روی روت از روغن و یا ماست نیز استفاده کنیم.
  


 


  


 


بغلاوه

مواد لازم
۱- خمیر تازه دوبسته
۲- چار مغز ۲۰۰ گرام
۳- هیل یک قاشق چای خوری
۴- پسته کوبیده گی ۱۰۰ گرام
۵- بوره دو گیلاس / شکر
۶- آب سه گیلاس
۷- یک مقدار بسیار کم جوهر لیمو یا دو سه قطره آب لیمو

طرز تهیه
قالب داش را کاغذ هموار نموده خمیر تازه را به منظم به روی آن قرار دهید. بالای خمیر چار مغز میده شده کاملا پودر نشده باشد. با یک مقدار بوره به تمام حصه به طور مساویانه پاش دهید. بسته خمیرتازه دومی باز نموده بالای خمیر تازه اولی که روی آن بوره وچار مغزانداخته ایم گذاشته توسط دست کمی بالای خمیر فشار وارد کنید تا خمیر اولی با خمیر دومی بچسپد . خمیر هارا توسط کارد به شکل لوزی یا چارکنجه برش نموده برای ۳۰ دقیقه به در طبقه وسطی داش به حرارت ۱۷۵ سانتی گریت درجه میگذاریم.بعد از اینکه ازپخته گردید. قبل از سرد شدن قیام آماده شده را بروی آن انداخته اول هیل و بعدا پسته پودر شده را بروی بغلاوه پاش میدهیم. در بین داش یا به جای محفوظ میگذاریم که سرد گردد.

طرز تهیه شربت بغلاوه
سه گیلاس آب و دو گیلاس بوره را بالای حرارت میگذاریم .تا بجوش بیاید . همین که نسبتا غلیظ گردید . و روی شربت کف نمود . مقدار کم با نوک قاشق چای خوری بالای آن علاوه نموده بعدا از جوش کوتاه حرارت را خموش نماید .قیام ما آماده است.

نوت !
جوهر لیمو از دوباره بوره کک گردیدن قیام جلو گیری مینماید.
 


کیک ساده

مواد لازم
آرد سفید ۳ گیلاس کمتر
روغن یک گیلاس
بوره یک گیلاس
یک گیلاس شیر تازه
تخم دو عدد
بیکن پودر یک پاکت و یا سودا پولی یک قاشق

طرز تهیه
تخم ها را مکس نموده بوره پولی و شیر را بالای آن علاوه نموده مکس میکنیم. آرد کم کم اضافه نموده مکس میکنم. قابل ذکر است بعد از این که بالای تخم مکس شده آرد را علاوه میکنیم بخاطر مخلوط شدن آرد باید بسیار کم از مکسر استفاده نمایم .آرد چسپناک نشود.
قالب داش را کاغذ هموار نموده روی کاغذ را با روغن چرب نماید.خمیر آماده شده به قالب بریزید .که این مقدار خمیر به یک قالب کافی است .
داش را ۲۲۰ درجه سانتی گریت گرم نموده قالب را داخل داش نموده حرارت ۲۰۰ و بعد از۱۰ دقیقه کیک بلند میشود. حرارت ۱۷۵ درجه نموده میگذاریم کیک پخته گردد.که اکثرا ۲۵ دقیقه وقت را در بر میگیرد. کیک باید رنگ قهویی روشن را بگیرید حرارت ۵۰ درج و بگذارید .کیک در بین داش سرد گردد.
این نسخه کیک بسیار ساده و خوش مزه میباشد.شما میتوانید . بعد از توته نمودن کیک بالای آن عسل ،پودرناریال را نیز اضافه کنید. کیک بسیار شکل زیبا را بخود میگیرد. و یا قبل از این کیک را به داش داخل نماید بالای آن خلال بادام بریزید.

نوت
همین مقدار را با مزه دگر امتحان کنید .
۱- همه همین مواد را که به کیک ساده در نظر گرفتیم.به استثنای شیر که به عوض شیر از ماست گاوی تازه استفاده میکینم.
۲- ۱۵۰ گرام ماست برای همین مقدار مواد کافیت میکنید.
۳- برای بوی خوش و مزه بهتر کیک از پودر پوست و یا روغن پست لیمو استفاده میکنیم. و یا اکثرا لیمو نارنج و یا کینو به خانه میباشد. که میتوانیم کمی پست آنهارا تراشیده با مواد آماده شده کیک یکجا مخلوط نمایم. پوست لیمو نارنج و یا کینو را رنده شده و مورد بوی خاص را به کیک میبخشد.


کریم رول

مواد لازم
۱- خمیر تازه ۵۵۰ گرام یا دو بسته
۲- دو گیلاس
۳- ۲ پاکت
۴- زر ورق
۵- بوره میده شده ۳۰۰ گرام
۶-یک قاشق هیل چای
۷- کاغذ کیک پزی

طرز تهیه
داش را به ۲۰۰ درجه سانتی گریت گذاشته و خمیر تازه را باز میکنیم. و یک خمیر را برای رول اندازه ی کلان شش قسمت و برای رول های مناسب الی ۱۰ حصه برش نموده به تعداد رول ها زر ورق برش میکنیم. زر ورق ها را به دور یک قاشق چوبی پیچانیده و خمیر های برش شده گرفته و منظم بدور قاشق چوبی بالای رز ورق بشکل حلقه های منظم دور میدهیم.
سر و اخر رول را باید منظم و محکم ببندیم. در غیر آن در جریان پخته شدن باز شده و شکل نامنظم را بخود میگیرد .بعد ازآن که خمیر را تمام نمودیم. رول ها دور دور از همدیگر به قالب داش بالای کاغذ ناسوز چیده حرارت را از ۲۰۰ درجه به ۱۷۵ درجه سانت گریت پایین نموده قالب را در طبقه وسطی داش برای ۴۰ دقیقه میگذاریم. بعد از قمست بالای و پایین رول ها پخته گردد . لازم است هر یک آن را به پهلو دور بدهیم. که چهار اطراف آن نیز کاملا پخته گردد.
رول را حین که از داش بیرون نمودیم .قبل از سرد شدن به پودر بوره مخلوط میکنیم. بالای رول های که با بوره مخلوط شده اند هیل پاش دهید. و بگذارید سرد شوند.

اگر خواسته باشم کریم رول های بزرگدرست نمایم . یک بسته خمیر ۶ الی ۷ حصه برش میکنیم.
بخاطری کریم رول طویل و باریک نیاید خمیر طوری ذیل دو قات میکنیم.
 

 

ابریشم کباب !

مواد لازم
۱- تخم
۲- بوره/ شکر
3 - پسته کوبیده شده
۴- روغن
 

 

شیرپیره
پختن شیر پیره از شیر تازه تقریبا ۵۰ دقیقه الی یک ساعت وقت و حوصله کار دارد. هر اندازه ی که چارمغز و بادام زیادتر باشید. بهتر است .شیرینی بوره را میگیرید.

مواد لازم
۱- شیر تازه یک لیتر
۲- بوره /شکر ۸۰۰ گرام
۳- چارمغز / ٫گردو ۲۰۰ گرام
۴- پسته ۱۰۰ گرام
۵- هیل یک قاشق خورد
۶- بادام ۲۰۰ گرام
۷- یک قاشق مسکه / کره

طرز تهیه
یک لیترشیر را با مسکه یا کره و ۸۰۰ گرام بوره مخلوط نموده در بین یک دیگ ّکه جای آزاد برای جوش خوردن شیر داشته باشد. انداخته و مواظب باشید .شیر سر نرود و نسوزد. بعد از ینکه مواد مخلوط شده آهسته آهسته تبخیر گردید . بوره تقربیا به قیام آمد و همینکه دیدید رنگ بوره روی به نصواری شدن است .دیگ را فورا از حرارت دور نموده ۵ -- ۱۰ توسط مکسر ویا ملاقه زود زودشور بدهید. نسوزد و سرد گردد. چارمغز و بادام نیمه کوبیده گی را نیز به آن علاوه کنید.
ظرف را آماده وپلاستیک گرفته اید.شیر پیره آماده شده را به آن ریخته هیل و پسته میده شده یا خلال شده بالای آن پاش دهید .رو بگذارید. که کمی سرد گردد. توسط کارد به شکل دلخواه تان ببرید. و بگذارید کاملا سرد گردد.
شیر پیره ( با شیر خشک )
آماده نمودن شیر پیره از شیر تازه وقت بسیار زیاد را در بر میگیرد. ما شیر پیره را از شیر خشک تهیه میداریم. اندازه ی بوره و شیر و بادام و چارمغز باید یک برابر باشد.

مواد لازم
شیر خشک چربی دار ۵ گیلاس
چار مغز و بادام ۵ گیلاس
بوره ۵ گیلاس
هیل به اندازه دلخواه
آب دو گیلاس

طرز تهیه
بوره را با آب بالای درجه حرارت ملایم میگذاریم .تا قیام گردد. پتنوس چار کنجه باشد . پلاستیک را به آن هموار نموده و کمی روغن بالای پلاستیک چرب میکنیم. شیر خشک را هیل و چارمغز و بادام مخلوط میکنیم .شربت آماده شده را از حرارت دور نموده بالای شیر علاوه میکنیم.
البته دو نفر باید باشد. یکی شربت قیام شده را علاوه نماید و دگر به سرعت شیر را با قیام مخلوط نماید .پتنوس را که قبلا آماده نوده بودیم . شیر پیره را به آن انداخته و بالای آن هیل وخلال پسته را نیز پاش میدهیم. و میگذاریم که سرد گردد.
بعد از آن کمی سرد گردد به شکل لوز لوز آن را توته نموده وقتی کاملا سرد گردد .شیر پیره آماده است.