شبکه اطلاع رسانی افغانستان >> اطلاعات عمومی

 

تولید و مصرف برنج در افغانستان:

برنج یکی از غذا های مهم و مهشور مارا تشکیل میدهد. برنج در افغانستان عبارت است از: برنج باریک و برنج لُک.

برنج لُک:
برنج لک نسبتاً دانه های پر تر و کوتاه تر دارد. که درازی آن ۵ الی پنج و نیـم ملی متـر میباشد. این برنـج زیـادتر پـودری و نشایسته یـی میبـاشد.
برنج لُـک در اکثـر نقـاط افـغـانستـان عزیز زرع میگردد. که ازده دانه نوع بیشتر هست، مشهور ترین انها برنج لُک وردکی است که خط سبز گونه در بین برنج دیده میشود.

برنج لک با سنگ ریزه ها برنج سیاه سرخ اکثرا در بین برنج لک دیده میشود. قبل از مصرف باید برنج لک را بیچینیم.

از برنج لـک غـذا های لـذیـذ مـاننـد شیـربرنج ،شولـه زرد، کیـچـری قــورت ،شـولـه غـوربـنـدی، شـلـغـم بتـه، شـولـه سـفیـد که با دوغ میپزند. هم چنـان برنج لک را برای پختن دلمه برگ تاک نیز مورد استفـاده قـرار میگیـرد. دنـده کـی ( شوله سفید با شوربا نوش جان میشود ) نیز از بـرنـج لُـک آماده میـگـردد.