شبکه اطلاع رسانی افغانستان >> اطلاعات عمومی

 

شوربا

در افغانستان کشور عزیزما شوربا را خیلی لذیذ از گوشت گوسفند ، کله ی گوسفند، گوشت مرغ، استخوان حیوانات مانند گاو و گوسفند، گوشت لاندی ،گوشت قاق لاندی ،گوشت قاق گوشت گاو و ترکاری های تازه و حبوبات و کله گوسفند را غله جات مانند گندم میپزند.

شوربا را با نان خاصه نان تنوری نان پنجه کش و یک نوع شوربا را که لاچره شوربا گویند. با نان فطیر نوش جان میکنند. اکثرا شوربا بیشتر در ولایت بخصوص مردم زمیندار و مالدار مورد استفاده قرار میدهند. مردم عزیز ما در شمالی و چاریکار شوربا را تند میپزند. مردم مزار شریف شوربا رابیشتر با گوشت چربی دار )دنبه (و خیلی روغنی میپزند.
و شوربای لاندی را بیشتر خوراک مردم در چهاردهی کابل که مردم زراعت پیشه و مالدار اند . گفته شده است.

شورباها با همان ترکاری و گوشت هایکه طبخ میگردد . به همان نام ها نیز یاد میگردد.
۱- شوربای گوشت گوسفند
۲- شوربای لاندی
۳- شوربای گوشت قاق
۴- شوربای گوشت لاندی قاق
۵- لاچره شوربا
۶- شوربای سرخ کرده
۷- خام شوربا
۸- شوربای چاینکی
۹- شلغم شوربا
۱۰- شوربای استخوان
۱۱- شوربای ترکاری
۱۲- شوربای مرغ
۱۳ - شوربا برنج
۱۴ - شوربا برنج با گوشت


شوربا را به دیگ های مختلف قرار ذیل است طبخ میدارند.
۱- دیگ مسی در ولایت بیشتر مروج است
۲- شوربای دیگ سنگی
۳- دیگ های زود پز ( دیگ بخار )
۴- گاهی هم توسط بادیه ( دیگ های عادی روزانه )
۵- در بین چاینک های چینی در رستوانت ها

گوشت لاندی
گوشت لاندی عبارت از گوشتی گوسفند ی است که همراه با پوست گوسفند میباشد.این گوشت چرب بوده به طور تازه و قاق شوربا میگردد و گوشت گوسفند را بدون پوست اش خشک میکنند . بنام گوشت قاق یاد میگردد.

مردم دهات یک یا دو بره را خریده تا اخیر سال به تربیه آن میکوشند. در اخیر تابستان که هوا سرد گردید گوسفند را حلال نموده پشم هایش را دور نموده گوشت را با پوست اش توته توته نموده با نمک زده در بین خاده ها و یا ریسمان ها محکم در کشیده میگذارند . قاق گردد.

در اولین شب فصل زمستان مردم دهات گوشت ها را از خاده ها بیرون نموده در بین آب تر میکنند. شوربای لاندی را با شلغم طبخ میدارند.البته در بین دیگ های گلی در بین تنور و با نان های چپاتی نازک در بین کاسه ریزه نموده بالای آن شوربای گوشت قاق را علاوه نموده با گوشت و شلغم صرف می دارند.

در شهرها ایام سردی هوا گوسفند را لاندی میکنند . یا از بازارخرید میکنند . شوربا گوشت لاندی برای چند ساعت تر نموده با شلغم طبخ می دارند. را با نان تنوری و خاصه نیز به مصرف میرسانند.


لاچره شوربا
مورد ضرورت برای لاچره
۱- آرد ترمیده ،
۲- روغن دنبه و یا نباتی ،
۳- نمک
۴- آب

طرز تهیه لاچره:
اولا آرد تر میده را آب و نمک بدون خمیر مایه خمیر میکنیم . بعد از مدتی کوتاه بگذارید خمیر استراحت نماید و خوبتر هموار گردد . بعدا آن را مانند خمیر آشک نازک هموار نموده در روی آن روغن توسط قاشق روغن بمالید. و سپس خمیر را لوله نموده دوباره آن را به شکل ذغاله در بیاورید و سپس مانند نان هموار نموده و در تنور پخته میکنیم. و کاملا مانند نان فتیر میباشد ولی خوش مزه و روغنی
شوربا را هم که آماده کردید . نان لاچره را د بین کاسه های کلان شوربا خوری میده نموده بالای آن شوربا را ریخته نوش جان نماید .
لاچره شوربا خیلی خوش مزه بوده و غذایست.که مردم سمت شمال افغانستان ( ازبکان عزیز ما ) آنرا میپزند.

نوت !
روغن را باید قبلا آماده نماید .اگر روغن حیوانی دنبه و یا نباتی بود باید آن را گرم نماید .شکل مایع را به خود بگیرید.

شوربای کله
شوربای کله يکی از غذا های مخصوص زمستان مردم با ذوق افغانستان می باشد که کله گوسفند را پاک کرده خوب می شويند، بعداً در ديگ انداخته جوش ميدهند تا کف آن گرفته شود. پس گندم نخود، پياز، زردچوبه با قدری دنبه را به آن علاوه می کنند، وقی پخته شد در کاسه ها کشيده و در آن نان را ميده کرده تناول می کنند.

شوربای ديگ سنگی
شوربای سنگی يکی از غذا های محلی افغانستان بوده که در ديگ سنگی پخته می شود. اين شوربا دارای لذت خاصی می باشد که همراه گوشت گوسفند، دنبه، دالنخود، مرچ و سير را علاوه داشته مقداری آلوبخارا را به آب آن می اندازند. سپس قدری آتش در گوشهء تندور انداخته ديگ را در پهلوی آن قرار ميدهند. بعد از آماده شدن نان را در کاسه ها ميده کرده و صرف ميدارند.