شبکه اطلاع رسانی افغانستان >> اطلاعات عمومی

 

مرامنامۀ حزب خلق

چاره درد خلق چيست
چاره درد خلق مخصوصا" در زمان بحران در يک مملکت فقط و فقط جمع شدن مردم بدور يک مفکوره سياسی و سنجيدن راه علاج آلام اجتماعی ميباشد و بس- اگر حکومتی با موجوديت بحرانهای سياسی به تشکيل احزاب قانونی مطابق قوانين ديموکراسی اجازه نميدهد- گويا بداره ماری ها و اغتشاش رسما جواز ميدهد- امروز ما درد ها و آلام زياد اجتماعی داريم- هر دسته مردم شکاياتی دارند- هر کس عوامل سياه روزی و بد بختی خلق را به طبقه ای و علتی منسوب ميکند- نظم و ننسق زندگی برهم خورده- آرامش ضمير و طمانيت وجود نداشته- نرخها بلند رفته- احتياجات زندگی مردم بيجهت و بی تناسب عايدات بالا رفته و ميرود- در اخلاق و رسوم و آداب اجتماعی، ضعف انحطاط موجودۀ زندگی معدوم و خلاصه اساسات زندگی ما در هر رشته به تزلزل دچار شده، اشخاص استفاده جو و منفعت پرست موقع را غنيمت شمرده و به تاخت و تاز ها ميپردازند- گويا يک بحران بحران بزرگ اجتماعی سر تا سر مملکت را استيلا نموده و چاره جدی و آنی و جذری بکار دارد- اين امر داستان تازۀ نيست- همه ملل گيتی اين مرحله زندگی را پيموده . ما هم خواهی نخواهی اين مرحله را بايد طی نموده و حتما اين بحران را ميگذرانيم- اما يگانه چاره درد خلق و راه نجات مملکت بجمع شدن مردم بدور يک مفکوره و خط مشی سنجيده اساسی بوده و البته زمانيکه جمعيت و يا حزب مذکور قوت گرفت- قانونا در انتخابات- حکومت معقولی باساس مرامنامه خويش تشکيل و قوانين درستی تدوين و برای بدبختيها و سرگردانيهای خويش درمانی يافته و بتفرقه سرگردانی- تذبذب و ناکاميهای اداری و حياتی خود خاتمه بخشيده و دست منفعت جويان و آشوب طلبان را از دامان پاک جامعه کوتاه ميسازند- اينک بر روی همين اساس ما مردمرامنامه ذيل را مرامنامۀ (حزب خلق) و مردم را دعوت عام داده و بياری خدای توانا تا قدمی برای نجات و چارۀ درد های عديده خود می پردازيم:

بسم الله رحمن الرحيم
مرامنامۀ حزب خلق

اول- حزب خلق يک حزب ملی است که بر اساسات معلومه ديموکراسی بنا يافته است.
۲- تفهيم و تبليغ دين مبين اسلام را بخلق و اصلاح اعمال را باساس اسلام يگانه عامل کاميابی و پيشرفت خود ميداند.
۳- چون حزب يک حزب ديموکراسی حقيقی است فلذا برای تامين غايه حقيقی ديموکراسی يعنی حکومت خلق توسط خلق و برای خلق مبارزه ميکند.
۴- حزب خلق اساس حکومت را متکی بر اصولات ديموکراسی مستند بر يک شورای اساسی و آزاد و محترم و انتخابات آزاد- تامين تعادل اساسی در بين قوای ثلاثه دانست و برای نيل باين آرزوی مقدس و مشروع سغی ميکند.
۵- تامين عدالت اجتماعی در حقوق و محاکم- رفع مظالم از خلق- تامين يک حيات اجتماعی مامون و مصون- نشر معارف عمومی- تامين اساسات آزادی فکر- بيان و نشرات- توليد عدالت و اجتماعی در کار و ارتقأ و حقوق سياسی از وظائف اساسی و اوليه حزب است.
۶- حزب خلق تمام وظائف اجتماعی خويش را که در ماده پنج متذکر است با نشر قوانين اساسی ديموکراسی و ناشی از افکار عمومی خلق تامين کرده و لذا نشر- ايزاد- تعديل و اصلاح قوانين و تامين عدالت اجتماعی و مساوات قانونی و سياسی را توسط قانون از و ظائف مهمۀ خود می شمارد-
۷ فداکاری در راه حفظ تماميت خاک و ناموس وطنفرض اوليۀ حزب خلق بوده و با تمام عواملی که اين هدف مقدس را تهديد کند مبارزه و جان نثاری را فرض خود می شمارد.
۸ – خزب خلق وحدت ملی را اساس فرايض خود قرار داده و لذا تمام افرادی را که در حدود سياسی افغانستان زيست مينمايند بلا تفريق نژاد- زبان و رنگ و پوست همه را يک وجود واحد شناخته و در مقابل قانون دارای حقوق مساوی دانسته و هر گونه امتياز خواهی و تفوق جوئی را منافی عدالت اجتماعی و اساسات ديموکراسی ميداند.
۹ خزب خلق کار را يگانه عامل سعادت دانسته بيکاری را ننگ و عار شمرده و لذا برای توليد دستگا های کار در سر تا سر مملکت- رهنمائی خلق بکار توسط تعليم و تربيه عصری- تامين عدالت اجتماعی در کار- تامين حقوق کارگر- رفع اسارت و استثمار در ساحه ای کار- تامين حقوق کارگر در زمان کار و بيکاری و تضمينات اجتماعی در کار توسط قانون فرض خود دانسته و پيشرفت در کار و اخذ مقام را مربوط بهيچ نوع امتياز شخصيت وقوميت ندانسته و بلکه فقط وفقط مهارت و فداکاری و استمداد در کار را اساس پيشرفت و احراز مقامات و مناصب قبول ميکند.
۱۰ حزب خلق بر خلاف تامين منافع فردی دفاع فرد و آزادی فردی نبوده ولی کسانی را که بنام دفاع از حقوق و آزادی فردی بصورت غير مشروع فعاليت نموده و سعادت فرد و جمعيت را تهديد مينمايند منفعت جو شناخته و باساس قوانين ديموکراسی بآنها مبارزه و معامله مينمايد.
۱۱ – کسانيکه باعمال و رفتار نا مشروع کسب جاه و مال کرده و آن را وسيله تحکم بر خلق سازد و عمدا بر خلاف مصالح عمومی کار کند- خائن ملی شناخته و تامين عدالت اجتماعی و استرداد حق را درين موارد- حزب خلق فرض اساسی خود می شناسد.
۱۲ - حزب خلق وفاداری خويش را باساسات ديموکراسی و مشروطيت اسلامی از فرايض خود دانسته و لذا تامين تعادل حقيقی را در بين قوای ثلاثه با تقنين- روشن ساختن حدود حقوقی را در اجتماع و تشريح وظائف دولت و ملت را وجيبه خود ميشمارد.
۱۳ – اصلاح و تعديل امور اجتماعی- تامين عدالت اجتماعی در اخذ هر گونه ماليات و محصولات و فعاليت های اجتماعی- تامين عدالت در تطبيق قوانين- عدم قائل شدن بهيچگونه امتيازات در امور اجتماعی- ماليات و تکاليف عامه اجتماعی، اصلاح جريان امور بنفع خلق از وجايب اوليه حزب است.
۱۴ – آزادی در فعاليتهای اجتماعی اساس و فرض اوليه حزب بوده و لذا آزادی در تجارت و کسب صنايع و اتخاذ مسلک را در هر رشته- اساس ديموکراسی قبول نموده و مبارزه با هر گونه انحصارات شخصی و فردی که منافع خلق را تهديد ميکند فرض اوليه حزب است.
۱۵ – حفظ روابط حسنه با همسايگان ( تا جائيکه مخالف حقوق و آزادی و ناموس ملی نباشد) اطاعت به قوانين عامه بين المللی- تامين و اطاعت اساسات اوليه حقوق بشر (تا جائيکه با قوانين دين مبين اسلام مخالف نباشد) و همکاری در راه صلح و سلم عمومی را حزب خلق از فرايض اوليه خود شمرده و از هر گونه همکاری درين راه دريغ نخواهد نمود.
۱۶ – تامين آزادی و حقوق طبيعی بشر يعنی مصونيت حيات- مسکن- مراودات- آزادی فکر و بيان و نشرات و آزادی در فعاليت های اجتماعی را اصل حقيقی و فطری حساب نموده و لذا هر گونه تجاوز را باين حقوق فطری .. بشر- استبداد و تجاوز شمرده و مبارزه با هر گونه رای و عمل را فرض اوليه و اساس فعاليت حزبی حساب ميکند.
۱۷ – تشکيلات حزب – و ظائف شعبات مرکزی و ولاياتی- نشر- اصلاح و تعديل قانون اساسی تشکيلات اساسی دولت- قانون انتخابات- قانون تفريق وظائف مامورين- قانون کار و کارگر و عملی ساختن آنها و تامين عدالت اجتماعی در هر ساحه توسط قانون از وظائف اساسی حزب خلق بوده و باساس جريانات معلومه ديموکراسی تامين ميشود.
۱۸ – دخول در زمرۀ اراکين حزب باسابندی با خلاق حزبی يعنی فداکاری در راه تامين وظيفه، رشادت، ثبات اخلاقی در راه نشر و تفهم اساسات اسلامی و حزبی و ديموکراسی و تامين حقوق عامه حاصل شده و ديگر نوع امتياز و ترقی را حزب مخالف عدالت اجتماعی حساب ميکند.
۱۹ – قانون وظائف داخلی حزب- شرايط قبول در اراکين حزب- اخطار و تهديد و حتی اخراج از حزب- تعين اراکين حزب و تشکيلات آن با استشاره مجلس عمومی حزب بعمل آمده و اطاعت اساسات آن وظيفه هر فرد است.
۲۰ – هر فرديکه دارای تابعيت افغانی بوده باشد به شرطيکه در سوابق آن اساسات حقوق عامه چيزی نباشد .. امتياز داخل حزب شده ميتواند.
۲۱ – سن افراديکه شامل حزب ميشود بايد از هجده کم نباشد.
۲۲ اشخاصيکه داخل حزب خلق ميشوند بايست ماهوار مبلغ ده افغانی جهت تقويه و پيشبرد امور حزبی تاديه نمايد- کذا خريد يک سهم از اسهام صحنه ای خلق نطز حتمی اشت.
تبصره – اشخاص فقير و نادار به صوابديد هيئت منتخبه مستثنی خواهند بود.
۲۳ – اصلاح – تعديل – حذف و يا ايزاد مواد به مرام نامه هذا به کثرت ارای مجلس عمومی حزب مربوط است ( ولی هيچ مادۀ که منافی حقوق و آزادی عامه و يا وحدت ملی و يا خلاف ديانت اسلام و تهديد بحدود سياسی افغانستان باشد طرح و قبول شده نميتواند).
۲۴ – افراديکه در حزب خلق داخل ميشوند بکلمات ذيل قسم ياد ميکنند:
من بنام خدای پاک و ناموس سوگند ياد ميکنم که بتمام مواد اساسنامه حزب خلق صادق بوده و برای پيشبرد امور حزبی از هيچگونه فداکاری دريغ ننمايم و در صورت خروج از حزب نيز اسرار حزب را محفوظ نگاهدارم و الله- بالله – طلا.
کسانيکه آرزوی دخول در حزب خلق را داشته باشند هر روز برای مراسم تحليف در اداره جريدۀ ندای خلق در جادۀ ميوند از ساعت ۳ الی ۷ بعد از ظهر مراجعه فرمايند.